ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ

 

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Η σλληψις τς γας Αννης τς μητρς τς Θεοτκου· νμνησις τν γκαινων τον Κπρ. ναο τογ. ᾿Ιωννου το Χρυσοστμου (ν τει 1091). Αννης τς μητρς Σαμουλ το προφτου (1160 π.Χ.)..


ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,…

Συναπτὴ μεγάλη κα κφνησις

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα…   

χος δ’

ὁ α’ χορὸς

Ἀμήν.

Θες Κριος, καπφανεν μν, ελογημνος ρχμενος ν νματι Κυρου.

ὁ β’ χορὸς

Στχ, α’.ξομολογεσθε τ Κυρῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ.

 

Θες Κριος, καπφανεν μν… 

ὁ α’ χορὸς

Στχ, β’. Πντα τθνη κκλωσν με, κα τνματι Κυρου μυνμην ατος,

Θες Κριος, καπφανεν μν…

ὁ β’ χορὸς

Στχ, γ’. Παρ Κυρου γνετο ατη, καίστι θαυμαστν φθαλμος μν.

Θες Κριος, καπφανεν μν… 

ὁ α’ χορός

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ.

Σμερον τς τεκνας δεσμ διαλονται, τοωακεμ γρ κα τς ννης εσακοων Θες, παρ’ λπδα τεκεν ατος σαφς, πισχνεται θεπαιδα, ξ ἧς ατς τχθη περγραπτος, βροτς γεγονώς, δι’ γγλου κελεσας βοσαι ατ, Χαρε Κεχαριτωμνη, Κριος μετ σο.

ὁ β’ χορὸς

Δξα Πατρί…

Σμερον τς τεκνας δεσμ διαλονται… 

ὁ α’ χορός

Κα νν… Τν γκαινων

ατς

ς τονω στερεματος τν επρπειαν, κα τν κτω συναπδειξας ραιτητα, τογου Σκηνματος τς δξης σου Κριε΄ Κραταωσον ατ ες αἰῶνα αἰῶνος, κα πρσδεξαι μν τς ν ατπαστως προσαγομνας σοι δεσεις, δι τς Θεοτκου, πντων ζω κανστασις.


Συναπτμικράκα κφνησις

  τισντκρτος… 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Μετ τν α’ Στιχολογαν

ὁ α’ χορός

Κθισμα  χος α’

Χορς γγελικς

νος Ορανς, ν κοιλᾳ τς ννης, τεκτανεται Θεο, παντουργοπινεσει, ξ ο καπλαμψεν, νσπερος λιος, κσμον παντα, φωταγωγν τας κτσι, τς Θετητος, περβολ εσπλαγχνας, μνος φιλνθρωπος.

ὁ β’ χορὸς

Δξα Πατρί… Κα νν…μοιον

Χορς προφητικς, προεκρυξε πλαι, τν μωμον γνν, κα θεπαιδα Κρην, ν ννα συνλαβε, στερα οσα καγονος, τατην σμερον, γαλλισει καρδας, μακαρσωμεν, ο δι’ ατς σεσωσμνοι, ς μνην πανμωμον.

 

Μετ τν β’ Στιχολογαν

ὁ α’ χορός

Κθισμα  χος δ’

Ταχ προκατλαβε

δμ νακαινσθητι, κα Εα σκρτησον, ξηρ γρ κανικμος, γνεβλστησε, καρπν εθαλστατον, τν νθσασαν κσμῳ, στχυν θανασας, κα τνειδος παν, ρθη τς τεκνας΄ Μεθ’ ν συνευφρανθμεν, χαροντες σμερον.

ὁ β’ χορὸς

Δξα… Κα νν…

Κθισμα  χος δ’

Κατεπλγη ωσφ

ναβησον Δαυΐδ, τίμοσ σοι Θες; μοι μοσε φησ, κπεπλρωκεν δο, κ το καρπο τς κοιλας μου δος τν Παρθνον, ξ ς πλαστουργς, Χριστς νος δμ, τχθη Βασιλες, π το θρνου μου, κα βασιλεει σμερον, χων τν βασιλεαν σλευτον. στερα τκτει, τν Θεοτκον, κα τροφν τς ζως μν.


ΚαὶεὐθὺςΝψαλμὸς (χύμα) 


ΚΑΝΟΝΕΣ

ΟἱΚανόνεςτῶνἘγκαινίων, καὶτῆςἉγίαςἌννηςδύω.

 

ΚανὼντῶνἘγκαινίωνἸωάννουΜοναχοῦ.

ᾠδὴα Ἦχοςδ 

αχορὸς

Στίχ.ΔόξαΣοιΘεὸςἡμῶν, δόξαΣοι.

Θαλάσσης, τὸἐρυθραῖονπέλαγος

στύλῳ, καθοδηγῶντὸπρότερον, τὸνσὸνλαὸνἸσραήλ, διὰλουτροῦβαπτίσματοςΧριστέ, ἐνΣιὼνκατεφύτευσας, τὴνἘκκλησίανκράζουσαν·ᾌσωμενᾆσματῷΘεῷἡμῶν.

βχορὸς

Στίχ.ΔόξαΣοιΘεὸςἡμῶν, δόξαΣοι.

Σήμερον, τῆςἀπροσίτουδόξηςσου, ἐπιφοίτησις, τὸνἐπὶγῆςπαγέντασοιΝαόν, οὐρανὸνκατεσκεύασεν, ἐνσυμφώνωςψάλλομεν·ᾌσωμενᾆσματῷΘεῷἡμῶν.

αχορὸς

Στίχ.ΔόξαΣοιΘεὸςἡμῶν, δόξαΣοι.

ΟΝόμῳἘκκλησίαΚύριε, ἐγκαλλωπίζεται, οὐδουλικῶνἐκτάσεσιχειρῶν, τοῦΣταυροῦδὲτῇχάριτι, ἐγκαυχωμένηψάλλεισοι·ᾌσωμενᾆσματῷΘεῷἡμῶν.

βχορὸς 

Στίχ.περαγίαΘεοτόκεσῶσονἡμᾶς. Θεοτοκίον

σπόρως, τῷτοῦΠατρὸςβουλήματι, ἐκθείουΠνεύματος, τὸντοῦΘεοῦσυνείληφαςΥἱόν, καὶσαρκὶἀπεκύησας, τὸνἐκΠατρὸςἀμήτορα, καὶδιἡμᾶςἐκσοῦἀπάτορα.

ΚανὼντῆςἉγίαςἌννης

ἈνδρέουΚρήτης.

ᾠδὴα Ἦχοςα

αχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

ᾨδὴνἐπινίκιον, ᾄσωμενπάντες

ΤὴνΣύλληψινσήμερον, θεόφρονἌννα, τὴνσὴνἑορτάζομεν, ὅτιτὴνχωρήσασαν, τὸνμηδαμοῦχωρητόν, συνέλαβεςστειρωτικῶν, ἀπολυθεῖσαδεσμῶν.

βχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

Δικαίωνἐπήκουσας, τὰςἱκεσίας, Ἁγίωνἐπλήρωσας, τὰςἐντεύξειςΚύριε, τῶνπροπατόρωνσου, καὶτούτοιςδέδωκαςκαρπόν, τὴνσὲτεκοῦσανἉγνήν.

αχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

Ἄνναἔνδοξος, νῦνσυλλαμβάνει, Ἁγνὴντὴντὸνἄσαρκον, συλλαβοῦσανΚύριον, τὸνὑπεράγαθον, καὶτίκτεινμέλλειτὴνσαρκί, μέλλουσαντίκτεινΧριστόν.

