ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ

AgiosSpiridon03

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2013

† Σπυρδωνος Τρι­μυ­θοντος το θαυματουργο (†348). ᾿Ιωννου σου, πισκπουΖιχνν (†1333).

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,…

Συναπτὴ μεγάλη κα κφνησις

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα…  

χος α’

ὁ α’ χορὸς

Ἀμήν.

Θες Κριος, καπφανεν μν, ελογημνος ρχμενος ν νματι Κυρου.

ὁ β’ χορὸς

Στχ. α’.ξομολογεσθε τ Κυρῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ.  

Θες Κριος, καπφανεν μν… 

ὁ α’ χορὸς

Στχ. β’. Πντα τθνη κκλωσν με, κα τνματι Κυρου μυνμην ατος,

Θες Κριος, καπφανεν μν…

ὁ β’ χορὸς

Στχ. γ’. Παρ Κυρου γνετο ατη, καστι θαυμαστν φθαλμος μν.

Θες Κριος, καπφανεν μν…   

πολυτκιον  χος α’

Το λθου σφραγισθντος

Τς Συνδου τς πρτης νεδεχθης πρμαχος, κα θαυματουργς θεοφρε Σπυρδων Πατρ μν΄ δι νεκρ σν τφ προσφωνες, καφιν ες χρυσον μετβαλες΄ καν τ μλπειν τς γας σου εχς, γγλους σχες συλλειτουργοντς σοιερτατε. Δξα τ σ δοξσαντι Χριστῷ΄ δξα τ σ στεφανσαντι΄ δξα τνεργοντι δι σοῦ, πσιν ἰάματα.

 

ὁ β’ χορὸς

Δξα Πατρὶ…

Τς Συνδου τς πρτης…

ὁ α’ χορός

Κα νν… Θεοτοκον

Το Γαβριλ φθεγξαμνου σοι Παρθνε τ χαρε, σν τ φωνσαρκοτο τν λων Δεσπτης, ν σο τγᾳ κιβωτ, ς φη δκαιος Δαυΐδ, δεχθης πλατυτρα τν ορανν, βαστσασα τν Κτστην σου, Δξα τνοικσαντι ν σο, δξα τ προελθντι κ σο, δξα τλευθερσαντι μς, δι το τκου σου.

 Συναπτ μικρ κα κφνησις

  τι σν τ κρτος… 

Μετ τν α’ Στιχολογαν

Κθισμα   χος γ’ – Τὴν ὡραιότητα

ὁ α’ χορὸς

φιν μετβαλες, ες χρυσν γιε, κα τας τν λγων σου, νευρας ππνιξας, τν δυσσεβ κα πονηρν, ρειον θεοφρε΄ Βασιλε δ γγονας, ατρς παναοδιμε, κα νεκρος ξγειρας, Δαμονς τε πλασας΄ δι σου συνελθντες μνομεν, ερρχα, τν μνμην τν πντιμον.

ὁ β’ χορὸς

Δξα Πατρί…

φιν μετβαλες…

ὁ α’ χορὸς

Κα νν… Προερτιον

Χαρς πεπλρωνται, πντα τ πρατα, Θεοτκος γρ, γεννν πεγεται, τν Βασιλα το παντς, θαματος νερμηνετου! ρχεται ναρχος κα σαρκοται σαρκος. Σπλαιον εσδχεται τν συνχοντα παντα. Βηθλεμ γλλου, κα χρευε κτσις, μραν Προερτιον.

Μετ τν β’ Στιχολογαν, Κθισμα

ὁ β’ χορὸς  

χος δ’  Ταχὺ προκατάλαβε

Τος λγοις κσμησας, τν κκλησαν Χριστο, τος ργοις τμησας, τ κατ’ εκνα Θεο, Σπυρδων μακριε΄ λαμψας ν τ κσμῳ, τν σο σωφροσνῃ, χριτας αμτων, παστρπτων τος πσι, δι καορτζομεν πστει τν μνμην σου.

ὁ α’ χορὸς

Δξα Πατρὶ…

Τος λγοις κσμησας,…

ὁ β’ χορὸς

Κα νν… Προερτιον

Παρθνοι προεξρξατε, τ τς Παρθνου χαρ, μητρες ανσατε, τν προπομπν τς Μητρς, Χριστο το Θεομν΄ Μγοι σν τος γγλοις, σν μν ο Ποιμνες΄ ρχεται γρ ν πλει, Βηθλεμ το γεννσαι. Ατς τας κεσαις, σσον μς Θες.

Μετ τν Πολυλεον, Κθισμα

ὁ α’ χορὸς

χος πλ. δ’ – Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον

νακτροις κα μσταις θεοπρεπς, ν συλλγ πανσπτῳ φιλοσοφν, τρανς διεσφησας, τς Τριδος τν δναμιν, κα γρ κηρττων φθης, μονδα θετητος, καν μι οσίᾳ σαφς δογμτισας, θεν πρ λγον, κατ’ ππνοιαν θεαν, καθελες τν φλαρον, τ δυνμει το Πνεματος, ερρχα θεσπσιε΄ Πρσβευε Χριστ τ Θε, τν πταισμτων φεσιν δωρσασθαι, τος ορτζουσι πθῳ, τν γαν μνμην σου.

ὁ β’ χορὸς  

Δξα Πατρὶ… Κα νν… Θεοτοκον, μοιον

Χαρε θρνε πυρμορφε το Θεο, Χαρε Κρη Καθδρα βασιλικ, Κλνη πορφυρστρωτε, χρυσοπρφυρε Θλαμε, Χλαμς λουργχροε, τιμαλφστατον Τμενος, στραπηφρον Ἅρμα, Λυχνα πολφωτε. Χαρε Θεοτκε, δωδεκτειχε Πλις, κα Πλη χρυσλατε, κα Παστς γλαμορφε, γλαχρυσε Τρπεζα, θεοκσμητον Σκνωμα. Χαρε νδοξε Νμφη λιοστλακτε. Χαρε μνη ψυχς μου επρπεια.

 

Τ α’ ντφωνον το δ’ χου.

