ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

 

5 ΜΑΪΟΥ 2013

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΠΑΝΝΥΧΙΣ

Ελογσαντος τοερως, λγομεν Τρισγιον. Παναγα Τρις…, Πτερ μν…, τι σοστιν…, Κριε λησον, ιβ’. Δετε προσκυνσωμεν..., κ γ’, κα τν Ν’ ψαλμν.

 

ὁ Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ὁ Ἀναγνώστης: μήν.

ὁ Προεστὼς: Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

 Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ’)

Δόξα Πατρί… Καὶ νῦν…

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.

Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν,

Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν.

Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν,

ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.  

Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα Πατρί… Καὶ νῦν…

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ὁ Ἱερεὺς: τι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία…

ναγνστης:μν. Κύριε ἐλέησον ( ιβ’) Δόξα πατρί..Καὶ νῦν…

·        ·      Δετε, προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν τ βασιλεμν Θε.

·        ·      Δετε, προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν Χριστ, τ βασιλεμν Θε.

·        ·      Δετε, προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν ατ Χριστ, τ βασιλε κα Θεμν. 

Ν’ Ψαλμς

·        ·        λησν με Θες κατ τ μγα λες σου κα κατ τ πλθος των οκτιρμν σου ξλειψον τνμημ μου.

·        ·        π πλεον πλνν με π τς νομας μου καπ τς μαρτας μου καθρισν με.

·        ·        τι τν νομαν μου γ γινσκω καμαρτα μου νπιν μουστ δι παντς.

·        ·        Σο μνμαρτον κα τ πονηρν νπιν σου ποησα πως ν δικαιωθς ν τος λγοις σου κα νικσς ν τ κρνεσθα σε.

·        ·        δο γρ ν νομαις συνελφθην καν μαρταις κσσησ με μτηρ μου.

·        ·        δο γρ λθειαν γπησας τδηλα κα τ κρφια τς σοφας σου δλωσς μοι.

·        ·        αντιες με σσπ κα καθαρισθσομαι πλυνες με καπρ χινα λευκανθσομαι.

·        ·        κουτιες μοιγαλλασιν κα εφροσνην γαλλισονται στέα τεταπεινωμνα.

·        ·        πστρεψον τ πρσωπν σου π τν μαρτιν μου κα πσας τς νομας μου ξλειψον.

·        ·        Καρδαν καθαρν κτσον ν μο Θες κα πνεμα εθς γκανισον ν τος γκτοις μου.

·        ·        Μποῤῥψς μεπ το προσπου σου κα τΠνεμα σου τγιον μντανλς π’ μοῦ.

·        ·        πδος μοι τν γαλλασιν το σωτηρου σου κα πνεματι γεμονικ στριξν με.

·        ·        Διδξω νμους τς δος σου κασεβες π σπιστρψουσιν.

·        ·        σα με ξ αμτων Θες, Θες τς σωτηρας μου, γαλλισεται γλσσ μου τν δικαιοσνην σου.

·        ·        Κριε, τ χελη μου νοξεις, κα τ στμα μου ναγγελε τν ανεσν σου.

·        ·        τι εθλησας θυσαν δωκα ν λοκαυτματα οκ εδοκσεις.

·        ·          Θυσα τ Θεῷ, πνεμα συντετριμμνον΄ καρδαν συντετριμμνην κα τεταπεινωμνην Θες οκ ξουδενσει.

·        ·        γθυνον, Κριε, ν τ εδοκ σου τν Σιν, κα οκοδομηθτω τ τεχη ερουσαλήμ.

·        ·        Ττε εδοκσεις θυσαν δικαιοσνης ναφορν καλοκαυτματα.

·                        Ττε νοσουσιν π τ θυσιαστριν σου μσχους, καίἐλέησόνμεΘεός.

·


δα‘ 

αχορὸς

χοςπλ. β‘  Ερμς

Κματιθαλσσης, τνκρψανταπλαι, δικτηντραννον, πγςκρυψαν, τνσεσωσμνωνοΠαδες, λλμεςςαΝενιδες, τΚυρσωμεν. νδξωςγρδεδξασται.

βχορὸς

Κματιθαλσσης

αχορὸς

Στίχ. ΔόξασοιΘεὸςἡμῶν, δόξασοι.

