ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

5 ΜΑΪΟΥ 2013

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΚΥΡΙΑΚῌ

ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ


 

Ες τ Λυχνικν, λλσσει ερες πσαν τν ερατικν στολν ατο, κα στς κατενπιον τς γας Τραπζης μετ το θυμιατο, σφραγζει σταυροειδς, κακφωνε λγων

 

Δξα τγᾳ, καμοουσῳ, κα ζωοποι, καδιαιρτῳ Τριδι πντοτε, νν καε κα ες τος αἰῶνας τν αἰώνων.

 

χος πλ. α’

Χριστς νστη κ νεκρν, θαντῳ θνατον πατσας, κα τος ν τος μνμασι, ζων χαρισμενος.

 

Λγεται δ τοτο τρςπ τοῦ προεξάρχοντος Ἀρχιερέως ἢ  ερως νευ στχων. Εθ’ οτω λγει τος πομνους στχους προεξάρχων, καθ’ καστον δ στχον ψλλεται μοως π τν Χορν τ ατ Τροπριον.

 

Στχ. α’νασττω Θες, κα διασκορπισθτωσαν οχθρο ατο, κα φυγτωσαν π προσπου ατο ο μισοντες ατν.

ὁ α’χορὸς

Χριστς νστη κ νεκρν…

 

Στχ. β’ς κλεπει καπνς, κλιπτωσαν, ὡς τκεται κηρς π προσπου πυρς.

ὁ β’χορὸς

Χριστς νστη κ νεκρν…

 

Στχ. γ’ Οτως πολονται ομαρτωλοπ προσπου το Θεο, κα ο δκαιοι εφρανθτωσαν.

ὁ α’χορὸς

Χριστς νστη κ νεκρν…

 

Στχ. δ’ Ατη μρα, ν ποησεν Κριος, γαλλιασμεθα, κα εφρανθμεν ν ατ.

ὁ β’χορὸς

Χριστς νστη κ νεκρν…

ὁ α’χορὸς

Δξα Πατρὶ …

Χριστς νστηκ νεκρν…

ὁ β’χορὸς

Κα νν…

Χριστς νστη κ νεκρν…

Ετα ὁ προεξάρχων, γεγονωτρᾳ φων

Χριστς νστη κ νεκρν, θαντῳ θνατον πατσας…

ὁ β’χορς

κα τος ν τος μνμασι ζων χαρισμενος.


Συναπτὴ μεγάλη

ὁ α’ χορός

Ἦχος β’  Ψαλμς ρμ’ (140)

·        Κριε κκραξα πρς σ, εσκουσν μου, εσκουσν μου, Κριε. Κριε, κκραξα πρς σ, εσκουσν μου πρσχες τ φων τς δεσες μου, ν τ κεκραγναι μ πρς σ εσκουσν μου, Κριε.

     ὁ β’ χορός

·        Κατευθυνθτω προσευχ μου, ς θυμαμα νπιν σου παρσις τν χειρν μου θυσα σπεριν εσκουσν μου, Κριε.

ὁ α’ χορός

Στχ.κ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε, Κύριε εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου.

χος β’

Τν πρ αἰώνων κ Πατρς γεννηθντα τν Θεν λγον σαρκωθντα, κ Παρθνου Μαρας, δετε προσκυνσωμεν, Σταυρν γρ πομείνας, τ ταφ παρεδθη, ς ατς θλησε, καναστς κ νεκρν, σωσ με τν πλανμενον νθρωπον. 

ὁ β’ χορός

Στχ. Γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.

Χριστς Σωτρ μν, τ καθ’ μν χειργραφον, προσηλσας τ Σταυρ, ξλειψε κα το θαντου τ κρτος κατργησε, Προσκυνομεν ατο, τν τριμερον γερσιν.  

ὁ α’ χορός

Στχ. ν νομας παρατηρσης, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; τι παρ σολασμός στιν.