ὁ α’ χορός

κ νετητς μου πολλ πολεμε με πθη, λλ’ ατς ντιλαβο, κα σσον Σωτρ μου.

ὁ β’ χορός

κ νετητς μου πολλ πολεμε με πθη, λλ’ ατς ντιλαβο, κα σσον Σωτρ μου.

ὁ α’ χορός

Ο μισοντες Σιν, ασχνθητε π το Κυρου, ς χρτος γρ, πυρσεσθε πεξηραμμνοι.

ὁ β’ χορός

Ο μισοντες Σιν, ασχνθητε π το Κυρου, ς χρτος γρ, πυρσεσθε πεξηραμμνοι.

ὁ α’ χορός

Δξα Πατρὶ…

γῳ Πνεματι, πσα ψυχ ζωοται, κα καθρσει ψοται λαμπρνεται, τ τριαδικ Μονδι εροκρυφως.

ὁ β’ χορός

Κα νν…

γῳ Πνεματι, ναβλζει τ τς χριτος εθρα, ρδεοντα, πασαν τν κτσιν πρς ζωογοναν.

Προκεμενον  χος δ’

ὁ α’ χορός  

Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν καί ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν.

 

ὁ β’ χορός

Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν καί μελέτη τς καρδίας μου σύνεσιν.

ὁ α’ χορός  

Στίχ. Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη.

Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν καί μελέτη τς καρδίας μου σύνεσιν.

Τάξις Εὐαγγελίου τοῦ Ὂρθρου 

Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ὁ α΄ χορὸς

Κύριε ἐλέησον

Ἱερεὺς: τι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ ἐν ἁγίοις ἐπαναπαύῃ,…

ὁ α΄ χορὸς

χος β’

μήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

ὁ β’ χορὸς

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

ὁ α΄ χορὸς

Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον.

 

Διάκονος: Καὶ ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς…

ὁ α’ χορὸς

Κύριε, ἐλέησον (γ’)

Διάκονος: Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.

Ἱερεὺς: Εἰρήνη πᾶσι. 

ὁ β’ Χορὸς:

Καὶ τῷ Πνεύματί σου.

Ἱερεὺς: κ τοῦ κατὰ Ἰωάννηνἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα

Διάκονος: Πρόσχωμεν.

ὁ α΄ χορὸς

Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

Εὐαγγέλιον

(᾽Ιω. ι´ 1-9)

ὁ Ἱερεὺς: Εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς ἐληλυθότας πρὸς αὐτὸν Ἰουδαόυς΄ μν μν λγω μν, μ εσερχμενος δι τς θρας ες τν αλν τν προβτων, λλναβανων λλαχθεν, κενος κλπτης στ κα λστς·   δ εσερχμενος δι τς θρας ποιμν στι τν προβτων.  Τοτ θυρωρς νογει, κα τ πρβατα τς φωνς ατοκοει, κα τδια πρβατα καλε κατ’ νομα καξγει ατ.  Καταν τδια πρβατα κβλ, μπροσθεν ατν πορεεται΄ κα τ πρβατα ατκολουθε, τι οδασι τν φωνν ατο·  λλοτρίῳ δ ο μκολουθσωσιν, λλ φεξονται π’ ατο, τι οκ οδασι τν λλοτρων τν φωνν.  Τατην τν παροιμαν επεν ατος ησος· κενοι δ οκ γνωσαν τνα ν λλει ατος.  Επεν ον πλιν ατος ησος· μν μν λγω μν, τι γ εμι θρα τν προβτων.  Πντες σοι λθον πρμο, κλπται εσ κα λστα· λλ’ οκ κουσαν ατν τ πρβατα.  γ εμι θρα· δι’ μοἐάν τις εσλθ, σωθσεται, κα εσελεσεται καξελεσεται, κα νομν ερσει.   

ὁ α΄ χορὸς

Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

Νψαλμὸςχῦμα 

α΄χορὸς

ΔξαΠατρὶἮχοςβ

ΤαςτοῦἹεράρχουπρεσβείαιςἘλεῆμον, ἐξάλειψοντὰπλήθη, τῶνἐμῶνἐγκλημάτων.

β΄χορὸς

Κανν

ΤαςτςΘεοτκουπρεσβείαιςἘλεῆμον, ἐξάλειψοντὰπλήθη, τῶνἐμῶνἐγκλημάτων.

αχορὸς

Κατδιμελον 

Ἦχοςπλ.β 

Στίχ.λέησόνμε, Θεός, κατὰτὸμέγαἔλεόςσου, καὶκατὰτὸπλῆθοςτῶνοἰκτιρμῶνσουἐξάλειψοντὸἀνόμημάμου.

Πατρων γλϊσμα, Σπυρδων σοφ, κακροθνιον, τ τν θαυμτων σου αγλ, τς οκουμνης φωτζων τ πρατα, κα τς ρεου λσσης καθαιρτης φανείς, τν Σωτρα κτευε, σωθναι τς ψυχς μν.

ΣῶσονΘεὸςτὸνλαὸνσουἘλέεικαὶοἰκτιρμοῖς

ΚΑΝΟΝΕΣ  

τῆςΘεοτόκου
ᾠδὴα‘  Ἦχοςπλ. δ

αχορὸς

γρνδιοδεσαςσεξηρν, κατναγυπτανμοχθηρανδιαφυγών, σραηλτηςνεβα΄ΤΛυτρωτκαΘεμνᾄσωμεν.

βχορὸς

Στίχ. περαγίαΘεοτόκε, σῶσονἡμᾶς.

Πολλοςσυνεχμενοςπειρασμος, πρςσκαταφεγω, σωτηρανπιζητν, ΜτερτοΛγουκαΠαρθνε, τνδυσχερνκαδειννμεδισωσον.

αχορὸς

Στίχ. περαγίαΘεοτόκε, σῶσονἡμᾶς.

Παθνμεταρττουσιπροσβολα, πολλςθυμας, μπιπλσαμουτνψυχν, ερνευσον, Κρη, τγαλνῃ, ττοΥοκαΘεοσου, Πανμωμε.

βχορὸς 

Στίχ. περαγίαΘεοτόκε, σῶσονἡμᾶς.