ΚριεΘεμου, ξδιονμνον, καπιτφιον, δήνσοισομαι, ττταφσουζωςμοι, τςεσδουςδιανοξαντι, καθαντῳθνατον, καᾅδηνθανατσαντι.

βχορὸς

Στίχ. ΔόξασοιΘεὸςἡμῶν, δόξασοι.

ΚριεΘεμου

αχορὸς

ΔξαΠατρί

νωσενθρνῳ, κακτωντφ, τπερκσμια, καποχθνια, κατανοονταΣωτρμου, δονετοτνεκρσεισου, πρνονρθηςγρ, νεκρςζωαρχικτατος.

 βχορὸς

Κανν

νασουτςδξης, τπνταπληρσῃς, καταπεφοτηκας, νκατωττοιςτςγς, πγρσοοκκρβη, πστασςμουνδμ, καταφεςφθαρνταμε, καινοποιες, Φιλνθρωπε.


δγ

 αχορὸς

 Ερμς

Στνπδτων, κρεμσανταπσαντνγνσχτως, Κτσιςκατιδοσα, ντΚρανκρεμμενον, θμβειπολλσυνεχετο. ΟκστινγιοςπλνσουΚριε, κραυγζουσα.

βχορὸς

Στνπδτων

αχορὸς

Στίχ. ΔόξασοιΘεὸςἡμῶν, δόξασοι.

Σμβολατςταφςσου, παρδειξαςτςρσειςπληθνας, ννδτκρφισου, θεανδρικςδιετρνωσας, κατοςνᾅδῃΔσποτα, οκστινγιος, πλνσουΚριε, κραυγζουσιν.

βχορὸς

Στίχ. ΔόξασοιΘεὸςἡμῶν, δόξασοι.

Σμβολα τς ταφς σου… 

ὁ α’χορὸς

Δξα Πατρὶ…

πλωσας τς παλμας, κανωσας τ τ πρν διεσττα, καταστολ δ Στερ, τν σινδνι κα μνματι, πεπεδημνους λυσας. Οκ στιν γιος, πλν σου Κριε, κραυγζοντας.

 ὁ β’χορὸς

Κα νν…

Μνματι κα σφραγσιν, χρητε συνεσχθης βουλσει, κα γρ τν δναμν σου, τας νεργεαις γνρισας, θεουργικς τος μλπουσιν, οκ στιν γιος,…

ὁ α’χορὸς

πλν σου Κριε φιλνθρωπε.

 

δ δ’

 ὁ β’χορὸς

ερμς

Τν ν Σταυρ σου θεαν κνωσιν, προορν ββακομ ξεστηκς βα. Σ δυναστν δικοψας κρτος γαθ, μιλν τος ν ᾅδη, ς παντοδναμος.

ὁ α’χορὸς

Τν ν Σταυρ σου θεαν κνωσιν…

ὁ β’χορὸς

Στίχ. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

βδμην σμερον γασας, ν ελγησας πρν, καταπασει τν ργων, παργεις γρ τ σμπαντα, κα καινοποιες, σαββατζων Σωτρ μου, κανακτμενος.

ὁ α’χορὸς

Στίχ. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

βδμην σμερον γασας…

ὁ β’χορὸς

Δξα Πατρί…

ωμαλαιτητι το κρεττονος, κνικσαντς σου, τς σαρκς ψυχ σου, διῄ ρηται σπαρττουσα, μφω γρ δεσμος, το θαντου κα ᾅδου, Λγε τ κρτει σου.

 αχορὸς

Κανν

ᾅδηςΛγεσυναντσαςσοι, πικρνθη, βροτνρντεθεωμνον, κατστικτοντοςμλωψι, καπανσθενουργν, τφρικττςμορφςδ,…

βχορὸς

διαπεφνηκεν.

δε

αχορὸς

 ερμς

ΘεοφανεαςσουΧριστ, τςπρςμςσυμπαθςγενομνης, σαΐαςφςδννσπερον, κνυκτςρθρσαςκραγαζεν. ναστσονταιονεκρο, καγερθσονταιοντοςμνημεοις, καπντεςοντγγαλλισονται.

