Τόπος σωτηρίας ψυχῶν ἤ φιλανθρωπικός ὀργανισμός ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία; Ποιά ἄραγε ἡ διαφορά τῆς μερίδας τοῦ φαγητοῦ πού προσφέρει ἡ Ἀρχιεπισκοπή, ἀπό τή διαφορά τῆς μερίδας τοῦ φαγητοῦ πού προσφέρει ὁ Σόρος μέσω τοῦ Δήμου Ἀθηναίων στούς μουσουλμάνους λαθρομετανάστες;

Ὅλοι ἀνεξαιρέτως παρουσιάζονται φαρισαϊκά ὡς προστάτες, ὡς φιλάνθρωποι ἀλλά κυρίως ἀποβλέπουν ἀφενός μέν στήν προσωπική προστασία πού ἔχει νά κάνει μέ τή διατήρηση τῆς θέσης ἰσχύος πού κατέχουν ἀλλά καί ἀφετέρου στήν ἀποδοχή-ἀναγνώριση ἀπό τά μέλη ἤ τό χριστεπώνυμο ποίμνιο ἀντίστοιχα.

Τοῦ Διονύση Μακρῆ
Ἀναρωτιέμαι πολλές φορές ἄν τό κέντρο τῆς σημερινῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἡγεσίας  ἀποτελεῖ ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία! Κι αὐτό γιατί ὡς μοναδικό ἐκκλησιαστικό ἔργο προβάλλεται ἡ φιλανθρωπία καί ἐν γένει ἀορίστως ὁ πάσχων ἄνθρωπος! Αὐτό διαπιστώθηκε γιά πολλοστή φορά ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο σέ πρόσφατη συνέντευξη πού παραχώρησε στόν τηλεοπτικό ἀντίχριστο, ὅπως ἀποδεικνύεται στήν πράξη, σταθμό τοῦ συγκροτήματος Ἀλαφούζου Σκάι. (βλ. σελ 6)


Δημιουργεῖται ἔτσι ἡ ἐντύπωση πώς μέσω τῆς προσφορᾶς, ἡ ὁποία ἐνίοτε –ἄν ὄχι τίς περισσότερες φορές- ὑποκρύπτει φαρισαϊκή ὑποκρισία καί ἰδιοτέλεια ἐφαρμόζεται ὁ εὐαγγελικός λόγος καί οἱ διδαχές τοῦ Κυρίου. Μέ λίγα λόγια ἡ Ἐκκλησία σήμερα λογίζεται ὑπό τήν εὐρεία ἔννοια ἀπό τό κοινωνικό σύνολο ὡς ἕνας ἀπαραίτητος γιά τήν κοινωνική συνοχή φιλανθρωπικός ὀργανισμός καί ὄχι ὡς τόπος σωτηρίας ψυχῶν! Ἡ δραστηριότητα καί ἐν γένει ἡ ὅλη ἀνάπτυξη καί διαχείριση τοῦ ἰδιότυπου αὐτοῦ «φιλανθρωπικοῦ ὀργανισμοῦ» διαμορφώνεται κατά ἀνάλογο τρόπο μέ τή φαρισαϊκή συνεισφορά στόν ἄνθρωπο καί τή συνοδεύουσα αὐτή παρουσίαση μέ ἀντάλλαγμα τά «εὔσημα τοῦ οὐρανοῦ» ἀλλά καί τήν κοσμική ἀναγνώριση…