βχορὸς 

Στίχ.περαγίαΘεοτόκεσῶσονἡμᾶς. Θεοτοκίον

ΤὌροςτὸἅγιον, ὅπερπροεῖδε, ΠροφήτηςἐνΠνεύματι, ἐξοὗλίθοςτέτμηται, τοὺςτῶνεἰδώλωνβωμούς, συντρίψαςσθένειθεϊκῷ, σὺεἶΠαρθένεἉγνή.

 

ἝτεροςΚανὼντῆςἉγίαςἌννης, οὗἈκροστιχίς, ἄνευτῶνΘεοτοκίων.

Ἡ τὴν χαρὰν τέξουσα, τίκτεται κόρη.

Ἐν δὲ τοῖς Θεοτοκίοις.

Γεωργίου.

ᾠδὴ α’ Ἦχος β’

ὁ α’ χορὸς

Στίχ. γία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ

τοῦ κόσμου σήμερον χαρά, λόγῳ προκηρύττεται, καὶ μητρικὰς ὀδύνας εἰς εὐφρόσυνον, χαρμονὴν μεθίστησι, καὶ πολύτεκνον, τὴν τῆς φύσεως στείρωσιν, ἔσεσθαι μηνύει, ἔργοις τοῖς τῆς χάριτος πληθύνουσαν.

ὁ β’ χορὸς

Στίχ. γία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Τὸ τερπνὸν παλάτιον Χριστοῦ, ὁ εὐρυχωρότατος, τῶν οὐρανῶν οὐρανὸς ὁ ὑπέρτερος, σήμερον εἰσδέχεται, δι’ ἐντεύξεως, τὴν βάσιν τῆς ὑπάρξεως, τῆς ἐπαγγελίας ἐχούσης, ἀσάλευτον τὴν ἔκβασιν.

ὁ α’ χορὸς 

Δξα Πατρί…

πορφύρα σήμερον Χριστοῦ, λαμπρῶς καταγγέλλεται, ἐκ στειρευούσης ὑφανθήσεσθαι χάριτι, νηδύος ἡ ἄσπιλος, ἐξ ἧς φορέσας ὁ Βασιλεὺς τῆς κτίσεως, φύσιν τήν βροτείαν, κόσμῳ ὡραιότατος ὀφθήσεται.

ὁ β’ χορὸς

Κα νν… Θεοτοκον

Γηγενῶν ἡ φύσις ἐπὶ σοί, μόνη πανυπέρτατε, θεοπρεπῶς, ἐγκαυχωμένη Δέσποινα, χαίρει καὶ κηρύττει σου, τὰ παράδοξα τῆς ἁγνείας τεράστια, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ᾄδουσα, δοξάζει σε Θεόνυμφε.

 ΤῶνἘγκαινίων

ᾠδὴγ 

αχορὸς 

Στίχ.ΔόξαΣοιΘεὸςἡμῶν, δόξαΣοι.

Εὐφραίνεταιἐπὶσοί

γίασαςἐπὶγῆς, τὴνἘκκλησίανσουΧριστὲΠνεύματι, χρίσαςαὐτὴνσήμερον, τῆςἀγαλλιάσεωςἔλαιον.

βχορὸς

Στίχ.ΔόξαΣοιΘεὸςἡμῶν, δόξαΣοι.

νέδειξαςἈγαθέ, τὴνχειροποίητονσκηνὴνσήμερον, τῆςὑπὲρνοῦνδόξηςσου, οἰκονομικῶςοἰκητήριον.

αχορὸς

Στίχ.ΔόξαΣοιΘεὸςἡμῶν, δόξαΣοι.

ΘεμέλιόνσεΧριστέ, Ἐκκλησίαἀρραγὲςἔχουσα, τῷσῷΣταυρῷστέφεται, ὡςβασιλικῷδιαδήματι.

βχορὸς 

Στίχ.περαγίαΘεοτόκεσῶσονἡμᾶς. Θεοτοκίον

Σμόνητοῖςἐπὶγῆς, τῶνὑπὲρφύσινἀγαθῶνπρόξενος, ΜήτηρΘεοῦγέγονας·ὅθενσοιτὸχαῖρεκραυγάζομεν.

ΤῆςἉγίας

αχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

Στερεωθήτωκαρδίαμου 

Καρπὸνκοιλίαςεἰπαράσχοιςμοι, ἀνεβόαἌνναπρὸςΚύριον, μεγαλυνθήσομαικαὶσοί, τοῦτονπροσαναθήσομαι·διὰτοῦτοσυλλαμβάνει, τὴνἁγνὴνΘεομήτορα.

βχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

νπαραδείσῳεὐχομένηςσου, τῆςφωνῆςἀκούειὙψιστος, Ἄνναθεόφρονκαὶκαρπόν, τῇκοιλίᾳσουδίδωσι, Παραδείσουτὴνἀνοίξασαν, τὴνθύραντῆςχάριτος.

αχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

Τκατὰνόμονἐκτελέσασα, καὶΘεῷἀμέμπτωςδουλεύσασα, κυοφορεῖςτὴνἀληθῆ, νομοδότηνκυήσασαν, Ἄνναπάνσεμνε·διόσεοἱπιστοὶμακαρίζομεν.

βχορὸς  

Στίχ.περαγίαΘεοτόκεσῶσονἡμᾶς. Θεοτοκίον

Τῆςστειρευούσηςδιανοίαςμου, ἀκαρπίανπᾶσανἀπέλασον, καὶκαρποφόρονἀρεταῖς, τὴνψυχήνμουἀνάδειξον, ΠαναγίαΘεοτόκε, τῶνπιστῶνβοήθεια.

ἝτεροςτῆςἉγίας

αχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

Ἐξήνθησενἔρημος 

ανάτωσανεὐφρόσυνον, αἱνεφέλαισήμερον, τὸνγλυκασμὸντοῖςπέρασιν·Νεφέληἰδοὺγὰρτίκτεται, ἐξἧςτὸτῆςζωῆςμουὕδωρβλύσειΧριστός.

βχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

νοίγονται τῆς χάριτος, τὰ ταμεῖα σήμερον, ὁ προκηρύσσων Ἄγγελος, ἀνεβόα Ἄννης τὴν Σύλληψιν· ἰδοὺ γὰρ σὺ τὴν Πόλιν ἀποτίκτεις Θεοῦ.

αχορὸς 

ΔξαΠατρί

Νενέκρωταιφύσιςμέν, τῶνἀνθρώπωνπρότερον, νῦν δὲζωῆςτὰσύμβολα, τῇΣυλλήψειτῆςἌννηςδέχεται·ἀκάρπουγὰρῥίζηςἄρτιφύεται.

βχορὸς

ΚαννΘεοτοκον

ςἄνθρακαφλογίζοντα, ἁμαρτίαςἌχραντε, τὸνσαρκωθένταΚύριον, ὑπὲρφύσινἐκσοῦδεχόμενοι, τοῦπλήθουςτῶνπταισμάτωνκαθαιρόμεθα.


 Συναπτμικρμεθνκφνησις

τισεΘεςμν…    

ΚοντάκιοντῶνἘγκαινίων (χῦμα)

Ἦχοςβ‘ Τοὺςἀσφαλεῖς

γκαινισμὸνἐνταῖςκαρδίαιςΠνεύματος, καὶφωτισμὸνἐντοῖςἐγκάτοιςκαίνισον, τοῖςἐνπίστειἐκτελοῦσιτὰἘγκαίνια, τοῦοἴκουκαὶΝαοῦσουοὗηὐδόκησας, κτισθῆναιἐντῷσῷθείῳὀνόματι, μόνοςἐνἉγίοιςδοξαζόμενος.