ΣωτρατεκοσνσεκαΘεν, δυσωπ, Παρθνε, λυτρωθναμετνδεινν, σογρννπροσφεγωννατενω, κατνψυχνκατνδινοιαν.  

αχορὸς

Στίχ. περαγίαΘεοτόκε, σῶσονἡμᾶς

Νοσοντατσμακατνψυχν, πισκοπςθεας, καπρονοαςτςπαρσο, ξωσον, μνηΘεομτορ, ςγαθγαθοτελοχετρια.

βχορὸς  

Στίχ. περαγίαΘεοτόκε, σῶσονἡμᾶς.

νθλίψειμεὄντακαὶσυμφορᾷ, ἐπισκοπῆςθείας, καὶπρονοίαςμόνηἉγνή, ἀξίωσονὅπωςσεδοξάζω, τὴνθεοδόξαστονκαὶὑπεράμωμον.

Τογου 

ᾠδὴα‘  Ἦχοςβ

αχορὸς

Στίχ. γιετοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

νβυθκατστρωσε

Τνπρᾳωνγνκαταλαβών, Πτερςπρᾳτατος, κασυμπαθςκακαθαρςγενμενος, τνπανιστμενον, τκαρδμου, καταπρϋνονκλδωνα΄πωςνγαλν,θεγεγονςνευφημσωσε.

βχορὸς

Στίχ. γιετοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.  

Γεωργαιςθεαιςτνψυχν, Πτερκαθηρμενος, θεοειδςΣπυρδωνχρημτισας, κατοθεουΠνεματος, τνπρλαμπρονκατεπλοτησαςλλαμψιν΄θενκαταυγζεις, τοςελικρινςσεμακαρζοντας.  

αχορὸς

ΔξαΠατρὶ

κποιμνωνσπερτνΔαυΐδ, σναλαβμενος, Πλαστουργς, λογικςπομνηςθετοποιμναπανριστον, τπλτητικαπρᾳτητιλμποντα, κατκακ, ὅσιεποιμνκαλλωπιζμενον.

βχορὸς

ΚαννΘεοτοκον

Παναγαχραντεγν, φτισον, γασον, τνλογισμν, κατνψυχνμουδομαι, τνφησκεδζουσα, τςγνοαςμου, κατοσκτουςξαρουσα, τοτςμαρτας, πωςκατχροςμακαρζωσε.

τῆςΘεοτόκου

δγ

 αχορὸς

Ερμς

Οραναςψδος, ροφουργΚριε, κατςκκλησαςδομτορ, σμεστερωσον, ντγπῃτσ, τνφετνκρτης, τνπιστντστριγμα, μνεφιλνθρωπε.

 

βχορὸς

Οραναςψδος,… 

αχορὸς

Στίχ. περαγίαΘεοτόκε, σῶσονἡμᾶς.

Προστασανκασκπην, ζωςμςτθημι, Σ, Θεογενντορ, Παρθνε, σμεκυβρνησον, πρςτνλιμνασου, τνγαθνατα, τνπιστντστριγμα, μνηπανμνητε.  

βχορὸς 

Στίχ. περαγίαΘεοτόκε, σῶσονἡμᾶς.

κετεω, Παρθνε, τνψυχικντραχον, κατςθυμαςτνζλην, διασκεδσαιμου, σγρ, Θενυμφε, τνρχηγντςγαλνης, τνΧριστνκησας, μνηπανχραντε.

αχορὸς 

Στίχ. περαγίαΘεοτόκε, σῶσονἡμᾶς.

Εεργτηντεκοσα, τντνκαλνατιον, τςεεργεσαςτνπλοτον, πσιννβλυσον, πνταγρδνασαι, ςδυνατννσχϊ, τνΧριστνκυσασα, Θεομακριστε.

βχορὸς

Στίχ. περαγίαΘεοτόκε, σῶσονἡμᾶς.

Χαλεπαςῤῥωσταις, κανοσεροςπθεσιν, ξεταζομνῳ, Παρθνε, σύμοιβοθησον, τναμτωνγρ, νελλιπσεγινσκω, θησαυρν, Πανμωμε, τνδαπνητον.  

Τογου  

δγ

αχορός

Στίχ. γιετοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

νπτρμετςπστεως

Τννονσουπαθείκαταλαμπρνας, καθεταπεινσεικαθωραΐσας, χαρσματατοΠνεματοςπεδξω, δικεινπνεματα, λειννοσματα, τνπιστςτιμντωνσεερτατε.

βχορὸς

Στίχ. γιετοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

Τνφιντνρχκακονποκτείνας, τντρποντνφιλργυρονσυμπατσας, οκτερωντνδεμενονερρχα, φινμετβαλες, χρυσονεςκσμιον, εραςντεξεσιΠτερσιε.

αχορὸς

ΔξαΠατρί

νλθεςπρςτροςτςθεωρας, εσδυςεςτνγνφοντςπαθεας, πλαξδτςκαρδαςσουεσεδξω, Νμονσωτριον, ςερτατος, καθερπωνγνσιοςτοΔεσπτουσου.  

βχορὸς

ΚαννΘεοτοκον

Θερπευσονττραματατςψυχςμου, τννονμουσκοτιζμενονμελε, Θενυμφεκαταγασον, ναψλλω, οκστινμεμπτοςςσΠανμωμε, καοκστινχραντος, πλνσουΔσποινα.

 Συναπτμικρκα κφνησις

 τισεΘεςμν,… 

β΄χορὸς

Κθισμα  χοςπλ. δ

ΤνΣοφανκαΛγον 

 κποιμνωνπροβτωντντοΧριστο, κκλησανποιμανεινπροχειρισθες, ποιμνθεοπρβλητος, σΣπυρδωννλαμψας, κακοδοξαςλκους, λσαςτοςλγοιςσου, νεσεβεαςπ, ατνκτρεφμενος΄θενναμσον, θεοφρωνΠατρων, τνπστιντρνωσας, τσοφτοΠνεματος, ερρχαμακριε. ΠρσβευεΧρισττΘε, τνπταισμτωνφεσινδωρσασθαι, τοςορτζουσιπθῳ, τνγανμνμηνσου.