Ὡς ἐκ τούτου μία τέτοια φαρισαϊκή νοοτροπία καθωσπρεπισμοῦ, ἡ ὁποία δυστυχῶς ἐπικρατεῖ κατά κόρον, προκαλώντας μία σύγχυση περί τῆς ἀποστολῆς καί τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, ἦταν φυσικό νά ὁδηγήσει καί στήν ἀποδοχή καί ἵδρυση ὀργανισμῶν-ἐταιριῶν μή κυβερνητικῶν ὀργανώσεων ΜΚΟ κ.λ.π., οἱ ὁποῖες μέ τό πρόσχημα δῆθεν τοῦ συντονισμοῦ, τῆς εὐελιξίας καί τῆς καλύτερης παροχῆς φιλανθρωπικοῦ ἔργου τείνουν καί ἀποσκοποῦν νά ἀντικαταστήσουν παντελῶς τό ἐνοριακό ἔργο! Καί γιά νά γίνουμε περισσότερο κατανοητοί ἡ διαφορά τῶν ἐκκλησιαστικῶν λ.χ. ΜΚΟ ἀπό τίς ἐνορίες καί τό ἐνοριακό ἔργο ἔχει νά κάνει μέ τό ὅτι οἱ πρῶτες ἀσχολοῦνται πρωτίστως μέ τήν ἀπόκτηση ἀγαθῶν καί τή διανομή τους καί ἐνίοτε εἶναι πρόθυμες νά δεχτοῦν καί οἰκονομικές ἐνισχύσεις, ἐπιδοτήσεις καί κονδύλια πού χορηγοῦνται μέ ἰδιοτελεῖς ἀμιγῶς σκοπούς (λ.χ. παροχή οἰκονομικῆς στήριξης γιά τά συσσίτια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀπό τούς Ἀγγλικανικούς καί τήν κοινότητα Αἰγείρου (Βατικανό) κ.ο.κ.) Κι αὐτό γιατί πέραν τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν οἱ ΜΚΟ ἐπιχειροῦν νά ἐξασφαλίσουν καί τούς μισθούς τῶν ἀκριβοπληρωμένων ἀκόμη καί μέ χιλιάδες εὐρώ τό μήνα ὑπαλλήλων τους ἀλλά καί ὅλων αὐτῶν τῶν προπαγανδιστῶν ἐκκλησιαστικῶν καί μή, ἑνός ἔργου παντελῶς ξένου πρός τήν ἀποστολή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας! Ἡ δραστηριότητα τῶν κατευθυνόμενων ἀπό τό σύστημα τῆς ἀνομίας μή Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων εἶναι προφανές πώς μακροπρόθεσμα θά βλάψει ποικιλοτρόπως τό βασικό ἐνοριακό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ πέραν τῶν μύχιων ἰδιοτελῶν σκοπῶν πού ὐποκρύπτουν ἀποσκοποῦν καί στή χειραγώγηση τοῦ ὄχλου μέ … τά ψίχουλα τῆς προσφορᾶς!   

 Οἱ ἐνορίες ἀπό τήν ἄλλη  ἔχουν ὡς κέντρο τήν εὐχαριστία καί τή δοξολογία τοῦ Θεοῦ (λατρευτικό μυστηριακό ἔργο) καί ὅλες οἱ ὑπόλοιπες δραστηριότητες ἦταν πάντοτε συνυφασμένες στή βάση τῆς λατρείας καί τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας. Ὡστόσο, ἡ θρησκευτική ἡγεσία στή συντριπτική πλειονότητά της μέ τό πρόσχημα τῆς διαχείρισης τίς ἀντιμετωπίζει ὄχι ὡς κέντρα λατρείας καί σωτηρίας ψυχῶν ἀλλά ὡς ἁπλά καταστήματα-μαγαζιά. Κι γι’ αὐτό δίνονται παρασκηνιακές μάχες γιά νά συνοδευτεῖ λ.χ. ἡ προώθηση στό τρίτο βαθμό ἱεροσύνης μέ τήν ἀπόκτηση -ἰδιοκτησία μεγάλης μητροπόλεως… Μέσα στό πλαίσιο αὐτό ἐτσιθελικά καί κατά παράβαση τῶν προβλεπόμενων νομικῶν διατάξεων διορίζονται προϊστάμενοι ναῶν, αὐτοί πού θά τηρήσουν ἐπακριβῶς τά φορολογικά ἀπαράδεκτα συμβόλαια τύπου μνημονίων πού συνάπτονται μέ τήν ἑκάστοτε διοικοῦσα ἀρχή, τουτέστιν τόν Μητροπολίτη. Τρανό παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ ἀπομάκρυνση ἑνός ἐγγάμου κληρικοῦ μέ 25 χρόνια ἱεροσύνης  ἀπό τή θέση τοῦ προϊσταμένου μέ τό ἀστεῖο αἰτιολογικό ὅτι ὁ νεαρός καί παντελῶς ἄπειρος ἀρχιμανδρίτης πού ἀνέλαβε στή θέση του θά ἔπρεπε νά προσθέσει στό βιογραφικό του ὁρισμένα «προσόντα», προκειμένου νά βοηθηθεῖ νά ἀναρριχηθεῖ στόν τρίτο βαθμό τῆς ἱεροσύνης!!! Μάλιστα προκειμένου νά εἶναι καλυμμένος ὁ Ἐπίσκοπος αὐτός ἀπαίτησε ἀπό τόν ἔγγαμο κληρικό νά ὑποβάλλει παραίτηση καί νά τήν αἰτιολογήσει προβάλλοντας προσωπικούς λόγους κόπωσης… Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀποκτοῦσε ὁ δεσπότης τό ἀπαραίτητο ἄλλοθι καί τή δικαιολογία σέ μία ἐνδεχόμενη ἀντίδραση τῶν ἐνοριτῶν! Τά προβλήματα φυσικά πού ἀκολούθησαν στήν συγκεκριμένη ἐνορία ἦταν πολλά καί δύσκολα. Ὁ δεσπότης χρειάστηκε νά μεταβαίνει ἀρκετά συχνά στό ναό προκειμένου νά ἐξασφαλίσει μέ τήν πληθωρική ψευτο-πνευματική παρουσία του τίς ἀπαραίτητες ἰσορροπίες…