Οἶκος

ΜνήμηντελῶντῶνἘγκαινίωνσοφώτατοςπάλαιΣολομών, τῷΘεῷἀλόγωνζώωνπροσέφερενὁλοκαυτώματακαὶθυσίας·ὅτεδὲνῦνἀλήθειακαὶχάριςἦλθενἐνγῇ, τὰςθυσίαςεὐθὺςμετεποίησε·θύσαςγὰρθυσίαν, εἰςσωτηρίαντὴνἡμῶνἑαυτὸνὡςΦιλάνθρωπος, τὴνἘκκλησίανἡγίασε, καὶἀσάλευτονταύτηνἀνέδειξεν, μόνοςἐνἉγίοιςδοξαζόμενος.

ὁ β’ χορὸς

Κθισμα τῆς Ἁγίας  

 χοςδΚατεπλάγηἸωσὴφ 

Εὐλογίαςἀπαρχήν, τῆςἀκαρπίαςτῷβλαστῷ, ἐδωρήσωἈγαθέ, Ἄννηβοώσῃδιεὐχῆς. Σὺμεταπλάττειςτὰςφύσειςτῶνἐνγενέσει·διόμου, Σωτήρ, νενεκρωμένηναὐτήν, τὴνφύσινὡςΘεός, πάλινκαινούργησον, ἵνακαρπὸνπροσάξωσοι, βοῶσα, τῷ παντεπόπτῃκαὶΚτίστῃμου. Σοὶδόξαπρέπει, Θεὲτῶνὅλων, καὶμόνεΦιλάνθρωπε.

αχορὸς  

ΔόξαΠατρίΤῶνἘγκαινίων

Ἦχοςαὐτὸς Ταχὺπροκατάλαβε 

ν πίστει τὰ Ἐγκαίνια, ἐπιτελοῦσι πιστοῖς, τοῦ οἴκου σου Κύριε, πέμψον ἡμῖν φωτισμόν, καὶ χάριν καὶ ἔλεος, φύλαττε δὲ καὶ τοῦτον, εἰς αἰῶνα αἰῶνος, νίκας ἐπιβραβεύων, τοῖς πιστοῖς Βασιλεῦσι, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.

βχορὸς

Καὶ νῦν…Τῆς Ἁγίας

Ἦχος ὁ αὐτὸς

ὑψωθεὶςἐντῷΣταυρῷ 

ωακεὶμἱερὸςκαὶἌννα, δῶραπροσήγαγοντοῖςπρὶνἱερεῦσι, καὶμὴδεχθέντεςἄγονοιτυγχάνοντες, δέησινπροσηύξαντο, τῷΔοτῆριτῶνὅλων, καὶτῆςπροσευχῆςαὐτῶν, ἐπακούσαςδωρεῖται, τούτοιςτὴνὄντωςπύληντῆςζωῆς

αχορὸς   

ςτὴνἉγίαντιμήσωμενΣύλληψιν.

ΤῶνἘγκαινίων

ᾠδὴδ

βχορὸς

Στίχ.ΔόξαΣοιΘεὸςἡμῶν, δόξαΣοι.

Ἐπαρθέντασεἰδοῦσα

ΟὐκἐνθύμασινἀλόγωνἘκκλησία, ἀλλὰτῷσῷτιμίῳ, ἐκπλευρᾶςζωηφόρου, αἵματιῥαντίζεται, εἰκότωςκραυγάζουσα·ΔόξατῇδυνάμεισουΚύριε.

αχορὸς

Στίχ.ΔόξαΣοιΘεὸςἡμῶν, δόξαΣοι.

ΤσκηνώματαΚυρίουἠγαπημένα, τοῖςκατιδεῖνποθοῦσινἀνακεκαλυμμένως, τὴνδόξαντοῦπροσώπουαὐτοῦ, συμφώνωςκαὶκράζουσι·ΔόξατῇδυνάμεισουΚύριε.

βχορὸς

Στίχ.ΔόξαΣοιΘεὸςἡμῶν, δόξαΣοι.

ΕἰκονίζουσατὴνχάρινἘκκλησία, τοῦἐκλεκτοῦλαοῦσουτὸπολύτιμονμύρον, σήμερονἀλείφεταιτὴνθείαντοῦΠνεύματος, χάρινἀοράτωςλαμβάνουσα.

αχορὸς 

Στίχ.περαγίαΘεοτόκεσῶσονἡμᾶς. Θεοτοκίον

πειρογάμωςἐκύησαςΠαρθένε, καὶμετὰτόκονὤφθηςπαρθενεύουσαπάλιν·ὅθενἀσιγήτοιςφωναῖς, τὸχαῖρεσοιΔέσποινα, πίστειἀδιστάκτῳκραυγάζομεν.

ΤῆςἉγίας 

βχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

ἘνΠνεύματιπροβλέπων

θείαςἀγγελίας! ξένηςλαλιᾶς! εἰκἀγὼσυλλήψομαι, Ἀγγέλουπρὸςαὐτήν, ἀποσταλέντος, Ἄνναἐκπληττομένη, μεγαλοφώνωςἀνεβόα·ΤῷΘεῷμου, δόξατῷ ποιοῦντιπαράδοξα.

αχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

Συγχάρητέμοιπᾶσαι, φυλαὶτοῦἸσραήλ, ἐνγαστρὶσυνέλαβον, τὸννέονΟὐρανόν, ἐξοὗτὸἄστρονἀνατελεῖμέτὀλίγον, τῆςσωτηρίαςἸησοῦςφωτοδότης, Ἄνναγηθομένηἐκραύγαζεν.

βχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

πήκουσετῆςἌννης, Θεὸςτοὺςστεναγμούς, καὶπροσέσχεΚύριος, δεήσειτῇαὐτῆς, καὶἀτεκνίαςτὸνέφοςδιασκεδάσας, φωτὶαὐγάζειεὐτεκνίαςπαραδόξως·ὅθενσυλλαμβάνειτὴνμόνηνἉγνήν.

αχορὸς 

Στίχ.περαγίαΘεοτόκεσῶσονἡμᾶς. Θεοτοκίον

ΠαρθένεΘεοτόκε, ἀμόλυντεΣκηνή, μολυνθένταπταίσματικαθάρισόνμενῦν, τῶνοἰκτιρμῶνσουκαθαρωτάταιςῥανίσι, καὶδὸςμοιχεῖραβοηθείας, ϊνακράζω·Δόξασοι, Ἁγνὴθεοδόξαστε.

ἝτεροςτῆςἉγίας 

βχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

ἘλήλυθαςἐκΠαρθένου 

Τκάλυμμα, τοῦσκιώδουςδιαίρεταισήμερον, Νόμουκαὶτῆςχάριτος, εὐλογίαπροκύπτουσα, λάμπειτηλαυγέστατα, τῇπροκηρύξειτοῦτόκουτῆςθεόπαιδος.

αχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

λήλυθεν, οὐρανόθεν μηνύων ὁ Ἄγγελος, Ἄννῃ τὰ προοίμια, τῆς παγκοσμίου χαρᾶς ἐμφανῶς, λέγων· Τῆς δεήσεως ὑπὲρ ἐλπίδα εἰσδέχου τὴν ἐκπλήρωσιν.

βχορὸς 

ΔξαΠατρί

Ξηραίνεσθαι, τῆς κακίας τὰ ῥεύματα ἄρχεται, καὶ βρύειν τῆς χάριτος, οἱ ποταμοὶ διευθύνονται, σήμερον τοῦ τόκου σου, κηρυττομένου Παρθένε πανυπέραγνε.

αχορὸς 

ΚαννΘεοτοκον

ητόρων σε, κατ’ ἀξίαν γεραίρειν Πανύμνητε, γλῶσσαι αἱ πολύφθογγοι, ἀμηχανοῦσαι συστέλλονται, φόβῳ δὲ τὰ θαύματα…

βχορὸς

καὶσιωπῇεὐφημοῦσαιμεγαλύνουσι.