ὁ β’χορὸς

Θεοφανεας σου Χριστ

ὁ α’χορὸς

Στίχ. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Νεοποιες τος γηγενες, πλαστουργς χοϊκς χρηματσας, κα σινδν κα τφος πεμφανουσι, τ συνν σοι Λγε μυστριον, εσχμων γρ βουλευτς, τν το σ φσαντος βουλν σχηματζει, ν σο μεγαλοπρεπς καινοποιοντς με.

ὁ β’χορὸς

Στίχ. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Νεοποιες τος γηγενες…

ὁ α’χορὸς

Δξα Πατρί…

Δι θαντου τ θνητν, δι ταφς τ φθαρτν μεταβλλεις, φθαρτζεις γρ θεοπρεπστατα, παθανατζων τ πρσλημμα, γρ σρξ σου διαφθορν οκ εδε Δσποτα, οδ ψυχ σου ες ᾅδου, ξενοπρεπς γκαταλλειπται.

 βχορὸς

Κανν

ξλοχετουπροελθών, καλογχευθεςτνπλευρνΠλαστουργμου, ξατςεργσωτννπλασιν, τντςΕαςδμγενμενος, φυπνσαςπερφυς, πνονφυσζωον, καζωνγεραςξπνου,…

αχορὸς

κατςφθορςςπαντοδναμος

δς

βχορὸς

 ερμς

Συνεσχθη, λλοκατεσχθη, στέρνοιςκητῴοιςωνς, σογρτντπονφρων, τοπαθντοςκαταφδοθντος, ςκθαλμου, τοθηρςνθορε, προσεφνειδτκουστωδ. Οφυλασσμενοιμταιακαψευδ, λεονατοςγκατελπετε.

αχορὸς

Συνεσχθη, λλοκατεσχθη

βχορὸς

Στίχ. ΔόξασοιΘεὸςἡμῶν, δόξασοι.

νῃρθης, λλοδιῃρθης, Λγεςμετσχεςσαρκς, εγρκαλλυτασου, ναςντκαιρτοπθους, λλκαοτωμανπστασις, τςθετητοςκατςσαρκςσου, νμφοτροιςγρ, εςπρχειςΥἱός, ΛγοςτοΘεο, Θεςκανθρωπος.

αχορὸς

Στίχ. ΔόξασοιΘεὸςἡμῶν, δόξασοι.

νῃρθης, λλοδιῃρθης

βχορὸς

ΔξαΠατρὶ

Βροτοκτνον, λλοθεοκτνον, φυτπτασματοδμ, εγρκαππονθσου, τςσαρκςχοϊκοσα, λλθετηςπαθςδιμεινε, τφθαρτνδσουπρςφθαρσανμετεστοιχεωσας, καφθρτουζως, δειξαςπηγνξναστσεως.

 αχορὸς

Κανν

Βασιλεει, λλοκαωνζει, ᾅδηςτογνουςτνβροτν, σγρτεθεςντφ, κραταιὲζωαρχικπαλμῃ, ττοθαντου, κλεθραδιεσπραξας, κακρυξαςτοςπαἰῶνοςκεκαθεδουσιλτρωσινψευδ,…

βχορὸς

Στεργεγονςνεκρνπρωττοκος

δζ

αχορὸς

 ερμς

φραστονθαμα! νκαμνυσμενος, τοςσουςΠαδαςκφλογς, ντφνεκρς, πνουςκατατθεται, εςσωτηρανμντνμελῳδοντων. Λυτρωτ, Θεςελογητςε.

βχορὸς

φραστονθαμα!…

αχορὸς

Στίχ. ΔόξασοιΘεὸςἡμῶν, δόξασοι.

Τέτρωταιᾅδης, ντκαρδδεξμενοςτντρωθνταλγχῃτνπλευρν, κασθνειπυρθεδαπανμενος, εςσωτηρανμντνμελῳδοντων. Λυτρωτ, Θεςελογητςε.  

βχορὸς

Στίχ. ΔόξασοιΘεὸςἡμῶν, δόξασοι.

λβιοςτφος! ναυτγρδεξμενος, ςπνοντατνΔημιουργν, ζωςθησαυρς, θεοςναδδεικται, εςσωτηρανμντνμελῳδοντων. Λυτρωτ, Θεςελογητςε

 αχορὸς

ΔξαΠατρί

Νμῳθανντων, τννττφωκατθεσιν, τνλωνδχεταιζω, κατοτονπηγν, δεκνυσινγρσεως, εςσωτηρανμντνμελῳδοντων. Λυτρωτ, Θεςελογητςε.

