«ΟΣΙΕ ΠΑΤΕΡ ΘΕΟΦΟΡΕ ΘΕΟΔΟΣΙΕ» ΗΧΟΣ ΠΛ.Α΄ΣΤΙΧΗΡΟΝ ΑΥΤΟΜΕΛΟΝ

Ἦχος πλ. α’ 
Ὅσιε Πάτερ, θεοφόρε Θεοδόσιε, μεγάλως ἠγωνίσω ἐν τῇ προσκαίρῳ ζωῇ, ἐν ὕμνοις καὶ νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις, τύπος γενόμενος τῶν σῶν φοιτητῶν, νῦν δὲ συγχορεύεις μετὰ τῶν Ἀσωμάτων, Χριστὸν ἀπαύστως δοξολογῶν, τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον καὶ Λυτρωτήν, τὸν ὑποκλίναντα τὴν κάραν τῷ Προδρόμῳ, καὶ ἁγιάσαντα τὴν φύσιν τῶν ὑδάτων. Αὐτὸν ἱκέτευε, αὐτὸν δυσώπει Ὅσιε, δωρηθῆναι τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὁμόνοιαν, εἰρήνην, καὶ μὲγα ἔλεος.

Κύριε, γιατί ειδικά σε εμάς έστειλες αυτό το τέρας;

(Από τον «Πρόλογο»)

Κατά τα βυζαντινά χρόνια οι κάτοικοι μιας βυθισμένης στην αμαρτία πόλης είχαν χάσει κάθε ίχνος αιδούς και αντλούσαν ευχαρίστηση επιδιδόμενοι σε κάθε είδους ανομίες. Τον ηλικιωμένο αγαθό επίσκοπό τους μάλιστα, που προσπαθούσε να τους νουθετήσει, τον περιφρονούσαν τελείως. Οι κάτοικοι τον κορόιδευαν και τον απαξίωναν σαν να ήταν ζητιάνος. Στο τέλος, ο επίσκοπός τους πέθανε και τη θέση του πήρε ένας νεαρός αρχιερέας, ο οποίος αρχίζει να ζει με τρόπο που εξέπληξε αρνητικά ακόμα και τους πιο αμαρτωλούς από αυτούς.

Συνέχεια ανάγνωσης Κύριε, γιατί ειδικά σε εμάς έστειλες αυτό το τέρας;

ΠΟΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ!!!

Κανείς πολίτης δε μπορούσε να βάλει υποψηφιότητα για να εκλεγεί σε κάποιο αξίωμα αν προηγουμένως δεν περνούσε ευνοϊκά από εξ δοκιμασίες.

Συγκεκριμένα έπρεπε να αποδείξει:

– Ότι είναι γνήσιος αθηναίος πολίτης.

– Ότι υπηρέτησε στο στρατό και πήρε μέρος σε εκστρατείες.

– Ότι πλήρωνε ταχτικά τους φόρους.

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΟΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ!!!

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015)

31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Σάββατον.
Κύρου καὶ ᾿Ιωάννου τῶν ἀναργύρων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων († 311). Τῶν ἐν Κορίνθῳ ἓξ μαρτύρων († 251), ᾿Ηλία (᾿Αρδούνη) νεομάρτυρος τοῦ ἐν Καλαμάτᾳ (†1685), ᾿Αρσενίου ὁσίου τοῦ ἐν Πάρῳ (†1877).

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/01/31.jpg

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ (2015)

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

† Τῶν τριῶν ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ με­γά­λου, Γρη­γορίου τοῦ θεολόγου καὶ ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυ­σοστό­μου.

῾Ιππολύτου ἱερομάρτυρος· ἀνάμνησις τῆς ἐν Τήνῳ εὑρέ­σεως τῆς εἰ­κόνος τῆς Θεο­τόκου (1823)· Αὔρας (τῆς καὶ Χρυ­σῆς) μάρτυρος.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ (2015)

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

† Τῶν τριῶν ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ με­γά­λου, Γρη­γορίου τοῦ θεολόγου καὶ ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυ­σοστό­μου.

῾Ιππολύτου ἱερομάρτυρος· ἀνάμνησις τῆς ἐν Τήνῳ εὑρέ­σεως τῆς εἰ­κόνος τῆς Θεο­τόκου (1823)· Αὔρας (τῆς καὶ Χρυ­σῆς) μάρτυρος.

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (29/01/15)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ(2015)

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

† ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυ­σο­στόμου, ἀρχιεπι­σκόπου Κων­σταν­τινουπόλεως (ἀνακομιδὴ λει­ψάνου ἐν ἔτει 438).

Μαρ­κιανῆς βασιλίσσης

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ(2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ(2015)

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

† ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυ­σο­στόμου, ἀρχιεπι­σκόπου Κων­σταν­τινουπόλεως (ἀνακομιδὴ λει­ψάνου ἐν ἔτει 438).

Μαρ­κιανῆς βασιλίσσης.

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΕΣΠΕΡΑΣ (26/01/2015)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ(2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (2015)

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

+ ΚΥΡΙΑΚΗ (τοῦ Ζακχαίου).

† Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου (Ναζιανζηνοῦ) (†390).

῏Η­χος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ια΄.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (2015)

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

+ ΚΥΡΙΑΚΗ (τοῦ Ζακχαίου).

† Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου (Ναζιανζηνοῦ) (†390).

῏Η­χος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ια΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (24/01/15)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015)

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Σάββατον.

Ξένης ὁσίας (ε΄ αἰ.). Βαβύλα ἱερομάρτυρος (γ΄ αἰ.), Φίλωνος ἐπισκόπου Καρπασίας τοῦ θαυματουργοῦ, Νεοφύτου ὁσίου τοῦ ἐν Κύπρῳ.

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/01/24.jpg

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (2015)

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

† ΚΥΡΙΑΚΗ (τῶν 10 λεπρῶν).

† ᾿Αθανασίου (†373) καὶ Κυρίλλου (†444) πατριαρχῶν

᾿Αλεξανδρείας.

῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι΄.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ(2015)

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

. † ΚΥΡΙΑΚΗ (τῶν 10 λεπρῶν).

† ᾿Αθανασίου (†373) καὶ Κυρίλλου (†444) πατριαρχῶν

᾿Αλεξανδρείας. ῏

῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ(2015)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2015)

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

+᾿Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου (†356).

᾿Αντω­νίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βε­ροίας, Γεωργίου νεο­μάρ­τυρος τοῦ ἐν ᾿Ιωαννίνοις (†1838).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2015)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2015)

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

+᾿Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου (†356). ᾿Αντω­νίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βε­ροίας, Γεωργίου νεο­μάρ­τυρος τοῦ ἐν ᾿Ιωαννίνοις (†1838).

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/01/15)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2015)