 ΤῶνἘγκαινίων

ᾠδὴε 

αχορὸς

Στίχ.ΔόξαΣοιΘεὸςἡμῶν, δόξαΣοι.

ΣὺΚύριέμουφῶς

ΣπάλαιἐνΣινᾷ, σκηνὴνἀχειροποίητον, ὑπέδειξαςτῷθεόπτῃ, Μωϋσεῖδιαγράφων, ΧριστὲτὴνἘκκλησίανσου.

βχορὸς

Στίχ.ΔόξαΣοιΘεὸςἡμῶν, δόξαΣοι.

ΣΚύριεσκηνήν, ἐπὶγῆςκατεσκεύασας, τάξεσινοὐρανίαις, τῶνβροτῶντὰςχορείας, συνάπτειτῇδυνάμεισου.

αχορὸς

Στίχ.ΔόξαΣοιΘεὸςἡμῶν, δόξαΣοι.

ΣΚύριεπηγήν, τῆςζωῆςἐπιστάμεθα, σὺἍγιετὴνεἰρήνην, ἐλθὼνεὐηγγελίσω, ΧριστὲτῇἘκκλησίᾳσου.

βχορὸς 

Στίχ.περαγίαΘεοτόκεσῶσονἡμᾶς. Θεοτοκίον

Σὅπλονἀρραγές, κατἐχθρῶνπροβαλλόμεθα, σὲἄγκυρανκαὶἐλπίδα, ἡμῶνσωτηρίας, Θεόνυμφεκεκτήμεθα.

ΤῆςἉγίας

αχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

Τὴνσὴνεἰρήνηνδὸςἡμῖν 

κῥίζηςβλαστήσασα, ΔαυΐδκαὶἸεσσαί, Ἄννανῦν βλαστάνεινἀπάρχεται, τὴνθείανῥάβδοντὴνβλαστήσασαν, τὸμυστικὸνἄνθος, ΧριστὸντὸνπάντωνΚτίστην.

βχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

κῥίζηςβλαστήσασα

αχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

Μητέραγενομένηνμε, Ἄνναἐκβοᾷ, ὄψονταιλαοὶκαὶθαυμάσουσιν·ἰδοὺγὰρκύωὡςηὐδόκησεν, τὰδεσμὰλύσας, τὰτῆςστειρώσεώςμου.

βχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

Νεᾶνινἣνσυνέλαβον, ἐγὼΠροφητικαί, πόρρωθενφωναὶπροκατήγγειλαν, ὌροςκαὶΠύληνἀδιόδευτον, περιχαρῶςἌννα, ἐβόατοῖςπαροῦσιν.

ἝτεροςτῆςἉγίας 

αχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

ΜεσίτηςΘεοῦ 

τόμοςΘεοῦ, διἀγγέλουσήμερονκηρύττεται, ἐνπερσύνθρονος, ΛόγοςτοῦΠατρὸςνῦνἐγγραφήσεται, καὶπιστοὺςἐντῇΒίβλῳ, ἐγγράψειτῆςχρηστότητος.

βχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

μνοῦσι νυνί, τοῦ ξένου μηνύματος τὴν δόξαν τρανῶς, οἱ δίκαιοι πλέκοντες, τὴν εὐχαριστήριόν σοι αἴνεσιν, τῷ τὴν χάριν τοῦ τόκου, δι’ εὐχῆς ἐκπληρώσαντι.

αχορὸς 

ΔξαΠατρί

Σοφίας Θεοῦ, κεκρυμμένης σήμερον δηλοῦται ἡμῖν, ἀληθῶς μυστήρια, καταγγελλομένης τῆς Συλλήψεως, τῆς ἀχράντου Παρθένου, καὶ μόνης Θεομήτορος.

βχορὸς 

ΚαννΘεοτοκον

Γαλήνην πιστοί, καὶ λιμένα ἔχοντες Παρθένε ἁγνή, τὴν σκέπην σου πάντοτε, τὰς ἐπαναστάσεις τὰς τῶν θλίψεων, ἀποφεύγομεν πάσας…

αχορὸς 

πὶσοὶὁρμιζόμενοι.

 ΤῶνἘγκαινίων

ᾠδὴς 

βχορὸς

Στίχ.ΔόξαΣοιΘεὸςἡμῶν, δόξαΣοι.

Θύσωσοι

Τοῦκάλλους, ΒασιλεὺςΧριστὸςἐπεθύμησε, τῆςἐκλεκτῆςἘκκλησίας, καὶἘθνῶνμητέραἀπέδειξεν, ἐκδουλείας, υἱοθετουμένωνδιὰτοῦΠνεύματος.

αχορὸς

Στίχ.ΔόξαΣοιΘεὸςἡμῶν, δόξαΣοι.

Φρίττουσι, τῶνδυσμενῶνδαιμόνωναἱφάλαγγες, τὴντοῦΧριστοῦἘκκλησίαν, τοῦΣταυροῦτῷτύπῳσημειουμένην, καὶσκιάζει, ἁγιαστικὴτοῦΠνεύματοςἔλλαμψις.

βχορὸς

Στίχ.ΔόξαΣοιΘεὸςἡμῶν, δόξαΣοι.

Οψάμμον, ἀλλάΧριστὸνθεμέλιονἔχουσα, ἐξἘθνῶνἘκκλησία, στεφανοῦται, κάλλειτῷἀπροσίτῳ, καὶτῇαἴγλῃτῆςβασιλείαςἐγκαλλωπίζεται.

αχορὸς 

Στίχ.περαγίαΘεοτόκεσῶσονἡμᾶς. Θεοτοκίον

θαῦμα, τῶνἁπάντωνθαυμάτωνκαινότερονὅτιΠαρθένοςἐνμήτρᾳ, τὸντὰσύμπανταπεριέχοντα, ἀπειράνδρως, συλλαβοῦσαοὐκἐστενοχώρησε.

ΤῆςἉγίας

βχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

ΤὸνΠροφήτηνἸωνᾶν

Πῶςχορεῖταιἐνγαστρί, χωρήσασατὸνΘεόν; πῶςγεννᾶταιτὸνΧριστόν, γεννήσασασαρκὶ; θηλάζειδέ, πῶςτὸνΚτίστηνγάλαθηλάσασα;

αχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

Τῆςδεήσεωςἡμῶν, ἐπακούσαςΘεός, γονιμώτατονκαρπόν, νῦνδεδώρηταιὑμῖν, πανεύφημοι, Ἰωακείμτεκαί, Ἄννασήμερον.

βχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

ΤὴνἁγνὴνΠεριστεράν, συλλαβοῦσαἐνγαστρί, χαρμονῆςπνευματικῆς, ἐπληρώθηἀληθῶς, προσάγουσα, χαριστηρίουςᾠδὰςἌνναΘεῷ.

αχορὸς 

Στίχ.περαγίαΘεοτόκεσῶσονἡμᾶς. Θεοτοκίον

Τρικυμίαιλογισμῶν, καὶπαθῶνἐπαγωγαί, καὶβυθὸςἁμαρτιῶν, τὴνἀθλίανμουψυχήν, χειμάζουσι, βοήθησόνμοιἁγίαΔέσποινα.

ἝτεροςτῆςἉγίας

βχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

Ἐνἀβύσσῳπταισμάτων 

γαλλέσθῳφαιδρῶςπρομήτωρἡμῶν·σήμερονγὰρδέχεται, χαρᾶςμηνύματα, τὴνλύπηνἀπωθούμενα, τῇΣυλλήψειτῆςμόνηςθεόπαιδος.

αχορὸς

Στίχ.γίατοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

Ττῆςδόξηςδιάδημαπλέκεται, καὶἁλουργὶςβασίλειοςσήμερον, ὑπὲρἐλπίδαἅπασαν, ἐννηδὺϊἀκάρπῳὑφαίνεται.

