«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄

 

Απολυτίκιον Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Προγιγνώσκειν τὸ μέλλον σοφῶς, Πορφύριε, ὡς ἀντιμίσθιον πόνων καὶ βιοτῆς εὐσεβοῦς χάριν δέδωκέ σοι ἄνωθεν ὁ Κύριος· ἄνθος Εὐβοίας ἱερόν, ἐκ τοῦ Ἄθω μυστικῶς πρὸς κήπους μετεφυτεύθης ἀλήκτου δόξης πρεσβεύειν Χριστῷ ὑπὲρ τῶν εὐφημούντων σε.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ (2014)

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑʹ ΛΟΥΚΑ.

Τῶν κατὰ σάρκα Προπατόρων τοῦ Κυρίου

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου, Φιλήμονος, Ἀπολλωνίου,

Ἀῤῥιανοῦ μαρτύρων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς.

῏Ηχος β΄, ἑωθινὸν ε΄

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ (2014)

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

+ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑʹ ΛΟΥΚΑ.

Τῶν κατὰ σάρκα Προπατόρων τοῦ Κυρίου

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου, Φιλήμονος, Ἀπολλωνίου,

Ἀῤῥιανοῦ μαρτύρων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς.

῏Ηχος β΄, ἑωθινὸν ε΄

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/12/14)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ (2014)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ (2014)

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014

† Σπυρίδωνος Τρι­μυ­θοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ (†348). ᾿Ιωάννου ὁσίου, ἐπισκόπουΖιχνῶν (†1333).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ (2014)

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014

† Σπυρίδωνος Τρι­μυ­θοῦντος τοῦ θαυμα­τουρ­γοῦ (†348). ᾿Ιωάννου ὁσίου, ἐπι­σκό­πουΖιχνῶν (†1333).

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (11/12/14)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ (2014)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (2014)

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

+῾Η σύλληψις τῆς ἁγίας ῎Αννης τῆς μητρὸς τῆς Θεοτόκου· ἀνάμνησις τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἐν Κύπρῳ ἱ. ναοῦ τοῦ ἁγ. ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (ἐν ἔτει 1091). ῎Αννης τῆς μητρὸς Σαμουὴλ τοῦ προφήτου (1160 π.Χ.).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (2014)

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

+῾Η σύλληψις τῆς ἁγίας ῎Αννης τῆς μητρὸς τῆς Θεοτόκου· ἀνάμνησις τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἐν Κύπρῳ ἱ. ναοῦ τοῦ ἁγ. ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (ἐν ἔτει 1091). ῎Αννης τῆς μητρὸς Σαμουὴλ τοῦ προφήτου (1160 π.Χ.).

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΕΣΠΕΡΑΣ (8/12/2014)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (2014)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι΄ΛΟΥΚΑ (2014)

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

+ΚΥΡΙΑΚΗ Ιʹ ΛΟΥΚΑ.

 Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων.

῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν δ΄.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι΄ΛΟΥΚΑ (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι΄ ΛΟΥΚΑ (2014)

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

+ΚΥΡΙΑΚΗ Ιʹ ΛΟΥΚΑ.

 Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων.

῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν δ΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (6/12/14)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι΄ ΛΟΥΚΑ (2014)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ (2014)

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

† Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ (†330).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ (2014)

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

† Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ (†330).

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ  (05/12/14)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ (2014)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ (2014)

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

† Σάββα ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου (†532).

Διογένους μάρτυρος.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ (2014)

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

† Σάββα ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου (†532).

Διογένους μάρτυρος.

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ   (4/12/14)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ (2014)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ (2014)

4  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Βαρβάρας μεγαλο­μάρ­τυρος (†306), ᾿Ιω­άν­νου ὁσίου τοῦ Δαμασκηνοῦ (†760). Σεραφεὶμ Φαναρίου ἱερομ. (†1601).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ (2014)

4  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Βαρβάρας μεγαλο­μάρ­τυρος (†306), ᾿Ιω­άν­νου ὁσίου τοῦ Δαμασκηνοῦ (†760). Σεραφεὶμ Φαναρίου ἱερομ. (†1601).

῏ Τῌ ΤEΤΑΡΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ   (3/12/14)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ (2014)

Λατρεύουμε πραγματικά τo Θεό;του Αρχιμ.Ιακώβου Κανάκη

DSC_0104 

Ὑπάρχει στό βιβλίο τοῦ προφήτη Ἠσαΐα μιά συγκλονιστική περικοπή, ἡ ὁποία περιγράφει, μέ περισσή γλαφυρότητα, τόν πόνο τοῦ προφήτη γιά τήν παρακμή τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ στήν ἐποχή του.  Δέν ἀναφέρεται στό γενικό κακό, πού πλεόναζε στήν κοινωνία ἐπί τῶν ἡμερῶν του, ἀλλά στό πῶς ἀσκούσαν τά λατρευτικά τους καθήκοντα οἱ «πιστοί» ἄνθρωποι. Τό θλιβερό εἶναι ὅτι ἀναγινώσκοντας τό κείμενο αὐτό σήμερα συναντᾶς μεγάλες ὁμοιότητες ἤ καί ταύτιση μέ τήν νοοτροπία καί συμπεριφορά κάποιων θρησκευτικῶν ἄνθρωπων τῆς ἐποχῆς μας. 

Συνέχεια ανάγνωσης Λατρεύουμε πραγματικά τo Θεό;του Αρχιμ.Ιακώβου Κανάκη

Εορτάζοντες την 1ην του μηνός Δεκεμβρίου

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/12/01.jpg


 

  • Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΝΑΟΥΜ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ο Νέος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΟΝΗΣΙΜΟΣ Αρχιεπίσκοπος Εφέσου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ο Ελεήμων

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ο Πέρσης

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΝΙΑΣ & ΣΟΛΟΧΩΝ Αρχιεπίσκοποι Εφέσου

  • ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Αρχιεπίσκοπος Λακεδαιμόνιας

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 1ην του μηνός Δεκεμβρίου