東正教聖禮儀禱文 Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

http://theological.asia/%E6%9D%B1%E6%AD%A3%E6%95%99%E8%81%96%E7%A6%AE%E5%84%80%E7%A6%B1%E6%96%87/

Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Short introduction
We give thanks to our God, that we came to revise the Chinese translation of the Divine Liturgy, which is the core of all the christian life. Since we celebrate in Chinese language, from now on, we discovered both, many mistakes in the text and many not fitting well sentences, too.
I am grateful to my colleague Pelagia Yu, reader and hagiographer of our church, for working hard to retranslate all the text. We struggled a lot to give the more accurate Chinese words as possible. Although the previous text had very good, many Chinese words, were not not so accurate.
We must not forget that the Liturgy is mostly based on the bible and the traditions of the church. This is very obvious in the original Greek text, and so we put footnotes for the main references. There are much more references, that we hope to present in the next revision, after one year.
According to those texts Pelagia, very correctly and really by the orthodox way of thinking she changed many words of the previous text, which were beautiful, but not accurate. For example, the beginning of the liturgy , “Blessed is the kingdom of the Father…”, the Chinese text had 聖父,聖子,聖靈, but in the bible we have 父,子,聖靈, see the references. We think the new translation is more correct.

A very important change is the people’s Lord have mercy , translated now as 主,垂憐 . The previous translation was 求主憐憫. But the 求主 although polite, is not so accurate . We do not talk to god according the human or cultural traditional politeness. Jesus ordered us to speak directly, He gave us this gift. Besides, so many times Chinese Bible translations(see all cases that people asked mercy from Jesus), did not say even once “求主憐憫” . We will not allow the cultural way of speaking, which is not totally wrong, to overwhelm spirituality, and the bible way of talking. Actually we faced this problem in the past, in our 11pm daily prayer group, writing the Jesus’ prayer “Lord Jesus Christ have mercy on me” . Regarding the Chinese way pf interpreting and translating please see the by Nakamura Hajime “ways of thinking of eastern people”, a millstone in cultural studies. There you can see how the typicality and the external cultural elements changed the meaning of most buddhist texts, and generally all translations.
You will notice many similar changes. Many of them we discovered in the past revising the New Testament Chinese text compared to the original greek.Others because we translated from the original greek liturgy text. (for example the greek text has “logical sacrifice “ not spiritual, based on the bible. We used the word bread, as in bible. and many changes that you will find if you study carefully)
We will be grateful if you give us your suggestions but with your reasoning for the next revision after one year. We considered also the liturgy texts in other languages as Japanese, and moreover the liturgy of catholic and other christians, in order to find similarities in translation.
We give you four texts of the liturgy: The original Greek text as reference, Chinese, english and the slavonic, so the people who come to understand and participate as much as possible.
As priest of this church I urge all of you, to sing together and read together, the beautiful, very deep and very ancient text, this is real participation in the liturgy.
Regarding the antiphons, we have chosen the correct ones and not the long ones, for example with the beatitudes, because we do not have the texts of the canons of the day in english (as, we serve accurately in mount Athos, and as it is written in the Typicon).
Moreover the liturgy must be not so long for the time being, for the people in Taiwan. Some prayers – for the catechumens, which seem to be omitted, the priest reads them by himself during the Apostle (it will be strange to new comers to hear, “catechumens depart etc..)… So the text structure is as possible correct.
It is easy to condemn our translation, but at least consider our painful effort. But by no means we will step back to use the old translation.
Please pray for us, we need so much your prayers, in our difficulties and temptations. Above all, pray for our church, to grow and spread the love of god to all Taiwan. Moreover join to the divine liturgy, the core of our life.
李亮神父, π. Ιωνάς
祭司:福哉父和子及聖靈的國度,現在和永遠直到世世代代。
Priest: Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

People: Amen. 阿們。
THE GREAT LITANY天安啟應文

祭司:在平安中讓我們懇求主。
Priest: In peace let us pray to the Lord.

People: 主,垂憐 , Lord have mercy.
祭司:為自上而來的平安和我們靈魂的救恩,讓我們懇求主。
Priest: For peace from on high, and the salvation of our souls, let us pray to the Lord.
People: 主,垂憐 , Lord have mercy.
祭司:願天下太平、為建立屬神的聖教會,並為一切合一,讓我們懇求主。
Priest: For peace in the whole world, for the stability of the holy churches of God, and for the unity of all, let us pray to the Lord.
People: 主,垂憐 , Lord have mercy.
祭司:為這聖所,為那些懷著信心,尊崇及敬畏神前來的,讓我們懇求主。
Priest: For this holy house and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord.
People: 主,垂憐 , Lord have mercy.
祭司:為我們的主教Nectarios,可敬的祭司,執事,在基督裡服事的,所有神職人員及眾信徒,讓我們懇求主。
Priest: For our Bishop (Nectarios), the honorable presbyters, the deacons in the service of Christ, and all the clergy and the people, let us pray to the Lord.

People: 主,垂憐 , Lord have mercy.
祭司:為我們的國家,總統,和所有那些在公職服務者,讓我們懇求主。
Priest: For our country, the president, and all those in public service, let us pray to the Lord.

People: 主,垂憐 , Lord have mercy.
祭司:為這教區和城市,為每個城市及鄉鎮,為居住在其中的忠信者,讓我們懇求主。
Priest: For this parish and city, for every city and town, and for the faithful who dwell in them, let us pray to the Lord.

People: 主,垂憐 , Lord have mercy.

祭司:為全球風調雨順,五穀豐收,四季平安,讓我們懇求主。
Priest: For favorable weather, an abundance of the fruits of the earth, and temperate seasons, let us pray to the Lord.

People: 主,垂憐 , Lord have mercy.
祭司:為陸、海、空的旅人、為病患、受苦者、被俘虜,為他們的救恩,讓我們懇求主。
Priest: For travelers by land, sea, and air, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord.

People: 主,垂憐 , Lord have mercy.

祭司:為解救我們脫離所有不幸、忿怒、危險和困乏,讓我們懇求主。
Priest: For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and need , let us pray to the Lord.
People: 主,垂憐 , Lord have mercy.

祭司:幫助我們,拯救我們,憐憫我們並保護我們,喔神,藉著祢的恩澤。
Priest: Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace.
People: 主,垂憐 , Lord have mercy.
祭司:懷記我們最神聖,純潔,福哉榮耀之女、誕神者卒世童貞馬利亞,與所有聖徒,讓我們將自己,彼此,及我們ㄧ生交託於基督我們的神。
Priest: Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

People: To You, O Lord. 歸祢,喔主。

祭司(輕聲):主,我們的神,祢的大能是無可比擬,榮耀是無從了解,祢的憐憫是無垠的,對我們的愛是不可言喻;垂看我們及這聖屋在祢的憐憫中。 祢浩瀚憐憫,應允我們及與我們一起祈禱者。
祭司(高唱):因一切榮耀、尊譽和敬拜都屬於祢,父和子及聖靈,現在和永遠直到世世代代。
Priest (in a low voice): Lord, our God, whose power is beyond compare, and glory is beyond understanding; whose mercy is boundless, and love for us is ineffable: look upon us and upon this holy house in Your compassion. Grant to us and to those who pray with us Your abundant mercy.
Priest: For to You belong all glory, honor, and worship to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

People: Amen. 眾:阿們。
On Sundays 星期日
THE FIRST ANTIPHON第一唱和頌

Bless the Lord, O my soul, and everything within me, bless His holy name.
福哉主,喔我的魂,凡在我裏面的,都要稱頌祂的聖名!
Through the prayers of the Theotokos, Savior, save us.
眾:藉由誕神者的祈禱,救世主,拯救我們﹗

Bless the Lord, O my soul, and forget not all His rewards.
唱詩班:福哉主,我的魂,不可忘記祂一切的恩惠!
Through the prayers of the Theotokos, Savior, save us.
眾:藉由誕神者的祈禱,救世主,拯救我們﹗
Let all the earth worship You and sing praises to You. Let it sing praises to Your Name, O Most High.
唱詩班:讓全球敬拜祢並頌揚祢。頌讚歸予祢的名,喔至高者。
People: Through the prayers of the Theotokos, Savior, save us.
眾:藉由誕神者的祈禱,救世主,拯救我們﹗

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen.
唱詩班:榮耀歸於父和子及聖靈,現在和永遠直到世世代代。阿們.
People:Through the prayers of the Theotokos, Savior, save us.
眾:藉由誕神者的祈禱,救世主,拯救我們﹗
On Weekdays – 平日
THE FIRST ANTIPHON第一唱和頌
(The designated verses from the Psalms are sung with the hymn:) (唱指定的聖詠)
Choir:
It is good to give thanks to the Lord; and to sing praises to Your name, O Most High.
唱詩班:稱謝耶和華這美事!歌頌你的名,喔至高者。
People: Through the prayers of the Theotokos, Savior, save us.
眾:藉由誕神者的祈禱,救世主,拯救我們﹗
Choir: To proclaim Your mercy in the morning, and Your faithfulness throughout the night.
唱詩班:早晨宣揚你的憐憫,並徹夜你的信實。
People: Through the prayers of the Theotokos, Savior, save us.
眾:藉由誕神者的祈禱,救世主,拯救我們﹗
Choir: For the Lord our God is upright, and there is no wrong in Him.
唱詩班:因神我們的主是正直的,在祂毫無錯誤。
People: Through the prayers of the Theotokos, Savior, save us.
眾:藉由誕神者的祈禱,救世主,拯救我們﹗
Choir: Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen.
唱詩班:榮耀歸於父和子及聖靈,現在和永遠直到世世代代。阿們。
People: Through the prayers of the Theotokos, Savior, save us.
眾:藉由誕神者的祈禱,救世主,拯救我們﹗

SMALL LITANY小連禱

祭司:在平安中讓我們再次懇求主。
Priest: In peace let us again pray to the Lord.

People: 主,垂憐 , Lord have mercy.

祭司:幫助我們,拯救我們,垂憐我們,並保護我們 。喔神,藉著祢的恩澤。
Priest: Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace.

