«ΟΙ ΤΑ ΧΕΡΟΥΒΙΜ» ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

Advertisements

Εορτάζοντες την 13ην του μηνός Οκτωβρίου


  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΡΠΟΣ, ΠΑΠΥΛΟΣ, ΑΓΑΘΟΔΩΡΟΣ και ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΧΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΣΚΟΡΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ο Ομολογητής και Πατρίκιος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ο Διάκονος, Ιερομάρτυρας που μαρτύρησε στην Περσία

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ

  • ΤΑ ΑΓΙΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

  • Η ΑΓΙΑ ΧΡΥΣΗ, η Νεομάρτυς

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 13ην του μηνός Οκτωβρίου

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ἦχος πλ. δ’

περδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ φωστῆρας ἐπὶ γῆς τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμελιώσας, καὶ δι’ αὐτῶν πρὸς τὴν ἀληθινὴν πίστιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας, Πολυεύσπλαγχνε δόξα σοι.

«ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΟΝ ΜΝΗΜΗΝ’ ΗΧΟΣ Δ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Δόξα Πατρί… ἦχος δ’

Τὴν ἐτήσιον μνήμην σήμερον, τῶν θεοφόρων Πατέρων, τῶν ἐκ πάσης τῆς οἰκουμένης, συναθροισθέντων, ἐν τῇ λαμπρᾷ πόλει Νικαέων, τῶν ὀρθοδόξων τὰ συστήματα, εὐσεβοῦντες πιστῶς ἑορτάσωμεν. Οὗτοι γὰρ τοῦ δεινοῦ Ἀρείου τὸ ἄθεον δόγμα, εὐσεβοφρόνως καθεῖλον, καὶ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, συνοδικῶς τοῦτον ἐξωστράκισαν, καὶ τρανῶς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ὁμοούσιον καὶ συναΐδιον, πρὸ τῶν αἰώνων ὄντα, τοῖς πᾶσιν ἐδίδαξαν ὁμολογεῖν, ἐν τῷ τῆς Πίστεως Συμβόλῳ, ἀκριβῶς καὶ εὐσεβῶς τοῦτο ἐκθέμενοι. Ὅθεν καὶ ἡμεῖς τοῖς θείοις αὐτῶν δόγμασιν ἑπόμενοι, βεβαίως πιστεύοντες λατρεύομεν, σὺν Πατρὶ τὸν Υἱόν, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Πανάγιον, ἐν μιᾷ Θεότητι, Τριάδα ὁμοούσιον.

«ΤΑΣ ΜΥΣΤΙΚΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ’ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Δόξα Πατρί… Ἦχος πλ. β’

Τὰς μυστικὰς σήμερον τοῦ Πνεύματος σάλπιγγας, τοὺς θεοφόρους Πατέρας ἀνευφημήσωμεν, τοὺς μελῳδήσαντας ἐν μέσῳ τῆς ἐκκλησίας, μέλος ἐναρμόνιον θεολογίας, Τριάδα μίαν ἀπαράλλακτον, οὐσίαν τε καὶ Θεότητα, τοὺς καθαιρέτας τῆς πλάνης, καὶ ὀρθοδόξων προμάχους, τοὺς πρεσβεύοντας πάντοτε Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχάς ἡμῶν.