«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ» Ψάλλει ο χορὸς ψαλτῶν Τρίκκης Μελῳδοὶ.

 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄.
Mέλος σύντομο εἱρμολογικό Πέτρου Πελοποννησίου.
« Ὡς τοῦ Κυρίου μαθητής, ἀνεδέξω Δίκαιε τὸ Εὐαγγέλιο· ὡς Μάρτυς ἔχεις τὸ ἀπαράτρεπτον, τὴν παῤῥησίαν ὡς Ἀδελφόθεος, τὸ πρεσβεύειν ὡς Ἱεράρχης. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».

Κοντάκιον. Ἦχος δ΄.
Mέλος ἀργό εἱρμολογικό, προσαρμογή στο μέλος Πέτρου Πελοποννησίου καί Γεωργίου Ῥαιδεστηνοῦ.
«Ὁ τοῦ Πατρός Μονογενής Θεός Λόγος, ἐπιδημήσας πρός ἡμᾶς ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, Ἰάκωβε θεσπέσιε, πρῶτόν σέ ἀνέδειξε τῶν Ἱεροσολύμων, ποιμένα καί διδάσκαλον καί πιστόν οἰκονόμον τῶν μυστηρίων τῶν πνευματικῶν, ὅθεν σέ πάντες τιμῶμεν, ἀπόστολε».

Εορτάζοντες την 23ην του μηνός Οκτωβρίου  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ο Απόστολος & Αδελφόθεος, πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ο Ρωμαίος

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΩΝΙΟΣ

  • ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ του ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ του Θαυματουργού Βοροβίας

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 23ην του μηνός Οκτωβρίου