ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

 

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Χαραλμπους ερομ. το θαυ­μα­τουργο (†202). ᾿

Αναστασου ᾿Ιεροσολμων,

 Ζνωνος σίου το ταχυ­δρ­μου (δ΄ α.).

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,…

Συναπτὴ μεγάλη κα κφνησις

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα…  

χος δ’

ὁ α’ χορὸς

Ἀμήν.

Θες Κριος, καπφανεν μν, ελογημνος ρχμενος ν νματι Κυρου.

ὁ β’ χορὸς

Στχ, α’.ξομολογεσθε τ Κυρῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ.

Θες Κριος, καπφανεν μν… 

ὁ α’ χορὸς

Στχ, β’. Πντα τθνη κκλωσν με, κα τνματι Κυρου μυνμην ατος,

Θες Κριος, καπφανεν μν…

ὁ β’ χορὸς

Στχ, γ’. Παρ Κυρου γνετο ατη, καστι θαυμαστν φθαλμος μν.

Θες Κριος, καπφανεν μν… 

ὁ α’ χορὸς

πολυτκιον –χος δ’ Ταχὺ προκατάλαβε

ς στῦλος ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καὶ λύχνος ἀείφωτος τῆς οἰκουμένης σοφέ, ἐδείχθης Χαράλαμπες, ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, διὰ τοῦ μαρτυρίου, ἔλυσας τῶν εἰδώλων, τὴν σκοτόμαιναν μάκαρ, διὸ ἐν παῤῥησίᾳ Χριστῷ, πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.

ὁ β’ χορὸς

Δξα Πατρ

ς στῦλος ἀκλόνητος…

ὁ α’ χορός

Κα νν… Θεοτοκον  ατς

Τπ’ αἰῶνος πκρυφον, καγγλοις γνωστον μυστριον, δι σο Θεοτκε, τος π γς πεφανρωται, Θες, ν συγχτνσει σαρκομενος, κα Σταυρν κουσως πρ μν καταδεξμενος, δι’ οναστσας τν Πρωτπλαστον, σωσεν κ θαντου τς ψυχς μν.

Συναπτ μικρ κα κφνησις

  τι σν τ κρτος… 

Μετὰ τὴν α’ Στιχολογίαν

Κάθισμα  Ἦχος γ’ – Θείας πίστεως

ὁ α’ χορός

ργοις ἔλαμψας τῆς εὐσεβείας, πλάνην ἔσβεσας κακοδοξίας, ὡς τοῦ Χριστοῦ στρατιώτης Χαράλαμπες, καὶ παρανόμων τὰς φάλαγγας ᾔσχυνας, τροπαιοφόρος παμμάκαρ γενόμενος, Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.  

ὁ β’ χορὸς

Θεοτοκίον

Θαῦμα μέγιστον! πῶς ἐν ἀγκάλαις, σὺ ἐβάστασας Παρθενομῆτορ, τὸν ἐν δρακὶ αὐτοῦ τὰ πάντα συνέχοντα, καὶ ἐκ μαζῶν σου ἐξέθρεψας γάλακτι, τὸν τροφοδότην καὶ πλάστην τῆς φύσεως, Κόρη πάναγνε, αὐτὸν ἐκτενῶς ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Μετὰ τὴν β’ Στιχολογίαν

Κάθισμα  ἦχος δ’Ἐπεφάνης σήμερον

ὁ α’ χορός

ς φωστὴρ ἀνέτειλας ἐκ τῆς Ἑῴας, καὶ πιστοὺς ἐφώτισας, ταῖς τῶν θαυμάτων σου βολαῖς, Ἱερομάρτυς Χαράλαμπες, ὅθεν τιμῶμεν τὰ θεῖα σου λείψανα.

ὁ β’ χορὸς

Δόξα Πατρί… Ὅμοιον

ερὸν τὸ Πνεῦμά σε Ἱερομάρτυς, ἱερῶς ἀνέδειξε, τὸ ἱερὸν θῦμα σοφέ, προσενεχθὲν Ἱερώτατε, τῷ θείῳ λόγῳ, ᾧ θείως δεδόξασαι.

ὁ α’ χορός

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον

Μωϋσῆς ἑώρακε πυρφόρον βάτον, σὲ τὸ πῦρ βαστάσασαν, τὸ τὰς ψυχὰς φωταγωγοῦν, καὶ μὴ φλεχθεῖσαν Πανάμωμε, δρόσου δὲ μᾶλλον, πλησθεῖσαν τῆς χάριτος.

Μετὰ τὸν Πολυέλεον

Κάθισμα  Ἦχος γ’  – Τὴν ὡραιότητα

ὁ β’ χορὸς

Τὴν καθαρότητα Μάρτυς τοῦ βίου σου, καὶ τὸ ὑπέρλαμπρον τοῦ μαρτυρίου σου, καταπλαγεῖσα ἡ Ἑλλάς, βοᾷ σοι εὐφραινομένη. Σήμερον τιμῶμέν σου, κεφαλὴν τὴν σεβάσμιον, θραῦσον τὰ φρυάγματα, τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν Ἅγιε, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν κινδύνων, καὶ νοσημάτων τοὺς ὑμνοῦντάς σε.  

ὁ α’ χορός

Θεοτοκίον

Τὴν ἀπειρόγαμον θεογεννήτριαν, τὴν τὸν ἀχώρητον γαστρὶ χωρήσασαν, καὶ τὸν τροφέα τοῦ παντός, τῷ γάλακτι θρεψαμένην, μόνην ἐξισχύσασαν, τῆς κατάρας λυτρώσασθαι, γένος τὸ ἀνθρώπινον, τὴν πανάχραντον Δέσποιναν, ὑμνήσωμεν συμφώνως βοῶντες…

ὁ β’ χορός

Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη.

Τὸ α’ Ἀντίφωνον τοῦ δ’ Ἤχου.

ὁ α’ χορός

·         κ νετητς μου πολλ πολεμε με πθη, λλ’ ατς ντιλαβο, κα σσον Σωτρ μου.

ὁ β’ χορός

·         κ νετητς μου πολλ πολεμε με πθη, λλ’ ατς ντιλαβο, κα σσον Σωτρ μου.

ὁ α’ χορός

·         Ο μισοντες Σιν, ασχνθητε π το Κυρου, ς χρτος γρ, πυρσεσθε πεξηραμμνοι.

ὁ β’ χορός

·         Ο μισοντες Σιν, ασχνθητε π το Κυρου, ς χρτος γρ, πυρσεσθε πεξηραμμνοι.

ὁ α’ χορός

Δξα Πατρί…

γῳ Πνεματι, πσα ψυχ ζωοται, κα καθρσει ψοται λαμπρνεται, τ τριαδικ Μονδι εροκρυφως.

ὁ β’ χορός

Κα νν…

γῳ Πνεματι, ναβλζει τ τς χριτος εθρα, ρδεοντα, πασαν τν κτσιν πρς ζωογοναν.

ὁ α’ χορός

Προκείμενον  Ἦχος δ’

Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται.

ὁ β’ χορός

Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται.

ὁ α’ χορός

Στίχ.Πεφυτευμνος ν τ οκῳ Κυρου, ν τας αὐλαῖς τοῦ Θεομν ξανθσει.

Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται.

Τάξις Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου

Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ὁ α΄ χορὸς

Κύριε ἐλέησον

Ἱερεὺς: τι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ ἐν ἁγίοις ἐπαναπαύῃ,…

ὁ α΄ χορὸς

μήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

ὁ β’ χορὸς

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

ὁ α΄ χορὸς

Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον.

 

Διάκονος: Καὶ ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς…

ὁ α’ χορὸς

Κύριε, ἐλέησον (γ’). 

Διάκονος: Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.

Ἱερεὺς: Εἰρήνη πᾶσι. 

ὁ β’ Χορὸς

Καὶ τῷ Πνεύματί σου.

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν (ΚΑ’ 12-16)

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Προσέχετε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἐπιβαλοῦσιν γὰρ ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν, παραδιδόντες εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου·ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς μαρτύριον. Θέτε οὖν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι,ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. Παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται· ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχάς ὑμῶν.

