Χορός Θρασυβούλου Στανίτσα – Κοινωνικόν «Επαίνει Ιερουσαλήμ» ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ 1959