α΄χορὸς

ΔξαΠατρί.. Κανν

Προερτιον  χοςατς

Τπροσταχθνμυστικς

ΤνγενεθλωντοΧριστοτΠροερτια, πιτελοντεςοπιστοπανηγυρσωμεν, καξωςπαντεςπροϋπαντσωμεν, ςΜγοιδωροφοροντεςτςρετς, καᾄδοντεςτνγγλωνᾆσμακαινν, τκΚρηςθεπαιδος, νΒηθλεμνευσπορς, γεννωμνῳΘεμν, νδοξζειτσμπαντα.

τῆςΘεοτόκου
δδ‘. Ἦχοςπλ. δ

βχορὸς

Εσακκοα, Κριε, τςοκονομαςσουτμυστριον, κατενησατργασου, καδξασσουτνθεότητα.

αχορὸς 

Στίχ. περαγίαΘεοτόκε, σῶσονἡμᾶς.

Τνπαθνμουτντραχον, τνκυβερντηντεκοσαΚριον, κατνκλδωνακατενασον, τνμνπταισμτων, Θεονμφευτε

βχορὸς

Στίχ. περαγίαΘεοτόκε, σῶσονἡμᾶς.

Εσπλαγχναςτνβυσσον, πικαλουμνῳτςσςπαρσχουμοι, τνεσπλαγχνονκυσασα, καΣωτραπντων, τνμνοντωνσε.  

αχορὸς

Στίχ. περαγίαΘεοτόκε, σῶσονἡμᾶς.

πολαοντες, Πναγνε, τνσνδωρημτωνεχαριστριον, ναμλπομενφμνιον, ογινσκοντςσεΘεομτορα.

βχορὸς

Στίχ. περαγίαΘεοτόκε, σῶσονἡμᾶς.

Ολπδακαστριγμα, κατςσωτηραςτεχοςκρδαντον, κεκτημνοισε, Πανμνητε, δυσχερεαςπσης, κλυτρομεθα

αχορὸς

Στίχ. περαγίαΘεοτόκε, σῶσονἡμᾶς

πὶκλίνηςὀδύνηςμου, καὶτῆςἀῤῥωστίαςκατακειμένῳμοι, ὡςφιλάγαθοςβοήθησον, Θεότοκεμόνηἀειπάρθενε.

Τογου 

δδ

βχορὸς

Στίχ. γιετοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

λλυθαςκΠαρθνου

Τοςνθραξι, τοσεπτοναπτμενοςΠνεματος, παθνεκατπρηστον, ληνΠαμμκαρνπρησας΄κσμονδπυρσεμασι, τνρετνσουΣπυρδωνκατελμπρυνας.

αχορὸς

Στίχ. γιετοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

Πυθομνῳ, νεκρσοιφωννΠτερδδωκε, ποτμιαεματα, σαςπεσχθηπροστξεσιν΄φθηςγρμακριε, τερατουργς, θεανχρινκληρωσμενος.

βχορὸς

ΔξαΠατρί

Νεκρσαςσου, τςσαρκςτςκινσειςθεπνευστε, νεκροςξανστησας, ζωοποισουπροσρματι΄θενκετεωσε, τννεκρωθεσανψυχνμουΠτερζωσον.

αχορὸς

ΚαννΘεοτοκον

Προφτασου, μυστηρουτβθοςπρογγειλαν, τκατανητον, μνηγρτεκεςχραντε, τνπεριριστον,…

βχορὸς

σεσαρκωμνονδιοκτονδιγητον.

τῆςΘεοτόκου

δε

αχορὸς

Φτισονμς, τοςπροστγμασσου, Κριε, κατβραχονσουτψηλ, τνσνερνην, παρσχουμν, φιλνθρωπε.

βχορὸς

Φτισονμς,… 

αχορὸς

Στίχ. περαγίαΘεοτόκε, σῶσονἡμᾶς.

μπλησον, γν, εφροσνηςτνκαρδανμου, τνσνκρατονδιδοσαχαρν, τςεφροσνης, γεννσασατνατιον

βχορὸς

Στίχ. περαγίαΘεοτόκε, σῶσονἡμᾶς.

Λτρωσαιμς, κκινδνων, Θεοτκεγν, αωναντεκοσαλτρωσιν, κατνερνην, τνπντανονπερχουσαν.

αχορὸς

Στίχ. περαγίαΘεοτόκε, σῶσονἡμᾶς.

Λσοντνχλν, τνπταισμτωνμου, Θενυμφε, τφωτισμτςσςλαμπρτητος, φςτεκοσα, τθεονκαπροαινιον.

βχορὸς

Στίχ. περαγίαΘεοτόκε, σῶσονἡμᾶς.

ασαιγν, τνπαθνμουτνσθνειαν, πισκοπςσουξισασα, κατνγιεαν, τπρεσβεσουπαρσχουμοι.  

δε

Τογου 

α΄χορὸς

Στίχ. γιετοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

φωτισμς

ποταμςτννσοχαρισμτων, πσανρδεει, ὅσιεκαρδαν, πσιδωρεται, ῥῶσινπλουσαν, πνταςπρςδξανδιεγερειτοσδοξσαντος, καθαυματουργαις, παντοαιςτιμσαντος.

βχορὸς

Στίχ. γιετοῦΘεοῦπρέσβευεὑπὲρἡμῶν.

Σβασιλες, πγειοςμκαρτοΒασιλως, τοπουρανουσαφςπγνω, γνσιονδολον, κχαρσματοςθεουπεπληρωμνον, ντπαρενασεμγανατρν, πρςΘεομηνυμενον.

αχορὸς

ΔξαΠατρί

Τοβραμ, τνφιλξενοντρπονσμιμσω, πσιτςοκαςσουτςεσδουςναπετσας, κατοςπσιτπνταχρηματσας, καπρομηθομενος, τννπεριστσει, Σπυρδωνμακριε.

βχορὸς

ΚαννΘεοτοκον

Νονμν, πεγννησαςβρφοςτνπραἰώνων, Κρηγεννηθντα, Πατρςνρχου΄νκδυσπει, ςΥἱὸνκαΘενσουοκτειρσαι, τοςΘεοτκονσε, Πναγνεψυχ,…

ὁ α’ χορὸς

καθαρ καταγγλλοντας.