ὁ α΄ χορὸς

Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

Ν’ ψαλμὸς χύμα 

ὁ α΄ χορὸς

Δξα Πατρὶ… Ἦχος β’

Ταῖς τοῦ Ἀθλοφόρου πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

ὁ β΄ χορὸς

Κα νν…

Τας τς Θεοτκου πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

ὁ α’ χορὸς

Ἦχος πλ. β’ 

Στίχ. λέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Φάλαγγα θεοστεφῆ, φωτοφανοῦς Μάρτυρος, ὑπὲρ Χριστοῦ τυθεῖσαν προθύμως, τὸν ἁγιόλεκτον συνασπισμόν, τοῦ Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, φιλομάρτυρες δεῦτε τιμήσωμεν, καὶ τὴν πανίερον μνήμην αὐτοῦ πνευματικῶς τελέσαντες, πρὸς αὐτὸν βοήσωμεν. Τῆς λοιμικῆς ἀπειλῆς, τὸν εὐσεβόφρονα λαόν σου ἐλευθέρωσον, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης περιστάσεως.

Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαὸν σου…Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς…

ΚΑΝΟΝΕΣ

Ὁ Κανὼν τῆς Θεοτόκου
ᾠδὴ α’  Ἦχος πλ. δ’

ὁ α’ χορὸς

γρν διοδεσας σε ξηρν, κα τν αγυπταν μοχθηραν διαφυγών, σραηλτης νεβα, Τ Λυτρωτ κα Θεμν σωμεν.

ὁ β’ χορὸς

γρν διοδεσας σε ξηρν,…

ὁ α’ χορὸς

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Πολλος συνεχμενος πειρασμος, πρς σ καταφεγω, σωτηραν πιζητν, Μτερ το Λγου κα Παρθνε, τν δυσχερν κα δεινν με δισωσον.

ὁ β’ χορὸς

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Παθν με ταρττουσι προσβολα, πολλς θυμας, μπιπλσα μου τν ψυχν, ερνευσον, Κρη, τ γαλνῃ, τ το Υο κα Θεο σου, Πανμωμε.

ὁ α’ χορὸς 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Σωτρα τεκοσν σε κα Θεν, δυσωπ, Παρθνε, λυτρωθνα με τν δεινν, σο γρ νν προσφεγων νατενω, κα τν ψυχν κα τν δινοιαν.  

ὁ β’ χορὸς

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.  

Νοσοντα τ σμα κα τν ψυχν, πισκοπς θεας, κα προνοας τς παρ σο, ξωσον, μνη Θεομτορ, ς γαθγαθο τε λοχετρια.  

Κανὼν α’  τοῦ Ἁγίου

ᾠδὴ α’  Ἦχος πλ. β’

ὁ α’ χορός

Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Χοροβατῶν εὐφροσύνως τὰ νοητά, οὐρανῶν σκηνώματα, καὶ λαμπόμενος φωτί, ἀνεσπέρῳ ῥῦσαί με παθῶν, ταῖς πρεσβείαις σου Σοφέ, ὅπως ὑμνήσω σε.

ὁ β’ χορός

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

φωτοφόρος σου μνήμη ἡλιακάς, ἀπαστράπτει χάριτας, καὶ φωτίζει τοὺς πιστῶς, ἐν αὐτῷ τιμῶντάς σε χαρᾶς, λαμπροτάτης ἀληθῶς, Μάρτυς ἐπώνυμε.

ὁ α’ χορός

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ταῖς τῶν αἱμάτων ῥανῖσι τὴν ἁλμυράν, ἀπιστίας θάλασσαν, κατακλύσας ποταμός, εὐσεβείας γέγονας Χριστοῦ, καταρδεύων ἀληθῶς, τὴν Ἐκκλησίαν ἀεί.

ὁ β’ χορός

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.  Θεοτοκίον

μαρτιῶν καταιγῖδες καὶ λογισμῶν, ἐναντία κύματα, καὶ παθῶν ἐπαγωγαί, ἐπ’ ἐμὲ διήλθοσαν, τῇ σῇ, Θεοτόκε κραταιᾷ πρεσβείᾳ, σῶσόν με.

Κανὼν δεύτερος

ᾠδὴ α’  Ἦχος δ’

ὁ α’ χορός

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Τὴν κάραν τὴν πάνσεπτον, καὶ τὰ παλαίσματα Κύριε, ὑμνεῖν ἐφιέμενος, τοῦ σοῦ θεράποντος, θείαν ἔλλαμψιν, ἐξ ὕψους ἐξαιτοῦμαι, δι’ ἧς ἀναμέλψασθαι, ταῦτα δυνήσομαι.

ὁ β’ χορός

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Σεβῆρον τὸν ἄθεον, τὸν ὠρυόμενον λέοντα, καθεῖλες Χαράλαμπες, σὺν Κρίσπῳ ἄφρονι, τὴν δυσσέβειαν, τὴν τούτων ἀπελέγξας, ἀνθ’ ὧν ἐστεφάνωσαι, χειρὶ τοῦ Κτίστου σου.

ὁ α’ χορός

Δόξα Πατρὶ…

Βασίλειον κόσμον σε, ἡ Ἐκκλησία ἐκτήσατο, δαιμόνων διώκτην τε, θεῖε Χαράλαμπες, νοσημάτων τε, παντοίων ἐλατῆρα, διὸ ἑορτάζει σου, τὴν μνήμην Ἅγιε.

ὁ β’ χορός

Κα νν… Θεοτοκίον

Μαρίαν τὴν ἄχραντον, καὶ Θεοτόκον ὑμνήσωμεν, τὸ ὄρος τὸ ἅγιον, στάμνον τὴν πάγχρυσον, τὴν βαστάσασαν, τὸ φύσει θεῖον μάννα, τὸ τρέφον ἑκάστοτε, πιστούς τῇ χάριτι.

δ γ’

 ὁ α’ χορὸς

Ερμς

Ορανας ψδος, ροφουργ Κριε, κα τς κκλησας δομτορ, σ με στερωσον, ν τγπῃ τ σ, τν φετν κρτης, τν πιστν τ στριγμα, μνε φιλνθρωπε.

ὁ β’ χορὸς

Ορανας ψδος,… 

ὁ α’ χορὸς

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Προστασαν κα σκπην, ζως μς τθημι, Σ, Θεογενντορ, Παρθνε, σ με κυβρνησον, πρς τν λιμνα σου, τν γαθν ατα, τν πιστν τ στριγμα, μνη πανμνητε.  

ὁ β’ χορὸς 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

κετεω, Παρθνε, τν ψυχικν τραχον, κα τς θυμας τν ζλην, διασκεδσαι μου, σ γρ, Θενυμφε, τν ρχηγν τς γαλνης, τν Χριστν κησας, μνη πανχραντε.  

ὁ α’ χορὸς 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Εεργτην τεκοσα, τν τν καλν ατιον, τς εεργεσας τν πλοτον, πσιν νβλυσον, πντα γρ δνασαι, ς δυνατν ν σχϊ, τν Χριστν κυσασα, Θεομακριστε.  

ὁ β’ χορὸς

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Χαλεπας ῤῥωσταις, κα νοσερος πθεσιν, ξεταζομνῳ, Παρθνε, σύ μοι βοθησον, τν αμτων γρ, νελλιπ σε γινσκω, θησαυρν, Πανμωμε, τν δαπνητον.

 ᾠδὴ γ’

ὁ α’ χορός

Οὐκ ἔστιν Ἅγιος

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Οὐκ ἔστιν ὅλως ἐξειπεῖν, τῶν θαυμάτων τὰ πλήθη, ἅπερ ἔδρασας ἔτι, ἐν τῷ βίῳ περιών, καὶ πρὸς Θεὸν μετελθών, Ἀθλοφόρε, Μάρτυς ἀξιάγαστε.

ὁ β’ χορός

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Δυνάμει θείᾳ κρατυνθείς, τὸ ἀνίσχυρον θράσος, τῶν ἀνόμων καθεῖλες, στρατιώτης ὡς στεῤῥός, Χαράλαμπες ἀθλητά, ὡς ὁπλίτης θείας παρατάξεως.