βχορὸς 

ΔξαΠατρί

δοὺπᾶσακτίσιςγεραίρεισου, τὰὑπερφυῆκαὶμεγάλαμυστήρια·σὺγὰρὑπάρχειςΔέσποινα, καὶβροτῶνκαὶἈγγέλωντεράστιον.

αχορὸς 

ΚαννΘεοτοκον

δοὺθείωνχαρίτωνπηγὴνοητή, διἐπαγγελίαςτοῦΚτίστουκαὶχάριτος, ἀναστομοῦσθαιἄρχεται, ἐνἀνίκμῳνηδύϊἐκβλύζουσα.


Συναπτμικρμεθνκφνησις

Σγρεβασιλες…   

ΚοντάκιοντῆςἉγ. Ἄννης

Ἦχοςδ‘ Ἐπεφάνηςσήμερον 

ορτάζεισήμερον, οἰκουμένη, τὴντῆςἌννηςσύλληψιν, γεγενημένηνἐνΘεῷ·καὶγὰραὐτὴἀπεκύησε, τὴνὑπὲρλόγον, τὸνΛόγονκυήσασαν.

Οἶκος

ΣτῇΣάρρᾳδοὺςποτέ, ἐνγήρᾳβαθυτάτῳ, τῇσῇἐπιστασίᾳ, καὶἐνἐπαγγελίᾳυἱὸντὸνμέγαν, ἸσαὰκσὺδιανοίξαςτὴνστειρεύουσαννηδὺντῆςἌννης, Παντοδύναμε, μητρὸςΣαμουὴλτοῦΠροφήτουσου, καὶνῦνἐπιδὼνἐπἐμέ, δέξαιμουτὰςδεήσεις, καὶπλήρωσόνμουτὰςαἰτήσεις, ἐβόαἐνκλαυθμῷσώφρωνἌννακαὶστεῖρα, καὶἐπήκουσεναὐτῆςεὐεργέτης. ὍθενἐνχαρᾷσυνέλαβετὴνΠαρθένον, τὴνὑπὲρλόγον, τὸνΛόγονκυήσασαν.

Συναξάριον

ΤΘτοῦαὐτοῦμηνός, ΣύλληψιςτῆςἉγίαςἌννης, μητρὸςτῆςὑπεραγίαςΘεοτόκου.

Στίχοι

·         ΟὐχὥσπερΕὔακαὶσὺτίκτειςἐνλύπαις.

·         ΧαρὰνγὰρἌνναἔνδονκοιλίαςφέρεις.

·         Τῇ δἐνάτῃΜαρίηνΘεομήτορασύλλαβενἌννα.

 

Ταὐτῇἡμέρᾳ, ΜνήμητῆςἉγίαςΠροφήτιδοςἌννης, τῆςμητρὸςΣαμουηλτοῦΠροφήτου.

Στίχοι

·         Τὶ σοι ἐπαινέσειεν, Ἄννα, τις πλέον;

·         Τὸ καρτερόφρον ἢ τὸ τῆς εὐτεκνίας;

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τοῦ νεολαμποῦς, τοῦ ἐν τῷ Ἁγίῳ Ἀντίπα κειμένου.

Στίχοι

·         Ἐξήγαγες γῆς τὸν στέφανον καὶ βίου·

·         Στέφει δὲ δόξης ἐστεφάνωσας Λόγε.

·          

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Σωσιθέου, Ναρσοῦ καὶ Ἰσαάκ, διὰ ξίφους τελειωθέντων.

Στίχοι

·         Σωσίθεον σωθεῖσιν ἐγγράφει λόγος,

·         Ὑπὲρ Θεοῦ σῴζοντος ἐκτετμημένον.

·         Πέρσης κάραν σοι, Χριστέ, Ναρσῆς προσφέρει,

·         Κρεῖττόν γε δῶρον σμυρνοχρυσολιβάνου.

·         Πάθους τὸ λεῖπον Ἰσαὰκ Σάρρας τέκνου,

·         Σφαγεὶς ἀνεπλήρωσεν Ἰσαὰκ νέος.

 

Τας ατν γαις πρεσβεαις, Θες, λησον μς. μν.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ

ὁ α’ χορός

ᾠδ α’  χος α’

Χριστς γεννται, δοξσατε΄ Χριστς ξ ορανν, παντσατε. Χριστς π γς, ψθητε. ᾌσατε τ Κυρῳ πσα γ, καν εφροσν, νυμνσατε λαο, τι δεδξασται.

ὁ β΄ χορὸς

δ γ’

Τ πρ τν αἰώνων, κ Πατρς γεννηθντι ῤῥεστως Υἱῷ, καπ’ σχτων κ Παρθνου, σαρκωθντι σπρως, Χριστ τ Θε βοσωμεν΄ νυψσας τ κρας μν,…

ὁ α’ χορός

γιος ε Κριε.

ὁ β΄ χορὸς

δ δ’

βδος κ τς ῥίζης εσσα, κανθος ξ ατς Χριστ, κ τς Παρθνου νεβλστησας, ξ ὄρους ανετς, κατασκου δαςος, λθες σαρκωθες ξ πειρνδρου, ϋλος κα Θες΄ Δξα τ δυνμει σου, Κριε.

ὁ α’ χορός

δ ε’

Θες ν ερνης, Πατρ οκτιρμν, τς μεγλης Βουλς σου τν γγελον, ερνην παρεχμενον, πστειλας μν΄ θεν θεογνωςας, πρς φς δηγηθντες, κ νυκτς ρθρζοντες, δοξολογομν σε, φιλνθρωπε. 

ὁ β΄ χορὸς

δ ς’

Σπλγχνων ωνν, μβρυον πμεσεν, νλιος θρ, οον δξατο΄ τ Παρθνῳ δ, νοικσας Λγος κα σρκα λαβν, διελλυθε φυλξας διφθορον, ς γρ, οχ πστη εσεως, τν τεκοσαν, κατσχεν πμαντον.

ὁ α’ χορός 

δ ζ’

Ο Παδες εσεβεᾳ συντραφντες, δυσσεβος προστγματος καταφρονσαντες, πυρς πειλν οκ πτοθησαν, λλ’ ν μσ τς φλογς, σττες ψαλλον΄ τν Πατρων, Θες ελογητς ε.

ὁ β΄ χορὸς

δ η’

Στχ.Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.

Θαματος περφυος δροσοβλος, ξεικνισε κμινος τπον, ο γρ ος δξατο φλγει Νους, ς οδ πρ τς Θετητος, Παρθνου ν πδυ νηδν΄ δινυμνοντες ναμλψωμεν΄ Ελογετω Κτσις πσα τν Κριον, καπερυψοτω, ες πντας τος αἰῶνας.


Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτὸς…

ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ (χος α’)

ὁ α’ χορός

Στίχ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου.

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

ὁ β’ χορός

Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.

Τὴν Τιμιωτέραν…

ὁ α’ χορός

Στίχ. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.

Τὴν Τιμιωτέραν…

ὁ β’ χορός

Στίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.

Τὴν Τιμιωτέραν…

ὁ α’ χορός

Στίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς.

Τὴν Τιμιωτέραν…

ὁ β’ χορός

Στίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.

Τὴν Τιμιωτέραν…

Καταβασία

ὁ α’ χορός

ᾠδὴθ.

Στίχ. Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν, καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων.

 

Μυστριον ξνον, ρ κα παρδοξον! Ορανν τ Σπλαιον, θρνον Χερουβικν, τν Παρθνον, τν φτνην χωρον, ν ᾧ νεκλίθηχώρητος, Χριστς Θες, ν νυμνοντες μεγαλνομεν.