People: 主,垂憐 , Lord have mercy.
祭司:懷記我們最神聖,純潔,福哉榮耀之女,誕神者卒世童貞馬利亞,與所有聖徒,讓我們將自己,彼此,及我們ㄧ生交託於基督我們的神。
Priest: Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another, and our whole life to Christ our God.
People: To You, O Lord. 歸祢,喔主。
祭司(輕聲):主我們的神,拯救祢的子民,賜福祢的嗣業;守護祢教會整體;聖化那些愛戴祢澤美殿宇的,以祢神能,予其榮耀;不要離棄我們這些寄望於祢的人。
祭司:因為祢統御、國度、權柄、榮耀歸於父和子及聖靈,現在和永遠直到世世代代。
Priest (in a low voice): Lord our God, save Your people and bless Your inheritance; protect the whole body of Your Church; sanctify those who love the beauty of Your house; glorify them in return by Your divine power; and do not forsake us who hope in You.
Priest: For Yours is the dominion, the kingdom, the power, and the glory of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

People: Amen. 眾:阿們。
On Sundays – 星期日
THE SECOND ANTIPHON第二唱和颂
The designated verses from the Psalms are sung with the hymn:) (唱指定的聖詠)

唱詩班:主,我的魂!當我還在世時我要讚美主;我要歌頌我的神在我有生之日!
Praise the Lord, O my soul! I shall praise the Lord while I live; I shall sing to my God as long as I exist.

Save us, O Son of God, (who rose from the dead), to You we sing: Alleluia.
眾:拯救我們,喔神之子,(從死中復活)對祢我們頌唱:哈利路亞。

Blessed is he whose help is the God of Jacob; his hope is in the Lord his God.
唱詩班:以雅各的神為幫助、仰望主他的神,這人有福了!

Save us, O Son of God, (who rose from the dead), to You we sing: Alleluia.
眾:拯救我們,喔神之子,(從死中復活)對祢我們頌唱:哈利路亞。

People: 主將作王,直到永遠!錫安哪,你的神要作王,直到萬代!哈利路亞!
The Lord shall reign forever; your God, O Zion, to all generations.
People: Save us, O Son of God, (who rose from the dead), to You we sing: Alleluia.
眾:拯救我們,喔神之子,(從死中復活)對祢我們頌唱:哈利路亞。

On Weekdays – 平日
THE SECOND ANTIPHON第二唱和颂
(The designated verses from the Psalms are sung with the hymn:)(唱指定的聖詠)
Choir: The Lord reigns, He is clothed in majesty: robed is the Lord and gird about with strength.
唱詩班:主統御,他以威嚴為衣:穿皇袍的是主,他以力量束腰。
People: Save us, O Son of God, (wondrous in Your Saints), to You we sing: Alleluia.
眾:拯救我們,喔神之子,(你在諸聖徒,顯奇妙)對你我們頌唱:哈利路亞。
Choir: For He has made the world firm, which shall not be moved.
唱詩班:因它已造的世界是堅定的,是無法移除的。
People: Save us, O Son of God, (wondrous in Your Saints), to You we sing: Alleluia.
眾:拯救我們,喔神之子,(你在諸聖徒,顯奇妙)對你我們頌唱:哈利路亞。

Choir: Your decrees are worthy of trust indeed; holiness befits Your house, O Lord, for the length of days.
唱詩班:你的法令真正值得信賴;你的殿稱為聖,喔主,直到天長地久。
People: Save us, O Son of God, (wondrous in Your Saints), to You we sing: Alleluia.
眾:拯救我們,喔神之子,(你在諸聖徒,顯奇妙)對你我們頌唱:哈利路亞。
========

EVERY DAY
唱詩班:榮耀歸於父和子及聖靈,現在和永遠直到世世代代。阿們。
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen.

獨生子及神的聖言,雖不朽,祢謙遜祢自己為我們的救恩,從童真女聖潔誕神者馬利亞取了肉身,不改變,成為人。基督,我們的神,祢被釘十字架,但以死亡踐滅了死亡;祢是聖三其一,與父及聖靈齊受榮耀拯救我們。
Only begotten Son and Word of God, although immortal You humbled Yourself for our salvation, taking flesh from the holy Theotokos and ever virgin Mary and, without change, becoming man. Christ, our God, You were crucified but conquered death by death. You are one of the Holy Trinity, glorified with the Father and the Holy Spirit-save us. (https://en.wikipedia.org/wiki/Only-begotten_Son)

SMALL LITANY小連禱

祭司:在平安中,讓我們再次懇求主。
Priest: In peace let us again pray to the Lord.

People: 主,垂憐 , Lord have mercy.

祭司:幫助我們, 拯救我們,憐憫我們,並保護我們 ,喔神,藉著祢的恩澤。
Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace.

People: 主,垂憐 , Lord have mercy.
祭司:懷記我們最神聖,純潔,福哉榮耀之女,誕神者卒世童貞馬利亞,與所有聖徒,讓我們將自己,彼此,及我們ㄧ生交託於基督我們的神。
Priest: Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another, and our whole life to Christ our God.
People: To You, O Lord. 歸祢,喔主。

祭司(輕聲):主,祢賜予我們恩澤,齊心獻上這些共同祈禱,祢應允二或三人奉祢的名聚集;此時成全祢僕役們的懇求,讓我們得益,賜予我們,祢真理的知識在這世界,並給予我們永生在將來的世界。
祭司:因祢是至善及衷愛世人,喔神我們將榮耀,歸於父和子及聖靈,現在和永遠直到世世代代。
Lord, You have given us grace to offer these common prayers with one heart. You have promised to grant the requests of two or three gathered in Your name. Fulfill now the petitions of Your servants for our benefit, giving us the knowledge of Your truth in this world, and granting us eternal life in the world to come.
Priest: For You are a good and Lover of Mankind, o God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

People: Amen. 眾:阿們。

THE SMALL ENTRANCE小進堂禮

(While the Apolytikion is sung, the priest carrying the holy Gospel Book comes in procession before the Beautiful Gate of the ikonostasis offering in a low voice the following prayer:)
(當詠唱主題聖頌時,祭司拿起福音書,行進至聖堂中間,於聖門前,以輕聲獻上以下祈禱)

Priest(in a low voice):
祭司誦念:鼎尊和主我們的神,祢在天上建立了各階級的天使和總領天使來事奉祢的榮光。賜予聖天使晉與我們,我們能齊與事奉,榮耀祢的至善,因一切榮耀、尊譽和敬拜都屬於祢,父和子及聖靈,現在和永遠直到世世代代。 阿們。
祭司祝福進堂禮以輕聲說著
福哉祢眾聖徒的來臨,始終如此,現在和永遠直到世世代代。阿們。
Master and Lord our God, You have established in heaven the orders and hosts of angels and archangels to minister to Your glory. Grant that the holy angels may enter with us that together we may serve and glorify Your goodness. For to You belong all glory, honor, and worship to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen.Luke 2:13
(The priest blesses the entrance saying in a low voice:)
Blessed is the entrance of Your saints always, now and forever and to the ages of ages. Amen. (He then raises the Holy Gospel Book and says:)(他高舉福音書說)

Priest: 智慧!讓我們儆醒。Wisdom. Stand aright! .
眾唱(主日進堂詠):來吧,讓我們在基督前府伏敬拜!拯救我們,喔神之子,(從死者中復活) 對祢我們歌頌!哈利路亞!
People: Come, let us worship and bowdown before Christ. Save us, O Son of God (who rose from the dead), to You we sing: Alleluia.
(The priest enters the sanctuary. The Apolytikion is repeated and the Troparion of the church and the Kontakion of the day are sung.)
(祭司進入聖所,眾人詠唱當日主題聖頌,本教堂聖頌,和當日集禱頌。)

HYMNS聖歌

Sunday Resurrectional Tones page 49
(Check the church calendar for this Sunday’s Tone)教會的讚頌獻給聖三

Hymn of the Church dedicated to the Holy Trinity

O blessed are You, O Christ our God. Who by sending down the Holy Spirit upon them made the fishermen wise and through them illumined the world. And through You the universe was ever drawn, all glory to You, O Lord.
喔福哉祢,喔基督我們的神。祂差下聖靈澤臨他們,使漁夫們生智慧,經他們照亮世界。宇宙因祢而拉開序幕,一切榮耀歸祢,喔主。
主日復活讚頌調 (請參閱教會年曆找出當日讚頌調)

THE TRISAGION HYMN 三聖頌
Priest: Let us pray to the Lord.
祭司:讓我們懇求主。
People: 主,垂憐 , Lord have mercy.

祭司(輕聲):聖哉神,祢居於眾聖徒,瑟拉芬為祢頌揚三聖頌,受赫魯賓恭榮,所有威能天軍敬拜之。祢從虛無引出萬有;以祢的形像與樣式創造男女,並裝飾他們以祢各樣恩澤;祢將智慧和悟曉賜予祈求者,不忽略罪人,而設立悔改為救恩之道。祢使我們,祢卑微不配僕役們,此時能侍立於祢榮耀神聖祭壇前,並對祢獻上敬拜和讚美。鼎尊,垂納這三聖頌出於我們罪人的嘴,並眷訪我們在祢聖善中。寬恕我們有意和無意的過犯;聖化我們的魂和身體,並恩賜我們在有生之日,能在聖潔中崇拜並事奉祢,藉由誕神者及所有聖徒的代禱,在歷代中他們取悅祢。
祭司:因祢是聖,我們的神,我們將榮耀歸於祢,父和子及聖靈,現在和永遠直到世世代代。
Priest (in a low voice): Holy God, You dwell among Your saints. You are praised by the Seraphim with the thrice holy hymn and glorified by the Cherubim and worshiped by all the heavenly powers. You have brought all things out of nothing into being. You have created man and woman in Your image and likeness and adorned them with all the gifts of Your grace. You give wisdom and understanding to the supplicant and do not overlook the sinner but have established repentance as the way of salvation. You have enabled us, Your lowly and unworthy servants, to stand at this hour before the glory of Your holy altar and to offer to You due worship and praise. Master, accept the thrice holy hymn from the lips of us sinners and visit us in Your goodness. Forgive our voluntary and involuntary transgressions, sanctify our souls and bodies, and grant that we may worship and serve You in holiness all the days of our lives, by the intercessions of the holy Theotokos and of all the saints who have pleased You throughout the ages.
For You are holy, our God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.
眾:阿們。聖哉神,聖哉全能者,聖哉不朽者,垂憐我們(3次)。榮耀歸父和子及聖靈,現在和永遠直到世世代代。阿們。聖哉不朽者,垂憐我們。
People: Amen. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us (3x). Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. Holy Immortal, have mercy on us.
Priest: Δύναμις. With strength. 昂聲。

The priest, turning towards the Prothesis, says in a low voice:)

(神父轉向預備桌輕聲說:)福哉祂以主名而來。福哉祢國度榮耀寶座,坐於赫魯賓之上始終如此,現在和永遠直到世世代代。阿們。
Blessed is He who comes in the name of the Lord. Blessed are You on the throne of glory of Your kingdom, seated upon the Cherubim always, now and forever and to the ages of ages. Amen.

