«Ὅτε ἐξεδήμησας Θεοτόκε Παρθένε» ΗΧΟΣ Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ

Συνέχεια ανάγνωσης «Ὅτε ἐξεδήμησας Θεοτόκε Παρθένε» ΗΧΟΣ Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ

«Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας» ΗΧΟΣ Α΄ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Συνέχεια ανάγνωσης «Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας» ΗΧΟΣ Α΄ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

«ΤΗ ΑΘΑΝΑΤΩ ΣΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΙ» ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

Συνέχεια ανάγνωσης «ΤΗ ΑΘΑΝΑΤΩ ΣΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΙ» ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

» Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι» ΗΧΟΣ Α΄

Ἦχος α

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην Θεοτόκον.

Ὁ Εἱρμὸς

«Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τὸκον Παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε, τὴν κληρονομίαν σου».

 

«Ω ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΞΟΥ» ΒΑΒΑΙ» «ΤΗΝ ΣΗΝ» ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΧΟΣ Α΄ ΣΤΙΧΗΡΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Συνέχεια ανάγνωσης «Ω ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΞΟΥ» ΒΑΒΑΙ» «ΤΗΝ ΣΗΝ» ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΧΟΣ Α΄ ΣΤΙΧΗΡΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Εορτάζοντες την 15ην του μηνός Αυγούστου

 


https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/08/15_koimisi.jpg

  • Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

  • ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΡΣΙΖΙΟΣ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 15ην του μηνός Αυγούστου