Εορτάζοντες την 13ην του μηνός Οκτωβρίου


 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΡΠΟΣ, ΠΑΠΥΛΟΣ, ΑΓΑΘΟΔΩΡΟΣ και ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΧΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΣΚΟΡΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ο Ομολογητής και Πατρίκιος

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ο Διάκονος, Ιερομάρτυρας που μαρτύρησε στην Περσία

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ

 • ΤΑ ΑΓΙΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

 • Η ΑΓΙΑ ΧΡΥΣΗ, η Νεομάρτυς

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 13ην του μηνός Οκτωβρίου

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ἦχος πλ. δ’

περδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ φωστῆρας ἐπὶ γῆς τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμελιώσας, καὶ δι’ αὐτῶν πρὸς τὴν ἀληθινὴν πίστιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας, Πολυεύσπλαγχνε δόξα σοι.

«ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΟΝ ΜΝΗΜΗΝ’ ΗΧΟΣ Δ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Δόξα Πατρί… ἦχος δ’

Τὴν ἐτήσιον μνήμην σήμερον, τῶν θεοφόρων Πατέρων, τῶν ἐκ πάσης τῆς οἰκουμένης, συναθροισθέντων, ἐν τῇ λαμπρᾷ πόλει Νικαέων, τῶν ὀρθοδόξων τὰ συστήματα, εὐσεβοῦντες πιστῶς ἑορτάσωμεν. Οὗτοι γὰρ τοῦ δεινοῦ Ἀρείου τὸ ἄθεον δόγμα, εὐσεβοφρόνως καθεῖλον, καὶ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, συνοδικῶς τοῦτον ἐξωστράκισαν, καὶ τρανῶς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ὁμοούσιον καὶ συναΐδιον, πρὸ τῶν αἰώνων ὄντα, τοῖς πᾶσιν ἐδίδαξαν ὁμολογεῖν, ἐν τῷ τῆς Πίστεως Συμβόλῳ, ἀκριβῶς καὶ εὐσεβῶς τοῦτο ἐκθέμενοι. Ὅθεν καὶ ἡμεῖς τοῖς θείοις αὐτῶν δόγμασιν ἑπόμενοι, βεβαίως πιστεύοντες λατρεύομεν, σὺν Πατρὶ τὸν Υἱόν, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Πανάγιον, ἐν μιᾷ Θεότητι, Τριάδα ὁμοούσιον.

«ΤΑΣ ΜΥΣΤΙΚΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ’ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Δόξα Πατρί… Ἦχος πλ. β’

Τὰς μυστικὰς σήμερον τοῦ Πνεύματος σάλπιγγας, τοὺς θεοφόρους Πατέρας ἀνευφημήσωμεν, τοὺς μελῳδήσαντας ἐν μέσῳ τῆς ἐκκλησίας, μέλος ἐναρμόνιον θεολογίας, Τριάδα μίαν ἀπαράλλακτον, οὐσίαν τε καὶ Θεότητα, τοὺς καθαιρέτας τῆς πλάνης, καὶ ὀρθοδόξων προμάχους, τοὺς πρεσβεύοντας πάντοτε Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχάς ἡμῶν.

 

«ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ο ΧΟΡΟΣ’ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Δόξα Πατρί… Ἦχος πλ. δ’

Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός, ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων συνδραμών, Πατρός, καὶ Υἱοῦ, καὶ Πνεύματος ἁγίου, μίαν οὐσίαν ἐδογμάτισε καὶ φύσιν, καὶ τὸ μυστήριον τῆς θεολογίας, τρανῶς παρέδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ, οὓς εὐφημοῦντες ἐν πίστει, μακαρίσωμεν λέγοντες΄ Ὢ θεία παρεμβολή, θεηγόροι ὁπλῖται, παρατάξεως Κυρίου, ἀστέρες πολύφωτοι, τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τῆς μυστικῆς Σιὼν οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι, τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου, τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, Νικαίας τὸ καύχημα, οἰκουμένης ἀγλάϊσμα, ἐκτενῶς πρεσβεύσατε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Εορτάζοντες την 12ην του μηνός Οκτωβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/10/12_provos_taraxos_andronikos.jpg


 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΡΟΒΟΣ, ΤΑΡΑΧΟΣ & ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

 • Η ΑΓΙΑ ΔΟΜΝΙΝΑ

 • Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, η Παρθένος

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 70 ΜΑΡΤΥΡΕΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ, επίσκοπος Εφέσου