Συναπτμικρμεθνκφνησις

Ὅτισὲαἰνοῦσιπᾶσαιαἱδυνάμεις

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ

αχορός

Ἐξαποστειλάριοντῶνἐγκαινίων

ἘνπνεύματιτῷἹερῷ

ντῷἀχράντῳαἵματι, ἐξηγόρασαςΛόγε, πανθαύμαστονκαὶπάντιμον, καὶσεπτὴνἘκκλησίαν, ἐγκαίνισονἐνΠνεύματι, Ἀγαθὲκαὶκάλλυνον, ἀκτῖσιταῖςθειοτάταις, τῇδόξῃδοξάζων, τοὺςἀξίωςσοῦΝαοῦ, Ἐγκαίνιαἐκτελοῦντας.

βχορός

ΤῆςἉγίαςἌννης, ὅμοιον

Εἰσήκουσετοῦστεναγμοῦ, τοῦτῆςσώφρονοςἌννης, Κύριοςὡςεὔσπλαγχνος, καὶπαρέσχετοταύτη, τὴνμόνηνἀπειρόγαμον, τὴντὸφῶςἐκλάμψασαν, τοῖςπέρασινἀπορρήτως, ἣνθεῖοςκαὶκλεινός, καθορῶνἸωακείμ, ἠγάσθηκαὶἐγεγήθει.

αχορός

Ἕτερον οὐρανὸντοῖςἄστροις

τοῦΘεοῦσοφία, οἰκοδομεῖτὸνἑαυτῆς, οἶκονἐκστείραςνηδύος, τὴνΘεοτόκονΜαριάμ, ἣνμακαρίσωμενπᾶσαι

βχορός

αγενεαὶκατὰχρέος.


ΑΙΝΟΙ 

ὁ α’ χορός

Ἦχος β

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

ὁ β’ χορός

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.  

αχορός

Αἰνεῖτεαὐτόν, ἥλιοςκαὶσελήνη, αἰνεῖτεαὐτόν, πάντατὰἄστρακαὶτὸφῶς.

βχορός

Αἰνεῖτεαὐτόν, οἱοὐρανοὶτῶνοὐρανῶν, καὶτὸὕδωρτὸὑπεράνωτῶνοὐρανῶν.αἰνεσάτωσαντὸὄνομαΚυρίου.

αχορός

τιαὐτὸςεἶπε, καὶἐγενήθησαν, αὐτὸςἐνετείλατο, καὶἐκτίσθησαν.

βχορός

στησεναὐτὰεἰςτὸναἰῶνα, καὶεἰςτὸναἰῶνατοῦαἰῶνος, πρόσταγμαἔθετο, καὶοὐπαρελεύσεται.

αχορός

ΑἰνεῖτετὸνΚύριονἐκτῆςγῆς, δράκοντεςκαὶπᾶσαιἄβυσσοι.

αχορός

Πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεῦμακαταιγίδος, τὰποιοῦντατὸνλόγοναὐτοῦ.

βχορός

Τὰὄρηκαὶπάντεςοἱβουνοί, ξύλακαρποφόρα, καὶπᾶσαικέδροι.

αχορός

Τὰθηρίακαὶπάντατὰκτήνη, ἑρπετὰκαὶπετεινὰπτερωτά.

αχορός

Βασιλεῖςτῆςγῆςκαὶπάντεςλαοί, ἄρχοντεςκαὶπάντεςκριταὶτῆςγῆς.

βχορός

Νεανίσκοικαὶπαρθένοι, πρεσβύτεροιμετὰνεωτέρων, αἰνεσάτωσαντὸὄνομαΚυρίου, ὅτιὑψώθητὸὄνομααὐτοῦμόνου.

αχορός

ἐξομολόγησιςαὐτοῦἐπὶγῆςκαὶοὐρανοῦ, καὶὑψώσεικέραςλαοῦαὐτοῦ.

βχορός

μνοςπᾶσιτοῖςὁσίοιςαὐτοῦ, τοῖςυἱοὶςἸσραήλ, λαῷἐγγίζοντιαὐτῷ.

ΨΑΛΜΟΣΡΜΘ‘ (149)

αχορός

σατετῷΚυρίῳᾆσμακαινόν, ἡαἴνεσιςαὐτοῦἐνἐκκλησίᾳὉσίων.

βχορός

ΕὐφρανθήτωἸσραὴλἐπὶτῷποιήσαντιαὐτόν, καὶυἱοὶΣιὼνἀγαλλιάσθωσανἐπὶτῷβασιλεῖαὐτῶν.

αχορός

Αἰνεσάτωσαντὸὄνομααὐτοῦἐνχορῷ , ἐντυμπάνῳκαὶψαλτηρίῳψαλάτωσαναὐτῷ.

βχορός

τιεὐδοκεῖΚύριοςἐντῷλαῷαὐτοῦ, καὶὑψώσειπραεῖςἐνσωτηρίᾳ.

αχορός

Καυχἠσονταιὅσιοιἐνδόξῃ, καὶἀγαλλιάσονταιἐπὶτῶνκοιτῶναὐτῶν.

βχορός

ΑἱὑψώσειςτοῦΘεοῦἐντῷλάρυγγιαὐτῶν, καὶῥομφαῖαιδίστομοιἐνταῖςχερσὶναὐτῶν.

αχορός

Τοῦποιῆσαιἐκδίκησινἐντοῖςἔθνεσιν, ἐλεγμοὺςἐντοῖςλαοῖς.

αχορός

Στίχ. Τοῦποιῆσαιἐναὐτοῖςκρῖμαἔγγραπτον·δόξααὕτηἔσταιπᾶσιτοῖςὁσίοιςαὐτοῦ.

ΟἶκοςτοῦἘφραθᾶ 

πόθεσθεἈδάμ, καὶΕὔαπᾶσανλύπην·μήτηρτῆςχαρᾶςγάρ, ἐνστείρᾳπαραδόξως, καρπογονεῖταισήμερον.

βχορός

Στίχ. ΑἰνεῖτετὸνΘεὸνἐντοῖςἉγίοιςαὐτοῦ, αἰνεῖτεαὐτὸνἐνστερεώματιτῆςδυνάμεωςαὐτοῦ.

ΠροπάτωρἈβραάμ, καὶπάντεςΠατριάρχαι, εὐφραίνεσθεὁρῶντες, τοῦΘεοῦτὴνΜητέρα, ἐκῥίζηςὑμῶνφύουσαν.

αχορὸς

Στίχ. Αἰνεῖτεαὐτὸνἐπὶταῖςδυναστείαιςαὐτοῦ, αἰνεῖτεαὐτὸνκατὰτὸπλῆθοςτῆςμεγαλωσύνηςαὐτοῦ.

ΧαῖρεἸωακείμ, καὶἌνναχαῖρε, ὅτι, χαρᾶςκαὶσωτηρίας, τὴνπρόξενοντῷκόσμῳ, καρπογονεῖτεσήμερον. 

βχορὸς 

Στίχ. Αἰνεῖτεαὐτὸνἐνἤχῳσάλπιγγος, αἰνεῖτεαὐτὸνἐνψαλτηρίῳκαὶκιθάρᾳ.

ΧορὸςτῶνΠροφητῶν, ἀγάλλεσθε·ἰδοὺγάρ, Ἄννακαρπὸνἐκφύει, διοὗαἱπροφητεῖαι, ὑμῶνπεραιωθήσονται.

αχορὸς

Στίχ. Αἰνεῖτεαὐτὸνἐντυμπάνῳκαὶχορῷ, αἰνεῖτεαὐτὸνἐνχορδαῖςκαὶὀργάνῳ.

Συγχάρητεφυλαί, πᾶσαιτῇστείρᾳ, Ἄννῃ, ὅτικαρπὸνκοιλίας, ἐκφύειπαρἐλπίδα, ζωῆςἡμῖντὴνπρόξενον.   

