«ΣΗΜΕΡΟΝ ΦΑΙΔΡΩΣ ΑΓΑΛΛΟΝΤΑΙ» ΗΧΟΣ Α΄ΠΡΟΣΟΜΟΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΘΑΝΟΣ

ΗΧΟΣ Α΄

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος 
Σήμερον φαιδρῶς ἀγάλλονται, Θεοτόκε λίαν, οἱ πιστοί φιλέορτοι, μνησθέντες περιχαρῶς, τῶν θαυμασίων σου. καί χαίρουσιν ἐπί γῆς, ὡς οἱ ἐν πόλῳ τῇ θεία Εἰκόνι σου. ἀσπάζονται εὐλαβῶς, καί λιτανεύοντες ταῦτά σοι φθέγγονται.. Θεοτόκε μή παρίδῃς, τούς ἐν ταύτῃ δούλους σου, Λευκαδίᾳ τῇ Νήσῳ, τούς τιμῶντας σου τήν σύναξιν.