Ρηχότητα λόγου καί δυτικοφανεῖς θεολογικοί ἐπηρεασμοί…

Ἀκούγοντας λοιπόν προσεκτικά τή συνέντευξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου διέκρινα τήν ἐνδόμυχη ἀγωνία του νά τύχει τῆς ἀναγνώρισης τῆς προσφορᾶς καί τοῦ ἔργου πού ἐπιτελεῖ ἀπό τόν πιστό λαό. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό ἐντάσσονται καί πάμπολλες θεολογικές ἀστοχίες ὅπως λ. χ. ἡ ἔμμεση ὑποβάθμιση τῆς προσευχῆς ἔναντι τῆς προσφορᾶς καί τῆς ἀναφορᾶς του στό νεανία πού πλησίασε τόν Χριστό καί τόν ρώτησε τί πρέπει νά κάνει προκειμένου νά κερδίσει τήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Συγκεκριμένα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔκανε λόγο γιά μία σύγχυση πού ὑφίσταται μέσα στό ὀρθόδοξο χριστεπώνυμο ποίμνιο. Πολλοί πιστοί πιστεύουν ὅτι ἀρκεῖ ἡ προσευχή τους καί ὁ ἐκκλησιασμός ἐνῶ ἄλλοι πιστεύουν καί νοιάζονται νά προσφέρουν στόν πλησίον… Χωρίς νά τό καταλάβει καί νομίζουμε ἀσυναίσθητα καί ἀθελά τους ἡ θέση του αὐτή ἔρχεται σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τήν ὀρθόδοξη θεολογία καί ἐμμέσως μ’ αὐτή στηλιτεύεται ὁ μοναχισμός καί δή ὁ Ἁγιορείτικος. Ὁ Ἅγιος Παϊσιος ὅταν κάποιος τοῦ εἶπε γιατί ἐπέλεξε τόν ἀσκητικό δρόμο ἐνῶ θά μποροῦσε πολλά νά προσφέρει στήν κοινωνία τοῦ ἀπάντησε ὅτι δέκα λεπτά ἔνθερμης εἰλικρινοῦς προσευχῆς μπορεῖ νά λύσουν προβλήματα ὁλάκερων δεκαετιῶν… Ἀπό τήν ἄλλη ἡ ὀρθοπραξία σήμερα, ὅπως παρουσιάζεται καί διαφημίζεται ἀπό τήν διοικοῦσα ἐκκλησιαστική ἀρχή εἶναι παντελῶς ξένη μέ τήν ἔμπρακτη ἐφαρμογή της λ. χ. ἀπό τόν Μέγα Βασίλειο στή Βασιλειάδα του. Κι αὐτό γιατί κέντρο τῆς προσφορᾶς στό Μέγα Βασίλειο ἦταν ὁ Χριστός καί ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία καί ὄχι ἡ ἱκανοποίηση τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν τοῦ πάσχοντος ἀνθρώπου, ὅπως ἰσχύει σήμερα. Καί τό ἀναφέρω αὐτό γιατί πολύ-διαφημίστηκε ἀπό συγκεκριμένη Μητρόπολη λ. χ. ἡ συλλογή καί διανομή τροφίμων καί χρημάτων στούς ἀξιολύπητους πραγματικά λαθρομετανάστες πού καταφθάνουν στήν Ἀθήνα κατά φουρνιές. 

Ἄλλωστε ἄς μή λησμονοῦμε ὅτι καί οἱ τεκτονικές στοές, καί ὅλα τά παρακλάδια τῆς μασονίας (Λάϊονς, Ρόταρυ, Ναϊτες Ἱππότες κ.ο.κ.) καθώς ἐπίσης καί οἱ ΜΚΟ, οἱ ὁποῖοι κάποιοι παραφράζοντας τά ἀρχικά τους τίς παρουσιάζουν ὡς «Μπίζνες Καλά Ὀργανωμένες», ἀκόμη καί ἐταιρίες τοῦ σιωνιστῆ Τζόρτζ Σόρος ἐκδηλώνονται καί παρουσιάζονται πρός τήν κοινωνία ὡς φιλανθρωπικά ἱδρύματα!!! Ἐνίοτε δέ κάνουν καί ἐντυπωσιακές πρός τό θεαθῆναι ἰδιοτελεῖς στή βάση τους προσφορές.