βχορὸς 

Στίχ. Αἰνεῖτεαὐτὸνἐνκυμβάλοιςεὐήχοις, αἰνεῖτεαὐτὸνἐνκυμβάλοιςἀλαλαγμοῦ. ΠᾶσαπνοὴαἰνεσάτωτὸνΚύριον.

Τπέρατατῆςγῆς, εὐφραίνεσθε·ἰδοὺγάρ, τοῦΚτίστουτῶνἁπάντων, Μήτηρἐξἀκάρπου, γαστρὸςφύεταισήμερον.

ὁ α’ χορός

Δξα Πατρί… Ἦχος πλ. α’

τῶν Ἐγκαινίων

ἐπὶ τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν ἐπαναπαυόμενος Λόγε, τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον, ἐγκαίνισον ἐν τῷ Ναῷ, τῷ εἰς τὸ ὄνομά σου ἀνεγηγερμένῳ.

ὁ β’ χορός

Κα νν… 

Ἦχος β’

Σήμερον ἐκ ῥίζης τοῦ Δαυΐδ, βασιλικὴ Πορφυρὶς ἐκβλαστήσασα, τοῦ Ἰωακεὶμ βλαστάνειν ἀπάρχεται, τὸ ἄνθος τὸ μυστικόν, ἐν ᾧ Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐξήνθησεν, ὁ σῴζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Δοξολογία Μεγάλη

εἰς ἦχον πλ.α’ ἢ β’ ( Ἀργή ἢ σύντομος )

ὁ α’ χορός

·           ·        Δξα σοι τ δεξαντι τ φς. Δξα ν ψστοις Θε, καπ γς ερνη, ν νθρποις εδοκα.

ὁ β’ χορός

·           ·        μνομν σε, ελογομν σε, προσκυνομν σε, δοξολογομν σε, εχαριστομν σοι, δι τν μεγλην σου δξαν.

ὁ α’ χορός

·           ·        Κριε βασιλε, πουρνιε Θε, Πτερ παντοκρτορ, Κριε Υἱὲ μονογενς, ησο Χριστ, καγιον Πνεμα,

ὁ β’ χορός

·           ·        Κριε Θες, μνς το Θεο, Υἱὸς το Πατρς, αρων τν μαρταν το κσμου, λησον μς, αρων τς μαρτας το κσμου.

ὁ α’ χορός

·           ·        Πρσδεξαι τν δησιν μν, καθμενος ν δεξι το Πατρς, καλησον μς.

ὁ β’ χορός

·           ·        τι σ ε μνος γιος, σ ε μνος Κριος, ησος Χριστς, ες δξαν Θεο Πατρς. μν.

ὁ α’ χορός

·           ·        Καθ’ κστην μραν ελογσω σε, κα ανσω τνομ σου ες τν αἰῶνα, κα ες τν αἰῶνα το αἰῶνος.

ὁ β’ χορός

·           ·        Καταξωσον, Κριε, ν τμρᾳ τατῃ, ναμαρττους φυλαχθναι μς.

ὁ α’ χορός

·           ·        Ελογητς ε, Κριε, Θες τν Πατρων μν, κα ανετν κα δεδοξασμνον τνομ σου ες τος αἰῶνας. μν.

ὁ β’ χορός

·           ·        Γνοιτο, Κριε, τλες σου φ’ μς, καθπερ λπσαμεν π σ.

ὁ α’ χορός

·           ·        Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

ὁ β’ χορός

·           ·        Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

ὁ α’ χορός

·           ·        Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

ὁ β’ χορός

·           ·        Κριε, καταφυγγενθης μν, ν γενε κα γενε.γ επα΄ Κριε, λησν με, ασαι τν ψυχν μου, τι μαρτν σοι.

ὁ α’ χορός

·           ·        Κριε, πρς σ κατφυγον, δδαξν με το ποιεν τ θλημ σου, τι σ ε Θες μου.

ὁ β’ χορός

·           ·        τι παρ σο πηγ ζως, ν τ φωτ σου ψμεθα φς.

ὁ α’ χορός

·           ·        Παρτεινον τλες σου τος γινσκουσ σε.

              Ἅγιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος, λησον μς.

ὁ β’ χορός

γιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος, λησον μς.

ὁ α’ χορός

γιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος, λησον μς.

ὁ β’ χορός

Δξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.
ὁ α’ χορός

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ὁ β’ χορός

γιος θνατος, λησον μς.
ὁ α’ χορός

καὶ πάλιν γεγονωτέρᾳ τῇ φωνῇ

γιος Θες,
ὁ β’ χορός

γιος σχυρς,
ὁ α’ χορός

γιος θνατος, λησον μς.

καὶ εὐθύς τὸ ἀπολυτίκιον

ὁ β’ χορός

Ἦχος δ.

Σμερον τς τεκνας δεσμ διαλονται, τοωακεμ γρ κα τς ννης εσακοων Θες, παρ’ λπδα τεκεν ατος σαφς, πισχνεται θεπαιδα, ξ ἧς ατς τχθη περγραπτος, βροτς γεγονώς, δι’ γγλου κελεσας βοσαι ατ, Χαρε Κεχαριτωμνη, Κριος μετ σο.


 ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

 

ΑΝΤΙΦΩΝΑ 

Ἀντίφωνον Α’

αχορός

Ἦχοςβ´.

Στίχ. α. γαθὸντὸἐξομολογεῖσθαιτῷΚυρίῳ, καὶψάλλειντῷὀνόματίσου, Ὕψιστε.

ΤαῖςπρεσβείαιςτῆςΘεοτόκου, Σῶτερ, σῶσονἡμᾶς.

 ὁ β’ χορός

Στίχ. β’. Τοῦ ἀναγγέλλειν τῷ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, καὶ τὴν ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου…

 ὁ α’ χορός

Στίχ γ΄Ὃτι  εὔφρανάς με, Κύριε, ἐν τοῖς ποιήμασί Σου καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν Σου ἀγαλλιάσομαι.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου…

 ὁ β’ χορός

Στίχ. δ’. τι εὐθὺς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν αὐτῷ.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου…

 ὁ α’ χορός

Δόξα…

ὁ β’ χορός

Καὶ νῦν…

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου…

 

ἈντίφωνονΒ

βχορός

Ἦχος πλ. α’

Στίχ. α’, Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο, ἐνεδύσατο ὁ  Κύριος δύναμιν καὶ περιεζώσατο.

 Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου, σῶσον ἡμᾶς, Κύριε.

αχορός

Στίχ. β‘, Kαὶγὰρἐστερέωσετὴνοἰκουμένην, ἥτιςοὐσαλευθησεται.

  Πρεσβείαιςτῶνἁγίωνσου, σῶσονἡμᾶς, Κύριε.

βχορός

Στίχ. γ, Θαυμαστοίοἱμετεωρισμοίτῆςθαλάσσης, θαυμαστόςἐνὑψηλοῖςΚύριος.

  Πρεσβείαιςτῶνἁγίωνσου, σῶσονἡμᾶς, Κύριε.

αχορός

Στίχ. δ΄. Τά μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς μακρότητα ἡμερῶν.

Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου, σῶσον ἡμᾶς, Κύριε.

βχορός

Δόξα Πατρί…

αχορός

Καὶνῦν

βχορός

μονογενὴςΥἱὸςκαὶΛόγοςτοῦΘεοῦ, ἀθάνατοςὑπάρχων, καὶκαταδεξάμενος, διὰτὴνἡμετέρανσωτηρίαν, σαρκωθῆναιἐκτῆςἁγίαςΘεοτόκουκαὶἀειπαρθένουΜαρίας, ἀτρέπτωςἐνανθρωπήσας, σταυρωθείςτε, ΧριστὲΘεός, θανάτῳθάνατονπατήσας, ΕἷςὢντῆςἁγίαςΤριάδος, συνδοξαζόμενοςτῷΠατρὶκαὶτῷἁγίῳΠνεύματι, σῶσονἡμᾶς.