People: Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.
眾:聖哉神,聖哉全能者,聖哉不朽者,垂憫我們。
THE EPISTLE書信
祭司:讓我們儆醒 (讀經員讀詩篇的章節)
Priest: Let us be attentive.
(The Reader reads the verses from the Psalms.)
祭司:智慧!Priest: Wisdom.

Reader: The reading is from (the name of the book of the New Testament from which the Apostolic reading is taken).
讀經員:經文出於 (指定章節出於新約書卷名)

祭司:讓我們儆醒
Priest: Let us be attentive.
(The Reader reads the designated Apostolic periscope.)
(讀經員讀指定的使徒書信)
(當讀完書信後) Priest: Peace be with you the Readers.平安澤臨祢讀經者。Мир ти.
People: Alleluia. Alleluia. Alleluia. 哈利路亞,哈利路亞,哈利路亞。Аллилуиа.

祭司(輕聲):照亮我們的內心,醇愛之鼎尊,以祢神性知識醇光,開啟我們心智的眼睛,使我們理解祢福音的信息。敦敦教誨我們敬重祢福澤誡命,如此能克服一切罪惡的慾望,我們能追求屬靈生命,在所有思想及行為得祢喜悅。因祢,基督我們的神,是我們靈魂及身體之光,對祢我們獻上榮耀,齊與祢無始之父,及祢至聖、至善、賦予生命的聖靈,現在和永遠直到世世代代。阿們。
Priest: Shine within our hearts, loving Master, the pure light of Your divine knowledge and open the eyes of our minds that we may comprehend the message of Your Gospel. Instill in us also reverence for Your blessed commandments, so that having conquered all sinful desires, we may pursue a spiritual life, thinking and doing all those things that are pleasing to You. For You, Christ our God, are the light of our souls and bodies, and to You we give glory together with Your Father who is without beginning and Your all holy, good, and life giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen.
THE HOLY GOSPEL 福音

祭司:智慧!肅立!讓我們恭聽福音。平安澤臨全體。
Wisdom. Arise. Let us hear the holy Gospel. Peace be with all.

People: 也歸隨祢的靈 And with your spirit.。

祭司:誦讀是根據福音(書名)。讓我們儆醒。
The reading is from the Holy Gospel according to (Name). Let us be attentive.

People:榮耀歸祢,喔主,榮耀歸祢。Glory to You O Lord, glory to You.
(The Priest reads the designated pericope of the holy Gospel.)
(祭司恭讀所指定的福音)

People: 榮耀歸祢,喔主,榮耀歸祢。Glory to You O Lord, glory to You.

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ. 講道 (全體坐下)

PRAYER OF THE FAITHFUL 忠信禱文

祭司(輕聲):再次,我們在祢面前鞠躬,向祢祈禱,喔善與醇愛之神。垂聽我們的懇求:潔淨我們的靈魂和我們身體,肉體與靈每次的污穢。眷容我們侍立於祢祭壇前,能無咎責或非難;同樣應允,喔神,能在生命,信心,及靈性洞察力成長,忠信者與我們祈禱,因此他們能始終敬拜你以敬虔與愛,無咎責或非難地參與祢神聖奧蹟,並堪當承受祢的天國。
祭司:並應允,在祢大能的護守下,我們將榮耀歸於祢,父和子及聖靈,現在和永遠直到世世代代。

Again, we bow before You and pray to You, O good and loving God. Hear our supplication: cleanse our souls and bodies from every defilement of flesh and spirit, and grant that we may stand before Your holy altar without blame or condemnation. Grant also, O God, progress in life, faith, and spiritual discernment to the faithful who pray with us, so that they may always worship You with reverence and love, partake of Your Holy Mysteries without blame or condemnation, and become worthy of Your heavenly kingdom.
Priest: And grant that always guarded by Your power we may give glory to You, the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.
People: Amen. 眾:阿們。
THE GREAT ENTRANCE 大進堂禮
眾:讓我們奧妙地代表著赫魯賓頌唱三聖頌,至創造生命的聖三。現在擱下一切世俗牽掛…
People: Let us who mystically represent the Cherubim sing the thrice holy hymn to the life creating Trinity. Now lay aside all earthly cares. . .

(While the Cherubic Hymn is being sung, the Priest prays in a low voice:)

祭司:(當唱赫魯賓頌時,祭司輕聲禱告)沒有一個被俗世慾望與尋歡所羈絆的人,堪當前來,或接近,或事奉祢,榮耀之王。來事奉,祢是偉大且讚憾,即使對威能天軍而言。因祢對我們的愛無可言喻及不可測度,祢成為人而不改神的本性。作我們的大司祭,作萬有之主,並授予我們慶祝這不流血獻祭之聖禮儀。
因祢是惟一的,主我們的神,統馭萬有天與地。祢坐於赫魯賓的寶座上,瑟拉芬的主,及以色列的王。唯有祢是聖,居於祢聖徒中,唯有祢是至善,願意垂聽禱告。
因此,我懇求祢,垂看我,罪惡及不配僕人,潔淨我的靈魂及心出於邪惡意識。並以祢聖靈的力量,使我有恩澤穿上祭司袍,我得以侍立在祢聖祭壇前,慶祝這奧蹟祢至聖、純潔聖體與珍貴寶血。我前來向祢俯首祈禱:不要向我轉面或從祢的孩子中拒絕我,但使我,祢罪惡及不配僕人,配得獻給祢這些祭品,因祢,基督我們的神;是奉獻者與被奉獻者,收納者與被分配者,我們將榮耀歸祢,齊與祢的永恆之父,及祢至聖,至善並賦予生命之聖靈,現在和永遠直到世世代代。阿們。
祭司:讓我們奧妙地代表著赫魯賓頌唱三聖頌,至創造生命的聖三。現在擱下一切世俗牽掛…

No one bound by worldly desires and pleasures is worthy to approach, draw near or minister to You, the King of glory. To serve You is great and awesome even for the heavenly powers. But because of Your ineffable and immeasurable love for us, You became man without alteration or change. You have served as our High Priest, and as Lord of all, and have entrusted to us the celebration of this liturgical sacrifice without the shedding of blood.
For You alone, Lord our God, rule over all things in heaven and on earth. You are seated on the throne of the Cherubim, the Lord of the Seraphim and the King of Israel. You alone are holy and dwell among Your saints. You alone are good and ready to hear.
Therefore, I implore you, look upon me, Your sinful and unworthy servant, and cleanse my soul and heart from evil consciousness. Enable me by the power of Your Holy Spirit so that, vested with the grace of priesthood, I may stand before Your holy Table and celebrate the mystery of Your holy and pure Body and Your precious Blood. To you I come with bowed head and pray: do not turn Your face away from me or reject me from among Your children, but make me, Your sinful and unworthy servant, worthy to offer to You these gifts. For You, Christ our God, are the Offerer and the Offered, the One who receives and is distributed, and to You we give glory, together with Your eternal Father and Your holy, good and life giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen.
Priest: Let us who mystically represent the Cherubim sing the thrice holy hymn to the life creating Trinity. Now lay aside all earthly cares. . .
The priest incenses and says in low voice:
我們這些目睹基督復活的人,來敬拜我們的聖主耶穌,唯有祂全然無罪,我們敬拜祢的十字架,喔,基督,讚美榮耀祢聖潔的復活,因祢是我們的神,除祢以外,我們沒有認識別的神,我們單單求告祢的尊名;來啊,眾信徒,讓我們來敬拜基督聖潔的復活,因為看哪,因著十字架,喜樂降臨全世界。我們讚美祂的復活,並要永遠榮耀主,祂為我們忍受十字架的苦,藉著死,敗壞那掌死權的。
Having seen the Resurrection of Christ, let us worship the Holy Lord Jesus, the only sinless one. We worship your Cross, O Christ, and we praise and glorify your holy Resurrection. For you are our God, we know no other but you, we name you by name. Come all the faithful, let us worship the holy Resurrection of Christ; for see, through the Cross, joy has come in all the world. Ever blessing the Lord, we hymn his Resurrection. For having endured the Cross for us, he has destroyed death by death. Jesus, having risen from the tomb as he foretold, has given us eternal life and great mercy.

祭司:願我們的主耶穌基督,垂記我們全體在祂的國度中,現在和永遠直到世世代代。
priest: May our Lord Jesus Christ remember all of us in His kingdom, now and forever and to the ages of ages.
People: Amen. 眾:阿們。

The priest enters the sanctuary, while the people sing the end of the Cherubic Hymn.)

眾:…讓我們歡迎萬有之王,祂無形地從上而生受天使簇擁著。哈利路亞,哈利路亞,哈利路亞。
People: … that we may receive the King of all, who comes invisibly up-born by the angelic hosts. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
THE PETITIONS 獻禮啟應文
祭司:讓我們完成向主懇求。 Let us complete our prayer to the Lord.
People: 主,垂憐 , Lord have mercy.
祭司:為此呈現珍貴禮物,讓我們懇求主。
For the precious gifts here presented, let us pray to the Lord.

People: 主,垂憐 , Lord have mercy.
祭司:為這聖屋並為懷著信心、尊敬、敬畏神前來,讓我們懇求主。
priest: For this holy house and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord.

People: 主,垂憐 , Lord have mercy.

For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, let us pray to the Lord.
祭司:為解救我們脫離一切不幸、忿怒、危險和困乏,讓我們懇求主。
People: 主,垂憐 , Lord have mercy.

祭司:幫助我們, 拯救我們,憐憫我們,並保護我們,喔主,藉著祢的恩澤。
Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace.

People: 主,垂憐 , Lord have mercy.

祭司:為一個完美、神聖、平安和無過犯的日子,讓我們祈求主。
For a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us ask the Lord.

People: 應允此,喔主。Grant this, O Lord.

祭司:為一位和平、忠誠導師,守護我們靈魂及身體的天使,讓我們祈求主。
For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask the Lord.

People: 應允此,喔主。Grant this, O Lord.

祭司:為寬恕並豁免我們的罪及過犯,讓我們祈求主。
For forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us ask the Lord.

People: 應允此,喔主。Grant this, O Lord.