ὁ α’ χορός

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Αἱμάτων ῥεύσαντες κρουνοί, σοῦ τοῦ σώματος πᾶσαν, ἀσεβείας τὴν φλόγα, καὶ δεινὴν πυρκαϊάν, κατέσβεσαν, τῆς τρυφῆς, τὸν χειμάῤῥουν, σοὶ δὲ προεξένησαν.

ὁ β’ χορός

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.  Θεοτοκίον

γίων Ἅγιον Θεόν, τέτοκας Παναγία, ἁγιότητος οἶκος, δεδειγμένη καθαρός, καὶ Πύλη μόνος Χριστός, ἣν διῆλθε, σώζων τὸ ἀνθρώπινον.

Κανὼν δεύτερος 

ὁ α’ χορός

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε, πιστῶς συνελθόντας ἐν ναῷ τὴν Κάραν προσκυνῆσαί σου, τὴν θείαν καὶ σεβάσμιον, φρούρει καὶ πολεμήτορος.

ὁ β’ χορός

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Νεκρὸν νεανίαν ἀναστήσας, δαιμόνων ὀφθείς τε ἐλατήρ, πλήθη βροτῶν ἐξέστησας, καὶ τῷ Χριστῷ προσήγαγες, μαρτυρικῷ ἐν αἵματι, χειρῶν ἁρπάσας τοῦ δράκοντος.

ὁ α’ χορός

Δόξα Πατρί…

Δεῦτε ἡ πληθὺς τῶν Χριστωνύμων, Κυρίου τὸν Μάρτυρα πιστῶς, αἰνέσωμεν καὶ στέψωμεν, αὐτοῦ τὴν Κάραν ᾄσμασι, πνευματικοῖς τὴν πάνσεπτον, πταισμάτων λύσιν ὡς εὕρωμεν.

ὁ β’ χορός

Κα νν… Θεοτοκίον

Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Θεὸν Λόγον, τὸν κόσμῳ ἀχώρητον παντί, ἐν τῇ γαστρὶ χωρήσασα, ἀγκάλαις σου ἐβάστασας, Παρθενομῆτορ ἄχραντε, Χριστιανῶν καταφύγιον.

 Συναπτ μικρ κα κφνησις

 Ὅτι σ ε Θες μν,…

βχορός

 Κάθισμα  Ἦχος γ’ – Θείας πίστεως

Στῦλος ἄσειστος τῆς Ἐκκλησίας, λύχνος ἄσβεστος τῆς οἰκουμένης, Ἀθλοφόρε ἀνεδείχθης Χαράλαμπες, καὶ ἀναλάμψας ἡλίου φαιδρότερον, τὴν τῶν εἰδώλων ἐλαύνεις σκοτόμαιναν, Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

ὁ α’ χορός

Δόξα Πατρί… Ἦχος α’

Τὸν τάφον σου Σωτὴρ

Τὰ στίφη τῶν πιστῶν, εὐσεβῶς συνελθόντα, τὸν Μάρτυρα Χριστοῦ, Χαραλάμπη τὸν μέγαν, ἀξίως εὐφημήσωμεν, εὐσεβείας τὸν πρόμαχον, ἀδαμάντινον, καὶ δυσσεβῶν καθαιρέτην, τὸν κηρύξαντα, Θεὸν τοῦ σύμπαντος κόσμου, Χριστὸν τὸν θεάνθρωπον.

ὁ β’ χορός

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον

Μαρία τὸ σεπτόν, τοῦ Δεσπότου δοχεῖον, ἀνάστησον ἡμᾶς, πεπτωκότας εἰς χάος, δεινῆς ἀπογνώσεως, καὶ πταισμάτων καὶ θλίψεων, σὺ γὰρ πέφυκας, ἁμαρτωλῶν σωτηρία, καὶ βοήθεια, καὶ κραταιὰ προστασία,…

ὁ α’ χορός

καὶ σῴζεις τοὺς δούλους σου.  

δ δ’

ὁ β’ χορὸς

Εσακκοα, Κριε, τς οκονομας σου τ μυστριον, κατενησα τργα σου, καδξασ σου τν θεότητα.

ὁ α’ χορὸς

Εσακκοα, Κριε, …   

ὁ β’ χορὸς

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τν παθν μου τν τραχον, τν κυβερντην τεκοσα Κριον, κα τν κλδωνα κατενασον, τν μν πταισμτων, Θεονμφευτε. 

ὁ α’ χορὸς

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.  

Εσπλαγχνας τν βυσσον, πικαλουμνῳ τς σς παρσχου μοι, τν εσπλαγχνον κυσασα, κα Σωτρα πντων, τν μνοντων σε.  

ὁ β’ χορὸς

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.  

πολαοντες, Πναγνε, τν σν δωρημτων εχαριστριον, ναμλπομεν φμνιον, ο γινσκοντς σε Θεομτορα.

ὁ α’ χορὸς

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.  

Ολπδα κα στριγμα, κα τς σωτηρας τεχος κρδαντον, κεκτημνοι σε, Πανμνητε, δυσχερεας πσης, κλυτρομεθα. 

ᾠδὴ δ’

ὁ β’ χορός

Χριστός μου δύναμις

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

ραῖος γέγονας, χρισθεὶς ἐν αἵματι, τῆς σεπτῆς μαρτυρίας καὶ καλλοναῖς, ταύτης κατηγλάϊσαι, Χαράλαμπες τῶν ἀθλητῶν, ἐγκαλλώπισμα καὶ στήριγμα.

ὁ α’ χορός

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Δαιμόνων ξόανα, τῇ σῇ συνέτριψας, Ἀθλοφόρε, ἀνδρείᾳ, ναὸν σαὐτόν, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ καρτερίας ἀψευδοῦς, στήλην δείξας καὶ ὑπόδειγμα.

ὁ β’ χορός

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Εἰς ὕψος αἴροντες, τὰς χεῖρας Ἔνδοξε, οἱ τοῦ σκότους προστάται σοῦ τὰς πλευράς, ἔξεον τοῖς ὄνυξι, τὴν δι’ αἰῶνος ἀληθῆ, προξενοῦντές σοι ἀπόλαυσιν.

ὁ α’ χορός

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.  Θεοτοκίον

σχὺς καὶ ὕμνησις, Χριστὸς ὁ Κύριος, ὁ ἐκ σοῦ ἀνατείλας ὑπερβολῇ, Πάναγνε χρηστότητος, καὶ λυτρωσάμενος ἡμᾶς, τῆς ἀρχαίας παραβάσεως.

Κανὼν δεύτερος 

ὁ β’ χορός

Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

καθήμενος ἐν δόξῃ, ἐπὶ θρόνου θεότητος, ἀνεδέξατό σε, ὥσπερ χρυσοπτέρυγα πέλειαν, εἰς οὐρανίους σκηνώσεις ἀνιπτάμενον, ὡς ἀήττητον, ἀγωνιστὴν καὶ περίδοξον.

ὁ α’ χορός

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Λαμπρυνόμενος τῷ φέγγει, τοῦ Θεοῦ Μάρτυς ἔνδοξε, πρὸ βημάτων ἔστης, τῶν παρανομούντων ἀδείμαντος, καὶ τὸν Χριστὸν ἐλευθέρως ἀνεκήρυξας, Θεὸν τέλειον, φύσιν βροτῶν ἐνδυσάμενον.

ὁ β’ χορός

Δόξα Πατρί… 

Μέγας ὄντως ἀνεδείχθη, θησαυρὸς καὶ πολύολβος, ἡ τιμία Κάρα, σοῦ τοῦ ἀηττήτου Χαράλαμπες, πολυποικίλους τὰς νόσους, τὴν πανώλην τε, ἀπελαύνουσα, νόσον δυνάμει τοῦ Πνεύματος.

ὁ α’ χορός

Κα νν… Θεοτοκίον

Τὴν πανάχραντον Μαρίαν, Θεοτόκον ὑμνήσωμεν, τὴν γεννησαμένην, τῆς δικαιοσύνης τὸν Ἥλιον, τὴν ἐπουράνιον πύλην τὴν εἰσάγουσαν, τοὺς δοξάζοντας,…

ὁ β’ χορός

ταύτην Θεοῦ εἰς βασίλεια.

