Εγκύκλιος Μητροπολίτου Άρτης Ιγνατίου Δ΄

 

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Ὁ Μητροπολίτης Ἄρτης Ἰγνάτιος Δ΄

πρὸς τούς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς, Μοναχούς καί Μοναχές, τούς ἐντίμους Ἄρχοντες καί τόν εὐλογημένο λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

     Ἀγαπητοί μου,

     Εὐγνωμόνως εὐχαριστῶ τὸν Πανάγαθο Θεὸ ποὺ μὲ ἀξίωσε μέσα στὴν ἄκρα συγκατάβασή Του, τὸ ἄπειρο ἔλεός Του, τὴν ἀνεξάντλητη εὐσπλαχνία καὶ ἀγάπη Του, νὰ προσφέρω τὴν ταπεινή μου Ἱερατικὴ καὶ Ἀρχιερατικὴ διακονία, πρὸς δόξαν τῆς Ἐκκλησίας Του καὶ πνευματικὴ οἰκοδομὴ τοῦ εὐγενικοῦ καὶ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς ἰδιαιτέρας μου Πατρίδος, τῆς ἱστορικῆς Ἄρτας.

     Καθ᾽ὅλη τὴν πορεία μου προσπάθησα νὰ συμπεριφερθῶ πρὸς ὅλους μὲ ἁπλότητα, εὐθύτητα, εἰλικρίνεια καὶ ἀγάπη.

     Ἀγάπησα τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν τόπο μου. Τὴν ὄμορφη πόλη μας, τὰ ὑπέροχα χωριά, τὶς Ἐνορίες, τὰ Μοναστήρια, τοὺς Ἱερεῖς, ὅλο τὸν κόσμο καὶ ἰδιαιτέρως τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους.

     Ἀγωνία καὶ ἀγώνας μου, προσπάθεια καὶ ἐπιδίωξή μου, ἔγνοια καὶ φροντίδα μου, καϋμὸς καὶ νοσταλγία μου, πόθος καὶ ἐπιθυμία μου, εὐχή μου ἐγκάρδια καὶ προσευχή μου δακρύβρεχτη, ἦταν πάντοτε ἡ ὑλική, πνευματικὴ καὶ ψυχικὴ βοήθεια πρὸς ὅλους σας. Νὰ φυτευθεῖ ὁ ζωοποιὸς λόγος τοῦ Θεοῦ στὶς καρδιές σας. Νὰ συνδεθεῖτε στενὰ μὲ τὸν Λυτρωτὴ μας Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν Ἁγία Του Ἐκκλησία. Νὰ γευθεῖτε τὴν ἁγιαστικὴ καὶ ἀναγεννητικὴ χάρη τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων. Νὰ ἀποκτήσετε ἐνσυνείδητη ἐκκλησιαστική, λειτουργικὴ καὶ μυστηριακὴ ζωή. Νὰ ἀκολουθεῖτε μὲ προθυμία καὶ συνέπεια τὰ βήματα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων μας. Νὰ ἔχετε ἀγάπη, εἰρήνη καὶ ὁμόνοια στὶς οἰκογένειές σας καὶ στοὺς σκληροὺς ἀγῶνες τῆς ζωῆς. Νὰ βρίσκετε κάποιο στήριγμα καὶ μιὰ βοήθεια στὸν πόνο σας στὶς δυσκολίες, στὶς ἀποτυχίες, στὴ φτώχεια, στὶς στερήσεις, στὰ πολλὰ καὶ ἔντονα προβλήματά σας. Νὰ δώσουμε μαζὶ ἀγάπη, ἐλπίδα καὶ σωστὴ καθοδήγηση στὰ παιδιά μας, γιὰ νὰ σταθοῦν ὄρθια στὶς ἰσοπεδωτικὲς τάσεις τῆς ἐποχῆς μας καὶ νὰ ἀξιοποιήσουν δημιουργικά τὴ ζωή τους.

     Δύσκολο, ἀγαπητοί μου, τὸ ἔργο τοῦ Ἐπισκόπου. Μεγάλη ἡ ἀποστολή, ὑψίστη ἡ εὐθύνη. Δὲν τὸ ἐπεδίωξα. Τὸ δέχθηκα μὲ δισταγμὸ καὶ συστολή. Στηρίχθηκα στὴν ἀγάπη καὶ τὶς εὐχὲς τῶν Μακαριστῶν Προκατόχων μου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Σεραφείμ, τοῦ Μητροπολίτου Ἄρτης Ἰγνατίου τοῦ Γ΄ καὶ τοῦ ἀειμνήστου Πνευματικοῦ μου Πατρὸς Ἰακώβου, Μητροπολίτου κατόπιν Ἀργολίδος, ἀλλὰ καὶ στὴ βοήθεια ὅλων σας, ποὺ μὲ περιβάλατε μὲ πολλὴ ἀγάπη, καθ᾽ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Ἱερατικῆς καὶ Ἀρχιερατικῆς μου διακονίας.

     Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους καὶ σᾶς εὐγνωμονῶ!

     Εὐχαριστῶ τοὺς Πατριάρχες, Ἀρχιεπισκόπους, Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Μοναχοὺς καὶ Μοναχές, τοὺς συνεργάτες καὶ φίλους, τούς καλοὺς Ἄρχοντες τοῦ τόπου καὶ ὅλους σᾶς, τὸν εὐλογημένο καὶ χαριτωμένο λαὸ τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι ὡς Ἠπειρῶτες διακρίνεσθε γιὰ τὴν εὐγένεια καὶ καλωσύνη σας, τὸν αὐθορμητισμὸ καὶ τὴν ντομπροσύνη σας, τὴν εὐλάβεια καὶ τὴν προσκόλησή σας στὴν παράδοση.

     Ἀγαπητοί μου, στὴ δύσκολη ἐκκλησιαστικὴ πορεία μου βάδισα πάντοτε μὲ γνώμονα τὴν ἀγάπη μου πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀγάπη μου πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Ὅμως ὡς ἄνθρωπος ἔκαμα καὶ λάθη, εἶχα καὶ παραλείψεις. Στενοχώρησα κάποιους, σκανδάλισα ἄλλους. Ζητῶ ταπεινὰ συγγνώμη καὶ τὶς προσευχές σας νὰ φανεῖ ὁ Πανάγαθος Θεὸς σπλαχνικὸς στὶς ἀδυναμίες μου.

     Ἐπίστευσα ὅτι ἦλθε πλέον ἡ ὥρα νὰ ἀποσυρθῶ ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ Ὑπηρεσία μου. Μεγάλωσα, κουράστηκα, αἰσθάνομαι τὶς δυνάμεις μου νὰ ὑποχωροῦν. Ἐπιθυμῶ τώρα, ἀπαλλαγμένος ἀπὸ τὰ ψυχοφθόρα διοικητικὰ καθήκοντα, νὰ διέλθω τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς μου μὲ περισσότερο ἐφησυχασμό, προσευχὴ καὶ μετάνοια καὶ μιὰ πιὸ ζεστὴ καὶ ἄνετη ἐπικοινωνία μαζί σας.

     Δὲν φεύγω ἀπὸ τὴν Ἄρτα. Ἐδῶ θὰ μείνω, κοντά σας, μέχρι τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ Πανάγαθος Θεὸς θὰ μὲ καλέσει στὴν αἰώνια καὶ μόνιμη Πατρίδα μας. Θὰ μείνω κοντὰ σὲ σᾶς καὶ στὸν νέο Ποιμενάρχη σας, ποὺ ἐλπίζω καὶ εὔχομαι, καὶ μὲ τὶς δικές σας προσευχὲς νὰ εἶναι τὸ δικό μας παιδί, ὁ ἀγαπητός μας Ἱεροκήρυξ καὶ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π.Θεολόγος, ὁ ὁποῖος ἐπὶ δεκαοκτὼ ἔτη προσφέρει ταπεινὰ καὶ ἀθόρυβα, ἀλλὰ καὶ μὲ πολὺ ζῆλο καὶ θυσιαστικὴ ἀγαπἠ, τὴν θεοφιλῆ Ἱερατική του διακονία πρὸς ὅλους σας καὶ προπαντὸς πρὸς τὰ ἀγαπητά μας παιδιὰ καὶ τοὺς νέους.

     Εὔχομαι ὁ Πανάγαθος Θεός, διὰ τῶν πρεσβειῶν τῆς Ἁγίας Θεοδώρας καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐξαιρέτως δὲ τῆς Παναγίας μας, νὰ εὐλογεῖ πλουσίως καὶ νὰ χαριτώνει τὴν ἐγκόσμια πορεία μας καὶ ἡ πατρική Του ἀγάπη νὰ μᾶς ἀξιώσει νὰ γίνουμε πολίτες τῆς αἰωνίου Βασιλείας Του.

Μὲ ἐγκάρδιες εὐχὲς καὶ ἀγάπη Χριστοῦ,

Ὁ Μητροπολίτης Ἄρτης Ἰγνάτιος Δ΄

http://www.imartis.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s