祭司:為一切對我們靈魂好而有益,願天下太平,讓我們祈求主。
Priest: For all that is good and beneficial to our souls, and for peace in the world, let us ask the Lord.

People: 應允此,喔主。Grant this, O Lord.

祭司:為實現我們的生命在和平及悔改中,讓我們祈求主。
For the completion of our lives in peace and repentance, let us ask the Lord.

People: 應允此,喔主。Grant this, O Lord.

祭司:為基督徒當我們生命終了時,和平、無羞愧及苦難,能在讚撼基督審判座前有好的裁決,讓我們祈求主。
priest: For a Christian end to our lives, peaceful, without shame and suffering, and for a good account before the awesome judgment seat of Christ, let us ask the Lord.

People: 應允此,喔主。Grant this, O Lord.

祭司:懷記我們最神聖,聖潔,福哉榮耀之女,誕神者及卒世童貞馬利亞,和所有聖徒,讓我們將自己,彼此,及我們ㄧ生交託於基督我們的神。
priest: Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God.
People: To You, O Lord. 歸祢,喔主。

祭司(輕聲):主,神全能者,唯有祢是聖。接納那些全心呼求祢,所獻上讚頌之祭。也接納我們罪人的祈禱,並讓這祈禱達到祢的聖壇。容我們帶到祢面前祭禮和屬靈的祭獻,為了我們的罪和民眾的過犯。

容我們配得在祢面前尋獲恩澤,容我們的祭獻能蒙祢愉悅,因此祢至善,祥澤,聖靈能居於我們之中,隨著呈現此祭物及祢所有子民。
Lord, God Almighty, You alone are holy. You accept a sacrifice of praise from those who call upon You with their whole heart. Receive also the prayer of us sinners and let it reach Your holy altar. Enable us to bring before You gifts and spiritual sacrifices for our sins and for the transgressions of the people. Make us worthy to find grace in Your presence so that our sacrifice may be pleasing to You and that Your good and gracious Spirit may abide with us, with the gifts here presented, and with all Your people.
祭司:藉著祢獨生子的憐憫與祢齊受讚頌,及祢至聖至善,賦予生命的聖靈,現在和永遠直到世世代代。
Through the mercies of Your only begotten Son with whom You are blessed, together with Your all holy, good, and life giving Spirit, now and forever and to the ages of ages.

People: Amen. 眾:阿們。

平安澤臨全體。Peace be with all.

People: And with your spirit. 眾:也歸隨你的靈。

祭司:讓我們彼此相愛,而能同心宣信︰
priest: Let us love one another that with one mind we may confess:

(The Priest kisses the holy Gifts saying:)
我衷愛祢,主,我的力量。主是我的磐石,我的堡壘,我的救助者。
(I love You, Lord, my strength. The Lord is my rock, and my fortress, and my deliverer.)

眾:父、子、及聖靈,聖三在ㄧ本質且不可分離。
people: Father, Son, and Holy Spirit, Trinity one in essence and inseparable.

祭司:守門!守門!智慧。讓我們儆醒。
Guard the doors. Guard the doors. Wisdom. Let us be attentive.

THE CREED 信經
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.
Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

我信一神,聖父,全能者,創造天與地,所有可見及不可見的萬物。
且信一主,耶穌基督,神的獨生子,萬世之前從父所生。光中之光,真神之真神,是生,非造,與父一本質,萬物是由祂所創造的。
為我們並為了我們的救恩,祂從天降下,道成肉身,藉聖靈和童貞馬利亞成為人。
在彭提批拉多下,為我們釘在十字架上,祂受難且被埋葬。
第三日祂復活了,應驗經文。祂升天,坐在父之右。
祂將於光榮中復來,審判生者與亡者。祂的王國萬世無疆。
在聖靈裡,主,生命的賦予者,祂出自父,齊與父及子備受欽拜備受榮耀,祂曾藉著先知發言。
我信獨一無二、至聖、至公、宗徒所傳下來的教會。
我承認惟一的聖洗以赦免罪。
我期待亡者的復活 。
和來世的生命。
阿們。
I believe in one God, the Father, the Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible.
And in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten from the Father before all ages. Light of Light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made.
For us and for our salvation, He came down from heaven and was incarnate by the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man.
He was crucified for us under Pontius Pilate, and He suffered and was buried.
On the third day He rose according to the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.
He will come again in glory to judge the living and the dead. His kingdom will have no end.
And in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of Life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshiped and glorified, who spoke through the prophets.
In one, holy, catholic, and apostolic Church.
I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.
I expect the resurrection of the dead.
And the life of the age to come.
Amen.

Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века.

THE HOLY ANAPHORA 聖祭禮儀
祭司:讓我們堅守崗位, 讓我們敬畏地堅守,讓我們儆醒,我們則能獻上神聖祭品在平安中。
Peiest: Let us stand well. Let us stand in awe. Let us be attentive, that we may present the holy offering in peace.

People: 憐憫與平安、讚頌的獻祭。Mercy and peace, a sacrifice of praise.

祭司:願主耶穌基督的恩澤、父神的愛、聖靈的共融,在你們全體。
Priest: The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit, be with all of you.

People: Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου.也歸隨祢的靈 And with your spirit.И со духом твоим.

Priest: 讓我們的心仰望主 Let us lift up our hearts.
People: 我們心仰望歸主 We lift them up to the Lord.
Priest: 讓我們向主感恩.Let us give thanks to the Lord.
People: 這是合適且正確It is proper and right.

祭司(輕聲):這是合適且正確,來歌頌祢,讚美祢,稱揚祢,感謝祢並欽崇祢,在祢所統御之處,因祢是無可形容的神,超越理解,無形的,超越知識,永恆存在,始終不變;祢和祢的獨生子及聖靈。祢從虛無創造我們,當我們墮落時,祢再次扶起我們。祢不止息的作工,直到祢領我們至天堂,並應允我們,祢國度臨在。為所有這些事,我們感謝祢及祢的獨生子與祢的聖靈;為一切我們所知及未知的,福澤那些可見及不可見已賦予我們的。同樣的,因聖禮儀我們感謝祢,從我們的手中悅納這獻禮;縱使祢被數千天使長,數萬天使所環繞著,由赫魯賓、瑟拉芬,六翼、多眼,飛舞著他們的羽翼,
祭司:唱著勝利頌,宣揚著,呼喊著並說著:

Priest (in a low voice): it is proper and right to sing to You, bless You, praise You, thank You and worship You in all places of Your dominion; for You are God ineffable, beyond comprehension, invisible, beyond understanding, existing forever and always the same; You and Your only begotten Son and Your Holy Spirit. You brought us into being out of nothing, and when we fell, You raised us up again. You did not cease doing everything until You led us to heaven and granted us Your kingdom to come. For all these things we thank You and Your only begotten Son and Your Holy Spirit; for all things that we know and do not know, for blessings seen and unseen that have been bestowed upon us. We also thank You for this liturgy which You are pleased to accept from our hands, even though You are surrounded by thousands of Archangels and tens of thousands of Angels, by the Cherubim and Seraphim, six-winged, many-eyed, soaring with their wings,
Priest: Singing the victory hymn, proclaiming, crying out, and saying:

眾:聖、聖、聖,安息日之主,天與地皆充滿祢的榮耀。和散那於至高處。福哉祂奉主名而來。何散那歸神於至高處。
people: Holy, holy, holy, Lord Sabaoth, heaven and earth are filled with Your glory. Hosanna in the highest. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Hosanna to God in the highest.

祭司(輕聲):齊與這些福哉天威,憐憫之鼎尊,我們也宣稱並述說著:祢是聖及至聖,祢和祢的獨生子及祢的聖靈。祢是聖及至聖,祢的榮耀是崇高的。祢如此衷愛世界,甚至賜下祢的獨生子,使凡信祂的人,不致滅亡,反得永生。祂來完成神為我們的計畫。在那夜,當祂被解送時,或更確切的說,當祂交付出祂自己是為世界的生命,祂把麵包放在祂神聖,純潔,無責的雙手,給予感謝,祝福,聖化,擘開,將它賜予祂聖潔門徒和使徒們說著:
Together with these blessed powers, merciful Master, we also proclaim and say: You are holy and most holy, You and Your only-begotten Son and Your Holy Spirit. You are holy and most holy, and sublime is Your glory. You so loved Your world that You gave Your only begotten Son so that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. He came and fulfilled the divine plan for us. On the night when He was delivered up, or rather when He gave Himself up for the life of the world, He took bread in His holy, pure, and blameless hands, gave thanks, blessed, sanctified, broke, and gave it to His holy disciples and apostles saying:
祭司(高聲):拿起,吃下,這是我的身體,擘開為你們,為眾人,為寬恕罪。
priest: Take, eat, this is my Body which is broken for you and for many for the forgiveness of sins.
People: Amen. 眾:阿們。

祭司(輕聲):照樣的,晚餐後,祂拿起杯說著:喝下它你們所有的人;這新誓約是我的血,所流下是為你們,為眾人,為寬恕罪。
priest: Likewise, after supper, He took the cup, saying: Drink of it all of you; this is my Blood of the new Covenant which is shed for you and for many for the forgiveness of sins.

People: Amen. 眾:阿們。

祭司(輕聲):因此,懷記救主這誡命,和所有為我們的緣故,十字架、墳墓、第三日的復活、升天進入天堂,立王位於聖父之右,及第二次,光榮來臨。
priest: Remembering, therefore, this command of the Savior, and all that came to pass for our sake, the cross, the tomb, the resurrection on the third day, the ascension into heaven, the enthronement at the right hand of the Father, and the second, glorious coming.

祭司;我們獻給祢這些禮物,出於祢自己的禮物,在一切中並為了一切。
priest:We offer to You these gifts from Your own gifts in all and for all.
眾:我們讚美祢,我們稱頌祢,我們獻上感謝歸祢,並且我們向祢祈禱,主,我們的神。
people: We praise You, we bless You, we give thanks to You, and we pray to You, Lord our God.

祭司(輕聲):再次,我們獻給祢這不流血合理敬拜,我們請求,祈禱,並懇求祢:差祢的聖靈降臨我們並呈現在此祭禮。
Once again we offer to You this logical worship without the shedding of blood, and we ask, pray, and entreat You: send down Your Holy Spirit upon us and upon these gifts here presented.

祭司:並使這麵包成為祢基督珍貴的聖體。阿們。
priest: And make this bread the precious Body of Your Christ.Amen.