δ ε’

ὁ α’ χορὸς

Φτισον μς, τος προστγμασ σου, Κριε, κα τ βραχον σου τψηλ, τν σν ερνην, παρσχου μν, φιλνθρωπε.

ὁ β’ χορὸς

Φτισον μς,… 

ὁ α’ χορὸς

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

μπλησον, γν, εφροσνης τν καρδαν μου, τν σν κρατον διδοσα χαρν, τς εφροσνης, γεννσασα τν ατιον. 

ὁ β’ χορὸς

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Λτρωσαι μς, κ κινδνων, Θεοτκε γν, αωναν τεκοσα λτρωσιν, κα τν ερνην, τν πντα νον περχουσαν.

ὁ α’ χορὸς

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Λσον τν χλν, τν πταισμτων μου, Θενυμφε, τ φωτισμ τς σς λαμπρτητος, φς τεκοσα, τ θεον κα προαινιον.

ὁ β’ χορὸς

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

ασαι γν, τν παθν μου τν σθνειαν, πισκοπς σου ξισασα, κα τν γιεαν, τ πρεσβεᾳ σου παρσχου μοι.

ᾠδὴ ε’

ὁ α’ χορός

Τῷ θείῳ φέγγει σου ἀγαθέ

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Τὸ θεῖον πάθος τοῦ δι’ ἡμᾶς, πάθη ὑπομείναντος στεῤῥῶς, Μάρτυς Χριστοῦ μιμησάμενος, φέρεις τὰς ἐν ὅλῳ σώματι ἔνδοξε, τῶν ἥλων προσηλώσεις καρτερικώτατα.

ὁ β’ χορός

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Τὴν ἀλογίαν τῶν διωκτῶν, Λόγος ὁ συνάναρχος Πατρί, ἐπανορθούμενος Πάνσοφε, λόγον τοῖς ἀλόγοις σαφῶς ἐντίθησι, λυθῆναι τῶν δεσμῶν σὲ διαγορεύουσι.

ὁ α’ χορός

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Τοῖς ὀβελίσκοις περονηθείς, ἔτρωσας καρδίαν τοῦ δεινοῦ, τῶν γηγενῶν πολεμήτορος, λόγχῃ τῆς ἀνδρείας καὶ καρτερίας σου, θεόφρον Ἀθλοφόρε ἀξιοθαύμαστε.  

ὁ β’ χορός

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.  Θεοτοκίον

Τῷ θείῳ φέγγει σου Ἀγαθή, τὴν ἐσκοτισμένην μου ψυχήν, ταῖς ἡδοναῖς, φωταγώγησον, καὶ πρὸς σωτηρίας τρίβον ὁδήγησον, ἡ μόνη τὸν σωτῆρα Χριστὸν κυήσασα.  

Κανὼν δεύτερος 

ὁ α’ χορός

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

ξίστανται σύμπαντες, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου, σοῦ γὰρ πανσεβάσμιος ἡ Κάρα, νόσους ἐλαύνει, διώκει δαίμονας, καὶ πᾶσι προστρέχουσι πιστοῖς, ἴασιν χαρίζεται, καὶ κακῶν ἀπολύτρωσιν.

ὁ β’ χορός

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Σωμάτων νοσήματα, καὶ τῶν ψυχῶν Χαράλαμπες, παύονται τῆς θείας κεφαλῆς σου, προσκυνουμένης, καὶ τιμωμένης σεπτῶς. Χριστὸς γὰρ δεδώρηται ἡμῖν, ταύτην ἰατήριον, καὶ δεινῶν ἀμυντήριον.

ὁ α’ χορός

Δόξα Πατρὶ…

ξέστησαν δαίμονες, καὶ Ἕλληνες οἱ ἄθεοι, βλέποντες τὰς χεῖρας κεκομμένας, καὶ κρεμαμένας τοῦ σώματός σου δεινῶς, Δουκὸς τοῦ παντόλμου ὑβριστοῦ, σὺ δ’ ὡς χριστομίμητος, τοῦτον αὖθις ὑγίανας.

ὁ β’ χορός

Κα νν… Θεοτοκίον

Λόγος Πανάμωμε, Θεοῦ ὁ ἐνυπόστατος, ὥσπερ ὑετὸς ἐπὶ τὸν πόκον, ἐν τῇ γαστρί σου κατῆλθεν ἄχραντε, καὶ πᾶσαν τὴν φύσιν τῶν βροτῶν, ἔσωσε τῷ καύσωνι,…

ὁ α’ χορός

ξηρανθεῖσαν τοῦ πτώματος.

δ ς’

ὁ β’ χορὸς

Τν δησιν κχε πρς Κριον, κα ατπαγγελ μου τς θλψεις, τι κακν ψυχ μου πλσθη, κα ζω μου τ ᾅδη προσγγισε, κα δομαι ς ωνς΄ κ φθορς, Θες μενγαγε.

ὁ α’ χορὸς

Τν δησιν κχε πρς Κριον, …

ὁ β’ χορὸς

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Θαντου κα τς φθορς ς σωσεν, αυτν κδεδωκς τ θαντῳ, τν τ φθορ κα θαντῳ μου φσιν, κατασχεθεσαν, Παρθνε, δυσπησον, τν Κριν σου κα Υἱόν, τς χθρν κακουργας μεῥύσασθαι. 

ὁ α’ χορὸς  

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Προσττιν σε τς ζως πσταμαι, κα φρουρν σφαλεσττην, Παρθνε, τν πειρασμν διαλουσαν χλον, καπηρεας δαιμνων λανουσαν, κα δομαι διαπαντς, κ φθορς τν παθν μου υσθνα με.

ὁ β’ χορὸς

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.  

ς τεχος καταφυγς κεκτμεθα, κα ψυχν σε παντελ σωτηραν, κα πλατυσμν ν τας θλψεσι, Κρη, κα τ φωτ σου εγαλλμεθα. Δσποινα, κα νν μς, τν παθν κα κινδνων δισωσον.

ὁ α’ χορὸς

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.  

ν κλν νν σθενν κατκειμαι, κα οκ στιν ασις τ σαρκ μου, λλ’ Θεν κα Σωτρα το κσμου, κα τν λυτρα τν νσων κυσασα, σο δομαι τς γαθς, κ φθορς νοσημτων νστησον.  

 ᾠδὴ ς’

ὁ β’ χορός

Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Λαμπτὴρ ἐχρημάτισας, τῷ τῶν ἄθλων σου φωτί, φωταγωγῶν τὰ πέρατα, ὁμολογῶν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, τυράννων ἐνώπιον, Ἀθλοφόρε Κυρίου ἀξιάγαστε.

ὁ α’ χορός

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

νθέου πυρούμενος, ἀγαπήσεως πυρί, τῷ δροσισμῷ τῆς πίστεως, τῶν δυσσεβούντων ἔσβεσας τὴν πυράν, Χριστοῦ τὰ θαυμάσια, τοῖς ἀπίστοις δεικνύων Ἀξιάγαστε.

ὁ β’ χορός

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ζωῆς ἐφιέμενος, ἀθανάτου τῆς σαρκός, Χαράλαμπες ἐνέκρωσας, τὰς ἐμπαθεῖς κινήσεις καὶ προσευχῇ, νεκροὺς ἐξανέστησας, ἀνυμνῶν τὸν ἐν πᾶσί σε δοξάσαντα.

ὁ α’ χορός

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.  Θεοτοκίον

Παθῶν με κλονούμενον, ἐναντίαις προσβολαῖς Μῆτερ Θεοῦ στερέωσον, ὡς ἀπαθείας τέξασα τὴν πηγήν, πρὸς σὲ γὰρ κατέφυγον, τῶν ἀνθρώπων τὸ μέγα καταφύγιον.

Κανὼν β’ 

ὁ β’ χορός

Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον, τελοῦντες ἑορτὴν τοῦ Παμμάκαρος, δεῦτε τὴν πάντιμον, κάραν αὐτοῦ ἀσπασώμεθα, καὶ τῶν δεινῶν τὴν λύτρωσιν κομισώμεθα.