τῆς Θεοτόκου
δ ς’

ὁ β’ χορὸς

Τν δησιν κχε πρς Κριον, κα ατπαγγελ μου τς θλψεις, τι κακν ψυχ μου πλσθη, κα ζω μου τ ᾅδη προσγγισε, κα δομαι ς ωνς΄ κ φθορς, Θες μενγαγε.

ὁ α’ χορὸς

Τν δησιν κχε πρς Κριον, …

ὁ β’ χορὸς

Στίχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Θαντου κα τς φθορς ς σωσεν, αυτν κδεδωκς τ θαντῳ, τν τ φθορ κα θαντῳ μου φσιν, κατασχεθεσαν, Παρθνε, δυσπησον, τν Κριν σου κα Υἱόν, τς χθρν κακουργας μεῥύσασθαι. 

ὁ α’ χορὸς

Στίχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Προσττιν σε τς ζως πσταμαι, κα φρουρν σφαλεσττην, Παρθνε, τν πειρασμν διαλουσαν χλον, καπηρεας δαιμνων λανουσαν, κα δομαι διαπαντς, κ φθορς τν παθν μου υσθνα με.

ὁ β’ χορὸς

Στίχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

ς τεχος καταφυγς κεκτμεθα, κα ψυχν σε παντελ σωτηραν, κα πλατυσμν ν τας θλψεσι, Κρη, κα τ φωτ σου εγαλλμεθα. Δσποινα, κα νν μς, τν παθν κα κινδνων δισωσον.

ὁ α’ χορὸς

Στίχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.  

ν κλν νν σθενν κατκειμαι, κα οκ στιν ασις τ σαρκ μου, λλ’ Θεν κα Σωτρα το κσμου, κα τν λυτρα τν νσων κυσασα, σο δομαι τς γαθς, κ φθορς νοσημτων νστησον.  

Τογου 

δ ς’

 ὁ β’ χορὸς

Στίχ. γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

ν βσσ πταισμτων

χρυσς ς πηλς σοι λελγισται, τπρ χρυσν παθείστρπτοντι, κα πλουτισθντι ὅσιε, δωρεας τας παγχρσοις το Πνεματος.

ὁ α’ χορὸς

Στίχ. γιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Καθαρς λειτουργν τ Δεσπτῃ σου, πλθος σχες ὅσιε, καθυπακοῦόν σοι, γγελικν Δυνμεων, ορτοις φωνας ερτατε.

ὁ β’ χορὸς

Δξα Πατρί…

περδοξος πνσοφε βος σου, κσμῳ σε περδοξον, Πτερ εργσατο΄ δι τν θεαν μνμην σου, γεγηθτες τελομεν μνοντς σε.

ὁ α’ χορὸς

Κα νν…Θεοτοκον 

Ορανν πλατυτρα μτρα σου, γγονεν περανδρε, Θεν χωρσασα, τν μηδαμο χωρομενον, Παναγα Παρθνε πανμνητε.

Συναπτ μικρκα κφνησις

Σ γρ ε Βασιλες…

Κοντκιον  χος β’ –  Τὰ ἄνω ζητῶν

Τ πθῳ Χριστο τρωθες ερτατε, τν νον πτερωθες, τ αγλῃ το Πνεματος, πρακτικ θεωρᾳ, τν πρξιν ερες θεληπτε, θυσιαστριον θεον γενμενος, ατομενος πσι θεαν λλαμψιν.

Οκος

Τν κ κοιλας γιασμνον ερρχην Κυρου, νευφημσωμεν νν Σπυρδωνα, τν τς χριτος πλκας δεξμενον θεας δξης, καν θαμασι περιβητον πσι, κας θερμν κα ατπτην τς θεας λλμψεως, ς τν πεντων προσττην, κα τν μαρτανντων ψυχαγωγν΄ οτος γρ θων τ βματι το Χριστο, ερρχης πιστς ναδδεικται, ατομενος πσι θεαν λλαμψιν.

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν

Τ ΙΒ’ το ατο μηνς, Μνμη τοσου Πατρς μν κα θαυματουργο Σπυρδωνος.

Στχοι

·           θαυματουργς κν τθνηκε Σπυρδων,

·           Το θαυματουργεν οκ ληξεν εστι.

·           μφ δωδεκτην Σπυρδων βοτον λπε τνδε.

 

Τ ατμρ, Μνμη τογου Μρτυρος Συνετο.

Στχοι

·           Τν Συνετν κτενουσι φρονες ξφει,

·           Τν εσεβ τιμντα πστιν μφρνως.

 

Τ ατμρ, Μνήμη τογου Πατρς μν λεξνδρου ρχιεπισκπου εροσολμων, τοερομρτυρος.  

Στχοι

·           λξανδρος, ες ν τν θυηπλων,

·           νευ αματος, ες ν κα τν Μαρτρων.

 

Τ ατμρ, Μνήμη τν σων Πατρων μν μωναθ κανθου.

Στχοι

·           Μισ τ τς γς γγελοι δξασθ με,

·           μωναθς θεος κλεπων λγει.

·           Τ το Προφτου προσφρως Δαυΐδ λγων,

·           ς νθος γρο θεος νθος ἐῤη.

 

Τας ατν γαις πρεσβεαις, Χριστέ Θες, λησον κα σσον μς. μν.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ

ὁ α’ χορός

ᾠδ α’  χος α’

Χριστς γεννται, δοξσατε΄ Χριστς ξ ορανν, παντσατε. Χριστς π γς, ψθητε. ᾌσατε τ Κυρῳ πσα γ, καν εφροσν, νυμνσατε λαο, τι δεδξασται.

ὁ β΄ χορὸς

δ γ’

Τ πρ τν αἰώνων, κ Πατρς γεννηθντι ῤῥεστως Υἱῷ, καπ’ σχτων κ Παρθνου, σαρκωθντι σπρως, Χριστ τ Θε βοσωμεν΄ νυψσας τ κρας μν,…

ὁ α’ χορός

γιος ε Κριε.