祭司:使這杯內成為祢基督珍貴的寶血。阿們。
that which is in this cup the precious Blood of Your Christ.Amen.

祭司:轉變它們藉著祢的聖靈。阿們!阿們!阿們!
priest: Changing them by Your Holy Spirit. Amen. Amen. Amen.

祭司:願這聖體寶血使那些領受者,得到靈魂覺醒,寬恕罪,聖靈的共融,天堂國度的實現,坦然無懼於祢,而不受仲裁或譴責。
再次,我們獻上屬靈的敬拜,為這些在信仰中安息的,祖先、教父、主教、先知、使徒、傳道者、傳福音、殉道者、宣信者、克修者,為有正義靈者能在信仰中完美。
So that they may be to those who partake of them for vigilance of soul, forgiveness of sins, communion of Your Holy Spirit, fulfillment of the kingdom of heaven, confidence before You, and not in judgment or condemnation.
Again, we offer this spiritual worship for those who repose in the faith, forefathers, fathers, patriarchs, prophets, apostles, preachers, evangelists, martyrs, confessors, ascetics, and for every righteous spirit made perfect in faith.

祭司:特別向我們最神聖,純潔,福哉榮耀之女,誕神者、並卒世童貞馬利亞。
priest:Especially for our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever virgin Mary.

People:(Megalynarion)
眾:誠然正確歸福澤於你,誕神者,永受福澤,至潔,我們神的母親,比赫魯彬更榮光,無可比擬比瑟拉芬更輝煌,不受沾污你生神這聖言,我們光大你,真實誕神者。
It is truly right to bless you, Theotokos, ever blessed, most pure, and mother of our God. More honorable than the Cherubim, and beyond compare more glorious than the Seraphim, without corruption you gave birth to God the Word. We magnify you, the true Theotokos.
(DIPTYCH)

祭司:為聖約翰先知、前驅者、施洗者;為聖潔榮耀和最尊榮眾使徒,為今日所紀念的聖徒(名);為祢所有聖徒,藉著他們的懇求,喔神,祝福我們。亦垂記所有懷著復活到永生希望而安眠者。
(祭司紀念亡者的名字)並賜與他們安息,我們的神,在祢慈顏容光中。再次,我們懇求祢,主,垂記所有東正教主教,正確地教導祢真理之言,所有祭司,所有執事在事奉基督並在每一聖潔的次序中。我們亦獻給你,這屬靈崇拜為全世界、為至聖至公、從宗徒傳承下來的教會、並為那些持守聖潔生活者。為那些在公眾服務者,允許他們,主,在平安中服務和管理,藉著他們忠誠的職責行為,好使我們也能在平安過日、有著虔誠、聖潔寧靜的生活。
priest: For Saint John the prophet, forerunner, and baptist; for the holy glorious and most honorable Apostles, for Saints(s) (Name(s)) whose memory we commemorate today; and for all Your saints, through whose supplications, O God, bless us. Remember also all who have fallen asleep in the hope of resurrection unto eternal life.
(***Here the priest commemorates the names of the deceased. PLEASE COMMEMORATE THE NAMES OF YOUR DEPARTED ONES, NOW , IN YOUR MINDS, in front of the body and vlood of Jesus Christ***)
And grant them rest, our God, where the light of Your countenance shines. Again, we ask You, Lord, remember all Orthodox bishops who rightly teach the word of Your truth, all presbyters, all deacons in the service of Christ, and every one in holy orders. We also offer to You this spiritual worship for the whole world, for the holy, catholic, and apostolic Church, and for those living in purity and holiness And for all those in public service; permit them, Lord, to serve and govern in peace that through the faithful conduct of their duties we may live peaceful and serene lives in all piety and holiness.

祭司:主,首先求你垂記我們的主教Nectarios :應允他在平安中事奉你的教會,持守他繁年平安,榮譽和健康,並正確地教導你真理之言。
priest: Above all, remember, Lord, our Bishop (Name): Grant that he may serve Your holy churches in peace. Keep him safe, honorable, and healthy for many years, rightly teaching the word of Your truth.
祭司:亦垂記,主!我們每位所牽掛之人及你所有子民。
priest: Remember also, Lord, those whom each of us calls to mind and all your people.
(***Here the priest commemorates the names of the living. PLEASE COMMEMORATE THE NAMES OF YOUR BELOVED ONES, NOW , IN YOUR MINDS, in front of the body and blood of Jesus Christ***)

People:及你所有子民。 And all Your people.

祭司:主,垂記我們所生活的城市,每個城市和國家,和居住在其中的忠信者,主,垂記在外旅人、病患、受苦者和被虜者,應允他們受保護和救恩。主,垂記那些結果子及作善工的,在祢聖教會,以及那些關顧窮困者。並將祢的憐憫澤臨我們全體。
Remember, Lord, the city in which we live, every city and country, and the faithful who dwell in them. Remember, Lord, the travelers, the sick, the suffering, and the captives, granting them protection and salvation. Remember, Lord, those who bear fruit and do good works in Your holy Churches,
and who care for the poor. And send Your mercy upon us all.

祭司:應允我們同聲一心榮耀、頌讚祢最尊貴和莊嚴的聖名,父和子及聖靈,現在和永遠直到世世代代。
And grant that with one voice and one heart we may glorify and praise Your most honorable and majestic name, of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

People: Amen. 眾:阿們。
祭司:我們偉大的神和救主耶穌基督的憐憫,澤臨祢們全體!
priest: The mercy of our great God and Savior Jesus Christ be with all of you.

People: 也歸隨祢的靈 And with your spirit.。

祭司:懷記所有聖徒,讓我們再次在平安中懇求主。
priest:Having remembered all the saints, let us again in peace pray to the Lord.
People: 主,垂憐 , Lord have mercy.

祭司:恭奉這珍貴的祭禮並祝聖,讓我們懇求主。
Priest: For the precious Gifts offered and consecrated, let us pray to the Lord.

People: 主,垂憐 , Lord have mercy.
祭司:我們醇愛之神,接納這祭禮在祂聖潔,天上的,並屬靈祭壇獻上靈性的馨香,因此饋澤我們,神的恩澤,聖靈的恩賜,讓我們祈禱。
priest: That our loving God who has received them at His holy, heavenly, and spiritual altar as an offering of spiritual fragrance, may in return send upon us divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray.

People: 主,垂憐 , Lord have mercy.

祭司:為解救我們脫離一切不幸、忿怒、危險和困乏,讓我們懇求主。
priest: For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, let us pray to the Lord.
People: 主,垂憐 , Lord have mercy.

祭司:幫助我們, 拯救我們,憐憫我們,並保護我們,喔主,藉著祢的恩澤。
priest: Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace.
People: 主,垂憐 , Lord have mercy.

祭司:為祈求一個完美、神聖、平安及無罪的日子,讓我們將自己,彼此,及我們ㄧ生交託於基督我們的神。
priest: Having prayed for a perfect, holy, peaceful, and sinless, day, let us commit ourselves, and one another, and our whole life to Christ our God.

People: 應允此,喔主。Grant this, O Lord.

祭司:為一位和平、忠誠導師,守護我們靈魂及身體的天使,讓我們祈求主。
priest: For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask the Lord.

People: 應允此,喔主。Grant this, O Lord.
祭司:為寬恕和豁免我們的罪及過犯,讓我們祈求主。
priest: For forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us ask the Lord.

People: 應允此,喔主。Grant this, O Lord.

祭司:為一切對我們靈魂好而有益,願天下太平,讓我們祈求主。
Priest: For all that is good and beneficial to our souls, and for peace in the world, let us ask the Lord.

People: 應允此,喔主。Grant this, O Lord.

祭司:為實現我們的生命在和平及悔改中,讓我們祈求主。
For the completion of our lives in peace and repentance, let us ask the Lord.

People: 應允此,喔主。Grant this, O Lord.

祭司:為基督徒當我們生命終了時,和平、無羞愧及苦難,並在讚撼基督審判座前有好的裁決,讓我們祈求主。
priest: For a Christian end to our lives, peaceful, without shame and suffering, and for a good account before the awesome judgment seat of Christ, let us ask the Lord.

People: 應允此,喔主。Grant this, O Lord.

祭司:祈求為合一的信仰,為在聖靈的共融,讓我們將自己,彼此,及我們ㄧ生交託於基督我們的神。
priest: Having prayed for the unity of the faith and for the communion of the Holy Spirit, let us commit ourselves, and one another, and our whole life to Christ our God.
People: To You, O Lord. 歸祢,喔主。

祭司:(輕聲)我們交託於祢,醇愛之鼎尊,我們ㄧ生和希望,我們祈求,禱告,並懇求:讓我們配得參與祢天上讚撼奧蹟,從這神聖及屬靈祭壇以無愧的良知;為赦免罪,寬恕過犯,與聖靈的共融,得享天國產業,並篤信於祢,而能不受審判和非難。
priest: We entrust to You, loving Master, our whole life and hope, and we ask, pray, and entreat: make us worthy to partake of your heavenly and awesome Mysteries from this holy and spiritual Table with a clear conscience; for the remission of sins, forgiveness of transgressions, communion of the Holy Spirit, inheritance of the kingdom of heaven, confidence before You, and not in judgment or condemnation.

並讓我們配得,鼎尊,以信心及無畏於受責難,敢堪稱祢,天上之神,父親,並說:
And make us worthy, Master, with confidence and without fear of condemnation, to dare call You, the heavenly God, FATHER, and to say:

我們在天上的父;

願人都尊你的名為聖。

願你的國降臨。

願你的旨意行在地上,

如同行在天上。

我們日用的飲食,今日賜給我們。

免我們的債,如同我們免了人的債。

不叫我們遇見試探,

救我們脫離凶惡。
因祢是國度、威權、榮耀歸於父和子及聖靈,現在和永遠直到世世代代。
For Yours is the kingdom and the power and the glory of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

People: Amen. 眾:阿們!

Priest: 平安澤臨全體。 Peace be with all.

