«Σήμερον ἐξέλαμψεν» Ἦχος πλ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ

Δόξα. Ἦχος  πλ. Β΄

Σήμερον ἐξέλαμψεν ὡς ἀστήρ νεοφανής, ἐν τῷ τῆς ἐκκλησίας στερεώματι, τοῦ νεομάρτυρος Κωνσταντίνου ἡ σεβάσμιος πανήγυρις, τάς ψυχάς τῶν πιστῶν  καταγαύζουσα. Δεῦτε οὖν φιλέορτοι πνευματικῶς πάντες πανηγυρίσωμεν, καί τοῦτῳ χαρμονικῷς προσείπωμεν λέγοντες. Χαῖροις ὁ ἐν ἐσχάτοις καιροῖς ὑπέρ Χριστοῦ μαρτυρήσας στερρότατα, χαῖροις τῆς εὐσεβοῦς πίστεως ἡ ἀνύψωσις καί τῆς πλάνης τῶν Ἀγαρηνῶν ἡ κατάπτωσις` χαῖροις τῶν ὀρθοδόξων ἀπάντων τό ἀγαλλίαμα, καί λαμπρόν καύχημα καί σεμνολόγημα` καί νῦν ἐν οὐρανοῖς, τῷ θρόνῳ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, παριστάμενος πρέσβευε ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

«Τὸν λαμπρὸν γόνον Ὕδρας καὶ τῆς Ῥόδου» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ ΗΧΟΣ Α΄

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τὸν λαμπρὸν γόνον Ὕδρας καὶ τῆς Ῥόδου τὸ καύχημα, καὶ Νεομαρτύρων τὸ κλέος, Κωνσταντῖνoν τιμήσωμεν, ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τὴν μνήμην ἐκτελοῦντες τὴν αὐτοῦ, ἵνα λάβωμεν πλουσίαν τὴν ἀμοιβήν, παρὰ Θεοῦ κραυγάζοντες· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ ἐνισχύσαντι, καὶ ἐν ὑστέροις καιροῖς σε στεφανώσαντι.

Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Νοεμβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/11/14.jpg


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ο Απόστολος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΑΧΥΣ, επίσκοπος Ιεραπόλεως

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Θαυματουργός

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ο Β’ ο νέος, Πατριάρχης Κων/πολης

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο Υδραίος, Νεομάρτυρας

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ο Νεομάρτυρας, εν Κρήτη

  • Ο άγιος Ευφημιανός, ο θαυματουργός

  • Ο ΑΓΙΟΣ DUBRITIUS (Ουαλός)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Νοεμβρίου