Μήνυμα Μητροπολίτου Κοσμά για την έναρξη των Κατηχητικών Σχολείων

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 ΚΟΣΜΑποτέλεσμα εικόνας για Μήνυμα Μητροπολίτου Κοσμά για την έναρξη των Κατηχητικών ΣχολείωνΑΣ

  

Πρὸς  τούς γονεῖς τῶν μαθητῶν καί  μαθητριῶν

τῶν Δημοτικῶν, Γυμνασίων καί Λυκείων

τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί συμπρεσβύτεροι καί ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ!

 

Μέ τήν ἐγκύκλιό μου αὐτή θέλω μέ καρδιακή εἰλικρίνεια, μέ ἀγάπη Χριστοῦ καί μέ πόνο ψυχῆς νά ἀπευθυνθῶ στούς καλούς μας καί ἀγωνιστές γονεῖς.

Σήμερα, κατά τήν Θεία Λειτουργία, ἀκούσαμε τήν γνωστή Παραβολή τοῦ Σπορέως. Ἡ Ἐκκλησία μας ὥρισε αὐτή τήν Κυριακή νά ἀρχίζει στίς λατρευτικές καί τίς κατηχητικές της συνάξεις, στά θεία κηρύγματα καί στούς ἁγιογραφικούς κύκλους τῆς Ἁγίας Γραφῆς πυκνότερη πνευματική σπορά. Ἀπό σήμερα ἰδιαιτέρως ὁ μεγάλος οὐράνιος Γεωργός ἔρχεται νά σπείρη τόν ἅγιό Του Σπόρο.

Μέ πίστι, ταπείνωσι καί πνεῦμα μαθητείας ὑποδεχώμαστε τόν μεγάλο καί θεῖο Σπορέα. Δέν εἶναι ἕνας σοφός καί ἰκανώτατος κοσμικός γεωργός. Εἶναι ὁ αἰώνιος, ὁ πάνσοφος, ὁ παντοδύναμος καί παντογνώστης Κύριος, ὁ Ἕνας τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου Τριάδος, «τό φῶς τό ἀληθινόν τό φωτίζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον». Εἶναι ὁ Κύριος καί Θεός μας Ἰησοῦς Χριστός.

Ἔρχεται νά σπείρη, ὄχι σέ γήινα χωράφια, ἀλλά στίς ψυχές τίς ἀθάνατες τίς δικές μας. Καί ὁ σπόρος Του;

«Τά ἱερά γράμματα τά δυνάμενα σοφίσαι εἰς σωτηρίαν…» (Β’ Τιμ. γ’, 15).

Χωρίς προκατάληψι καί μέ ἁγνό λογισμό ἄς σκεφθοῦμε αὐτή τή στιγμή, ἀγαπητοί γονεῖς, τί προσέφερε σέ ὅλο τόν κόσμο τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ μας.

Τό ἐκήρυξε, τό προσέφερε ὁ αἰώνιος Διδάσκαλος καί Κατηχητής, τό ἔγραψαν καί μᾶς τό χάρισαν, τό ἐκήρυξαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, τό ἐδίδαξαν οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καί μόνο, μόνο τό Εὐαγγέλιο ἀνέδειξε Ἁγίους, μετέστρεψε ἀγρίους καί σκληρούς ἀνθρώπους καί τούς ἔκανε ἀναγεννημένους, μεταμορφωμένους, ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες.

«Στό ἅγιον καί ἱερόν Εὐαγγέλιον εὗρον μέσα πολλά καί διάφορα νοήματα τά ὁποῖα εἶναι ὅλα μαργαριτάρια, διαμάντια, θησαυρός, πλοῦτος, χαρά, εὐφροσύνη, ζωή αἰώνιος» λέει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (Α’ Διδαχή).

Τώρα, στήν ἀρχή τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, θέλει ὁ πανάγιος γεωργός τῶν ψυχῶν νά προσφέρει τόν ἀναμορφωτικό του λόγο, ἰδιαιτέρως θά λέγαμε στά παιδιά μας. Τά ἀγαπᾶ πολύ ὁ Κύριος τά παιδιά καί γιά αὐτό εἶπε στούς μαθητές Του «ἄφετε τά παιδία καί μή κωλύετε αὐτά ἐλθεῖν πρός με» (Ματθ. 10, 14).

Ἡ Ἐκκλησία μας, παρά τήν συκοφαντία, τόν πόλεμο, τήν εἰρωνεία, τήν περιφρόνησι καί τήν ὑποτίμησι τῶν κατηχητικῶν της σχολείων ἀπό τόν κόσμο τοῦ σκότους, ἄνοιξε τίς πύλες τῶν κατηχητικῶν της σχολείων γιά νά σπαρῆ στίς παιδικές, στίς νεανικές ψυχές ὁ καθαρός λόγος τοῦ Κυρίου.

Καί ἡ Ἱερά Μητρόπολί μας μέ ὑπακοή στή φωνή τοῦ Χριστοῦ μας καί μέ πολλή ἀγάπη προσφέρει κι ἐφέτος τήν ὀρθόδοξο κατήχησι στά παιδιά μας.

