Ἡ Ἐκκλησία ἐν διωγμῶ Στόχος ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν κυβερνώντων τῶν τελευταίων ἐτῶν ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ οἱ χριστιανικὲς ἀξίες

Δὲν εἶναι περίεργο ποὺ ἡ παροῦσα ἄθεη καί ἀντιχριστιανική στὴν πλειονότητά της κυβέρνηση προωθεῖ τάχιστα νόμους καὶ ἀποφάσεις ποὺ στρέφονται κατὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ κατὰ τῶν παραδόσεων τοῦ τόπου καὶ τοῦ λαοῦ μας;

Δὲν ἀναρωτιέστε γιατί ἐν μέσω οἰκονομικῆς κρίσεως προωθοῦνται ἀποφάσεις καί νόμοι, ὅπως τὸ ἀπαράδεκτο Σύμφωνο συμβίωσης γιὰ ἀνωμάλους, περὶ τῆς καύσης τῶν νεκρῶν, κατάργηση τῆς πρωινῆς προσευχῆς στὰ σχολεῖα, μετατροπὴ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σὲ ἀμιγὲς μάθημα θρησκειολογίας, καθιέρωση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος, ἢ παλαιότερα νόμος περὶ νομικῆς κατοχύρωσης τοῦ ὁλοκαυτώματος τῶν Ἑβραίων, περὶ ρατσισμοῦ καὶ λαθρομετανάστευσης; Τί συμβαίνει; Γιατί ὁ Χριστὸς καὶ οἱ χριστιανικὲς ἀξίες στὸν εὐλογημένο αὐτὸ τόπο ἀποτελοῦν βασικὸ στόχο;

Μὰ εἶναι ἡλίου φαεινότερο ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἐχθρὸ τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, οἱ ὁποῖοι μέσα ἀπὸ τὶς πολιτικὲς μαριονέττες ποὺ χρηματοδοτοῦν καὶ συντηροῦν σὲ κάθε χριστιανικὴ χώρα ἐπιχειροῦν νὰ τὸν ἐκδιώξουν ἀπὸ τὴ ζωή μας μὲ διάφορες μεθόδους. Οἱ πολιτικὲς αὐτὲς μαριονέτες ὅσο διάστημα ἐξυπηρετοῦν τὰ σχέδια αὐτὰ τῶν ἀνόμων παραμένουν στὴν ἐξουσία καὶ ὅταν ὁλοκληρώσουν τὸ διαβρωτικὸ γιὰ τὸ ἔθνος μας ἔργο τους πετιοῦνται στήν κυριολεξία σὰν τὶς λεμονόκουπες στὰ σκουπίδια. Οἱ πολέμιοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας προχωροῦν βάσει ἑνὸς ὀργανωμένου σχεδίου καὶ χρησιμοποιοῦν κατὰ βούληση τὶς ἑκάστοτε κυβερνήσεις ἀνεξαρτήτως τῆς πολιτικῆς τους ἰδεολογίας.

Γιὰ παράδειγμα ἡ κυβέρνηση Καραμανλῆ ὄχι μόνο δὲν τόλμησε νὰ ἐπαναφέρει τὴν ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος στὶς ταυτότητες, ὅπως εἶχε ὑποσχεθεῖ ἀλλὰ προχώρησε στὸ νόμο ποὺ καθιέρωνε τὸ σύμφωνο συμβίωσης γιὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια, λὲς καὶ δὲν ὑπῆρχε ὁ θρησκευτικὸς καὶ πολιτικὸς γάμος! Ἡ κυβέρνηση Παπανδρέου τροποποίησε τὰ στοιχεῖα τοῦ χρέους γιὰ νὰ καθιερώσει ὄχι μόνο τὴ μόνιμη λιτότητα καὶ τὴν ἀνασφάλεια στὸν ἑλληνικὸ λαὸ μέσω τῶν μνημονίων ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ προετοιμάσει τὸ ἔδαφος γιὰ ὅλα τὰ ἀντιχριστιανικὰ μέτρα ποὺ ἀκολούθησαν… Ταυτόχρονα ἐκείνη ἡ κυβέρνηση ἔβαλε τὸ θεμέλιο λίθο, ὅπως εἶχε ἀποκαλύψει ὁ πάλαι ποτὲ ὑπουργὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ Σηφουνάκης γιὰ νὰ ξεκινήσει μὲ τὴν Ἐκκλησία σὲ συνεργασία καὶ πλήρη γνώση μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο ὁ λεγόμενος βελούδινος χωρισμὸς (νοούμενος ὡς οὐδετερότητα στάσης τῆς Ἐκκλησίας καί ἀνοχή στὴν ψήφιση νόμων ἀντιευαγγελικῶν (βλ. σύμφωνο συμβίωσης γιὰ ἀνωμάλους κ.ο.κ.). Προκειμένου μάλιστα νὰ μὴν ὑπάρξουν ἀντιδράσεις ἀπὸ τὸν ἱερὸ κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας καλλιεργοῦσαν τὴν ψεύτικη  φημολογία, ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ μέχρι καὶ σήμερα τῆς μὴ πληρωμῆς τῶν κληρικῶν μας ἀπὸ τὸ Δημόσιο. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ξεκίνησε ἡ προπαγάνδα περὶ ἀπομάκρυνσης τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἀπὸ τὰ Δημόσια Κτίρια καὶ τὰ σχολεῖα, βολιδοσκοπήθηκε ἀπὸ τὸν τότε ὑπουργὸ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης κατὰ πόσο ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ ἀποδεχόταν τὴν περιβόητη κάρτα τοῦ πολίτη (βλ. ἠλεκτρονικό φακέλλωμα) κ.ο.κ.