 

 

ἈντίφωνονΓ

αχορός

Στχα’.γαλλισθεδκαιοινΚυρίῳ, τοςεθσιπρπειανεσις.

Ἀπολυτίκιον.Ἦχοςδ.

Σμεροντςτεκναςδεσμδιαλονται, τοωακεμγρκατςννηςεσακοωνΘες, παρλπδατεκενατοςσαφς, πισχνεταιθεπαιδα, ξἧςατςτχθηπεργραπτος, βροτςγεγονώς, διγγλουκελεσαςβοσαιατ, ΧαρεΚεχαριτωμνη, Κριοςμετσο

βχορός

Στίχ.β´.ΜακριοιπντεςοφοβομενοιτνΚριον.

Σμεροντςτεκναςδεσμδιαλονται…

Εἰσοδικὸν

αχορός 

(ψάλλεταιὑπὸτῶνἱερουργούντων μόνονταντελεῖταισυλλείτουργον

ΔεῦτεπροσκυνήσωμενκαὶπροσπέσωμενΧριστῷ, σῶσονἡμᾶςΥἱὲΘεοῦἐνἉγίοιςθαυμαστὸς
βχορὸς

ψάλλοντάςσοι΄λληλούϊα.

αχορός

(ψάλλεταιὑπὸτῶνἱερουργούντων μόνονταντελεῖταισυλλείτουργον)

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ.

Σμερον τς τεκνας δεσμ διαλονται, τοωακεμ γρ κα τς ννης εσακοων Θες, παρ’ λπδα τεκεν ατος σαφς, πισχνεται θεπαιδα, ξ ἧς ατς τχθη περγραπτος, βροτς γεγονώς, δι’ γγλου κελεσας βοσαι ατ, Χαρε Κεχαριτωμνη, Κριος μετ σο

ὁ β’ χορός

Τοῦ Ναοῦ

ὁ α’ χορός

(ψάλλεταιὑπὸτῶνἱερουργούντων μόνονταντελεῖταισυλλείτουργον)

Κοντκιον 

Ἦχος δ’ Ἐπεφάνης σήμερον 

ορτάζει σήμερον, ἡ οἰκουμένη, τὴν τῆς Ἄννης σύλληψιν, γεγενημένην ἐν Θεῷ· καὶ γὰρ αὐτὴ ἀπεκύησε, τὴν ὑπὲρ λόγον, τὸν Λόγον κυήσασαν.

 


 Τρισάγιον.


 πστολος

 Προκείμενονἦχοςδ

ΘαυμαστὸςΘεὸςἐντοῖςἉγίοιςαὐτοῦ.

Στίχ.νἘκκλησίαιςεὐλογεῖτετὸνΘεόν.

ΠρςΓαλταςπιστολςΠαύλουτὸἈνάγνωσμα

δελφο, βραμδουοςσχεν, ἕναἐκτῆςπαιδίσκηςκαὶἕναἐκτῆςἐλευθέρας. Ἀλλ᾽μὲνἐκτῆςπαιδίσκηςκατὰσάρκαγεγέννηται, δὲἐκτῆςἐλευθέραςδιὰτῆςἐπαγγελίας. Ἅτινάἐστινἀλληγορούμενα·αὗταιγάρεἰσιδύοδιαθῆκαι, μίαμὲνἀπὸὄρουςΣινᾶ, εἰςδουλείανγεννῶσα, ἥτιςἐστὶνἌγαρ. ΤὸδὲἌγαρΣινᾶὄροςἐστὶνἐντῇ᾽Αραβίᾳ, συστοιχεῖδὲτῇνῦνἹερουσαλήμ, δουλεύειδὲμετὰτῶντέκνωναὐτῆς. δὲἄνω᾽Ιερουσαλὴμἐλευθέραἐστίν, ἥτιςἐστὶμήτηρπάντωνἡμῶν·γέγραπταιγάρ, «Εὐφράνθητι, στεῖραοὐτίκτουσα·ῥῆξονκαὶβόησον, οὐκὠδίνουσα·ὅτιπολλὰτὰτέκνατῆςἐρήμουμᾶλλοντῆςἐχούσηςτὸνἄνδρα.

λληλούϊα ( γ’)


 Εαγγλιον

ἘκτοῦκατΛουκν

ΕπενΚριος΄οδεςλχνονἅψαςκαλύπτειαὐτὸνσκεύειὑποκάτωκλίνηςτίθησιν΄ἀλλ᾽ἐπὶλυχνίαςἐπιτίθησιν, ἵναοἱεἰσπορευόμενοιβλέπωσιντὸφῶς. Οὐγάρἐστινκρυπτόν, οὐφανερὸνγενήσεται΄οὐδὲἀπόκρυφον, οὐγνωσθήσεταικαὶεἰςφανερὸνἔλθῃ. Βλέπετεοὖνπῶςἀκούετε·ὃςγὰρἂνἔχῃ, δοθήσεταιαὐτῷ, καὶὃςἂνμὴἔχῃ, καὶδοκεῖἔχειν, ἀρθήσεταιἀπ᾽αὐτοῦ. ΠαρεγένοντοδὲπρὸςαὐτὸνΜήτηρκαὶοἱἈδελφοὶαὐτοῦ, καὶοὐκἠδύναντοσυντυχεῖναὐτῷδιὰτὸνὄχλον.Καὶἀπηγγέλθηαὐτῷ, λεγόντων΄῾ΗΜήτηρσουκαὶοἱἈδελφοίσουἑστήκασινἔξωἰδεῖνσεθέλοντες. δὲἀποκριθεὶςεἶπεπρὸςαὐτούς΄ΜήτηρμουκαὶἈδελφοίμου, οὗτοίεἰσιν, οἱτὸνλόγοντοῦΘεοῦἀκούοντεςκαὶποιοῦντεςαὐτόν.

ὁ α΄ χορὸς

Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.   


Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου


Εςτ, ξαιρτως

αχορός

ξινστινςληθς, μακαρζεινσετνΘεοτκον, τνειμακριστονκαπαναμμητονκαμητρατοῦΘεομν. ΤντιμιωτραντῶνΧερουβεμκανδοξοτρανσυγκρτωςτῶνΣεραφεμ, τνδιαφθρωςΘενΛγοντεκοσαν, τὴνντωςΘεοτκον, σμεγαλνομεν.


 βχορός

Κοινωνικν

γαλλισθεδκαιοινΚυρίῳ, τοςεθσιπρπειανεσις. λληλοϊα.

αχορός 

ἦχοςβ

Εδομεντφςτληθινν, λβομενΠνεμαπουρνιον, εὕρομενπστινληθ, διαρετονΤριδαπροσκυνοντες, ατηγρμςσωσεν.

βχορός

Πληρωθήτωτόστόμαἡμῶναἰνέσεώςσου, Κύριε, ὅπωςὑμνήσωμεντήνδόξανΣου, ὅτιᾐξίωσαςἡμᾶςμετασχεῑντῶνᾁγίωνμυστηρίωνΣουστήριξονἡμᾶςἐντῶσῶᾁγιασμῶὅληντήνἡμέρανμελετᾶντήνδικαιοσύνηνΣου. ἈλληλουΐαἈλληλουΐα, Ἀλληλουΐα.

 

ἦχοςβ

ΕητνομαΚυρουελογημνονπτοῦννκαωςτοῦαἰῶνος. (τρίς).

 

 

 9 ΔΕΚ13 ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s