 βχορὸς

Κανν

Μαπρχεν, ντᾅδηχριστος, καντφ, καντδμ, θετηςΧριστο, σνΠατρκαΠνεματι, εςσωτηρανμντνμελῳδοντων. Λυτρωτ,…

αχορὸς

Θεςελογητςε.


δη

βχορὸς

 ερμς

κστηθιφρττωνοραν, κασαλευθτωσαντθεμλιατςγς, δογρννεκροςλογζεται, νψστοιςοκν, κατφῳσμικρξενοδοχεται, νΠαδεςελογετε, ερεςνυμνετε, λαςπερυψοτε, εςπνταςτοςαἰῶνας.

αχορὸς

κστηθιφρττωνοραν

βχορὸς

Στίχ. ΔόξασοιΘεὸςἡμῶν, δόξασοι.

Λλυταιχραντοςνας, τνπεπτωκυῗανδσυνανστησισκηνν. δμγρτπροτρῳδετερος, νψστοιςοκν, κατλθενμχριςᾅδουταμεων, νΠαδεςελογετε, ερεςνυμνετε, λαςπερυψοτε, εςπνταςτοςαἰῶνας.

αχορὸς

.

Στίχ. ΔόξασοιΘεὸςἡμῶν, δόξασοι.

Λλυταιχραντοςνας

 βχορὸς

ΔξαΠατρί

ΠπαυταιτλμαΜαθητν, ριμαθααςδριστεειωσφ, νεκρνγρκαγυμννθεμενος, τνππντωνΘεν, ατεται, κακηδεεικραυγζων, οΠαδεςελογετε, ερεςνυμνετε, λαςπερυψοτε, εςπνταςτοςαἰῶνας.

 αχορὸς

Κανν

τνθαυμτωντνκαινν! γαθτητος! φρστουνοχς! κνγρπγςσφραγζεται, νψστοιςοκν, καπλνοςΘεςσυκοφαντεται, νΠαδεςελογετε, ερεςνυμνετε, λαςπερυψοτε,…

βχορὸς

εςπνταςτοςαἰῶνας.

δθ

αχορὸς

 Ερμς

ΜποδρουμουΜτερ, καθορσαντφ, ννγαστρνευσπορς, συνλαβεςΥἱόν, ναστσομαιγρκαδοξασθσομαι, καψσωνδξ, παστωςςΘες, τοςνπστεικαπθῳσμεγαλνοντας.

βχορὸς

ΜποδρουμουΜτερ

αχορὸς

Στίχ. ΔόξασοιΘεὸςἡμῶν, δόξασοι.

πτξνῳσουτκῳ, τςδναςφυγοσα, περφυςμακαρσθην, ναρχεΥἱέ, ννδσεΘεμου, πνουνρσανεκρν, τομφατςλπης, σπαρττομαιδεινς, λλνστηθι, πωςμεγαλυνθσωμαι.

βχορὸς

Στίχ. ΔόξασοιΘεὸςἡμῶν, δόξασοι.

πτξνῳσουτκῳ

αχορὸς

ΔξαΠατρί

Γμεκαλπτεικντα, λλὰφρττουσινᾅδου, οπυλωρο, μφιεσμνον, βλποντεςστολν, μαγμνηνΜτερ, τςκδικσεως, τοςχθροςνΣταυργρ, πατξαςςΘες, ναστσομαιαθιςκαμεγαλνωσε

  βχορὸς

Κανν

γαλλισθωΚτσις, εφραινσθωσανπντεςογηγενες, γρχθρςσκλευταιᾅδης, μετμρωνΓυνακεςπροσυπανττωσαν, τνδμσντΕ, λυτρομαιπαγγεν, καττρτῃμρᾳξαναστσομαι.

 

αχορὸς

ΜποδρουμουΜτερ, καθορσαντφ, ννγαστρνευσπορς, συνλαβεςΥἱόν, ναστσομαιγρκαδοξασθσομαι, καψσωνδξ, παστωςςΘες, τοςνπστεικαπθῳσμεγαλνοντας.


Τρισγιον. ΠαναγαΤρις…, Πτερμν…, τισοστιν…     

Ἀπολυτίκιον.Ἦχοςβ.