ὁ α’ χορός

Στίχ.γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Πηγὴν ἰάσεων ἔχοντες, τὴν κάραν τὴν σεπτήν σου Χαράλαμπες, θερμῶς προστρέχομεν, ταύτῃ προσκύνησιν νέμοντες, καὶ τὸν Θεὸν ὑμνοῦντες τὸν σὲ δοξάσαντα.  

ὁ β’ χορός

Δόξα Πατρί…

Μεγίστην χάριν ἀπείληφας, θεόθεν ἀθλητὰ γενναιότατε, Μάρτυς Χαράλαμπες, κάραν τὴν σὴν γὰρ ὁ Κύριος, τῶν ἰαμάτων κρήνην σαφῶς εἰργάσατο.  

ὁ α’ χορός

Κα νν… Θεοτοκίον

Τὸ πῦρ ἐν σοὶ τῆς θεότητος, ἐσκήνωσεν ἁγνὴ θεονύμφευτε, καὶ οὐ κατέφλεξε, τὴν σὴν νηδὺν παμμακάριστε, ἐδρόσισε δὲ μᾶλλον καὶ κατεφώτισε.

Συναπτ μικρκα κφνησις

Σ γρ ε Βασιλες…

 Κοντάκιον  Ἦχος δ’

Ἐπεφάνης σήμερον

Θησαυρὸν πολύτιμον ἡ Ἐκκλησία, τὴν σὴν κάραν κέκτηται, Ἱερομάρτυς Ἀθλητά, τροπαιοφόρε Χαράλαμπες, διὸ καὶ χαίρει τὸν Κτίστην δοξάζουσα.

Ὁ Οἶκος

Τὸν στεῤῥὸν ὁπλίτην, καὶ Χριστοῦ στρατιώτην καὶ μέγαν ἐν Μάρτυσι, Χαραλάμπη τὸν πανένδοξον, συνελθόντες εὐφημήσωμεν, ὑπὲρ Χριστοῦ γὰρ καὶ τῆς ἀληθείας λαμπρῶς ἠγωνίσατο, καὶ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν τρανῶς ἀνεκήρυξε, τὴν πλάνην τῶν εἰδώλων κατήργησε, βασιλέα παρανομώτατον ἤλεγξε, καὶ τὴν κάραν ἐτμήθη, χαίρων καὶ ἀγαλλόμενος, διὸ καὶ τὸν στέφανον εἴληφε παρὰ τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου, καὶ συμπολίτης Ἀγγέλων ἐγένετο. Ὅθεν ἡ Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων, τούτου τὴν πάντιμον κάραν κατασπαζομένη, καὶ εὐφημίαις καταστέφουσα, καὶ πολλῶν δεινῶν καὶ νόσων ἀπαλλαττομένη, χαίρει τὸν Κτίστην δοξάζουσα.  

Συναξάριον

Τῇ Ι’ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους.

Στίχοι

·        ·       Κατηξιώθης, Χαράλαμπες, ἐκ ξίφους,

·        ·       Καὶ λαμπρότητος καὶ χαρᾶς τῶν Μαρτύρων.

·        ·       Τῇ δεκάτῃ Χαράλαμπες, ἐὸν ἐτμήθης ἀπὸ λαιμόν.

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες, Βάπτος καὶ Πορφύριος, οἱ τιμωροῦντες τὸν Ἅγιον Χαραλάμπη, ξίφει τελειοῦνται.

Στίχοι

·        ·       Πορφύριος καὶ Βάπτος ἐκ κοινοῦ ξίφους,

·        ·       Ἀθλήσεως βάπτουσι κοινὴν πορφύραν.

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, αἱ πιστεύσασαι Ἅγιαι τρεῖς γυναῖκες ξίφει τελειοῦνται.

Στίχοι

·        ·       Τὰς τρεῖς γυναῖκας ἀῤῥενωποὺς μηνύει,

·        ·       Ἄῤῥην ἀριθμός, ὁ τρία, πρὸς τὸ ξῖφος.

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Παρθένων, Ἐνναθᾶ, Οὐαλεντίνης, καὶ Παύλου.

Στίχοι

·        ·       Εἰς ἀῤῥαβῶνα παρθένοις κόραις δύο,

·        ·       Ὁ νυμφίος δίδωσι θάρσος πρὸς φλόγα.

·        ·       Ἐκεῖνος οὗτος Παῦλος ὁ Χριστοῦ φίλος,

·        ·       Χριστοῦ πόθῳ τράχηλον ἐκτετμημένος.

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀναστασίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.  

Στίχοι

·        ·       Ἀναστάσιος, τὸν δρόμον τείνων πρόσω,

·        ·       Γῆς ἐξαναστὰς πρὸς τὸνὝψιστον τρέχει.

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ζήνωνος.

Στίχοι

·        ·       Ζήνων τὰ τερπνὰ τῆς Ἐδὲμ ζητῶν μόνα,

·        ·       Εἰς τέρψιν εἶχε τὴν λύσιν τοῦ σαρκίου.

 

Ταῖς τῶν ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. μήν.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ

ὁ α’ χορός

Ἦχος δ. ᾨδὴ α 

νοίξω τὸ στόμα μου καὶ πληρωθήσεται Πνεύματος, καὶ λόγον ἐρεύξομαι, τῇ Βασιλίδι Μητρί, καὶ ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ ᾄσω γηθόμενος, ταύτης τὰ θαύματα.

ὁ β’ χορός

ᾨδὴ γ’

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε, ὡς ζῶσα καὶ ἄφθορος πηγή, θίασον συγκροτήσαντας πνευματικὸν στερέωσον, καὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου…

ὁ α’ χορός

στεφάνων δόξης ἀξίωσον.

ὁ β’ χορός

ᾨδὴ δ’

Τν νεξιχναστον θεαν βουλν, τς κ τς Παρθνου σαρκσεως, σο τοψστου, Προφτης, ββακομ, κατανον κραγαζε. Δξα τ δυνμει σου Κριε.

ὁ α’ χορός

ᾨδὴ ε’ 

ξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου, σὺ γὰρ ἀπειρόγαμε Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον Υἱόν, πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε, σωτηρίαν βραβεύοντα.

ὁ β’ χορός

ᾨδὴ ς’

Τν θεαν τατην κα πντιμον, τελοντες ορτν ο θεφρονες, τς Θεομτορος, δετε τς χερας κροτσωμεν, τν ξ ατς τεχθντα Θεν δοξζοντες.

ὁ α’ χορός

ᾨδὴ ζ’

Οὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες, παρὰ τὸν κτίσαντα, ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν, ἀνδρείως πατήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον, Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

ὁ β’ χορός

ᾨδὴ η’

Στίχ. Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον

Παδας εαγες ν τ καμνῳ, τκος τς Θεοτκου διεσσατο, ττε μν τυπομενος, νν δνεργομενος, τν οκουμνην πασαν, γερει ψλλουσαν. Τν Κριον μνετε τργα, καπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτὸς…

ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ (χος δ’)

ὁ α’ χορός

Στίχ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου.

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

ὁ β’ χορός

Στίχ.Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.

Τὴν Τιμιωτέραν…

ὁ α’ χορός

Στίχ.Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.

Τὴν Τιμιωτέραν…

ὁ β’ χορός

Στίχ.Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.

Τὴν Τιμιωτέραν…

ὁ α’ χορός

Στίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς.

Τὴν Τιμιωτέραν…

ὁ β’ χορός

Στίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.

Τὴν Τιμιωτέραν…

Καταβασία

 ὁ α’ χορός

ᾠδὴθ.

πας γηγενς, σκιρττῳ τ πνεματι, λαμπαδουχομενος, πανηγυριζτω δ, ΰλων Νων, φσις γεραρουσα, τερ θαυμάσια, τς Θεομτορος, κα βοτω. Χαροις παμμακριστε, Θεοτκε γν, ειπρθενε.

Συναπτ μικρκα κφνησις

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις…

ξαποστειλρια

ὁ α’ χορὸς

Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

νθέως πυρσευόμενος, τῷ πόθῳ τοῦ Παντάνακτος, τὸν ὑπερήφανον ὄφιν, ἀνδρείως μάκαρ καθεῖλες, καὶ τύραννον ἀπάνθρωπον, Σεβῆρον τὸν παράφρονα, ἤλεγξας ὢ Χαράλαμπες, καὶ τὸν μισθὸν ἐκομίσω, παρὰ τοῦ πάντων Δεσπότου.