Ἀκολούθησε ἡ κυβέρνηση Σαμαρᾶ-Βενιζέλου, ἡ ὁποία πέραν ἀπὸ τὸ ὅτι παραχώρησε πολλὲς ὑποδομὲς τῆς χώρας ἔναντι πινακίου φακῆς στοὺς βρυκόλακες τύπου Σόιμπλε καὶ ἄλλων φαρμακερῶν φιδιῶν ποὺ ἐξακολουθοῦν μέχρι σήμερα μανιωδῶς νὰ ρουφοῦν τὸ αἷμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὴν ἀπόγνωση καὶ ἀπελπισία, ἄναψε τὸ πράσινο φῶς καταπατώντας τοὺς νόμους νὰ βλασφημηθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ Κύριου μας, προχώρησε στὴν ἔμμεση δήμευση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μέσω τῆς ἀνώνυμης ἐταιρίας ποὺ ἵδρυσε δῆθεν γιὰ τὴν ἀξιοποίησή της καὶ ὁλοκλήρωσε τὸ διαβρωτικὸ γιὰ τὴν χώρα ἔργο μέσω τῆς ψήφισης νέου μνημονίου καὶ τοῦ νόμου ποὺ στερεῖ τὴν ἐλευθερία ἔκφρασης, τὴν ὁποία σέβονται ἀκόμη καὶ ἀκραῖα δικτατορικὰ καθεστῶτα.

Τὴ σκυτάλη πῆρε ἡ ἄθεη κυβέρνηση Τσίπρα ἡ ὁποία ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα ἔδωσε τὸ στίγμα γιὰ τὸ πῶς θὰ πορευτεῖ. Ἐνθυμοῦμαι ὅτι κατὰ τὴ δῆθεν διαπραγμάτευση μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ὁ ἐκλεκτὸς πρωθυπουργὸς τοῦ Οὐγγρουεβραίου μεγιστάνα τοῦ πλούτου Τζώρτζ Σόρος προωθοῦσε σχέδια ὑποβάθμισης τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ περαιτέρω διασάλευσης τῶν σχέσεων συναλληλίας, ποὺ ὑφίστανται μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Ὁ τότε ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Παιδείας Τάσος Κουράκης ἀλλὰ καὶ ὁ εὐτραφὴς νῦν ὑπουργὸς Νίκος Φίλης καὶ ἄλλοι ἐπώνυμοι Συριζαῖοι Χριστομάχοι, ὡς γνήσιοι ἐκφραστὲς καί θαμῶνες τῆς πλατείας Ἑξαρχείων ἔβαλαν κατὰ βούληση κατὰ τῶν παραδόσεων τοῦ τόπου καὶ τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν. Τὰ ἱερὰ λείψανα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τὸ Ἅγιο Φῶς, οἱ μισθοὶ τοῦ ἱεροῦ κλήρου, ἡ καθιέρωση τοῦ πολιτικοῦ ὅρκου κ. ἄ. ἔδειξαν τὶς προθέσεις ὅλων αὐτῶν τῶν ὄψιμων χριστομάχων, τυφλῶν ὀργάνων τῶν ἐκφραστῶν τοῦ σκότους. Καὶ ἐπιπλέον ὡς ὄφειλε ἀπὸ τὶς παρασκηνιακὲς ὑποσχέσεις ποὺ ἔδωσε γιὰ νὰ κρατηθεῖ στὴν ἐξουσία ὑλοποίησε αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα-νόμο νομιμοποίησης τῆς ἐκτροπῆς καὶ θὰ καταγραφεῖ στὴν ἱστορία ὡς ἡ μνημονιακή κυβέρνηση ποὺ ἔκανε τὴν ψυχασθένεια νόμο τοῦ κράτους. Ἡ ψήφιση τοῦ νόμου αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ ἐκκρεμότητα στήν ἐκλογὴ τοῦ νέου προέδρου τῆς ΝΔ βοήθησε τὴν παραμονή της στὴν ἐξουσία. Καὶ ὁ νῦν μεταρρυθμιστὴς πρόεδρος τῆς ΝΔ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπειδὴ ἀκριβῶς ὑποστήριξε μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια τὸ νόμο τῆς ψυχασθένειας πῆρε καὶ τὸ χρίσμα ἀπὸ αὐτοὺς τοῦ μελλοντικοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας.  Ἔλαβε παράταση λοιπὸν ὁ ἄθεος πρωθυπουργὸς τῆς χώρας ἀπὸ τὰ πραγματικὰ ἀφεντικὰ ποὺ κυβερνοῦν τὸν τόπο αὐτό. Ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ ἐκλαμβάνουν τοὺς Χριστιανοὺς ὡς ἠλιθίους, ὅπως ἀναγράφουν στὰ πρωτόκολλα τους (βλ. πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών)…

