Κήρυγμα Κυριακῆς 30.10.2016 (Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ) Ἀπόστολος Κυριακῆς Β΄ Κορινθίους ια΄ 31-ιβ΄ 9

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Β΄ Κορινθίους ια΄ 31-ιβ΄ 9 

«Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. Ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης ῾Αρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν πόλιν Δαμασκηνῶν πιάσαι με, καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Καυχᾶσθαι δεῖ· οὐ συμφέρει μοι· ἐλεύσομαι δὲ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου. Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. Καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον· εἴτε ἐν σώματι εἴτε χωρὶς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. Ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου. Ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ. Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος Σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. Ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾽ ἐμοῦ· καὶ εἴρηκέν μοι· ᾽Αρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται· ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.»

 

Ἀχώριστος σύντροφος κάθε ἀνθρώπου. Πραγματική σκιά  του, πού τόν ἀκολουθεῖ παντοῦ καί πάντα. Κοινός  κλῆρος  ὅλων τῶν ἀνθρώπινων γενεῶν πρόκειται γιά τή σωματική καί ἠθική ἀδυναμία πού σφραγίζει κάθε ἄνθρωπο,ἀκόμα καί τόν πιό προοδευμένο χριστιανό. Διότι καί ὁ πιστός χριστιανός ζεῖ τό δράμα αὐτό τῆς διπλῆς ἀνθρώπινηςἀδυναμίας. Τήν ὕπαρξή του ἀπό τό ἕνα μέρος τήν  λούζει τό φῶς τῆς πίστεως καί ἀπό τό ἄλλο τή σκίαζει ἡ σωματική καίἠθική ἀδυναμία του. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πού ἔζησε βαθιά τή συγκλονιστική αὐτή ἀνθρώπινη ἐμπειρία μᾶς βοηθᾶσήμερα νά ἐμβαθύνουμε περισσότερο στό βασικό αὐτό θέμα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου καί μάλιστα τοῦ χριστιανοῦ.

 Ὁ ἄνθρωπος χαρακτηρίζεται ὄχι μόνο γιά τό μεγαλεῖο τοῦ πνεύματός του, ἀλλά καί τήν ἀδυναμία τοῦ σώματός του. Διότι τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, μετά τήν πτώση του, ἔγινε ἀσθενικό, φθαρτό  καί θνητό. Ἔτσι τό σῶμα ἔγινε γιά τόνἄνθρωπο ἕνα μεγάλο βάρος. Καί τό βάρος αὐτό τόν νιώθουν  πιό πολύ  ὅσοι ἀπό τούς ἀνθρώπους ἔχουν καί <<  σκόλοπα τῇ σαρκί>>, ὅσοι δηλαδή εἶναι ἄρρωστοι, ἀνάπηροι ἤ παράλυτοι, ὅπως σημειώνει στή σημερινή περικοπή  ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἡ σωματική ἀδυναμία βαραίνει ἀκόμη καί τούς πνευματικά προοδευμένους ἀνθρώπους. Τό ἐλεύθερο καί δυνατό πνεῦμα τους ἀνεβαίνει στά ὕψη τοῦ οὐρανοῦ. Τό ἀδύνατο ὅμως σῶμα τους δέν μπορεῖ νά τούς ἀκολουθήσει καί πολλές φορές γίνεται βάρος δυσβάστακτο πού περιορίζει ἤ ματαιώνει τίς πνευματικές τους ἀναβάσεις. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος δέν παρέλειψε νά προειδοποιήσει τούς μαθητές του γιά τήν κατάσταση αὐτή τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως <<τό μέν πνεῦμα πρόθυμον ἤ δέ σάρξ ἀσθενής>>.

     Στή σωματική ἀδυναμία πρέπει νά προστεθεῖ καί ἡ ἠθική ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ἡ ἀδυναμία πού παρουσιάζειὁ ἄνθρωπος νά δεχθεῖ καί νά ἐφαρμόσει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στή ζωή του. Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ ὁρίζει τόν τρόπο ζωῆς καί συμπεριφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου. Ὅμως ὁ ἄνθρωπος καί ὁ χριστιανός ἀκόμα δυσκολεύεται νά ἀκολουθήσει μέ συνέπεια καί πιστότητα τόν εὐαγγελικόν νόμο. Ὑπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις, κατά τίς ὁποῖες ὁ ἄνθρωπος θέλει νά τηρήσει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δέν μπορεῖ . Αὐτή εἶναι ἡ πιό τραγική φάση τῆς ἠθικῆς ἀδυναμίας τοῦ ἀνθρώπου, πού τήν περιγράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὡς ἑξῆς << θέλω νά κάνω τό καλό καί τήν ἀρετή, στήν πράξη ὅμως δέν τό κατορθώνω. Δέν κάνω δηλαδή τό καλό πού θέλω μέ τή θέλησή μου, ἀλλά τό κακό πού δέν θέλω, αὐτό κάνω>> (Ρωμ. ζ’ 18-19). Μπροστά στήν τραγική πραγματικά αὐτή ἡ κατάσταση, ὁ Ἀπόστολος θέτει τό ἐρώτημα ἐκ μέρους κάθεἀνθρώπου «πόσο ἀξιολύπητος ἄνθρωπος εἶμαι ἐγώ! ποιός θά μέ ἐλευθερώσει ἀπό τό σῶμα αὐτό, πού ἡ ἁμαρτία ἔκανεὄργανο θανάτου; » (Ρωμ. ζ’ 24)