ὁ β’ χορός

Θεοτοκίον

Μαρία καταφύγιον, Χριστιανῶν τὸ καύχημα, φύλαττε σκέπε σοὺς δούλους, ἐκ πάσης βλάβης ἀτρώτους, κινδύνων ἐξελοῦ ἡμᾶς, τοὺς πόθῳ εὐφημοῦντάς σε, καὶ πάσης περιστάσεως, ταῖς σαῖς πρεσβείαις χρωμένη, πρὸς τὸν Υἱὸν καὶ Θεόν σου.

ΑΙΝΟΙ

Ἦχοςα’

ὁ α’ χορός

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν·  αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

ὁ β’ χορός

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

αχορός

Αἰνεῖτεαὐτόν, ἥλιοςκαὶσελήνη, αἰνεῖτεαὐτόν, πάντατὰἄστρακαὶτὸφῶς.

βχορός

Αἰνεῖτεαὐτόν, οἱοὐρανοὶτῶνοὐρανῶν, καὶτὸὕδωρτὸὑπεράνωτῶνοὐρανῶν.αἰνεσάτωσαντὸὄνομαΚυρίου.

αχορός

τιαὐτὸςεἶπε, καὶἐγενήθησαν, αὐτὸςἐνετείλατο, καὶἐκτίσθησαν.

βχορός

στησεναὐτὰεἰςτὸναἰῶνα, καὶεἰςτὸναἰῶνατοῦαἰῶνος, πρόσταγμαἔθετο, καὶοὐπαρελεύσεται.

αχορός

ΑἰνεῖτετὸνΚύριονἐκτῆςγῆς, δράκοντεςκαὶπᾶσαιἄβυσσοι.

βχορός

Πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεῦμακαταιγίδος, τὰποιοῦντατὸνλόγοναὐτοῦ.

αχορός

Τὰὄρηκαὶπάντεςοἱβουνοί, ξύλακαρποφόρα, καὶπᾶσαικέδροι.

βχορός

Τὰθηρίακαὶπάντατὰκτήνη, ἑρπετὰκαὶπετεινὰπτερωτά.

αχορός

Βασιλεῖςτῆςγῆςκαὶπάντεςλαοί, ἄρχοντεςκαὶπάντεςκριταὶτῆςγῆς.

βχορός

Νεανίσκοικαὶπαρθένοι, πρεσβύτεροιμετὰνεωτέρων, αἰνεσάτωσαντὸὄνομαΚυρίου, ὅτιὑψώθητὸὄνομααὐτοῦμόνου.

αχορός

ἐξομολόγησιςαὐτοῦἐπὶγῆςκαὶοὐρανοῦ, καὶὑψώσεικέραςλαοῦαὐτοῦ.

βχορός

μνοςπᾶσιτοῖςὁσίοιςαὐτοῦ, τοῖςυἱοὶςἸσραήλ, λαῷἐγγίζοντιαὐτῷ.

ΨΑΛΜΟΣΡΜΘ‘ (149)

αχορός

σατετῷΚυρίῳᾆσμακαινόν, ἡαἴνεσιςαὐτοῦἐνἐκκλησίᾳὉσίων.

βχορός

ΕὐφρανθήτωἸσραὴλἐπὶτῷποιήσαντιαὐτόν, καὶυἱοὶΣιὼνἀγαλλιάσθωσανἐπὶτῷβασιλεῖαὐτῶν.

αχορός

Αἰνεσάτωσαντὸὄνομααὐτοῦἐνχορῷ , ἐντυμπάνῳκαὶψαλτηρίῳψαλάτωσαναὐτῷ.

βχορός

τιεὐδοκεῖΚύριοςἐντῷλαῷαὐτοῦ, καὶὑψώσειπραεῖςἐνσωτηρίᾳ.

αχορός

Καυχἠσονταιὅσιοιἐνδόξῃ, καὶἀγαλλιάσονταιἐπὶτῶνκοιτῶναὐτῶν.

βχορός

ΑἱὑψώσειςτοῦΘεοῦἐντῷλάρυγγιαὐτῶν, καὶῥομφαῖαιδίστομοιἐνταῖςχερσὶναὐτῶν.

αχορός

Τοῦποιῆσαιἐκδίκησινἐντοῖςἔθνεσιν, ἐλεγμοὺςἐντοῖςλαοῖς.

βχορός

Τοῦδῆσαιτοὺςβασιλεῖςαὐτῶνἐνπέδαις, καὶτοὺςἐνδόξουςαὐτῶνἐνχειροπέδαιςσιδηραῖς.

αχορός

 Τοποισαινατοςκρμαγγραπτον. Δξαατησταιπσιτοςσοιςατο.

βχορός

 ΑνετετνΘενντοςγοιςατο, ανετεατννστερεματιτςδυνμεωςατο.

αχορός

Στίχ.Αἰνεῖτεαὐτὸνἐπὶταῖςδυναστείαιςαὐτοῦ, αἰνεῖτεαὐτὸνκατὰτὸπλῆθοςτῆςμεγαλωσύνηςαὐτοῦ.

‘  Τῶνοὐρανίωνταγμάτων

ΟτῆςἙλλάδοςνῦνπαῖδεςδεῦτεσυνδράμετε, καὶτὴντιμίανκάραν, κατασπάσασθεπάντες, τοῦθείουΧαραλάμπους, τὴντὸνΧριστὸνἐνσταδίῳκηρύξασαν, καὶἀπελέγξασανπλάνηντῶνδυσσεβῶν, καὶτὸνΚτίστηνμεγαλύνασαν.

βχορός

Στίχ. Αἰνεῖτεαὐτὸνἐνἤχῳσάλπιγγος, αἰνεῖτεαὐτὸνἐνψαλτηρίῳκαὶκιθάρᾳ.

ΟτῆςἙλλάδοςνῦνπαῖδες

αχορός

Στίχ. Αἰνεῖτεαὐτὸνἐντυμπάνῳκαὶχορῷ, αἰνεῖτεαὐτὸνἐνχορδαῖςκαὶὀργάνῳ.

ΤοῖςοὐρανίοιςἈγγέλοιςνῦνσυνηρίθμησαι, καὶπαρεστὼςΤριάδι, τῇἁγίᾳΤρισμάκαρ, αὐτὴνκαθικετεύειςὑπὲρἡμῶν, τῶνἐνπίστειτιμώντωνσου, τὴνπανσεβάσμιονκάραν, καὶτῶνδεινῶν, αἰτουμένωνἀπολύτρωσιν.  

  βχορός

Στίχ. Αἰνεῖτεαὐτὸνἐνκυμβάλοιςεὐήχοις, αἰνεῖτεαὐτὸνἐνκυμβάλοιςἀλαλαγμοῦ. ΠᾶσαπνοὴαἰνεσάτωτὸνΚύριον.

Λαμπροφανὴςκαὶπανένδοξοςἀνατέταλκεν, ἐντῇἙλλάδιπάσῃ, πανέορτοςμνήμη, τοῦθείουΧαραλάμπους, διόπερλαμπρῶς, ἑορτάζεικατέχουσα, τὴνπανσεβάσμιονκάραν, τὴντὸνΧριστόν, ὡςθεάνθρωπονκηρύξασαν.

ὁ α’ χορός

Δόξα Πατρὶ… Ἦχος πλ. α’

σπερ ἀλάβαστρον πλῆρες, ἡ τιμία σου κάρα θεσπέσιε, προχέει οἷόν τι μύρον πολύτιμον, τὰ ἰάματα, τούς τε πιστοὺς εὐωδιάζει θαυμασίως, καὶ τοὺς μετὰ πίστεως αὐτῇ προσιόντας, τῶν δεινῶν πάντων ῥύεται, τὴν δυσώδη τε πλάνην, καὶ νόσους παντοίας, καὶ τὴν πανώλην λοιμικὴν καταπαύουσα, εὐρωστίαν δωρεῖται πᾶσι, καὶ εἰρήνην καὶ μέγα ἔλεος.