ὁ β΄ χορὸς

δ δ’

βδος κ τς ῥίζης εσσα, κανθος ξ ατς Χριστ, κ τς Παρθνου νεβλστησας, ξ ὄρους ανετς, κατασκου δασος, λθες σαρκωθες ξ πειρνδρου, ϋλος κα Θες΄ Δξα τ δυνμει σου, Κριε.

ὁ α’ χορός

δ ε’

Θες ν ερνης, Πατρ οκτιρμν, τς μεγλης Βουλς σου τν γγελον, ερνην παρεχμενον, πστειλας μν΄ θεν θεογνωσας, πρς φς δηγηθντες, κ νυκτς ρθρζοντες, δοξολογομν σε, φιλνθρωπε.  

ὁ β΄ χορὸς

δ Ϛ’

Σπλγχνων ωνν, μβρυον πμεσεν, νλιος θρ, οον δξατο΄ τ Παρθνῳ δ, νοικσας Λγος κα σρκα λαβν, διελλυθε φυλξας διφθορον, ς γρ, οχ πστη εσεως, τν τεκοσαν, κατσχεν πμαντον.

ὁ α’ χορός  

δ ζ’

Ο Παδες εσεβεᾳ συντραφντες, δυσσεβος προστγματος καταφρονσαντες, πυρς πειλν οκ πτοθησαν, λλ’ ν μσ τς φλογς, σττες ψαλλον΄ τν Πατρων, Θες ελογητς ε.

ὁ β΄ χορὸς

δ η’

Στίχ.Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον

Θαματος περφυος δροσοβλος, ξεικνισε κμινος τπον, ο γρ ος δξατο φλγει Νους, ς οδ πρ τς Θετητος, Παρθνου ν πδυ νηδν΄ δινυμνοντες ναμλψωμεν΄ Ελογετω Κτσις πσα τν Κριον, καπερυψοτω, ες πντας τος αἰῶνας.

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτός…

ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ(χος α’)

ὁ α’ χορός

Στίχ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου.

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

ὁ β’ χορός

Στίχ. τι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.

Τὴν Τιμιωτέραν…

ὁ α’ χορός

Στίχ. τι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.

Τὴν Τιμιωτέραν…

ὁ β’ χορός

Στίχ. ποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.

Τὴν Τιμιωτέραν…

ὁ α’ χορός

Στίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς.

Τὴν Τιμιωτέραν…

ὁ β’ χορός

Στίχ. ντελάβετο ᾽Ισραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.

Τὴν Τιμιωτέραν…

Καταβασία

 ὁ α’ χορός

ᾠδὴθ.

Στίχ. Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν, καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων.

Μυστριον ξνον, ρ κα παρδοξον! ορανν τ Σπλαιον, θρνον Χερουβικν, τν Παρθνον, τν φτνην χωρον, ν ᾧ νεκλίθηχώρnτος, Χριστς Θες, ν νυμνοντες μεγαλνομεν.

Συναπτ μικρκα κφνησις

Ὃτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις…

ξαποστειλριον

ὁ α’ χορὸς

χος γ’  Φς ναλλοωτον Λγε

Σξ λγου πομνης, μετγαγεν ες λογικν, τ Πνεμα πνευματοφρε, ς τν Μωσα κα Δαυΐδ΄ ν μιμσω τ προν, Σπυρδων φς οκουμνης.

ὁ β’ χορός

Θεοτοκον

κησας Πανχραντε, τν Θεο Θεν Λγον, τ κσμῳ τν σωτριον, κτελοντα πανσφως, οκονομαν ρστην, δι τοτ σε πντες, μνολογομεν ξως, ς πρεσβεουσαν τοτῳ λυτρωθναι μς νσων, κα παντοων κινδνων.

 

ΑΙΝΟΙ

Ἦχοςα

ὁ α’ χορός

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν·  αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

ὁ β’ χορός

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

ὁ α’ χορός

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ. 

Τν ορανων ταγμάτων 

ν τ το Πνεματος αγλῃ καταλαμπμενος, τ ζοφερν καθελεν, σοφς ερρχης, ρεου τ ληρδες΄ θεν πλς, δογματσας Τριδα

πιστς, π σοφν δοξσθη κα συνετν, κα τν σνοδον κρωσεν.

ὁ β’ χορός

Στίχ. Ανετε ατν ν χ σάλπιγγος, ανετε ατν ν ψαλτηρί κα κιθάρᾳ.

ν τ το Πνεματος αγλῃ…

ὁ α’ χορός

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.  

Τας οραναις κτσι περιλαμπμενος, κα τ Χριστο δυνμει, τς ἰάσεις παρχων, ψυχν τε κα σωμτων, τν πστει κα νν, κτελοντων τν μνμην σου, θεομακριστε Πτερ θαυματουργ, μλλπῃς περεχεσθαι.

  β’ χορός

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.   

Τομπελνος ργτης δι τς πστεως, τν ντολν δεχθης, το Χριστο θεοφρε΄ δι τς Βασιλεας, τς νω λαβν, μυστικς τ δηνριον, διαλεπτως προσεχου πρ μν, τν τιμντων σε Σπυρδων σοφ.

ὁ α’ χορός

Δξα Πατρί… χος δ’

σιε Πτερ, ερρχα οδιμε, ποστολικς διδασκαλας γενμενος μπλεως, κα το θεου Πνεματος καταγγιον, δι’ ναρτου πολιτεας ναδειχθες, τς κκλησας τος λκους, δι δογμτων πλασας΄ καρθδοξον πστιν σαφς τρανσας, στλος ναδεκνυσαι, κα εσεβεας πρμαχος. θεν κα θαυματουργν ν τος πρασιν, φιν ες χρυσον μετβαλες΄ κα νεκρν πρς ρτησιν ἤγειρας. λλ’ Πατρων ξιγαστε, κα Διδασκλων συνμιλε, τν Σωτρα πρσβευε, το σωθναι τς ψυχς μν.

  β’ χορός

Κα νν…ἦχος ὁ αὐτὸς

κ παντοων κινδνων τος δολους σου φλαττε, ελογημνη Θεοτκε, να σε δοξζωμεν, τν λπδα τν ψυχν μν.