 • Η ΑΓΙΑ ΜΑΛΦΕΘΑ

 • Η ΑΓΙΑ ΑΝΘΙΑ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΟΥΒΕΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΞΙΜΟΣ (ή Μαξιμίνος)

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΑΣΩΝ, επίσκοπος Δαμασκού

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΔΡΟΜΑΧΟΣ & ΔΙΟΔΟΡΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, ο Νέος Θεολόγος

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΣΕΒΙΟΣ, ο Αρσινοΐτης

 • Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΓΙΩΝ

 • Ο ΑΓΙΟΣ WILFRID (Άγγλος)

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΒΑΛΑΝΤΙΟΣ, ΒΑΡΛΑΑΜ, ΒΑΡΝΑΒΑΣ ο μοναχός, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ο επίσκοπος, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο Βαβατσινιώτης, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο επιτηδειώτης, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο περαχωρίτης, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο Σαλαμάνης, ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ ο επίσκοπος, ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ή Αρνιακός, ΕΛΠΙΔΙΟΣ, ΕΠΑΦΡΟΔΙΤΟΣ και ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ.

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 12ην του μηνός Οκτωβρίου

Το όραμα της παιδικής κλινικής στη Τανζανία. 1000 βαπτίσεις, 100 ορθόδοξοι γάμοι. Vision of a childen’s clinic in Orthodox mission of Tanzania.

Το όραμα της παιδικής κλινική στη Τανζανία. Μεγάλη δωρεά υπήρξε για μας η Ιεραποστολική επίσκεψη του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Δημητρίου στην περιοχή της Ιρίγκας. Συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του Ιερείς και εθελοντές, επεσκέφθη τους νέους Ιερούς Ναούς, διδάσκοντας τους Ιθαγενείς και σκορπώντας απλόχερα την Αγάπη προσφέροντας ελπίδα, χαρά, τόνους τροφίμων και ρουχισμού. Παράλληλα, το Χριστεπώνυμο ποίμνιο αυξήθηκε με περίπου 1.000 Βαπτίσεις και 100 Γάμους.

Orthodox church in Africa

  Συνέχεια ανάγνωσης Το όραμα της παιδικής κλινικής στη Τανζανία. 1000 βαπτίσεις, 100 ορθόδοξοι γάμοι. Vision of a childen’s clinic in Orthodox mission of Tanzania.

Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Οκτωβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/10/11.jpg


 • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ο Απόστολος, ένας από τους επτά Διακόνους

 • ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΖΗΝΑΪΔΑ & ΦΙΛΟΝΙΛΛΗ, οι αδελφές

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ο Κόκκινος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ο Γραπτός, ο Ομολογητής, επίσκοπος Νικαίας

 • ΟΙ  ΑΓΙΟΙ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΑΡΣΑΚΙΟΣ & ΣΙΣΙΝΙΟΣ, Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης.

 • ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΑΝΗΣ επίσκοπος Σολέας και ΙΩΝΑΣ ο εν Περγάμω της Κύπρου.

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Οκτωβρίου

Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Οκτωβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/10/10.jpg


 • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ & ΕΥΛΑΜΠΙΑ, τα αδέλφια

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 200 ΜΑΡΤΥΡΕΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΝΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ο Ομολογητής

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ της Όπτινα (Ρώσος)

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 26 ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ Ζωγραφίτες του Αγίου Όρους

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ο Σκυλόσοφος

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΗΣ ΤΟΤΜΑ (Ρώσος)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Οκτωβρίου

Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Οκτωβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/10/09.jpg


 • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Αλφαίου, ο Απόστολος

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ, η συμβία του

 • Η ΟΣΙΑ ΠΟΠΛΙΑ, η Ομολογήτρια

 • ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ «ο από στρατιωτών»

 • ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΑΒΡΑΑΜ & ΛΩΤ, του ανεψιού του

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Οκτωβρίου

Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Οκτωβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/10/08.jpg


 • Η ΟΣΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ

 • Η ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ, η Παρθένος

 • Η ΑΓΙΑ ΤΑΪΣΙΑ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ, ο νέος οσιομάρτυρας

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Οκτωβρίου

Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Οκτωβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/10/07.jpg


 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΕΡΓΙΟΣ & ΒΑΚΧΟΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ο Πρεσβύτερος και ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ, ο Διάκονος

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ο Υπατικός ΕΥΣΕΒΙΟΣ ο Πρεσβύτερος & ΦΗΛΙΞ

 • [ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΦΗΛΙΞ ο εκ Σωλιέν Γαλλίας, ΑΝΔΕΧΙΟΣ και ΘΥΡΣΟΣ (+ 2ος αϊ.)]