ὁ β’ χορός

Καὶ νῦνΘεοτοκίον  Ἦχος ὁ αὐτὸς

Μακαρίζομέν σε, Θεοτόκε παρθένε, καὶ δοξάζομέν σε οἱ πιστοὶ κατὰ χρέος, τὴν πόλιν τὴν ἄσειστον, τὸ τεῖχος τὸ ἄῤῥηκτον, τὴν ἀῤῥαγῆ προστασίαν, καὶ καταφυγὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Δοξολογία Μεγάλη

εἰς ἦχον πλ.α’ ( Ἀργή ἢ σύντομος )

ὁ α’ χορός

·        ·        Δξα σοι τ δεξαντι τ φς. Δξα ν ψστοις Θε, καπ γς ερνη, ν νθρποις εδοκα.

ὁ β’ χορός

·        ·        μνομν σε, ελογομν σε, προσκυνομν σε, δοξολογομν σε, εχαριστομν σοι, δι τν μεγλην σου δξαν.

ὁ α’ χορός

·        ·        Κριε βασιλε, πουρνιε Θε, Πτερ παντοκρτορ, Κριε Υἱὲ μονογενς, ησο Χριστ, καγιον Πνεμα,

ὁ β’ χορός

·        ·        Κριε Θες, μνς το Θεο, Υἱὸς το Πατρς, αρων τν μαρταν το κσμου, λησον μς, αρων τς μαρτας το κσμου.

ὁ α’ χορός

·        ·        Πρσδεξαι τν δησιν μν, καθμενος ν δεξι το Πατρς, καλησον μς.

ὁ β’ χορός

·        ·        τι σ ε μνος γιος, σ ε μνος Κριος, ησος Χριστς, ες δξαν Θεο Πατρς. μν.

ὁ α’ χορός

·        ·        Καθ’ κστην μραν ελογσω σε, κα ανσω τνομ σου ες τν αἰῶνα, κα ες τν αἰῶνα το αἰῶνος.

ὁ β’ χορός

·        ·        Καταξωσον, Κριε, ν τμρᾳ τατῃ, ναμαρττους φυλαχθναι μς.

ὁ α’ χορός

·        ·        Ελογητς ε, Κριε, Θες τν Πατρων μν, κα ανετν κα δεδοξασμνον τνομ σου ες τος αἰῶνας. μν.

ὁ β’ χορός

·        ·        Γνοιτο, Κριε, τλες σου φ’ μς, καθπερ λπσαμεν π σ.

ὁ α’ χορός

·        ·        Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

ὁ β’ χορός

·        ·        Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

ὁ α’ χορός

·        ·        Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

ὁ β’ χορός

·        ·        Κριε, καταφυγγενθης μν, ν γενε κα γενε.γ επα΄ Κριε, λησν με, ασαι τν ψυχν μου, τι μαρτν σοι.

ὁ α’ χορός

·        ·        Κριε, πρς σ κατφυγον, δδαξν με το ποιεν τ θλημ σου, τι σ ε Θες μου.

ὁ β’ χορός

·        ·        τι παρ σο πηγ ζως, ν τ φωτ σου ψμεθα φς.

ὁ α’ χορός

·        ·        Παρτεινον τλες σου τος γινσκουσ σε.

γιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος, λησον μς.

ὁ β’ χορός

γιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος, λησον μς.

ὁ α’ χορός

γιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος, λησον μς.

ὁ β’ χορός

Δξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.
ὁ α’ χορός

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ὁ β’ χορός

γιος θνατος, λησον μς.
ὁ α’ χορός

καὶ πάλιν γεγονωτέρᾳ τῇ φωνῇ

γιος Θες,
ὁ β’ χορός

γιος σχυρς,
ὁ α’ χορός

γιος θνατος, λησον μς.

καὶ εὐθύς

 ὁ β’ χορός

τὸ Ἀπολυτίκιον  Ἦχος δ’

Ταχὺ προκατάλαβε

ς στῦλος ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καὶ λύχνος ἀείφωτος τῆς οἰκουμένης σοφέ, ἐδείχθης Χαράλαμπες, ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, διὰ τοῦ μαρτυρίου, ἔλυσας τῶν εἰδώλων, τὴν σκοτόμαιναν μάκαρ, διὸ ἐν παῤῥησίᾳ Χριστῷ, πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.

 ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΑΝΤΙΦΩΝΑ 

Ἀντίφωνον Α’

αχορός

Ἦχοςβ´.

Στίχ. α. ἈγαθὸντὸἐξομολογεῖσθαιτῷΚυρίῳ, καὶψάλλειντῷὀνόματίσου, Ὕψιστε.

ΤαῖςπρεσβείαιςτῆςΘεοτόκου, Σῶτερ, σῶσονἡμᾶς.

 ὁ β’ χορός

Στίχ. β’. Τοῦ ἀναγγέλλειν τῷ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, καὶ τὴν ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου…

 ὁ α’ χορός

Στίχ γ΄Ὃτι  εὔφρανάς με, Κύριε, ἐν τοῖς ποιήμασί Σου καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν Σου ἀγαλλιάσομαι.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου…

 ὁ β’ χορός

Στίχ. δ’. Ὅτι εὐθὺς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν αὐτῷ.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου…

 ὁ α’ χορός

Δόξα…

ὁ β’ χορός

Καὶ νῦν…

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου…

 

ἈντίφωνονΒ

βχορός

Ἦχος πλ. α’

Στίχ. α’, Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο, ἐνεδύσατο ὁ  Κύριος δύναμιν καὶ περιεζώσατο.

 Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου, σῶσον ἡμᾶς, Κύριε.

αχορός

Στίχ. β‘, Kαὶγὰρἐστερέωσετὴνοἰκουμένην, ἥτιςοὐσαλευθησεται.

  Πρεσβείαιςτῶνἁγίωνσου, σῶσονἡμᾶς, Κύριε.

βχορός

Στίχ. γ, Θαυμαστοίοἱμετεωρισμοίτῆςθαλάσσης, θαυμαστόςἐνὑψηλοῖςΚύριος.

  Πρεσβείαιςτῶνἁγίωνσου, σῶσονἡμᾶς, Κύριε.

αχορός

Στίχ. δ΄. Τά μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς μακρότητα ἡμερῶν.

Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου, σῶσον ἡμᾶς, Κύριε.

βχορός

Δόξα Πατρί…

αχορός

Καὶνῦν

βχορός

μονογενὴςΥἱὸςκαὶΛόγοςτοῦΘεοῦ, ἀθάνατοςὑπάρχων, καὶκαταδεξάμενος, διὰτὴνἡμετέρανσωτηρίαν, σαρκωθῆναιἐκτῆςἁγίαςΘεοτόκουκαὶἀειπαρθένουΜαρίας, ἀτρέπτωςἐνανθρωπήσας, σταυρωθείςτε, ΧριστὲΘεός, θανάτῳθάνατονπατήσας, ΕἷςὢντῆςἁγίαςΤριάδος, συνδοξαζόμενοςτῷΠατρὶκαὶτῷἁγίῳΠνεύματι, σῶσονἡμᾶς

ἈντίφωνονΓ

Στίχ. ΔίκαιοςὡςφοῖνιξἀνθήσεικαὶὡσεὶκέδροςἐντῷΛιβάνῳπληθυνθήσεται

 Ἀπολυτίκιον  Ἦχοςδ

Ταχὺπροκατάλαβε

ςστῦλοςἀκλόνητος, τῆςἘκκλησίαςΧριστοῦ, καὶλύχνοςἀείφωτοςτῆςοἰκουμένηςσοφέ, ἐδείχθηςΧαράλαμπες, ἔλαμψαςἐντῷκόσμῳ, διὰτοῦμαρτυρίου, ἔλυσαςτῶνεἰδώλων, τὴνσκοτόμαινανμάκαρ, διὸἐνπαῤῥησίᾳΧριστῷ, πρέσβευεσωθῆναιἡμᾶς.

 

Στίχ.Τοῖςἁγίοιςτοῖςἐντῇγῇαὐτοῦ, ἐθαυμάστωσενΚύριοςπάντατὰθελήματααὐτοῦἐναὐτοῖς.