Θά παρακαλούσαμε λοιπόν τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο νά μᾶς ἐξηγήσει τή διαφορά τῆς μερίδας τοῦ φαγητοῦ πού προσφέρει ἡ Ἀρχιεπισκοπή, ἀπό τή διαφορά τῆς μερίδας τοῦ φαγητοῦ πού προσφέρει ὁ Σόρος μέσω τοῦ Δήμου Ἀθηναίων στούς μουσουλμάνους λαθρομετανάστες. Εἶναι μία εὔλογη ἀπορία ἡ ὁποία δυστυχῶς μέχρι σήμερα δέν ἔχει ἀπαντηθεῖ. Δέν θέλω ἐπ’ οὐδενί  νά πιστέψω ὅτι ἡ προσφορά καί τῶν δύο ἔχει ὡς ἀφετηρία καί στόχο τήν χειραγωγία τοῦ ὄχλου. Γιατί οὐσιαστικά ὅλοι ἀνεξαιρέτως παρουσιάζονται φαρισαϊκά ὡς προστάτες, ὡς φιλάνθρωποι ἀλλά κυρίως ἀποβλέπουν ἀφενός μέν στήν προσωπική προστασία πού ἔχει νά κάνει μέ τή διατήρηση τῆς θέσης ἰσχύος πού κατέχουν ἀλλά καί ἀφετέρου στήν ἀποδοχή-ἀναγνώριση ἀπό τά μέλη ἤ τό χριστεπώνυμο ποίμνιο ἀντίστοιχα. Στήν οὐσία κάθε προσφορά ὀρθοδόξου πού δέν ἀποβλέπει στήν ἐν Χριστῷ σωτηρία ἐκλαμβάνεται ἁπλά ὡς πάρεργο καί ὄχι ὡς ἔργο Θεοῦ. Ὅπως μάλιστα χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ Κύριος «ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καί ζωήν διδούς τῷ κόσμω» (Ἰω. 6,33)  Καί γιά νά γίνουμε περισσότερο σαφεῖς ἐπισημαίνουμε τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου μας  Ἰησοῦ Χριστοῦ στό θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἄρτων καί τῶν ἰχθύων. Πρωτίστως καί σχεδόν ὁλημερίς πρόσφερε πνευματική τροφή καί ἀκολούθησε ἡ ὑλική τροφή. Θυμίζουμε δέ ὅτι ὁ Ἰησοῦς τόνισε σ’ αὐτούς πού τόν ἀκολούθησαν στήν ἀπέναντι ὄχθη: «ἐργάζεσθε μή τήν βρῶσιν τήν ἀπολλυμένην, ἀλλά τήν βρῶσιν τήν μένουσαν εἰς ζωήν αἰώνιον… ὁ ἐρχόμενος πρός μέ οὐ μή πεινάση, καί ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ οὐ μή διψήση πώποτε» ( Ἰω. 6,27-35)!

Ἀτοπήματα καί ἰδιοτέλειες περί τῆς ἀξιοποιήσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας

Δέν θά ἤθελα νά ἐπεκταθῶ στήν φαρισαϊκή ἀνάδειξη καί προβολή μίας τυπολατρίας, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται ὑπό τήν μορφή μίας πανηγυρικῆς πασαρέλας ἐπίδειξης τῆς λατρείας… Ἐνδεικτικά ἀναφέρω τίς πανάκριβες ἀρχιερατικές καί ἱερατικές  φορεσιές πού προβάλλονται ἀπό διάφορες «ἐνημερωτικές» ἐκκλησιαστικές ἰστοσελίδες.  Κι αὐτό γιατί θά ἤθελα νά σταθῶ  περισσότερο στά ὅσα εἶπε περί τῆς ἀξιοποιήσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας σέ συνεργασία μέ τό κράτος. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος πρότεινε ἀρχικά τή δυνατότητα ἀξιοποίησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καί δή αὐτῆς πού κατά διάφορους τρόπους εἶναι δεσμευμένη ἀπό τήν Πολιτεία καί τά κέρδη πού θά προκύψουν νά διατεθοῦν πρός ἀποπληρωμή τοῦ χρέους! Τήν πρότασή του ἀποδέχθηκε ἄμεσα ὁ πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας καί τότε ἄρχισαν οἱ δυσκολίες. Ἐπιστρατεύθηκε ὁ διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς γιά νά δώσει διευκρινιστικές ἐξηγήσεις γιατί ὡς λέγεται ἐκδηλώθηκαν –καί φυσικό ἦταν- πολλαπλές ἀντιδράσεις!

