ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2014

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

† Τν τριν εραρχν Βασιλεου το με­γ­λου, Γρη­γορου το θεολγου κα ᾿Ιωννου το Χρυ­σοστ­μου. Ιππολτου ερομρτυρος· νάμνησις τς ν Τν ερ­σεως τς ε­κνος τς Θεο­τκου (1823)· Αρας (τς κα Χρυ­σς) μρτυρος.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2014

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2014

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

† Τν τριν εραρχν Βασιλεου το με­γ­λου, Γρη­γορου το θεολγου κα ᾿Ιωννου το Χρυ­σοστ­μου. Ιππολτου ερομρτυρος· νάμνησις τς ν Τν ερ­σεως τς ε­κνος τς Θεο­τκου (1823)· Αρας (τς κα Χρυ­σς) μρτυρος.

Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (29/01/14)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2014

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2014

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

᾿Ιωννου το Χρυ­σο­στμου, ρχιεπι­σκόπου Κων­σταν­τινουπλεως (νακομιδ λει­ψάνου ν τει 438).

 Μαρ­κιανῆς βασιλίσσης.  

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2014

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2014

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

᾿Ιωννου το Χρυ­σο­στμου, ρχιεπι­σκόπου Κων­σταν­τινουπλεως (νακομιδ λει­ψάνου ν τει 438).

 Μαρ­κιανῆς βασιλίσσης.

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (26/01/2014)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2014

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ) 2014

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ῞ ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ).

Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ.

῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν θ῞.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ) 2014

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ) 2014

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ῞ ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ).

Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ.

῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν θ῞.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/01/14)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ) 2014

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 2014

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

+Το ν γοις Πατρς μν Γρηγορου
ρχιεπισκπου Κωνσταντινουπλεως το Θεολγου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 2014

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 2014

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

† Γρηγορου ρχιεπισκ­που Κωνσταντι­νου­π­λε­­ως το Θεολγου (Ναζιανζηνο) (†390).

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (24/01/14)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 2014

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ 2014

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ.

σου Μακαρου το Αγυπτου.

῏Ηχος πλ. α΄· ἑωθινὸν η΄

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ 2014

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ 2014

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ.

σου Μακαρου το Αγυπτου.

῏Ηχος πλ. α΄· ἑωθινὸν η΄

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (18/01/14)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ 2014

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 2014

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

† ᾿Αθανασίου (†373) καὶ Κυρίλλου (†444) πα­τριαρ­χῶν ᾿Αλεξανδρείας.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 2014

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 2014

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

† ᾿Αθανασίου (†373) καὶ Κυρίλλου (†444) πα­τριαρ­χῶν ᾿Αλεξανδρείας.

Τ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/14)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 2014

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2014

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

+᾿Αντωνου σου το μεγλου (†356). ᾿Αντω­νου σου το ν τ σκτ τς Βε­ροας, Γεωργου νεο­μρ­τυρος το ν ᾿Ιωανννοις (†1838).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2014

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2014

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

᾿Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου (†356). ᾿Αντω­νίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βε­ροίας, Γεωργίου νεο­μάρ­τυρος τοῦ ἐν ᾿Ιωαννίνοις (†1838).

Τ ΠΕΜΠΤ ΕΣΠΕΡΑΣ  (16/01/14)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2014