Σν ρχαγγλοις μνσωμεν, Χριστο τν νστασιν, ατς γρ λυτρωτς στι κα Σωτρ τν ψυχν μν, καν δξ φοβερ, κα κραται δυνμει, πλιν ρχεται, κρναι κσμον ν πλασεν.

 ὁ β’ χορός

Στχ. Ἕνεκεν τονματς σου πμειν σε, Κριε, πμεινεν ψυχ μου ες τν λγον σου, λπισεν ψυχ μου π τν Κριον.

Σ τν σταυρωθντα κα ταφντα γγελος κρυξε Δεσπτην, καλεγε τας Γυναιξ, Δετε δετε, που κειτο Κριος, νστη γρ καθς επεν, ς παντοδναμος, δι σε προσκυνομεν τν μνον θνατον, Ζωοδτα Χριστλησον μς.

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ὁ α’ χορός

Ἦχος δ’

Στχ. π φυλακς πρωΐας μχρι νυκτς, π φυλακς πρωΐας, λπιστω σραὴλ π τν Κριον.

Αὐτόμελον

ς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν, ἀθλοφόρε Γεώργιε, συνελθόντες σήμερον, εὐφημοῦμέν σε, ὅτι τὸν δρόμον τετέλεκας, τὴν πίστιν τετήρηκας, καὶ ἐδέξω ἐκ Θεοῦ, τὸν τῆς νίκης σου στέφανον, ὃν ἱκέτευε, ἐκ φθορᾶς καὶ κινδύνων λυτρωθῆναι, τοὺς ἐν πίστει ἐκτελοῦντας, τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ

 ὁ β’ χορός

Στχ.τι παρ τ Κυρῳ τλεος κα πολλ παρ’ ατ λτρωσις κα ατς λυτρσεται τν σραὴλ κ πασν τν νομιν ατο.

Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν

ωμαλέῳ φρονήματι, πεποιθὼς ηὐτομόλησας, ὥσπερ λέων ἔνδοξε, πρὸς τὴν ἄθλησιν, ὑπερορῶν μὲν τοῦ σώματος, ὡς φθείρεσθαι μέλλοντος, τῆς ἀφθάρτου δὲ ψυχῆς, σοφῶς ἐπιμελούμενος, καὶ κολάσεων, πολυτρόποις ἰδέαις ἐπυρώθης, ὡς χρυσὸς κεκαθαρμένος, ἑπταπλασίως Γεώργιε.

 ὁ α’ χορός

Στχ. Ανετε τν Kριον πντα τθνη παινσατε ατν πντες ο λαο.

Τῷ Σωτῆρι συνέπαθες, καὶ θανάτῳ τὸν θάνατον, ἑκουσίως ἔνδοξε μιμησάμενος, συμβασιλεύεις λαμπρότατα, πορφύραν ἐξ αἵματος, ἐνδυσάμενος φαιδράν, καὶ τῷ σκήπτρῳ τῶν ἄθλων σου, ἐγκοσμούμενος, καὶ στεφάνῳ τῆς νίκης διαπρέπων, ἀπεράντους εἰς αἰῶνας, Μεγαλομάρτυς Γεώργιε.

ὁ β’χορὸς

 Στχ.τι κραταιθη τλεος ατοφ’ μς, καλθεια τοKυρου μνει ες τν αἰῶνα.

Τῷ τῆς πίστεως θώρακι, καὶ ἀσπίδι τῆς χάριτος, καὶ Σταυροῦ τῷ δόρατι, συμφραξάμενος, τοῖς ἐναντίοις ἀνάλωτος, ἐγένου Γεώργιε, καὶ ὡς θεῖος ἀριστεύς, τῶν δαιμόνων τὰς φάλαγγας, τροπωσάμενος, σὺν Ἀγγέλοις χορεύεις, τοὺς πιστοὺς δέ, περιέπων ἁγιάζεις, καὶ διασῴζεις καλούμενος.

