ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2014

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
† Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος (β΄ αἰ.),
῾Ερμολάου ἱερομάρτυρος (†305).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2014

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2014

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
† Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος (β΄ αἰ.),
῾Ερμολάου ἱερομάρτυρος (†305).
Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/7/14)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2014

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 2014

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
† ῾Η κοίμησις τῆς ἁγίας ῎Αννης, μητρὸς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. ᾿Ολυμπιάδος διακόνου (†408-410) καὶ Εὐπραξίας (†413) ὁσίων· μνήμη τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ε΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου (553).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 2014

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 2014

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

† ῾Η κοίμησις τῆς ἁγίας ῎Αννης, μητρὸς τῆς ὑπερ­αγίας Θεοτόκου. ᾿Ολυμπιάδος δια­κόνου (†408-410) καὶ Εὐ­πραξίας (†413) ὁσίων· μνήμη τῆς ἐν Κων­σταν­τι­νουπόλει ε΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου (553).

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ(24/7/14)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 2014

Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Ιουλίου


 

 

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΚΥΛΑΣ, ο Απόστολος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΟΝΗΣΙΜΟΣ, ο Θαυματουργός

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ, ο Ομολογητής, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και αδελφός του Αγ. Θεοδώρου του Στουδίτου.

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΚΥΛΑΣ και ΙΛΑΡΙΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ο νέος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, ο Αγιορείτης, ο σοφός διδάσκαλος της Εκκλησίας.

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Ιουλίου