ςστῦλοςἀκλόνητος 

ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 

Εἰσοδικὸν

αχορός 

 ( ψάλλεταιὑπὸτῶνἱερουργούντων μόνον  ὅταντελεῖταισυλλείτουργον)

ΔεῦτεπροσκυνήσωμενκαὶπροσπέσωμενΧριστῷ, σῶσονἡμᾶςΥἱὲΘεοῦἐνἉγίοιςθαυμαστὸς…..
βχορὸς

ψάλλοντάςσοι, Ἀλληλούϊα.

αχορός

( ψάλλεταιὑπὸτῶνἱερουργούντων μόνον  ὅταντελεῖταισυλλείτουργον)

 Ἀπολυτίκιον  Ἦχοςδ

Ταχὺπροκατάλαβε

ςστῦλοςἀκλόνητος, τῆςἘκκλησίαςΧριστοῦ, καὶλύχνοςἀείφωτοςτῆςοἰκουμένηςσοφέ, ἐδείχθηςΧαράλαμπες, ἔλαμψαςἐντῷκόσμῳ, διὰτοῦμαρτυρίου, ἔλυσαςτῶνεἰδώλων, τὴνσκοτόμαινανμάκαρ, διὸἐνπαῤῥησίᾳΧριστῷ, πρέσβευεσωθῆναιἡμᾶς

βχορός

ΤοῦΝαοῦ

αχορός

 ( ψάλλεταιὑπὸτῶνἱερουργούντων μόνον  ὅταντελεῖταισυλλείτουργον)

Κοντκιονχοςβ

ΠροστασατνΧριστιαννκατασχυντε, μεσιτεαπρςτνΠοιητνμετθετε, μπαρδῃςμαρτωλνδεσεωνφωνς, λλπρφθασον, ςγαθ, εςτνβοθειανμν, τνπιστςκραυγαζντωνσοι. Τχυνονεςπρεσβεαν, κασπεσονεςκεσαν, προστατεουσαε, Θεοτκε, τντιμντωνσε.

Τρισάγιον.

Ἀπόστολος  

Ἀπόστολος  (Β´ Τιμ. β´ 1-10).

Προκείμενον. Ἦχος βαρύς

Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ.

Στίχ. Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ  ἡμῖν;

Πρὸς Τιμόθεον Β’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα.

ΤκνονΤιμόθεε, νδυναμοντχριτιτνΧριστΙησο, κακουσαςπαρμοδιπολλνμαρτρων, ταταπαρθουπιστοςνθρποις, οτινεςκανοσονταικατρουςδιδξαι. ΣυγκακοπθησονςκαλςστρατιτηςΧριστοΙησο. Οδεςστρατευμενοςμπλκεταιταςτοβουπραγματεαις, νατστρατολογσαντιρσ·ἐὰνδκαθλτις, οστεφανοταιἐὰνμνομμωςθλσ. Τνκοπινταγεωργνδεπρτοντνκαρπνμεταλαμβνειν. Νειλγω·δσειγρσοικριοςσνεσιννπσιν. ΜνημνευεΙησονΧριστνγηγερμνονκνεκρν, κσπρματοςΔαυδ, καττεαγγλινμου·νκακοπαθμχριδεσμνςκακοργος, λλλγοςτοθεοοδδεται. Διτοτοπνταπομνωδιτοςκλεκτος, νακαατοσωτηραςτχωσιντςνΧριστΙησο μετδξηςαωνου.

λληλούϊα(γ’)Ἦχος α΄

Οἱ ἱερεῖς σου ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται.

Στίχ. Ὅτι ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιών.

 

Εὐαγγέλιον

ἘκτοῦκατὰἸωάννην.(᾽Ιω. ιε´ 17 – ις´ 2).

ΕἶπενΚύριοςτοῖςἑαυτοῦμαθηταῖς·Ταῦταἐντέλλομαιὑμῖν, ἵναἀγαπᾶτεἀλλήλους. Εἰκόσμοςὑμᾶςμισεῖ, γινώσκετεὅτιἐμὲπρῶτονὑμῶνμεμίσηκεν. Εἰἐκτοῦκόσμουἦτε, κόσμοςἂντὸἴδιονἐφίλει·ὅτιδὲἐκτοῦκόσμουοὐκἐστέ, ἀλλ᾿ἐγὼἐξελεξάμηνὑμᾶςἐκτοῦκόσμου, διὰτοῦτομισεῖὑμᾶςκόσμος. Μνημονεύετετοῦλόγουοὗἐγὼεἶπονὑμῖν·οὐκἔστιδοῦλοςμείζωντοῦκυρίουαὐτοῦ. εἰἐμὲἐδίωξαν, καὶὑμᾶςδιώξουσιν·εἰτὸνλόγονμουἐτήρησαν, καὶτὸνὑμέτεροντηρήσουσιν. Ἀλλὰταῦταπάνταποιήσουσινὑμῖνδιὰτὸὄνομάμου, ὅτιοὐκοἴδασιτὸνπέμψαντάμε. Εἰμὴἦλθονκαὶἐλάλησααὐτοῖς, ἁμαρτίανοὐκεἶχον·νῦνδὲπρόφασινοὐκἔχουσιπερὶτῆςἁμαρτίαςαὐτῶν. ἐμὲμισῶνκαὶτὸνπατέραμουμισεῖ. Εἰτὰἔργαμὴἐποίησαἐναὐτοῖςοὐδείςἄλλοςπεποίηκεν, ἁμαρτίανοὐκεἶχον·νῦνδὲκαὶἑωράκασικαὶμεμισήκασικαὶἐμὲκαὶτὸνπατέραμου. Ἀλλ᾿ἵναπληρωθῇλόγοςγεγραμμένοςἐντῷνόμῳαὐτῶν, ὅτιἐμίσησάνμεδωρεάν. Ὅτανδὲἔλθῃπαράκλητοςὃνἐγὼπέμψωὑμῖνπαρὰτοῦπατρός, τὸΠνεῦματῆςἀληθείαςπαρὰτοῦπατρὸςἐκπορεύεται, ἐκεῖνοςμαρτυρήσειπερὶἐμοῦ·καὶὑμεῖςδὲμαρτυρεῖτε, ὅτιἀπ᾿ἀρχῆςμετ᾿ἐμοῦἐστε. Ταῦταλελάληκαὑμῖνἵναμὴσκανδαλισθῆτε. Ἀποσυναγώγουςποιήσουσινὑμᾶς·ἀλλ᾿ἔρχεταιὥραἵναπᾶςἀποκτείναςὑμᾶςδόξῃλατρείανπροσφέρειντῷΘεῷ.

ὁ α΄ χορὸς

Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

ΚαὶκαθεξῆςΘείαΛειτουργίατοῦἹεροῦΧρυσοστόμου

Εςτ, ξαιρτως

αχορός

ξινστινςληθς, μακαρζεινστνΘεοτκον, τνειμακριστονκαπαναμμητονκαμητρατοῦΘεομν. ΤντιμιωτραντῶνΧερουβεμκανδοξοτρανσυγκρτωςτῶνΣεραφεμ, τνδιαφθρωςΘενΛγοντεκοσαν, τὴνντωςΘεοτκον, σμεγαλνομεν.

ὁ β’ χορός

Κοινωνικὸν

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. λληλούϊα.

ὁ α’ χορός  

ἦχος β’

Εδομεν τ φς τληθινν, λβομεν Πνεμα πουρνιον, εὕρομεν πστιν ληθ, διαρετον Τριδα προσκυνοντες, ατη γρ μς σωσεν.

ὁ β’ χορός

Πληρωθήτω τό στόμα ἡμῶν αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν τήν δόξαν Σου, ὅτι ᾐξίωσας ἡμᾶς μετασχεῑν τῶν ᾁγίων μυστηρίων Σου.  στήριξον ἡμᾶς ἐν τῶ σῶ ᾁγιασμῶ ὅλην τήν ἡμέραν μελετᾶν τήν δικαιοσύνην Σου. Ἀλληλουΐα,  Ἀλληλουΐα, Ἀλληλουΐα.

 ἦχος β’

Εη τνομα Κυρου ελογημνον π τοῦ νν καως τοῦ αἰῶνος. (τρὶς)

πόλυσις

 10 ΦΕΒ14 ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s