Δοξολογία Μεγάλη

εἰς ἦχον δ’ ( Ἀργή ἢ σύντομος )

ὁ α’ χορός

·           ·        Δξα σοι τ δεξαντι τ φς. Δξα ν ψστοις Θε, καπ γς ερνη, ν νθρποις εδοκα.

ὁ β’ χορός

·           ·        μνομν σε, ελογομν σε, προσκυνομν σε, δοξολογομν σε, εχαριστομν σοι, δι τν μεγλην σου δξαν.

ὁ α’ χορός

·           ·        Κριε βασιλε, πουρνιε Θε, Πτερ παντοκρτορ, Κριε Υἱὲ μονογενς, ησο Χριστ, καγιον Πνεμα.

ὁ β’ χορός

·           ·        Κριε Θες, μνς το Θεο, Υἱὸς το Πατρς, αρων τν μαρταν το κσμου, λησον μς, αρων τς μαρτας το κσμου.

ὁ α’ χορός

·           ·        Πρσδεξαι τν δησιν μν, καθμενος ν δεξι το Πατρς, καλησον μς.

ὁ β’ χορός

·           ·        τι σ ε μνος γιος, σ ε μνος Κριος, ησος Χριστς, ες δξαν Θεο Πατρς. μν.

ὁ α’ χορός

·           ·        Καθ’ κστην μραν ελογσω σε, κα ανσω τνομ σου ες τν αἰῶνα, κα ες τν αἰῶνα το αἰῶνος.

ὁ β’ χορός

·           ·        Καταξωσον, Κριε, ν τμρᾳ τατῃ, ναμαρττους φυλαχθναι μς.

ὁ α’ χορός

·           ·        Ελογητς ε, Κριε, Θες τν Πατρων μν, κα ανετν κα δεδοξασμνον τνομ σου ες τος αἰῶνας. μν.

ὁ β’ χορός

·           ·        Γνοιτο, Κριε, τλες σου φ’ μς, καθπερ λπσαμεν π σ.

ὁ α’ χορός

·           ·        Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

ὁ β’ χορός

·           ·        Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

ὁ α’ χορός

·           ·        Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

ὁ β’ χορός

·           ·        Κριε, καταφυγγενθης μν, ν γενε κα γενε.γ επα΄ Κριε, λησν με, ασαι τν ψυχν μου, τι μαρτν σοι.

ὁ α’ χορός

·           ·        Κριε, πρς σ κατφυγον, δδαξν με το ποιεν τ θλημ σου, τι σ ε Θες μου.

ὁ β’ χορός

·           ·        τι παρ σο πηγ ζως, ν τ φωτ σου ψμεθα φς.

ὁ α’ χορός

·           ·        Παρτεινον τλες σου τος γινσκουσ σε.

              Ἅγιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος, λησον μς.

ὁ β’ χορός

γιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος, λησον μς.

ὁ α’ χορός

γιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος, λησον μς.

ὁ β’ χορός

Δξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.
ὁ α’ χορός

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ὁ β’ χορός

γιος θνατος, λησον μς.
ὁ α’ χορός

καὶ πάλιν γεγονωτέρᾳ τῇ φωνῇ

γιος Θες
ὁ β’ χορός

γιος σχυρς
ὁ α’ χορός

γιος θνατος, λησον μς.

καὶ εὐθύς

ὁ β’ χορός

τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου

χος α’

Τς Συνδου τς πρτης νεδεχθης πρμαχος, κα θαυματουργς θεοφρε Σπυρδων Πατρ μν΄ δι νεκρ σν τφ προσφωνες, καφιν ες χρυσον μετβαλες΄ καν τ μλπειν τς γας σου εχς, γγλους σχες συλλειτουργοντς σοιερτατε. Δξα τ σ δοξσαντι Χριστῷ΄ δξα τ σ στεφανσαντι΄ δξα τνεργοντι δι σοῦ, πσιν ἰάματα. 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΑΝΤΙΦΩΝΑ

Ἀντίφωνον Α’

αχορός

Ἦχοςβ´.

Στίχ. α. γαθὸντὸἐξομολογεῖσθαιτῷΚυρίῳ, καὶψάλλειντῷὀνόματίσου, Ὕψιστε.

ΤαῖςπρεσβείαιςτῆςΘεοτόκου, Σῶτερ, σῶσονἡμᾶς.

 ὁ β’ χορός

Στίχ. β’. Τοῦ ἀναγγέλλειν τῷ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, καὶ τὴν ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου…

 ὁ α’ χορός

Στίχ γ΄Ὃτι  εὔφρανάς με, Κύριε, ἐν τοῖς ποιήμασί Σου καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν Σου ἀγαλλιάσομαι.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου…

 ὁ β’ χορός

Στίχ. δ’. τι εὐθὺς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν αὐτῷ.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου…

 ὁ α’ χορός

Δόξα…

ὁ β’ χορός

Καὶ νῦν…

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου…

 

ἈντίφωνονΒ

βχορός

Ἦχος πλ. α’

Στίχ. α’, Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο, ἐνεδύσατο ὁ  Κύριος δύναμιν καὶ περιεζώσατο.

 Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου, σῶσον ἡμᾶς, Κύριε.

αχορός

Στίχ. β‘, Kαὶγὰρἐστερέωσετὴνοἰκουμένην, ἥτιςοὐσαλευθησεται.

  Πρεσβείαιςτῶνἁγίωνσου, σῶσονἡμᾶς, Κύριε.

βχορός

Στίχ. γ, Θαυμαστοίοἱμετεωρισμοίτῆςθαλάσσης, θαυμαστόςἐνὑψηλοῖςΚύριος.

  Πρεσβείαιςτῶνἁγίωνσου, σῶσονἡμᾶς, Κύριε.

αχορός

Στίχ. δ΄. Τά μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς μακρότητα ἡμερῶν.

Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου, σῶσον ἡμᾶς, Κύριε.