 Τήν ἀπάντηση στό πανανθρώπινο αὐτό ἐρώτημα ἔδωσε ὁ Κύριος Ἰησοῦς, λέγοντας στόν Ἀπόστολό Του « ἡ χάρις  πού σοῦ δίνω εἶναι ἀρκετή γιά νά νικήσεις τήν ἀδυναμία σου. Διότι τότε φανερώνει τή δύναμή μου, ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀδύνατος καί μέ τή δική μου δύναμη ἐπιτυγχάνει μεγάλα κατορθώματα ».

     Ὁ Ἰησοῦς Χριστός στήν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου ἀπαντᾶ μέ τή  προσφορά τῆς χάριτός Του. Ἡ προσφορά αὐτή δένἀπαλλάσσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἀδυναμία, ἀλλά τόν ἐνισχύει γιά νά τήν ὑπερνικάει   καί νά κάνει  θαύματα ἀκόμη.Ἔτσι  καί ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου παραμένει καί ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ φανερώνεται, ὥστε νά μήν ὑπάρχει περίπτωση συγχύσεως καί ὑπερβάσεως τῶν ὁρίων. Ὁ ἄνθρωπος ἀδύνατος- ὁ Θεός δυνατός.

 Ἡ σχέση αὐτή ἀνθρώπινης ἀδυναμίας καί δυνάμεως τοῦ Θεοῦ τονίζεται πολύ συχνά στήν Ἁγία Γραφή. Ὁ ἴδιος ὁΚύριος δήλωσε κατηγορηματικά στούς μαθητές Του « χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. (Ἰω. ιε΄ 5). Καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, γεμᾶτος ἱκανοποίηση καί χαρά γιά τήν ὑπερνίκηση τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας μέ τή δύναμη τοῦ Χριστοῦδιακηρύττει << πάντα ἰσχύῳ ἐν  τῷ  ἐνδυναμοῦντι μέ Χριστό».

     Δέν ὑπάρχει ἄλλη λύση στό ζήτημα τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας παρά μόνο ἡ δύναμη  τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή ἐνίσχυε τούςἀγράμματους ψαράδες τῆς Γαλιλαίας νά γίνουν Θεολόγοι καί διδάσκαλοι τῆς Οἰκουμένης. Αὐτή βοήθησε τούς μαθητές νά βαδίσουν ἄφοβα μέσα στά ἀμφιθέατρα καί νά ἀντιμετωπίσουν τά δόντια τῶν θηρίων, τά πυρακτωμένα τηγάνια καί τά σπαθιά τῶν δημίων. Ὅ, τι ὡραῖο, ὑψηλό καί ἅγιο κατορθώνει ὁ χριστιανός τό ὀφείλει στή δύναμη τῆς χάριτος τοῦΧριστοῦ.

     Παρόλα αὐτά ὅμως τά κατορθώματα ἡ κατάσταση τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας παραμένει. Καί τοῦτο, ὅπως εἴπαμε, γιά νά μένει ὁ ἄνθρωπος πάντα ἐξαρτημένος καί ἑνωμένος μέ τό Θεό. Γιατί δέν ἔχουν τόση σημασία τά κατορθώματα πού κάνει ὁ ἄνθρωπος μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, ὅσο ἡ ἕνωση καί ἡ κοινωνία τοῦ  ἀνθρώπου  μέ τόν Θεό. Καί ἡ κοινωνία αὐτή εἶναι δυνατή σέ ὁποιαδήποτε κατάσταση καί  ἄν βρίσκεται ὁ ἄνθρωπος. Μέ τόν τρόπο δέ αὐτό ἐπιτυγχάνεται ὁ σκοπός καί ὁ προορισμός τοῦ ἀνθρώπου, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τή συνεχῆ καί ἀδιάλειπτη κοινωνία του μέ τή ζωή, τή χάρη καί τή δύναμη τῆς παναγίας Τριάδος.

http://www.imkby.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s