«Κυριακή Ε΄Ματθαίου» Μτθ. 8, 28 – 9, 1.

Κυριακή 21 Ἰουλίου 2019.

«ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ
ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν». (Μτθ. 8, 31)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Εἶναι ἄξιον ἀπορίας τό πόσο μπορεῖ ὁ
ἄνθρωπος νά τυφλωθεῖ ἀπό τόν ἐγωσμό καί τό
συμφέρον του, ἀπό τόν ἁμαρτωλό τρόπο ζωῆς καί
ἀπό τά κυρίαρχα ἀφεντικά του, πού ὀνομάζονται
πάθη. Εἶναι ἀκόμη περισσότερο ἄξιον ἀπορίας ὅταν
αὐτή ἡ τύφλωση δέν συμβαίνει σ’ ἕνα μόνον
ἄνθρωπο μεμονωμένα, ἀλλά σέ μία ὁλόκληρη πόλη,
σ’ ἕνα λαό πού, καθοδηγούμενος ἀπό μία σκοτεινή
δύναμη, ἀποδιώκει τήν ἀλήθεια καί τό φῶς καί
ἐπιλέγει νά ζήσει στήν ἄγνοια τοῦ Θεοῦ, στήν
κακομοιριά τῆς ἐφήμερης λάσπης καί στό σκοτάδι
τῆς ἁμαρτίας.
Αὐτό συνέβη μέ τούς Γεργεσηνούς, ὅπως
ἀκούσαμε στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Ὁ
Χριστός ἐλευθερώνει ἀπό τά δαιμόνια δύο
ἀνθρώπους καί ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ὑποτάσσονται
αὐτοβούλως στό δαίμονα τοῦ συμφέροντος καί τοῦ
κέρδους. Οἱ δαιμονοκρατούμενοι χοῖροι γκρεμίζονται
στό βάραθρο τοῦ θανάτου καί πνίγονται στή λίμνη
τοῦ δαιμονικοῦ μίσους καί ἐλεύθεροι ἄνθρωποι
γκρεμίζονται στό βάραθρο τῆς τσέπης τους καί
πνίγονται στήν ἀγωνία τῆς μέριμνας γιά τά
συμφέροντά τους.
Εἶναι ἐπικίνδυνος ὁ Χριστός. Εἶναι πρόσωπο
πού ἐλευθερώνει. Ἡ ἐλευθερία εἶναι ἀγαθό καί
πειρασμός ταυτόχρονα. Ὄχι μόνον μεμονωμένοι
ἄνθρωποι ἀλλά καί ὁλόκληροι λαοί φοβοῦνται τήν
ἀληθινή ἐλευθερία. Προτιμοῦν τήν ἀσφάλεια τῆς
πνευματικῆς φυλακῆς τους. Τί νά τήν κάνουν τήν
ἐλευθερία οἱ Γεργεσηνοί; Εἶχαν μάθει νά συζοῦν, νά
συνταυτίζονται καί νά συντηροῦνται μέ τά
γουρούνια. Φοβοῦνται τήν ἐλευθερία. Προτιμοῦν νά
ἔχουν γιά ἀφεντικά τά γουρούνια τους. Αὐτά τούς
τρέφουν, αὐτά τούς ἐξασφαλίζουν τήν πολυπόθητη
εὐμάρεια, αὐτά τούς κρατοῦν στήν ἡσυχία, αὐτά
ἰκανοποιοῦν ὅλες τίς προσδοκίες τους ἀπό τή ζωή.
Πόσο τραγικό εἶναι ἕνας ὁλόκληρος λαός νά ζεῖ καί
νά ἐξαρτιέται ἀπό τά κοπάδια τῶν γουρουνιῶν του!