βχορός

Δόξα Πατρί…

αχορός

Καὶνῦν

βχορός

μονογενὴςΥἱὸςκαὶΛόγοςτοῦΘεοῦ, ἀθάνατοςὑπάρχων, καὶκαταδεξάμενος, διὰτὴνἡμετέρανσωτηρίαν, σαρκωθῆναιἐκτῆςἁγίαςΘεοτόκουκαὶἀειπαρθένουΜαρίας, ἀτρέπτωςἐνανθρωπήσας, σταυρωθείςτε, ΧριστὲΘεός, θανάτῳθάνατονπατήσας, ΕἷςὢντῆςἁγίαςΤριάδος, συνδοξαζόμενοςτῷΠατρὶκαὶτῷἁγίῳΠνεύματι, σῶσονἡμᾶς.

 

 

ἈντίφωνονΓ

αχορός

Στχ.Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν καί ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν.

πολυτκιον  χος α’

Το λθου σφραγισθντος  

Τς Συνδου τς πρτης νεδεχθης πρμαχος, κα θαυματουργς θεοφρε Σπυρδων Πατρ μν΄ δι νεκρ σν τφ προσφωνες, καφιν ες χρυσον μετβαλες΄ καν τ μλπειν τς γας σου εχς, γγλους σχες συλλειτουργοντς σοιερτατε. Δξα τ σ δοξσαντι Χριστῷ΄ δξα τ σ στεφανσαντι΄ δξα τνεργοντι δι σοῦ, πσιν ἰάματα.

βχορός

Στχ.ΟερεςσουΚριενδσονταιδικαιοσνηνκαὶοἱσιοισουἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται.

Τς Συνδου τς πρτης νεδεχθης…

Εἴσοδος.

Εἰσοδικὸν

αχορός 

     ( ψάλλεταιὑπὸτῶνἱερουργούντων μόνονὅταντελεῖταισυλλείτουργον)

ΔεῦτεπροσκυνήσωμενκαὶπροσπέσωμενΧριστῷ, σῶσονἡμᾶςΥἱὲΘεοῦἐνἉγίοιςθαυμαστὸς
βχορὸς

ψάλλοντάςσοι, Ἀλληλούϊα.

αχορός

( ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων μόνον ὅταν τελεῖται συλλείτουργον) 
Ἀπολυτίκιον.Ἦχος α’.

Το λθου σφραγισθντος  

Τς Συνδου τς πρτης νεδεχθης πρμαχος, κα θαυματουργς θεοφρε Σπυρδων Πατρ μν΄ δι νεκρ σν τφ προσφωνες, καφιν ες χρυσον μετβαλες΄ καν τ μλπειν τς γας σου εχς, γγλους σχες συλλειτουργοντς σοιερτατε. Δξα τ σ δοξσαντι Χριστῷ΄ δξα τ σ στεφανσαντι΄ δξα τνεργοντι δι σοῦ, πσιν ἰάματα.    

βχορός

ΤοῦΝαοῦ

αχορός

( ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερουργούντων μόνον ὅταν τελεῖται συλλείτουργον)

Κοντκιον Προερτιονχος γ’

Παρθνος σμερον, τν προαινιον Λγον, ν Σπηλαίῳρχεται, ποτεκεν ποῤῥτως. Χρευε οκουμνη κουτισθεσα, δξασον μετγγλων κα τν Ποιμνων, βουληθντα ποφθναι, Παιδον νον, τν πρ αἰώνων Θεν.

Τρισάγιον.

Ἀπόστολος  

Τοῦ ῾Αγίου·

Προκείμενον ἦχος βαρὺς.

Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ.

Στχ.σατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν.

Πρς φεσους πιστολς Παλου τνγνωσμα.

 (Ἐφεσ. ε΄ 8-19).

δελφοί, ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε -ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ- δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. Καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε΄ τὰ γὰρ κρυφῇ γινόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν· τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται· πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστι. Διὸ λέγει· ῎Εγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ᾽ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι. Διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνίετε τί τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. Καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι, λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ.

λληλούϊα (γ’) Ἦχος α΄

Οἱ ἱερεῖς σου ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται.

Στίχ. τι ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιών.

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην. (Ἰω. ι´ 9-16)

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι᾽ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει. Ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν. ᾽Εγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός· ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων.Ὁ μισθωτὸς καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει΄ καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. Ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει , ὅτι μισθωτός ἐστιν καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. ᾽Εγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν΄ καθὼς γινώσκει με ὁ Πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν Πατέρα· καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων. Καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν΄ καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.

ὁ α΄ χορὸς

Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

ΚαὶκαθεξῆςΘείαΛειτουργίατοῦἹεροῦΧρυσοστόμου

Εςτ, ξαιρτως

αχορός

ξινστινςληθς, μακαρζεινστνΘεοτκον, τνειμακριστονκαπαναμμητονκαμητρατοῦΘεομν. ΤντιμιωτραντῶνΧερουβεμκανδοξοτρανσυγκρτωςτῶνΣεραφεμ, τνδιαφθρωςΘενΛγοντεκοσαν, τὴνντωςΘεοτκον, σμεγαλνομεν.

ὁ β’ χορός

Κοινωνικὸν

Ες μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. Ἀλληλούϊα.   

αχορός 

ἦχοςβ

Εδομεντφςτληθινν, λβομενΠνεμαπουρνιον, εὕρομενπστινληθ, διαρετονΤριδαπροσκυνοντες, ατηγρμςσωσεν.

βχορός

Πληρωθήτωτόστόμαἡμῶναἰνέσεώςσου, Κύριε, ὅπωςὑμνήσωμεντήνδόξανΣου, ὅτιᾐξίωσαςἡμᾶςμετασχεῑντῶνᾁγίωνμυστηρίωνΣουστήριξονἡμᾶςἐντῶσῶᾁγιασμῶὅληντήνἡμέρανμελετᾶντήνδικαιοσύνηνΣου. ἈλληλουΐαἈλληλουΐα, Ἀλληλουΐα.

ἦχοςβ

ΕητνομαΚυρουελογημνονπτοῦννκαωςτοῦαἰῶνος. (τρὶς)

πόλυσις

 

 

AgiosSpiridon03 12 ΔΕΚ13 ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s