Ἡ κατήχησι τῶν ψυχῶν μας εἶναι ἐντολή τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ μας. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη» εἶπε στούς μαθητές του. Καί ἡ Ἐκκλησία μας πάντοτε προσέφερε τόν κατηχητικό λόγο στά παιδιά μας καθαρό, ἁγνό, ἀποστολικό, πατερικό, ὁμολογιακό γιά νά τούς γνωρίση τόν μόνο ἀληθινό Θεό, τόν Σωτήρα καί Λυτρωτή τοῦ κόσμου, τό φῶς πού φωτίζει ἄπλετα τή ζωή τοῦ νέου, τόν αἰώνιο καί ἀλάθητο ὁδηγό τῶν νέων,τόν Χριστό.

Αὐτά βεβαιώνει ὁ Ἅγιος μας Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ὅταν λέει «Ἐφώτισε τό Πανάγιον Πνεῦμα τούς ἁγίους προφήτας, τούς ἁγίους Ἀποστόλους καί μᾶς ἔγραψαν τήν Ἁγία Γραφή, ἐφώτισε τούς ἁγίους πατέρας καί μᾶς ἐξήγησαν τά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας διά νά ἠξεύρωμεν νά περιπατῶμεν» (Διδαχή Γ’).

Στην ἐποχή μας, ἐποχή συγχύσεως, ἀποστασίας, ἀποπροσανατολισμοῦ, τῶν πολλῶν σειρήνων καί πειρασμῶν τῆς νεότητος, δέν θέλει φῶς ἀνέσπερο ἡ νεότης, δέν θέλει τέλεια πρότυπα γιά νά ἀντιγράψη;

Ποιός ἄλλος ἔδωσε καί ποιός ἄλλος μπορεῖ νά δώση ὅλα αὐτά τά ἀνωτέρω, παρά ὁ Χριστός; Ποιός ὅμως θά γνωρίση στή νεότητα καθαρά καί ἀληθινά τόν Χριστό;

Ἴσως κάποιοι γονεῖς νά ἀπαντήσουν: «ἐμεῖς οἱ γονεῖς τους».

Ναί, καλοί μου γονεῖς ἀλλά σεῖς ἐργάζεσθε, κουράζεσθε, ἔχετε τή φροντίδα τῆς διατροφῆς. Πῶς θά βρῆτε χρόνο νά προσφέρετε καί τήν κατήχησι;

Ἄλλοι μπορεῖ νά ἀπαντήσουν: «τό σχολεῖο τους, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο».

Ναί, ὑπάρχουν πολλοί, καλοί καί ἀγωνισταί ἐκπαιδευτικοί πού μᾶς διδάσκουν, μᾶς ἐνισχύουν καί μᾶς χαροποιοῦν μέ τήν ὁμολογία τους καί τήν προσφορά τους. Τούς συγχαίρουμε καί προσευχώμαστε γιά τή διακονία τους.

Ὅμως, μή κρύψουμε τήν ἀλήθεια. Τά μηνύματα πού ἔρχονται σήμερα γιά τίς προθέσεις τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκπαιδεύσεως μᾶς ἀποκαρδιώνουν καί μᾶς φοβίζουν.

Ὅταν στά σχολεῖα μας προσφέρονται ἄθεα γράμματα! Ὅταν ἡ λεγομένη σήμερα καί προσφερομένη παιδεία τῆς μαρτυρικῆς, τῆς ἁγιοτόκου καί ἡρωοτόκου πατρίδος μας εἶναι ἀντιχριστιανική, ἀντιπνευματικῆ, ἄθεη, ἀνιστόρητη, ἀρνησίπατρις. Ὅταν π.χ. μέσα στά ἑλληνικά μας σχολεῖα ἐξισώνεται ὁ μόνος ἀληθινός Θεός, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μέ τόν Μωάμεθ καί τόν Βούδα, τότε τί φῶς θά πάρη τό παιδί μας, ποιόν Θεό θά ἐπιλέξη, πῶς θά βρῆ τόν δρόμο τοῦ φωτός, τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἁγιασμοῦ;

Ἀγαπητοί γονεῖς, μέχρι πρότινος γινόταν σωστή διδασκαλία στά σχολεῖα, ἡ ὁποία περιελάμβανε κάποια, ἔστω, Κατήχησι. Τώρα γίνεται ἀπό τά ἐπίσημα προγράμματα ἀντικατήχηση καί προσπάθεια νά ξεριζωθεῖ ὁ Χριστός ἀπό τίς καρδιές τῆς νέας γενιᾶς μας.

Πονᾶμε ὅλοι μας γιατί κυκλώνουν τά παιδιά μας πολλοί κοσμικοί πειρασμοί, π.χ. μέ τά ἠλεκτρονικά μέσα καί τόσα ἄλλα. Τώρα πλέον μεγάλο καταστροφικό πειρασμό ἔχουμε: τήν ἐπίσημη ἀντικατήχησι στά σχολεῖα μας.