Δυστυχῶς ὅμως δέν εἶναι ἡ μοναδική περίπτωση
μέσα στήν ἱστορία. Ἀμέτρητες φορές ἄνθρωποι καί
λαοί δέχθηκαν καί δέθηκαν μέ τίς παροχές τῆς γῆς
καί ξέχασαν τά δῶρα τοῦ οὐρανοῦ. Ἀπό τήν
ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα ἐπανειλημμένα τά
κτίσματα τοποθετήθηκαν πάνω ἀπό τόν Κτίστη. Τά
κτίσματα λατρεύτηκαν καί ὁ Κτίστης διώχθηκε καί
ξεχάστηκε. Στήν ἀρχαιότητα μέ τήν εἰδωλολατρεία,
ἀργότερα μέ τήν παντοδυναμία τοῦ αὐτοκράτορα,
στό μεσαίωνα μέ τό σκοταδισμό καί τήν ἀπάτη, στά
νεώτερα χρόνια μέ τίς κάθε εἴδους ἐπαναστάσεις,
στή σύγχρονη ἐποχή μέ τήν τυραννία τῆς οἰκονομίας
καί τοῦ συμφέροντος.
Ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχασε τό Θεό μόνον μία φορά,
ὅταν ἔφυγε ἀπό τόν Παράδεισο. Ὁ ἄνθρωπος
ἐκδιώκει βάναυσα τό Θεό ἀπό τή ζωή του, κάθε
φορά πού Ἐκεῖνος τρέχει νά τόν συναντήσει καί νά
τοῦ χαρίσει τίς εὐλογίες Του. Προτιμάει τήν
ἀσφάλεια τῆς ὁρατῆς ὕλης ἀπό τήν ἀνασφάλεια τοῦ
ἀοράτου Θεοῦ. Προτιμάει νά βόσκει τούς χοίρους
τῶν παθῶν καί τῶν ἐξαρτήσεων ἀπό τό νά
μαθητεύει στόν Ἐλευθερωτή τῆς ἀνθρωπότητας καί
νά ἀκολουθεῖ τό Νικητή τοῦ θανάτου.
Διώκεται ὁ Ἰησοῦς ἀπό τούς ἀνθρώπους, διότι
εἶναι ἐπικίνδυνος. Ἄν δέν ἐκδιωχθεῖ, θά πρέπει νά
ἀλλάξουν οἱ νοοτροπίες. Ἄν κυριαρχήσει, θά πρέπει
νά καθαρίσουν οἱ συνειδήσεις, νά πάψουν οἱ
πτώσεις, νά πολεμηθοῦν τά πάθη, νά θεραπευτοῦν
τά ἐλαττώματα, νά κοποῦν οἱ ἐγωισμοί, νά μείνουν
ἀνικανοποίητες οἱ κατώτερες ἐπιθυμίες. Ἄν
ἐπικρατήσει ὁ ἐπικίνδυνος Ἰησοῦς, θά πρέπει νά
ἀλλάξουν τά συστήματα τῶν ἀξιῶν, νά ὑποτιμηθεῖ
τό χρῆμα καί νά πάρει ἀξία τό πρόσωπο, θά πρέπει
νά πληρωθοῦν δίκαια οἱ ἐργάτες, νά δουλέψουν οἱ
ἄνεργοι, νά φᾶνε ψωμί οἱ πεινασμένοι, νά
μορφωθοῦν οἱ ἀγράμματοι, νά πάρουν φτηνά
φάρμακα οἱ ἀσθενεῖς, νά σταματήσει τό ἐμπόριο τῶν
ναρκωτικῶν, τῶν ὅπλων, τῶν μικρῶν παιδιῶν, τῶν
φτηνῶν κοριτσιῶν, τῶν ἀνθρωπίνων ὀργάνων. Ἄν
βασιλεύσει ὁ Ἰησοῦς, θά πρέπει νά βασιλεύσει καί ἡ
ἐλευθερία. Ἡ ἀληθινή ἐλευθερία εἶναι ἄβολη. Ὁ
ἐλεύθερος ἄνθρωπος θά μορφωθεῖ, θά κρίνει, θά
ἀμφισβητήσει, θά διεκδικήσει.