τεκατῆλθεςπρὸςτὸνθάνατον, Ζωὴἀθάνατος, τότετὸνδηνἐνέκρωσαςτῇἀστραπῇτῆςθεότητος, ὅτεδὲκαὶτοὺςτεθνεῶταςἐκτῶνκαταχθονίωνἀνέστησας, πᾶσαιαἱΔυνάμειςτῶνἐπουρανίωνἐκραύγαζον, ΖωοδόταΧριστὲΘεὸςἡμῶνδόξασοι.

κτενςκαπλυσιςμεττο

«ναστςκνεκρν…»


ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 

χος πλ. α’

ὁ Προεξάρχων: Δετε λβετε φς κ τονεσπρου φωτς, κα δοξσατε Χριστν, τν ναστντα κ νεκρν.

ὁ α’ χορὸς

Δετε λβετε φς κ τονεσπρου φωτς, κα δοξσατε Χριστν, τν ναστντα κ νεκρν.

ὁ β’ χορὸς

Δετε λβετε φς…

ὁ α’χορὸς

χος πλ. β’

Τν νστασν σου, Χριστ Σωτρ, γγελοι μνοσιν ν ορανος, καμς τος π γς καταξωσον ν καθαρ καρδᾳ σ δοξζειν.

 

ὁ Διάκονος: Καὶ ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς…

ὁ α’χορὸς: Κύριε, ἐλέησον (γ’).

ὁ Διάκονος: Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.

ὁ Προεξάρχων: Εἰρήνη πᾶσι.

ὁ β’χορὸς: Καὶ τῷ Πνεύματί σου.

ὁ Προεξάρχων: κ τοῦ κατὰ Μάρκον ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα

Διάκονος: Πρόσχωμεν.   

ὁ α’χορὸς

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

(Κεφ. 16,1-8)

ὁ Προεξάρχων: Διαγενομένου τοῦ Σαββάτου, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν τὸν Ἰησοῦν. καὶ λίαν πρωΐ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς, Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος, ἣν γὰρ μέγας σφόδρα. καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον, εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολήν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. ὁ δὲ λέγει αὐταῖς΄ Μὴ ἐκθαμβεῖσθε,  Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον, ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὦδε, ἴδε, ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν, ἀλλ’ ὑπάγετε, εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ, ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον, ἐφοβοῦντο γάρ.

ὁ α’χορς

Δξα σοι, Κριε, δξα σοι.


Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ

ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΟΡΘΡΟΣ

ὁ Προεξάρχων θυμιῶν:

Δξα τγᾳ, καμοουσῳ, κα ζωοποι, καδιαιρτῳ Τριδι πντοτε, νν καε κα ες τος αἰῶνας τν αἰώνων.  

χος πλ. α’

Χριστς νστη κ νεκρν, θαντῳ θνατον πατσας, κα τος ν τος μνμασι, ζων χαρισμενος.

 

Λγεται δ τοτο τρςπ τοῦ προεξάρχοντος Ἀρχιερέως ἢ  ερως νευ στχων. Εθ’ οτω λγει τος πομνους στχους προεξάρχων, καθ’ καστον δ στχον ψλλεται μοως π τν Χορν τ ατ Τροπριον.

 

Στχ. α’νασττω Θες, κα διασκορπισθτωσαν οχθρο ατο, κα φυγτωσαν π προσπου ατο ο μισοντες ατν.

ὁ α’χορὸς

Χριστς νστη κ νεκρν…

 

Στχ. β’ς κλεπει καπνς, κλιπτωσαν, ὡς τκεται κηρς π προσπου πυρς.

ὁ β’χορὸς

Χριστς νστη κ νεκρν…

 

Στχ. γ’ Οτως πολονται ομαρτωλοπ προσπου το Θεο, κα ο δκαιοι εφρανθτωσαν.

ὁ α’χορὸς

Χριστς νστη κ νεκρν…

 

Στχ. δ’ Ατη μρα, ν ποησεν Κριος, γαλλιασμεθα, κα εφρανθμεν ν ατ.

ὁ α’χορὸς

Χριστς νστη κ νεκρν…

ὁ α’χορὸς

Δξα Πατρί…

Χριστς νστηκ νεκρν…

ὁ β’χορὸς

Κα νν…

Χριστς νστη κ νεκρν…

Ετα ὁ προεξάρχων, γεγονωτρᾳ φων

Χριστς νστη κ νεκρν, θαντῳ θνατον πατσας…

ὁ β’χορς

κα τος ν τος μνμασι ζων χαρισμενος.