Ἀκούσαμε σήμερα τί εἶπε ὁ Κύριος; «Συμφυεῖσαι αἵ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό». Ὅταν τά ἀγκάθια φύτρωσαν καί μεγάλωσαν ἔπνιξαν τούς καλούς βλαστούς.

Αὐτό θέλουν νά κάνουν μέ τά ἄγρια καί αἱματοφόρα ἀγκάθια πού σπείρουν στίς καρδιές τῶν νέων σήμερα, ὅλοι οἱ χωρίς Χριστόν τάχα παιδαγωγοί. Νά καταπνίξουν καί νά ἀφανίσουν ὅ,τι καλό ἔχουν τά νέα μας βλαστάρια, τά παιδιά μας.

Ἀγαπητοί, ἀγαποῦμε εἰλικρινά τά παιδιά μας καί δέν θέλουμε νά χάσουν τόν δρόμο τους, νά πονέσουν, νά θερίσουν πικρούς καρπούς.

Τώρα, στήν ἀρχή τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, γονατίζω καί σᾶς παρακαλῶ.

Παρά τήν ἀναξιότητά μου, σαράντα χρόνια διακονῶ τήν νεότητα καί ἔζησα τούς καλούς καρπούς πού χαρίζει ὁ Χριστός μας στόν νέο καί τή νέα, πού Τόν δέχονται στήν καρδιά τους καί τή ζωή τους.

Ἀναλάβετε ἀνύστακτο ἀγώνα γιά τήν κατήχησι τῶν παιδιῶν σας.Βοηθῆστε τα νά ἐγγραφοῦν καί νά παρακολουθοῦν χωρίς ἀπουσίες τά μαθήματα τῶν Κατηχητικῶν τῆς Ἐνορίας σας.

Παρακολουθῆστε μέ ἀγάπη τήν τακτική φοίτησι τῶν παιδιῶν σας.

Σήμερα σέ ἐποχή κατά τήν ὁποία μέ κάθε τρόπο ἐπιδιώκεται ὁ Χριστιανικός, ὁ Ἐκκλησιαστικός καί Ἑλληνικός ἀποχρωματισμός ἀπό τή νεότητα, σέ ἐποχή πού ἐπιδιώκεται ἡ νέα γενιά νά ἀπογυμνωθῆ ἀπό αἰώνιες ἀλήθειες, ἀπό ἀξίες, ἀπό ἰδανικά, ὁ ρόλος τοῦ κατηχητικοῦ σχολείου, κατωτέρου, μέσου, ἀνωτέρου καί τῶν χριστιανικῶν ὁμάδων εἶναι καθοριστικός.

Ὅπως στήν ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας – ἐποχή γενιτσαρισμοῦ καί ἐξισλαμισμοῦ – τό βάρος τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν μας ἔπεφτε στό κρυφό σχολειό, ἔτσι καί σήμερα – ἐποχή πρωτοφανοῦς ἀποστασίας, ἀθεΐας, σαρκολατρείας, διαστροφῆς, ἐποχή Σοδόμων καί Γομόρρων – τό βάρος τῆς ἀληθινῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν μας πέφτει στά κατηχητικά μας σχολεῖα.

Τά παιδιά μας τά κρατάει ὁ Θεός μας. Μή φοβώμαστε. Ἡ νίκη εἶναι δική Του. «Ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήση». Ἄς δώσουμε στόν Χριστό τά παιδιά μας συνειδητά καί καμία ἀνησυχία δέν θά μᾶς πλησιάζη.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί ἱερεῖς, ἀγαπητοί γονεῖς, ἐκπαιδευτικοί, σύλλογοι γονέων καί κηδεμόνων, ὅλοι ὅσοι ἀγαποῦμε τά νειάτα ἄς ἐξεγερθοῦμε, ἄς ὑψώσουμε τά ἱερά καί πνευματικά λάβαρα τῆς κατηχήσεως τῆς νεότητος, ἄς ἀναλάβουμε τόν ἀγώνα γιά τήν ἀληθινή κατήχησι τῆς νεότητός μας.

Ἄς γονατίζουμε καί μέ τήν θερμή προσευχή μας ἄς στηρίζουμε τά νειάτα.

Στήν προσευχή μας ἄς προσευχώμαστε καί γιά ὅλους ἐκείνους πού θέλουν νά ἀποχριστιανοποιήσουν καί νά ἀπογυμνώσουν ἀπό ἅγια ὁράματα τήν χρυσή νεότητά μας. Νά τούς φωτίσει ὁ Κύριος νά μετανοήσουν. Νά ξαναφέρουν τήν Ἑλλάδα στή δόξα της καί στό μεγαλεῖο της.

Καί αὐτοί νά μή μείνουν στήν ἱστορία ὡς οἱ καταστροφεῖς τῆς νεότητος ἀλλά καί τά ἑλληνόπουλα, χάριτι Θεοῦ νά σωθοῦν, νά προοδεύσουν, νά ἀνδρωθοῦν, νά γίνουν ἐπιτυχημένοι Ἕλληνες ἄξιοι τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως καί τῆς Πατρίδος μας.

Μέ πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 

http://www.imaa.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s