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ο Ιερομάρτυρας

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΟΙ ΟΣΙΟΙ 99 ΠΑΤΕΡΕΣ που ασκήτευσαν στην Κρήτη

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ «ο εν τω Σπηλαίω» (Ρώσος).

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΡΜΕΝΙΑΣ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΟΣ, ΕΛΥΜΑΣ, ΜΩΚΙΟΣ, ΧΡΥΣΟΤΕΛΗΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ, ΑΒΔΙΑΣ, ΣΕΜΝΙΟΣ και ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ, Συναθλητές Αγ. Πολυχρονίου (+ 4ος αι.).

 • ΜΝΗΜΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΝΑΥΠΑΚΤΙΩΤΙΣΣΑΣ»

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Οκτωβρίου

Εορτάζοντες την 6ην του μηνός Οκτωβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/10/06.jpg


 • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ο Απόστολος.

 • Η ΑΓΙΑ ΕΡΩΤΗΪΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΕΝΔΕΑΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ο νέος οσιομάρτυρας από την Κίο της Βιθυνίας.

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΛΑΡΙΩΝ ο Νέος, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΣΗΦ «εις τον Λυθροδώνταν», ΚΑΛΑΝΤΙΟΣ εν Ταμασία, ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ο της Γλυφάς, ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ο της Αξύλου, οι εξ’ Αλαμανών, εν Κύπρω.

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 6ην του μηνός Οκτωβρίου

Εορτάζοντες την 5ην του μηνός Οκτωβρίου

agia xaritini

Η ΑΓΙΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ

Η ΑΓΙΑ ΜΑΜΕΛΧΘΑ

ΟΠΤΑΣΙΑ ΚΟΣΜΑ ΜΟΝΑΧΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ, ο Ιερομάρτυρας και θαυματουργός

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ επίσκοπος Ευχαΐτων, «ο Μαυρόπους»

Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ο νεοφανής, εύρεσις και ανακομιδή του ιερού λειψάνου του

Η ΟΣΙΑ ΜΕΘΟΔΙΑ της Κιμώλου

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ & ΙΩΝΑΣ, οι θαυματουργοί

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 5ην του μηνός Οκτωβρίου

» …Εγώ συστήνω ομόνοια και αγάπη» άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

  Γέροντας Γεννάδιος από το Ρέθυμνο: «Θα τα βάλουν οι δικοί μας (οι Έλληνες) μεταξύ των και θα δημιουργηθεί σχεδόν εμφύλιος πόλεμος»…

    Με αφορμή την μεγάλη αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό, ο γέροντας Γεννάδιος από τα Ακούμια του Ρεθύμνου (1880-1983) εδίδασκε, ότι έρχεται το τέλος του κόσμου, η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου: Πρώτα θα παραχωρήσει ο Κύριος να γίνει παγκόσμιος πόλεμος, διότι ο κόσμος δεν μετανοεί. Ο πόλεμος αυτός θα είναι και ο τελευταίος, επειδή η καταστροφή θα είναι ολοκληρωτική. Ένα μικρό κρατίδιο θα είναι η αφορμή του παγκόσμιου πολέμου… Όταν έγινε ο κατακλυσμός του Νώε, οι άνθρωποι επνίγησαν εις τα νερά. Τώρα θα πνιγούν εις το αίμα… Θα τα βάλουν οι δικοί μας (οι Έλληνες) μεταξύ των και θα δημιουργηθεί σχεδόν εμφύλιος πόλεμος. προφητείες

 «Θα έρθει καιρός που οι Ρωμιοί θα τρώγονται αναμεταξύ τους. Εγώ συστήνω ομόνοιαν και αγάπην». Αυτά συνιστά ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, και αυτά έχουν διαχρονική αξία. (προφητείες)

Συνέχεια ανάγνωσης » …Εγώ συστήνω ομόνοια και αγάπη» άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

«ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ. ΡΙΤΑ ΠΙΡΣΟΝ» (ΒΙΝΤΕΟ)

 

Η Ρίτα Πίρσον, δασκάλα επί 40 χρόνια, άκουσε κάποτε μια συνάδελφό της να λέει: «Δε με πληρώνουν για να συμπαθώ τα παιδιά». «Ναι, αλλά τα παιδιά δε μαθαίνουν από ανθρώπους που δε συμπαθούν», της απάντησε.

ΠΗΓΗ: Κ.Κ.