Συναπτὴ μεγάλη κα κφνησις

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα…

Κανν

ποημα ωννου το Δαμασκηνο, ψάλλεται δὲ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς ἓξ ἢ χάριν συντομίας εἰς τέσσαρα τροπάρια   

δ α’

χος α’

 ὁ α’χορὸς

ερμς

ναστσεως μρα λαμπρυνθμεν λαο, Πσχα Κυρου, Πσχα, κ γρ θαντου πρς ζων, κακ γς πρς ορανν, Χριστς Θες, μς διεββασεν, πινκιον ᾄδοντας.

ὁ β’χορὸς

ναστσεως μρα λαμπρυνθμεν λαο,…

ὁ α’χορὸς

Στχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.

Καθαρθμεν τς ασθσεις, καψμεθα, τπροστῳ φωτ τς ναστσεως, Χριστν ξαστρπτοντα, κα, Χαρετε, φσκοντα, τρανς κουσμεθα, πινκιον ᾄδοντες.

ὁ β’χορὸς

Στχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.

Καθαρθμεν τς ασθσεις,… 

ὁ α’χορὸς

Δξα Πατρί…

Ορανο μν παξως εφραινσθωσαν, γ δγαλλισθω,  ορταζτω δ κσμος, ρατς τε πας καἀόρατος, Χριστς γρ γγερται, εφροσνη αἰώνιος.

 

ὁ β’χορὸς

Κα νν…

Ορανο μν παξως εφραινσθωσαν,…

ὁ α’χορὸς

Καταβασα

ναστσεως μρα λαμπρυνθμεν λαο, Πσχα Κυρου, Πσχα, κ γρ θαντου πρς ζων, κακ γς πρς ορανν, Χριστς Θες, μς διεββασεν, πινκιον ᾄδοντας. 

ὁ β’χορὸς

Χριστς νστη κ νεκρν, θαντῳ θνατον πατσας κα τος ν τος μνμασι ζων χαρισμενος.

ὁ α’χορὸς

Χριστς νστη…

ὁ β’χορὸς

Χριστς νστη… 

ὁ α’χορὸς

ναστς ησος π το τφου καθς προεπεν, δωκεν μν τν αἰώνιον ζων κα μγα λεος. 


Ετα, Συναπτ μικρ μεθ’ ν κφνησις

τι σν τ κρτος…

δ γ’

ὁ α’χορὸς

ερμς

Δετε πμα πωμεν καινν, οκ κ πτρας γνου τερατουργομενον, λλ’ φθαρσας πηγν, κ τφου μβρσαντος Χριστο, ν ᾧ στερεομεθα.

ὁ β’χορὸς

Δετε πμα πωμεν καινν,…

ὁ α’χορὸς

Στχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.

Νν πντα πεπλρωται φωτς, ορανς τε κα γ, κα τ καταχθνια, ορταζτω γον πσα κτσις, τν γερσιν Χριστο, ν ᾗ στερωται.

ὁ β’χορὸς

Στχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.

Νν πντα πεπλρωται φωτς,… 

ὁ α’χορὸς

Δξα Πατρὶ …

Χθς συνεθαπτμην σοι Χριστ συνεγερομαι σμερον ναστντι σοι, συνεσταυρομην σοι χθς ατς με συνδξασον Σωτρ, ν τ βασιλεᾳ σου.

 

ὁ β’χορὸς

Κα νν… 

Χθς συνεθαπτμην σοι Χριστὲ…

ὁ α’χορὸς

Καταβασα

Δετε πμα πωμεν καινν, οκ κ πτρας γνου τερατουργομενον, λλ’ φθαρσας πηγν, κ τφου μβρσαντος Χριστο, ν ᾧ στερεομεθα.

ὁ β’χορὸς

Χριστς νστη κ νεκρν, θαντῳ θνατον πατσας κα τος ν τος μνμασι ζων χαρισμενος.

ὁ α’χορὸς

Χριστς νστη… 

ὁ β’χορὸς

Χριστς νστη…

ὁ α’χορὸς

ναστς ησος π το τφου καθς προεπεν, δωκεν μν τν αἰώνιον ζων κα μγα λεος. 