Οἰκονομικά ἐγκλήματα
 Στά ζητήματα τῆς ἀξιοποίησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καί σέ ὅτι ἐν γένει ἀφορᾶ τή διαχείριση αὐτῆς τίς τελευταῖες δεκαετίες ἔχουν γίνει ὄχι ἁπλές ἀτασθαλίες ἀλλά μεγάλα στήν κυριολεξία ἐγκλήματα. Ὁ Προκάτοχος τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου βοήθησε κατά πολύ ὥστε οἱ κακουργηματικές αὐτές πράξεις νά διαγραφοῦν λόγω παρελεύσεως 25ετίας γιά νά μήν κλονισθεῖ τό χριστεπώνυμο ποίμνιο. Καί ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ὠφελήθηκε πλεῖστα ἐκ τῆς παραγραφῆς αὐτῆς καί ἔτσι ἀντί τιμωρίας τῶν ἐνόχων ἦρθε ἡ … συνήθης προαγωγή. Γίνεται πολύς λόγος περί τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ἡ ὁποία δυστυχῶς ὄχι μόνο δέν ὠφελεῖ ἀλλά ἐπιπλέον δημιουργεῖ ἀλγεινή ἐντύπωση, ὅσο καί νά ἐπιχειρηθεῖ νά παρουσιασθεῖ φαρισαϊκά ὅτι αὐτό γίνεται ὑπέρ τοῦ λαοῦ. Οἱ μικτές ἐταιρίες μέ τούς σαθρούς καί ὑποταγμένους σέ ἕνα νοσηρό σύστημα πολιτικῆς διοίκησης μηχανισμούς τοῦ κράτους πού δημιουργήθηκαν ἐπί κυβερνήσεως Σαμαρᾶ τό βέβαιο εἶναι ὅτι θά ἐξυπηρετήσουν μόνο ἰδιοτελεῖς σκοπούς καί σκοπιμότητες. Ἄλλωστε ὁ σχετικά πρόσφατος δανεισμός τό 2010 τῶν 52 ἑκατομμυρίων εὐρώ τῆς ΕΚΥΟ (Οἰκονομική Ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας) γιά νά συμμετάσχει στήν αὔξηση κεφαλαίου τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας πού ἔγινε ἐπί ἡμερῶν Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου δέν ἔγινε γιά νά βοηθηθεῖ ὁ πιστός λαός ἀλλά ἀπέβλεπε κυρίως στή στήριξη τῆς κυβέρνησης Παπανδρέου καί τοῦ τραπεζικοῦ ἐν γένει συστήματος, τό ὁποῖο ἐλέγχεται ἀπό ἄνομα ἀλλοδαπά κυρίως κέντρα. Ὁ λαός θά λέγαμε μετ’ ἐπιτάσεως ἦταν καί εἶναι σέ κάθε περίπτωση ὁ μόνος ζημιωμένος.

Ὅπως ἐπίσης καί ἀπό τά σαράντα ἑκατομμύρια πού ἔλαβε ἐν καιρῶ οἰκονομικῆς κρίσης μέσω τοῦ ΕΣΠΑ κατά κύριο λόγο ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν δέν ἔχει προκύψει κανένα παντελῶς ὄφελος πρός τόν πιστό λαό ἐκτός ἀπό κάποιες δωρεές γιά συσσίτια τῆς ἐταιρίας πού ἀνέλαβε νά ἐκπονήσει τήν πλειονότητα τῶν προγραμμάτων…

 
 Ἡ Ἐπιστολή Τσίπρα στόν Ἀρχιεπίσκοπο
Θετικά σχόλια προκάλεσε ἡ ἀναφορά τοῦ δηλωμένου ὡς ἀθέου πρωθυπουργοῦ στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Τή στιγμή πού οἱ σύντροφοί του δέν θέλουν νά ἀκοῦν κατά τό παράδειγμα τοῦ Ἀντιδίκου ὁτιδήποτε ἀφορᾶ τήν Ἀνάσταση ὁ πρωθυπουργός ξεκινᾶ τήν ἐπιστολή του μέ τόν χαιρετισμό-ὁμολογία «Χριστός Ἀνέστη». 

« Μακαριότατε,
Χριστός Ἀνέστη.
Σᾶς μεταφέρω τίς θερμοτέρες εὐχές μου ………

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

http://www.orthodoxia.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s