 

α’ χορός 

Δξα Πατρί…χος πλ. β’

ξως τονματος, πολιτεσω στρατιτα Γεργιε, τν σταυρν γρ το Χριστο, π’ μων ρμενος, τν κ διαβολικς πλνης χερσωθεσαν γν καλλιργησας, κα τν κανθδη θρησκεαν τν εδλων κριζσας, τς ρθοδξου Πστεως κλμα κατεφτευσας, θεν βλυστνεις ἰάματα, τος ν πσ τ οκουμνῃ πιστος, κα Τριδος γεωργς, δκαιος νεδεχθης, Πρσβευε δεμεθα, πρ ερνης το κσμου, κα σωτηρας τν ψυχν μν.

 

 

β’ χορός

Κα νν… Θεοτοκον.

Παρλθεν σκι το νμου τς χριτος λθοσης, ς γρ βάτος οκ καετο καταφλεγομνη, οτω Παρθνος τεκες, κα Παρθνος μεινας, ντ στλου πυρς, δικαιοσνης ντειλεν ἥλιος, ντ Μωϋσως Χριστς, σωτηρα τν ψυχν μν.

 

Εσοδος μετ το Εαγγελου

Εσοδος.

Σοφα ρθοί !

ἦχος β’

Φς λαρν γας δξης, θαντου Πατρς, ορανου, γου, μκαρος, ησο Χριστ, λθντες π τν λου δσιν, δντες φς σπερινν, μνομεν Πατρα, Υἱόν, καγιον Πνεμα Θεν. ξιν σεν πσι καιρος, μνεσθαι φωνας ασίαις, Υἱὲ Θεο, ζων διδος, Δικσμος σ δοξζει.

 

σπρας προκείμενον!

  χος βαρς

Τίς Θες μγας, ς Θες μν, σ ε Θες, ποιν θαυμσια μνος.

Στχ.γνρισας ν τος λαος τν δναμν σου.

Τίς Θες μγας,..

Στχ. Κα επα, Νν ρξμην, ατη λλοωσις τς δεξις τοψστου.

Τίς Θες μγας,…

Στχ.μνσθην τν ργων Κυρου.

Τίς Θες μγας… 

Καπρ το καταξιωθναι μς τς κροσεως τογου Εαγγελου κτλ.

 

Εαγγλιον κατωννην

 

Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνῃγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων , ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ΄ ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τόν Κύριον.

Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν , Εἰρήνη ὑμῖν, καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς.καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς, Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον. ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφιένται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.

Θωμᾶς δέ, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς, ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί, Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἣλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἣλων, καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.

Ετα κτενς, τ, Επωμεν πντες… Καταξωσον Κριε… Πληρσωμεν τν σπερινν, κτλ.

 

Μετ δ τν κφνησιν, ψλλομεν τς κτωχου τ Στιχηρν ναστσιμον τν ποστχων.

 

α’ χορός

χος β’ ( Μέλος Στιχηραρικόν)

νστασς σου Χριστ Σωτρ πασαν φτισε τν οκουμνην, κανεκαλσω τδιον πλσμα, Παντοδναμε Κριε, δξα σοι.  

ὁ β’ χορός

χος πλ. α’

Στχ.νασττω Θες, κα διασκορπισθτωσαν οχθρο ατο, κα φυγτωσαν π προσπου ατο ο μισοντες ατν. 

Πσχα ερν μν σμερον ναδδεικται, Πσχα καινν, γιον, Πσχα μυστικν, Πσχα πανσεβσμιον, Πσχα Χριστς λυτρωτς, Πσχα μωμον, Πσχα μγα, Πσχα τν πιστν, Πσχα, τ πλας μν το Παραδεσου νοξαν, Πσχα, πντας γιζον πιστος.

 

α’ χορός

Στχ.ς κλεπει καπνς, κλιπτωσαν, ὡς τκεται κηρς π προσπου πυρς.