People: 也歸隨祢的靈And with your spirit.
Priest:讓我們低頭向主鞠躬。 Let us bow our heads to the Lord.
People: 歸祢,喔主。To You, O Lord. .
祭司(輕聲):我們向祢獻上感恩,無形之王。以祢無限的權能祢創造萬有,並以祢豐厚憐憫澤引一切從虛無到存在。鼎尊,從高天垂看那些向祢低頭鞠恭者;因為他們不是向肉體與血氣鞠躬,而是向祢讚憾之神。因此,鼎尊,指導我們生命的歷程,澤益我們依照各人所需。與航海者同航,與旅者同旅,治癒疾患者,我們的魂和身體的醫生。
We give thanks to You, invisible King. By Your infinite power You created all things and by Your great mercy You brought everything from nothing into being. Master, look down from heaven upon those who have bowed their heads before You; they have bowed not before flesh and blood but before You the awesome God. Therefore, Master, guide the course of our life for our benefit according to the need of each of us. Sail with those who sail; travel with those who travel; and heal the sick, Physician of our souls and bodies.
祭司:因著恩澤,憐憫,和愛賜予我們祢的獨生子,福哉齊同祢至聖,至善,賦予生命的聖靈,現在和永遠直到世世代代。
By the grace, mercy, and love for us of Your only begotten Son, with whom You are blessed, together with Your all holy, good, and life giving Spirit, now and forever and to the ages of ages.

People: Amen. 眾:阿們。

HOLY COMMUNION 舉揚聖體聖血
祭司(輕聲):主耶穌基督,我們的神,垂聽我們,從祢聖所並從祢國度榮耀的寶座。祢與聖父高居王位於天,隱臨於我們之間。垂臨並聖化我們,讓祢的純潔聖體和珍貴寶血,垂賜我們,以祢大能的手藉著我們給予祢所有子民。
priest: Lord Jesus Christ, our God, hear us from Your holy dwelling place and from the glorious throne of Your kingdom. You are enthroned on high with the Father and are also invisibly present among us. Come and sanctify us, and let Your pure Body and precious Blood be given to us by Your mighty hand and through us to all Your people.

Priest: 讓我們儆醒Let us be attentive.
Priest: 這神聖禮物賜予屬神的聖民。
The holy Gifts for the holy people of God.
眾:一是聖,一是主,耶穌基督,榮耀歸於父神。阿們。
people: One is Holy, one is Lord, Jesus Christ, to the glory of God the Father. Amen.
Един свят, / един Господь, / Иисус Христос, / во славу Бога Отца. /
THE holy COMMUNION
People:
讚美主,讚美主,於諸天,讚美祂於至高之處。哈利路亞。
Praise the Lord, Praise the Lord, from the heavens; praise Him in the highest. Alleluia.

祭司(虔敬地擘餅) (輕聲):神的羔羊擘開並分發,擘開但不分離,祂被享用但永不竭盡,但祂聖化那些領受祂的人。
The Lamb of God is broken and distributed; broken but not divided. He is forever eaten yet is never consumed, but He sanctifies those who partake of Him.
(Then the priest places a portion of the sacred Bread in the Cup saying:) (Πλήρωμα Πνεύματος Ἁγίου.
(祭司將聖體置入聖爵中) 聖靈的充滿。阿們。
The fullness of the Holy Spirit. Amen.
(他祝福溫水說著)福哉祢眾聖徒的熱誠,從現今到永遠,直到世世代代。阿們。
(He then blesses the warm water saying:) Blessed is the fervor of Your saints, now and forever and to the ages of ages. Amen.

(Pouring the water into the Cup crosswise, he says:)
(然後執事十字狀的注適量熱水在聖爵內)
聖靈的溫暖。阿們 The warmth of the Holy Spirit.
COMMUNION PRAYER 領聖體血前禱文
我相信並宣認,主,祢確是基督,活神之子,祢進入這個世界來拯救罪人,我是罪人中的首位。我也相信這確實是祢純潔聖體,這確實是祢珍貴寶血。為此,我向祢祈求,垂憐我,並寬恕我的種種過犯,有意和無意的,在言語上及行為上的,出於有知和無知的。求祢使我值得而不受非難地,參與祢至潔的奧蹟,以期獲罪過的寬恕及永生。阿們。
我怎能,一個不配之人,進入祢眾聖徒的輝煌中?如果我膽敢進入婚筵的禮室,我的穿著將會被譴責,因為那不是一件婚宴的禮服;我將被綑綁,我將遭天使驅逐於外。以祢的愛,主,潔淨我的靈魂,並拯救我。
醇愛之鼎尊,主耶穌基督,我的神,不要讓這些神聖禮物,因我不配而成為我被定罪的緣由,但為了潔淨和聖化我的靈魂及肉體,並作為未來生命和天國的承諾。能依偎在神是為我有益的,並把我得救的希望交給祂。今天請接受我,神之子,做祢奧秘晚餐的分享者,我將不會向祢的仇敵洩露祢的奧秘,我也不會如同猶達斯般給祢一個親吻。但如同那盜匪我向祢表白:主,垂記我在祢的國度中。

I believe and confess, Lord, that You are truly the Christ, the Son of the living God, who came into the world to save sinners, of whom I am the first. I also believe that this is truly Your pure Body and that this is truly Your precious Blood. Therefore, I pray to You, have mercy upon me, and forgive my transgressions, voluntary and involuntary, in word and deed, known and unknown. And make me worthy without condemnation to partake of Your pure Mysteries for the forgiveness of sins and for life eternal. Amen.
How shall I, who am unworthy, enter into the splendor of Your saints? If I dare to enter into the bridal chamber, my clothing will accuse me, since it is not a wedding garment; and being bound up, I shall be cast out by the angels. In Your love, Lord, cleanse my soul and save me.
Loving Master, Lord Jesus Christ, my God, let not these holy Gifts be to my condemnation because of my unworthiness, but for the cleansing and sanctification of soul and body and the pledge of the future life and kingdom. It is good for me to cling to God and to place in Him the hope of my salvation.
Receive me today, Son of God, as a partaker of Your mystical Supper. I will not reveal Your mystery to Your adversaries. Nor will I give You a kiss as did Judas. But as the thief I confess to You: Lord, remember me in Your kingdom.
(The Priest prepares to receive holy Communion.)
Priest: (祭司預備領受聖體血)
祭司:看哪,我向基督接近,我們不朽之王和神。
這珍貴及至聖身體我們的主,神,救主耶穌基督賜予我(名字)祭司,垂蒙寬恕我的種種罪及永生。(爾後他領受這神聖的聖體)
Behold, I approach Christ, our immortal King and God.
The precious and most holy Body of our Lord, God, and Savior Jesus Christ is given to me (Name) the Priest, for the forgiveness of my sins and eternal life.
(He then partakes of the sacred Bread.)

這珍貴及至聖寶血我們的主,神,救主耶穌基督賜予我(名字)祭司,垂蒙寬恕我的種種罪及永生。(爾後祭司從聖爵領受聖血)
The precious and most holy Blood of our Lord, God, and Savior Jesus Christ is given to me (Name) the priest, for the forgiveness of my sins and eternal life.
(He then drinks from the Chalice.)

(然後,祭司擦拭聖爵,親吻聖爵,並說著:)
這已接觸了我的口唇,將抹去我的過犯,並潔淨我的種種罪。
(Afterwards, he wipes the Chalice, kisses it, and says:) This has touched my lips, taking away my transgressions and cleansing my sins.

(The priest then transfers the remaining portions of the consecrated Bread into the Cup, saying:
(祭司將留下祝聖的麵包傾入聖爵)

(He takes the holy Cup, comes to the Royal Doors, raises it and says:)
(祭司恭持聖爵,來到聖門,高舉聖爵說著:)
祭司:前來懷著敬畏神、信心和愛。
priest: Approach with the fear of God, faith, and love.

=========================
(Those prepared come forth with reverence to receive Holy Communion while the people sing the communion hymn.)
(那些已準備好前來懷著崇敬之心領受聖餐,會眾詠唱著領聖體血頌)

(當給予聖體血時,祭司說著:)
神的僕人(名字),領受基督的聖體與寶血,垂蒙赦罪和永生。
(When administering Holy Communion, the priest says:) The servant of God (Name) receives the
Body and Blood of Christ for forgiveness of sins and eternal life.

(When Communion has been given to all, the priest blesses the people with his hand, saying:)
( 既全領畢聖體血,祭司手晝十字聖號祝福會眾,說著:)
神!拯救,祢的子民並且福哉祢的嗣業!
Priest: Save, O God, Your people and bless Your inheritance.

眾:我們看見真光,我們領受了天上靈,我們找到真信仰;崇拜這不可分離的聖三,因為聖三拯救了我們。
people: We have seen the true light; we have received the heavenly Spirit; we have found the true faith, worshiping the undivided Trinity, for the Trinity has saved us.

(Having returned the Cup to the holy Table, the priest transfers the particles of the Theotokos and the saints into the Chalice, and then those of the living and the dead saying:)(祭司將聖爵放回祭壇,祭司將誕神者,眾聖徒的小塊體傾入聖爵,接著傾入生者與亡者然後說著:)以祢的聖血,主,洗盡,所有在此被紀念眾人的罪,藉由誕神者和祢所有眾聖徒的代禱,阿們。
Wash away, Lord, by Your holy Blood, the sins of all those commemorated through the intercessions of the Theotokos and all Your saints. Amen.

我們這些目睹基督復活的人,來敬拜我們的聖主耶穌,唯有祂全然無罪,我們敬拜祢的十字架,喔,基督,讚美榮耀祢聖潔的復活,因祢是我們的神,除祢以外,我們沒有認識別的神,我們單單求告祢的尊名;來啊,眾信徒,讓我們來敬拜基督聖潔的復活,因為看哪,因著十字架,喜樂降臨全世界。我們讚美祂的復活,並要永遠榮耀主,祂為我們忍受十字架的苦,藉著死,敗壞那掌死權的。
耶穌,正如祂先前所預言的,從墳墓裏復活,賞賜我們永生和大憐憫。

Having seen the Resurrection of Christ, let us worship the Holy Lord Jesus, the only sinless one. We worship your Cross, O Christ, and we praise and glorify your holy Resurrection. For you are our God, we know no other but you, we name you by name. Come all the faithful, let us worship the holy Resurrection of Christ; for see, through the Cross, joy has come in all the world. Ever blessing the Lord, we hymn his Resurrection. For having endured the Cross for us, he has destroyed death by death. Jesus, having risen from the tomb as he foretold, has given us eternal life and great mercy.

喔我的魂,要稱頌!基督那位賞賜生命者,祂第三日從死裏復活。
閃耀!再閃耀!喔新耶路撒冷!榮耀的主已經將拔擢起來。
喔!錫安,舞動歡欣;因妳所生的祂已經復活,純潔的上帝之母與我們一同欣喜。
Shine, shine, O New Jerusalem, for the glory of the Lord has risen upon you. Dance now and be glad, O Sion, and you too rejoice, pure Mother of God, at the arising of him to whom you gave birth.

