«Λιβισίου τόν γόνον»Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΤΣΑΛΙΚΗ

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Λιβισίου τόν γόνον, καί Εὐβοίας τό καύχημα, ἐν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα, μοναστῶν φίλον γνήσιον, Ἰάκωβον τιμήσωμεν πιστοί,τόν νέον ἡσυχίας ἐραστήν, τὸν παρέχοντα ἰάσεις παντοδαπάς, τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι· Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, Δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, Δόξα τόν ἐν ἐσχάτοις χρόνοις καί καιροίς σὲ ἁγιάσαντι.

«Ὅσιε πάτερ, ἔχων ἐν τῇ καρδίᾳ σου» Ἦχος πλ. α΄ΔΟΞΑ… ΑΙΝΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΣΑΛΙΚΗ

Δόξα… Ἦχος πλ. α΄.
Ὅσιε πάτερ, ἔχων ἐν τῇ καρδίᾳ σου, τὸν
ἀγαθὸν θησαυρὸν κεκρυμμένον, πάντα
ἀπέῤῥιψας, τὰ γεηρὰ καὶ ὑλώδη, ἐπιθυμίαν
ἔχων σὺν Χριστῷ ἀναλῦσαι, καὶ αἰωνίως αὐτῷ
συνεῖναι· ὅθεν ὁλοκαρδίως τὸν Ἰησοῦν
ἠγάπησας, καὶ λόγοις τε καὶ πολλοῖς σημείοις,
γνωστὸν τοῖς πᾶσιν τοῦτον ἐποίησας, ὃν
καθικέτευε πάτερ Ἰάκωβε, ὑπὲρ τῆς ἁγίας
Μονῆς σου, καὶ πάντων τῶν τιμώντων, τὴν
ἀεισέβαστον μνήμην σου.

Όσιος Ιάκωβος (Τσαλίκης), ο Θεοφόρος, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυΐδ του εν Ευβοία

Αποτέλεσμα εικόνας για Όσιος Ιάκωβος (Τσαλίκης), ο Θεοφόρος, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυΐδ του εν Ευβοία

Εὐβοίας τὸ κλέος, Ἰάκωβος, θέλγει
ὡς μέλι ἡδὺ τὴν τοῦ κτίστου καρδίαν.

Εἰκάδῃ τε πρώτῃ ἔνθους, Ἰάκωβος, ἐς πόλον ἔβη.

Βιογραφία

Συνέχεια ανάγνωσης Όσιος Ιάκωβος (Τσαλίκης), ο Θεοφόρος, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυΐδ του εν Ευβοία

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΤΣΑΛΙΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για οσιοσ ιακωβοσ τσαλικησ

22. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΤΣΑΛΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ ΙΩΗΛ

http://www.imepa.gr/iotaepsilonrhoepsilonsigma-alphakappaomicronlambdaomicronupsilonthetaiotaepsilonsigma.html