Δετε π θας Γυνακες εαγγελστριαι, κα τ Σιν επατε, Δχου παρ μν χαρς εαγγλια, τς ναστσεως Χριστο, τρπου, χρευε, καγλλου ερουσαλμ, τν Βασιλα Χριστν, θεασαμνη κ το μνματος, ς νυμφον προερχμενον.  

ὁ β’ χορός

Στχ. Οτως πολονται ομαρτωλοπ προσπου το Θεο κα ο δκαιοι εφρανθτωσαν.

Α Μυροφροι γυνακες, ρθρου βαθος, πιστσαι πρς τ μνμα το Ζωοδτου, ερον γγελον, π τν λθον καθμενον, κα ατς προσφθεγξμενος, ατας οτως λεγε΄ Τί ζητετε τν ζντα μετ τν νεκρν; τί θρηνετε τν φθαρτον ς ν φθορ; πελθοσαι κηρξατε, τος ατο Μαθητας.  

α’ χορός

Στχ. Ατη μρα, ν ποησεν Κριος, γαλλιασμεθα, κα εφρανθμεν ν ατ.

Πσχα τ τερπνν, Πσχα Κυρου, Πσχα, Πσχα πανσεβσμιον μν ντειλε, Πσχα, ν χαρλλλους περιπτυξμεθα, Πσχα λτρον λπης, κα γρ κ τφου σμερον σπερ κ παστο, κλμψας Χριστς, τ γναια χαρς πλησε λγων, κηρξατε ποστλοις.

β’ χορός

Δξα Πατρί…

χος δ’

Το Στουδτου

Τν νοερν δμαντα, τς καρτερας δελφο, πνευματικς εφημσωμεν, Γεργιον τν οδιμον Μρτυρα, ν πρ Χριστο πυρομενον, χλκευσαν κνδυνοι, καστμωσαν βσανοι, κα ποικλαι κολσεις νλωσαν, σμα τ φσει φθειρμενον, νκα γρ πθος τν φσιν, δι θαντου πεθων τν ραστν, διαβναι πρς τν ποθομενον, Χριστν τν Θεν, κα Σωτρα τν ψυχν μν

β’ χορός  

 

Κα νν…

ἦχος πλ. δ΄

ναστσεως μρα, κα λαμπρυνθμεν τ πανηγρει, καλλλους περιπτυξμεθα΄ Επωμεν δελφο, κα τος μισοσιν μς΄ Συγχωρσωμεν πντα τναστσει, κα οτω βοσωμεν,…

ὁ α’ χορός

Χριστς νστη κ νεκρν, θαντῳ θνατον πατσας, κα τος ν τος μνμασι, ζων χαρισμενος.

 ὁ β’ χορός

Ἀπολυτίκιον  Ἦχος δ’

ς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῶ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ὁ α’ χορός

Χριστς νστη κ νεκρν, θαντῳ θνατον πατσας, κα τος ν τος μνμασι, ζων χαρισμενος.

 

᾽Απόλυσις: Διαλογική· «῾Ο ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…».

 ὁ Προεξάρχων: πρός τόν λαόν· «Χριστός ἀνέστη».

῾Ο Λαός: «᾽Αληθῶς ἀνέστη», τό αὐτό ἐπαναλαμβάνεται ἄλλας δύο φοράς καί ἀκολούθως ἐκφωνεῖ·

ὁ Προεξάρχων: Τό· «Δόξα τῇ Αὐτοῦ τριημέρῳ ἐγέρσει».

῾Ο Λαός: ᾽Αποκρίνεται διά τοῦ· «Προσκυνοῦμεν Αὐτοῦ τήν τριήμερον ἔγερσιν».
ὁ Προεξάρχων: Κατακλείει διά τοῦ· «Χριστός ἀνέστη…»
(ὅλον),καὶ

῾ΟΛαός:᾽Αντιφωνεῖ· «᾽ΑληθῶςἀνέστηΚύριος».


5 ΜΑΪ13 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s