Βλέποντας ὡς φαίνεται ὅτι κέρδισαν χρόνο ἀπὸ τὴν ψήφιση τῆς ψυχασθένειας στὸ Κοινοβούλιο ἔλαβε μπρὸς ὁλοταχῶς καὶ γιὰ νὰ καθιερώσει τὴν καύση τῶν νεκρῶν σὲ συνεργασία κυρίως μὲ τὰ δύο κατ’ ἐξοχὴν φερέφωνα τοῦ μεγαλοτραπεζίτη Σόρος σὲ Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη. Μάλιστα γιὰ νὰ βοηθήσουν τοὺς ἀνύποπτους καὶ κυρίως ἀδιάφορους χριστιανοὺς τῆς χώρας νὰ ἐπιλέξουν τὴν καύση ἀντὶ τῆς ταφῆς ἐπιχειροῦν οἱ πολιτικοὶ αὐτοὶ μεσαιωνικοί τυχοδιῶκτες τῆς δῆθεν ἀριστερᾶς, τῆς ψευτοπροόδου καὶ ἀνάπτυξης ἐτσιθελικὰ νὰ ἐπιβάλλουν μὲ ἐκβιαστικὸ τρόπο τὴν τελετὴ τῆς ἐξόδιου ἀκολουθίας καὶ γιὰ αὐτοὺς ποὺ θὰ ἐπιλέξουν τὰ σώματά τους νὰ γίνουν στάχτη καὶ μπούρμπουλη. Ποδοπατοῦν οἱ «ἠλίθιοι» γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω καὶ τὴ φράση τοῦ  Σόιμπλε ποὺ δὲν φαίνεται ἀπὸ τὰ παθήματά του νὰ ἔμαθε πρὸς τὸν ἄθεο πρωθυπουργό μας τὶς διαχρονικὲς παραδόσεις αὐτοῦ τοῦ τόπου λησμονώντας ὅτι οἱ Ἕλληνες μόνο τὰ σκουπίδια τους καῖνε.

Ὑπάρχει μία λογικὴ ἐξήγηση στὴν γενικὴ κατρακύλα τῶν «ἠλιθίων» πολιτικῶν μαριονέτων ποὺ δυστυχῶς κυβερνοῦν τὸν εὐλογημένο αὐτὸ τόπο. Ἀνοίγουν ταυτοχρόνως καὶ μὲ τὴν γνωστὴ προχειρότητα ποὺ τοὺς διακατέχει πολλὰ θέματα προκειμένου νὰ προχωρήσουν πιὸ εὔκολα στὸν ἑπόμενο στόχο τους, στὴν ἐπιβολὴ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος, τό ὁποῖο κάποιοι ἀνύποπτοι Ἱεράρχες, ἴσως καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νά τό ἐκλαμβάνουν ἁπλά ὡς τεχνολογική ἐξέλιξη, ἀγνοώντας τούς πραγματικούς κινδύνους πού ἐγκυμονοῦν.  

Συντάκτης: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΥΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ 174 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

http://www.orthodoxia.gr/

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s