Ὅλ’ αὐτά σκέφτηκαν οἱ Γεργεσηνοί καί μέ
πολλή εὐγένεια παρακάλεσαν τόν Ἰησοῦ «ὅπως
μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν». Τοῦ ζήτησαν νά
φύγει μακριά ἀπό τά σύνορά τους. Βάζουν σύνορα
οἱ λαοί ἀνάμεσά τους, γιά νά ἐξασφαλίσουν τά
δικαιώματά τους. Βάζουν σύνορα καί ἀνάμεσα σ’
ἐκείνους καί τό Θεό, γιατί δέ θέλουν ν’ ἀλλάξουν τόν
τρόπο τῆς ζωῆς τους. Αὐτή ἡ πραγματικότητα δέν
εἶναι ξένη πρός ἐμᾶς. Ὁ δικός μας λαός, τό
εὐλογημένο ἔθνος τῶν Ἑλλήνων, πού θέριεψε καί
μεγαλούργησε μέ ὁδηγό τό Εὐαγγέλιο, σήμερα
ζητάει εὐγενικά ἀπό τό Χριστό νά ἀπομακρυνθεῖ
ἀπό τήν πατρίδα μας καί ἀπό τή σύγχρονη ἑλληνική
κοινωνία. Σήμερα ἡ χώρα θεωρεῖ τό Χριστό
ξεπερασμένο, τό κήρυγμά Του παρωχημένο, τήν
Ἐκκλησία Του ἐνοχλητική, τούς λειτουργούς Του
ἀργόσχολους. Οἱ ἄνθρωποι στήν ἁγιοτόκο πατρίδα
μας προτιμοῦν πλέον νά ζήσουν ὡς βοσκοί στά
γουρούνια τῆς βόλεψης, τῆς ἀνασφάλειας καί τῆς
πρόσκαιρης ἀποκατάστασης. Ἀπό ἡγέτες τοῦ
πνεύματος καί τοῦ πολιτισμοῦ ἐπιλέγουμε νά
γίνουμε ὑπαλληλίσκοι στά καπρίτσια τῶν πλούσιων
ἐπισκεπτῶν μας. Ξεπουλήσαμε τά τιμαλφῆ τοῦ
γένους, γιά νά φᾶμε ἕνα πιάτο φακή. Μοιάζουμε
πλέον σάν τούς ἰθαγενεῖς πού ἔδωσαν τό χρυσάφι
τους, γιά νά πάρουν τίς ψεύτικες χάντρες.
Ὁ Κύριος ὅμως ἐπιμένει. Ἐπιμένει ἀκόμη νά
βρίσκεται ἀνάμεσά μας, διότι ὑπάρχουν καί ψυχές
πού Τόν ἀγαποῦν, πού Τοῦ ἀφιερώνουν τή ζωή τους,
πού κάνουν ὑπακοή στό θέλημά Του, πού Τόν
θέλουν κυβερνήτη στή ζωή τους. Ὁ Κύριος ἐπιμένει
νά εἶναι κοντά μας, γιατί ὑπάρχουν ἀκόμη τά
μοναστήρια, οἱ ἐνορίες, οἱ ἱεραπόστολοι, οἱ
φιλάνθρωποι, οἱ φιλακόλουθοι, οἱ ἀσκητές τῆς
ἐρήμου ἀλλά καί τῆς ἀσφάλτου, οἱ ἡσυχαστές τῶν
κελλιῶν ἀλλά καί τῶν διαμερισμάτων.
Ὁ Κύριος δέν ἔφυγε, ὅσο καί ἄν ἐκδιώκεται.
Δέν πρόκειται νά φύγει, διότι ἀκόμη μέσα στούς
Ναούς τελοῦνται τά μυστήριά Του. Εἶναι πολλοί
ἐκεῖνοι πού Τόν προσκαλοῦν νά ἔλθει νά τούς
εὐλογήσει, νά τούς ἐλευθερώσει ἀπό τίς δυνάμεις
τοῦ Σατανᾶ, νά τούς χαρίσει τήν ἄκτιστη χάρη Του,
νά καταπνίξει τούς χοίρους τῶν παθῶν καί τῶν
λαθῶν. Προσωπικά ἄς σταθοῦμε ἀπέναντι στόν
Ἰησοῦ μέ μετάνοια καί ἄν κάποτε Τόν διώξαμε,
εἶναι εὔκολο νά Τόν ξαναβροῦμε. Νά Τόν κάνουμε
πρωταγωνιστή στήν καθημερινότητά μας. Ἡ
παρουσία Του μόνο προκοπή καί καρποφορία θά
φέρει στή ζωή μας. Αὐτό ὅλοι τό ἀξίζουμε. Μακάρι
καί νά τό χαροῦμε. Ἀμήν.

https://imd.gr/

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s