O divine! O beloved! O sweetest voice! You have truly promised that you will be with us unto the end of time, O Christ. And we the faithful rejoice, having this as an anchor of hope.
基督是新逾越節,活的祭品,神的羔羊,除去世人的罪。
喔神聖!喔摯愛的!喔最甜美之聲!喔基督!祢確實承諾了祢必與我們同在直到世界末了。我們擁有這希望之錨,忠信者喜樂吧。

O great and most sacred Pascha, Christ! O Wisdom and Word and Power of God! Grant that we may partake of you fully in the day that has no evening of your Kingdom.
喔!尊貴且最神聖的復活祭!喔智慧、聖言、神的大能!我們的基督!願祢賜予我們,能分享祢的世代,在祢沒有黑夜的國度。

(He covers the vessels and censes them saying:) Be exalted, O God, above the heavens. Let Your glory be over all the earth (3x). (祭司覆蓋聖爵,向聖爵獻香,說著:)備受尊崇,喔神,超越諸天。讓你的榮耀遍及全球。(三次)

福哉我們的神
Blessed is our God.
(He lifts the vessels and says in a low voice:) Always, now and forever and to the ages of ages.
祭司舉起聖爵並輕聲說著: 始終如此,現在和永遠直到世世代代。

People: Amen. 眾:阿們。
讓我們的口對祢充滿讚美,主,我們方能歌頌祢的榮耀。祢已使我們配得領受祢至聖奧跡。守護我們於祢的聖潔中,使我們能終日默思祢的公義。哈利路亞,哈利路亞,哈利路亞。
people: Let our mouths be filled with Your praise, Lord, that we may sing of Your glory. You have made us worthy to partake of Your holy mysteries. Keep us in Your holiness, that all the day long we may meditate upon Your righteousness. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
PRAYER OF THANKSGIVING謝恩連禱

祭司:讓我們儆醒。既領受了屬神、至聖,純潔,不朽、上天,賜予生命,及讚憾奧跡之基督,讓我們配得向主感謝。
priest: Let us be attentive. Having partaken of the divine, holy, pure, immortal, heavenly, life giving, and awesome Mysteries of Christ, let us worthily give thanks to the Lord.

People: 主,垂憐 , Lord have mercy.

祭司:幫助我們, 拯救我們,憐憫我們,並保護我們,喔主,藉著祢的恩澤。
Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your grace.

People: 主,垂憐 , Lord have mercy.

祭司:為祈求一個完美、神聖、平安及無罪的日子,讓我們將自己,彼此,及我們ㄧ生交託於基督我們的神。
priest: Having prayed for a perfect, holy, peaceful, and sinless, day, let us commit ourselves, and one another, and our whole life to Christ our God.

People: To You, O Lord. 歸祢,喔主。
祭司:我們感謝祢,醇愛之鼎尊、我們靈魂的施恩者,然而在今日,祢容我們再次配得祢天國不朽奧蹟。指引我們行在正確的路途,堅定建立我們在祢的敬畏中,守護我們的生命,使我們安然盡力,藉由榮福誕神者終身童貞馬利亞和所有聖徒們的祈禱和懇求。
priest: We thank You, loving Master, benefactor of our souls, that on this day You have made us worthy once again of Your heavenly and immortal Mysteries. Direct our ways in the right path, establish us firmly in Your fear, guard our lives, and make our endeavors safe, through the prayers and supplications of the glorious Theotokos and ever virgin Mary and of all Your saints.

祭司:因為祢是我們聖化的根源,我們將榮要歸於父和子及聖靈,現在和永遠直到世世代代
For You are our sanctification and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.
.
People: Amen. 眾:阿們。

THE DISMISSAL 差遣禮
祭司:讓我們在平安離去。讓我們懇求主
priest: Let us go forth in peace. Let us pray to the Lord.

People: 主,垂憐 , Lord have mercy.

祭司:主!賜福那些讚頌祢並聖化那些相信祢的人。拯救祢的子民,祝福祢的嗣業。護守祢全體教會。聖化那些愛戴祢澤美聖殿的。以祢的神能榮耀他們為回饋,不離棄我們這些置盼望於祢。賜平安歸於祢的世界、歸於祢的教會、歸於神職人員、歸於公務員、軍隊,和祢的所有的子民。因每個美好且完美禮物是從上而來,來自祢,光之父。我們將榮耀,感謝和崇拜歸於祢,父和子及聖靈,現在和永遠直到世世代代。

Lord, bless those who praise You and sanctify those who trust in You. Save Your people and bless Your inheritance. Protect the whole body of Your Church. Sanctify those who love the beauty of Your house. Glorify them in return by Your divine power, and do not forsake us who hope in You. Grant peace to Your world, to Your churches, to the clergy, to those in public service, to the armed forces, and to all Your people. For every good and perfect gift is from above, coming from You, the Father of lights. To You we give glory, thanksgiving, and worship, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

眾:阿們,福哉主的聖名,偕同現在直到恆代!(三次)
Amen. Blessed is the name of the Lord, both now and to the ages (3x).

(The priest proceeds to the Prothesis and prays in a low voice:) Τὸ πλήρωμα τοῦ Νόμου καὶ τῶν
(祭司來到祭品預備台前輕聲祈禱:) 基督我們的神,祢是律法及先知的實現。祢已完成了聖父所有的使命。讓我們的心充滿喜悅和歡樂,始終如此,現在和永遠直到世世代代,阿們。
祭司:讓我們懇求主。
Christ our God, You are the fulfillment of the Law and the Prophets. You have fulfilled all the dispensation of the Father. Fill our hearts with joy and gladness always, now and forever and to the ages of ages. Amen.
祭司來到祭品預備台前輕聲祈禱:)基督我們的神,你是律法及先知的實現。你已完成了聖父所有的使命。讓我們的心充滿喜悅和歡樂,始終如此,現在和永遠直到世世代代,阿們。
祭司:讓我們懇求主。

Priest: Let us pray to the Lord.

People: 主,垂憐 , Lord have mercy.

Priest:May the blessing of the Lord and His mercy come upon you through His divine grace and love always, now and forever and to the ages of ages.
祭司:願主的祝福和祂的憐憫,藉著祂神性恩澤和愛,澤臨你們,始終如此,現在和永遠直到世世代代。
People: Amen. 眾:阿們。

祭司:榮耀歸祢,喔神,我們的希望,榮耀歸祢。
祭司:願基督我們的真神(從死者中復活),以一位良善,愛,和憐憫的神,垂憐澤臨我們並拯救我們,藉著他至潔,聖母的代禱;藉著珍貴且賦予生命十字架的大能;藉著可敬而無形諸威天軍的護佑,藉著可敬榮耀先知、前驅者施洗約翰的懇求;神聖,榮耀且備受讚美眾使徒;神聖,光榮及得勝殉道者;我們神聖和神—扶持者父神(教會名稱);神聖而有義德的若雅敬和亞納;聖徒(該日)我們今日所懷記的;以及所有聖徒。

Priest: Glory to You, O God, our hope, glory to you.
May Christ our true God (who rose from the dead), as a good, loving, and merciful God, have mercy upon us and save us, through the intercessions of His most pure and holy Mother; the power of the precious and life giving Cross; the protection of the honorable, bodiless powers of heaven, the supplications of the honorable, glorious prophet and forerunner John the Baptist; the holy, glorious and praiseworthy apostles; the holy, glorious and triumphant martyrs; our holy and God-bearing Fathers (name of the church); the holy and righteous ancestors Joachim and Anna; Saint (of the day) whose memory we commemorate today, and all the saints.

Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us.
祭司:藉由我們聖潔眾教父的祈禱,主耶穌基督,我們的神,垂憐憫我們並拯救我們。
People: Amen. 眾:阿們。

Priest (blessing the people): May the holy Trinity protect all of you.

===========
resurrection hymns

Tone 1 Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν Σου Σῶμα, ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν. Διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, ἐβόων Σοι Ζωοδότα. Δόξα τῇ Ἀναστάσει Σου Χριστέ. Δόξα τῇ οἰκονομίᾳ Σου, μόνε Φιλάνθρωπε.
– When the stone had been sealed by the Jews, while the soldiers were guarding Your most pure Body. You did rise on the third day, O Savior, granting life to the world. The Powers of Heaven therefore cried out to You, O Giver of Life: Glory to Your Resurrection, O Christ! Glory to Your kingdom! Glory to Your dispensation, O You Who loves mankind.
第一調 主題聖頌–猶太人以石頭封住墓穴,兵士們看守祢至潔的聖軀。祢卻在第三日復活,噢,救世主,祢將生命賜給全世界。諸天的權柄向祢歡呼,噢,生命的賦予者:光榮歸於祢的復活,噢,基督!光榮歸於祢的王國!光榮歸於祢神聖的旨意!噢,祢深愛世人者。

Tone 1 Kontakion
Ἐξανέστης ὡς Θεός, ἐκ τοῦ τάφου ἐν δόξῃ, καὶ κόσμον συνανέστησας, καὶ ἡ φύσις τῶν βροτῶν ὡς Θεόν σε ἀνύμνησε, καὶ θάνατος ἠφάνισται, καὶ ὁ Ἀδὰμ χορεύει, Δέσποτα, καὶ ἡ Εὔα νῦν ἐκ τῶν δεσμῶν λυτρουμένη, χαίρει κράζουσα· Σὺ εἶ ὁ πᾶσι παρέχων, Χριστὲ τὴν ἀνάστασιν.
– As God You did rise from the tomb in glory, raising the world with Yourself. Human nature praises You as God, for death has vanished. Adam exults, O master! Eve rejoices, for she is freed from bondage, and cries to You: You are the Giver of Resurrection to all, O Christ.
第一調 集禱頌 – 神祢從墳墓裡光榮的復活,因祢的生命復活了世界。普世讚美祢我們的神,因為祢消滅了死亡。亞當狂歡,噢,鼎尊!夏娃喜悅,因她已從奴役得釋放,我們向祢呼喊:祢將復活賜予萬物,祢是生命賦予者,噢,基督。

Tone 2 Troparion Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ἄδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος. Ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον. Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι.
– When you descended to death, O Immortal Life, You destroyed Hades by the radiance of Your divinity, and when from the depths of the earth. You did raise the dead, all the Heavenly Powers cried out: O Giver of Life, Christ our God, Glory be to You.
第二調主題聖頌 – 當祢降下到死亡,噢,不朽之生命,祢以祢神性的光芒摧毀了地獄,從地極深處,復活了死者,所有諸天的權柄呼喊:生命賜予者,基督我們的神,光榮歸於祢。

Tone 2 Kontakion —Ἀνέστης Σωτήρ, ἐκ τάφου Παντοδύναμε καὶ ᾍδης ἰδών, τὸ θαῦμα ἐξεπλήττετο, καὶ νεκροὶ ἀνίσταντο, καὶ ἡ κτίσις ἰδοῦσα συγχαίρει σοι, καὶ ὁ Ἀδάμ συναγάλλεται, καὶ κόσμος Σωτήρ μου ἀνυμνεῖ σε ἀεί.
You arose from the grave, Almighty Savior, seeing the miracle, Hades was struck with fear and the dead arose. At this sight all creation rejoices with You. Adam also joins in exultation, and the world, O my Savior, sings Your praises forever.
第二調 集禱頌 – 祢從墳墓中復活,全能的救主,見證了這奇蹟,地獄深感顫慄而死者升起。於此光景一切造物同祢狂歡。亞當也加入讚揚,噢我的救主,全世界都唱頌讚揚祢,直到永遠。

Tone 3 TroparionΕὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ ὁ Κύριος. Ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
– Let the heavens rejoice! Let the earth be glad! For the Lord has shown strength with His arm. He has trampled down death by death. He has become the First-born of the dead. He has delivered us from the depths of hell, and has granted to the world great mercy.
第三調主題聖頌 – 讓諸天喜悅!讓大地歡騰!因神顯示大權能。祂以死亡踐滅死亡。祂首先從死者中復活。祂拯救我們脫離地獄深淵,賜予普世浩瀚慈恩。

Tone 3 Kontakion – ‘Εξανέστης σήμερον, ἀπὸ τοῦ τάφου Οἰκτίρμον, καὶ ἡμᾶς ἐξήγαγες, ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου, σήμερον Ἀδὰμ χορεύει, καὶ χαίρει Εὔα, ἅμα δέ, καὶ οἱ Προφῆται, σὺν Πατριάρχαις, ἀνυμνοῦσιν ἀκαταπαύστως, τὸ θεῖον κράτος τῆς ἐξουσίας σου
On this day You did rise form the tomb, O Merciful One, leading us from the gates of death. On this day Adam exults as Eve rejoices with the Prophets and Patriarchs. They unceasingly praise the divine majesty of Your power.
第三調 集禱頌 – 今日祢從墳墓中升起,噢,慈悲的主,召我們出死亡之門。今日亞當狂歡,夏娃和眾先知和眾先祖一起歡騰。他們永不止息地讚美祢神聖權柄的大能。

Tone 4 TroparionΤὸ φαιδρόν της Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον. Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
– The joyful message of the Resurrection was heard by the faithful women from the Angel, and being freed from the ancestral curse, they elatedly told the Apostles: dead and despoiled is death. Christ our God is risen, granting great mercy to the world.
第四調主題聖頌 – 復活的喜訊由天使傳報了女信徒們,脫除了先祖的天咒,她們歡欣地告訴使徒們:死亡已經敗壞。基督,我們的神已經復活,賜與普世浩恩。

Tone Kontakion – Ὁ Σωτὴρ καὶ ῥύστης μου, ἀπὸ τοῦ τάφου, ὡς Θεὸς ἀνέστησεν, ἐκ τῶν δεσμῶντοὺς γηγενεῖς, καὶ πύλας ᾅδου συνέτριψε, καὶ ὡς Δεσπότης ἀνέστη τριήμερος.
O my Savior and Redeemer, being God, You raised from the grave the earth-born who were in chains, and destroyed the gates of hell; and being Lord You arose on the third day.
第四調 集禱頌 – 噢,拯救者救恩者,我們的神,祢復活了那些在墓中被死亡鎖鏈綑綁的受造,祢摧毀了地獄之門;祢是救主,在第三天從死裡復活。

Tone 5 (Plagal 1) Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀναμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν. Ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ.

Troparion – Eternal with the Father and the Spirit is the Word, Who of a Virgin was begotten for our salvation. As the faithful we both praise and worship Him, for in the flesh did he consent to ascend unto the Cross, and death did He endure; and He raised unto life the dead through His all-glorious Resurrection.
第五調(Plagal 1) 聖頌 – 和聖父聖靈同在的永生聖言,為了我們的得救從童貞女受生。我們以信徒讚揚敬拜祂,因祂甘願以肉軀被釘在十架上,忍受死亡﹔祂復生了死者,透過祂光榮的復活。

Tone 5 (Plagal 1) Kontakion – Πρὸς τὸν ᾍδην Σωτήρ μου συγκαταβέβηκας, καὶ τὰς πύλας συντρίψας ὡς παντοδύναμος, τοὺς θανόντας ὡς Κτίστης συνεξανέστησας, καὶ θανάτου τὸ κέντρον Χριστὲ συνέτριψας, καὶ Ἀδὰμ τῆς κατάρας ἐρρύσω Φιλάνθρωπε· διὸ πάντες σοι κράζομεν· Σῶσον ἡμᾶς Κύριε.
You did descend into Hades, O my Savior, shattering its gates as Almighty, resurrecting the dead as Creator and destroying the sting of death. You have delivered Adam from the curse, O Lover of Man, and we all cry out to you, O Lord, save us.
第五調(Plagal 1)集禱頌 – 祢確實降入地獄,噢,我的救主,全能者粉碎地獄之門,以創造者復活了死者, 祢催毀了死亡之刺。祢將亞當從天咒中解出來,噢,深愛世人者,我們向祢呼求,噢,主啊,拯救我們。

Tone 6 (Plagal 2)Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμα σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ἄδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ’ αὐτοῦ. Ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν. Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι.

Troparion – Angelic Powers came to Your tomb, and the guards fell down and appeared dead. Mary came to the grave seeking Your most pure Body. You conquered and despoiled Hades without being touched by it. You, the Giver of Life, met the Virgin. O Lord, risen from the dead, glory be to You.
第六調(Plagal 2) 主題聖頌 – 天使的權能臨到祢墳墓,守衛仆倒如死一般。瑪利亞前來石洞找祢至潔聖軀。祢征服掠奪了地獄,地獄卻碰不得祢,歐生命的賦予者,遇見了童真女。噢,主,從死裡復活,光榮歸於祢。

Tone 6 (Plagal 2) Kontakion – Τῇ ζωαρχικῇ παλάμῃ τοὺς τεθνεῶτας, ἐκ τῶν ζοφερῶν κευθμώνων ὁ Ζωοδότης, ἀναστήσας ἅπαντας Χριστὸς ὁ Θεός, τὴν ἀνάστασιν ἑβράβευσε, τῷ βροτείῳ φυράματι· ὑπάρχει γὰρ πάντων Σωτήρ, ἀνάστασις καὶ ζωή, καὶ Θεὸς τοῦ παντός.
Christ our God, the Life-giver, with His Life-giving Hand raised the dead from the valley of death, granting resurrection to all mankind. He is the Savior, the Resurrection, the Life, and the God of all.
第六調(Plagal 2) 集禱頌 – 基督,我們的神,生命的賦予者,藉著祂賜予生命的手,從死亡的幽谷中復活了死者,將復活賜給全人類。祂是救主,是復活,是生命,是萬物的神。

Tone 7 (Grave Tone)Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον, ἠνέωξας τῷ Ληστῇ τὸν Παράδεισον, τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας. Ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
Troparion – You have destroyed death by Your Cross, You opened paradise to the thief. The sorrow of the women You turned to joy. You commanded Your Apostles to proclaim to all: Christ our God has arisen, granting great mercy to the world.
第七調(Grave Tone) 主題聖頌 – 祢以十架摧毀死亡,祢為右盜開啟天堂。祢讓前來的婦人們轉悲為喜。祢令使徒們向萬民宣稱:基督我們的神已經復活,賜予普世浩恩。

Tone 7 (Grave Tone) Kontakion -Οὐκ έτι τὸ κράτος τοῦ θανάτου, ἰσχύσει κατέχειν τοὺς βροτούς· Χριστὸς γὰρ κατῆλθε συντρίβων, καὶ λύων τὰς δυνάμεις αὐτοῦ, δεσμεῖται ὁ ᾍδης, Προφῆται συμφώνως ἀγάλλονται. Ἐπέστη λέγοντες Σωτήρ, τοῖς ἐν πίστει, ἐξέρχεσθε οἱ πιστοὶ εἰς τὴν ἀνάστασιν.
No longer can the might of death rule over men: Christ has come, destroying and crushing its power. Hades is now in chains, and the Prophets unite in proclaiming: The Savior has appeared, saying to those who believe: come forth, faithful, to the Resurrection.
第七調(Grave Tone) 集禱頌 – 死亡的力量再也不能掌控人們:基督已經來到,摧毀擊潰它的權勢。地獄如今已在鏈裏,眾先知聯合宣講:救主已經顯明,向相信的人們說:來吧,信徒們,領受復活。

Tone 8 (Plagal 4)Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν κατεδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσης τῶν παθῶν, ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.
Troparion – You descended from on high, O Merciful Lord, You accepted burial for three days to deliver us from our sufferings. O Lord, our Life and Resurrection, glory be to You.
第八調(Plagal 4) 主題聖頌 – 祢從高天降下,慈悲的主,祢接受被埋三日,來救我們脫離苦難。噢,主!我們的生命和復活,光榮歸於祢。

Tone 8 (Plagal 4) Kontakion – Ἐξαναστὰς τοῦ μνήματος, τοὺς τεθνεῶτας ἥγειρας, καὶ τὸν Ἀδὰμ ἀνέστησας, καὶ ἡ Εὔα χορεύει ἐν τῇ σῇ Ἀναστάσει, καὶ κόσμου τὰ πέρατα πανηγυρίζουσι, τῇ ἐκ νεκρῶν Ἐγέρσει σου Πολυέλεε.
Arising from the tomb, You raised the dead, You did raise Adam, and Eve rejoices in Your Resurrection, and the ends of the earth acclaim Your rising from the dead, O Most Merciful Lord.
第八調(Plagal 4)集禱頌 – 從墓中復活,祢復活了死者,祢復活了亞當,夏娃在祢的復活中歡欣,普世歡呼稱頌祢的死裡復活。喔,至慈的主。

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s