Ετα, Συναπτ μικρ μεθ’ ν κφνησις

τι σ ε Θες μν…

πακοὴἮχος δ’ ( χύμα)

Προλαβοσαι τν ρθρον α περ Μαριμ, κα εροσαι τν λθον ποκυλισθντα το μνματος, κουον κ τογγλου, τν ν φωτϊδπρχοντα, μετ νεκρν τ ζητετε ς νθρωπον; βλπετε τντφια σπργανα, δρμετε, κα τ κσμῳ κηρξατε, ς γρθη Κριος, θανατσας τν θνατον, τι πρχει Θεο Υἱός, το σῴζοντος τ γνος τν νθρπων.


δ δ’

 ὁ β’χορὸς

ερμς

π τς θεας φυλακς θεηγρος ββακομ, σττω μεθ’ μν κα δεικντω, φαεσφρον γγελον, διαπρυσως λγοντα, Σμερον σωτηρα τῷ κσμῳ, τι νστη Χριστς ς παντοδναμος.

ὁ α’χορὸς

π τς θεας φυλακς θεηγρος ββακομ,…

ὁ β’χορὸς

Στχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.

ρσεν μν, ς διανοξαν, τν παρθενεουσαν νηδν, πφηνε Χριστς, ς βρωτς δ, μνς προσηγρευται, μωμος δ, ς γευστος κηλδος, τμτερον Πσχα, κας Θες ληθς, τλειος λλεκται.

ὁ α’χορὸς

Στχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.

ρσεν μν, ς διανοξαν, τν παρθενεουσαν νηδν…

ὁ β’χορὸς

Δξα Πατρὶ …

ς νιασιος μνς, ελογομενος μν, στφανος χρηστς κουσως, πρ πντων τθυται, Πσχα τ καθαρτριον, κα αθις κ το τφου ραος, δικαιοσνης μν λαμψεν λιος.  

ὁ α’χορὸς

Κα νν…

θεοπτωρ μν Δαυΐδ, πρ τς σκιδους κιβωτολατο σκιρτν, λας δ το Θεογιος, τν τν συμβλων κβασιν, ρντες, εφρανθμεν νθως, τι νστη Χριστς ς παντοδναμος. 

Καταβασα

ὁ β’χορὸς

π τς θεας φυλακς θεηγρος ββακομ, σττω μεθ’ μν κα δεικντω, φαεσφρον γγελον, διαπρυσως λγοντα, Σμερον σωτηρα τ κσμῳ, τι νστη Χριστς ς παντοδναμος. 

ὁ α’χορὸς

Χριστς νστη κ νεκρν, θαντῳ θνατον πατσας κα τος ν τος μνμασι ζων χαρισμενος.

ὁ β’χορὸς

Χριστς νστη… 

ὁ α’χορὸς

Χριστς νστη…  

ὁ β’χορὸς

ναστς ησος π το τφου καθς προεπεν, δωκεν μν τν αἰώνιον ζων κα μγα λεος


Ετα, Συναπτ μικρ μεθ’ ν κφνησις

τι γαθς κα φιλνθρωπος… 

δ ε’

 ὁ α’χορὸς

ερμς

ρθρσωμεν ρθρου βαθος, καντ μύρου τν μνον προσοσομεν τ Δεσπτῃ, κα Χριστν ψμεθα, δικαιοσνης λιον, πσι ζων νατλλοντα.

ὁ β’χορὸς

ρθρσωμεν ρθρου βαθος…

ὁ α’χορὸς

Στχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.

Τν μετρν σου εσπλαγχναν, ο τας το ᾋδου σειρας, συνεχμενοι δεδορκτες, πρς τ φς πεγοντο Χριστ, γαλλομνῳ ποδ, Πσχα κροτοντες αἰώνιον.  

ὁ β’χορὸς

Στχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.

Τν μετρν σου εσπλαγχναν,… 

ὁ α’χορὸς

Δξα Πατρὶ …

Προσλθωμεν λαμπαδηφροι, τ προϊντι Χριστκ το μνματος, ς νυμφῳ, κα συνεορτσωμεν τας φιλερτοις τξεσι, Πσχα Θεο τ σωτριον.

ὁ β’χορὸς

Κα νν…

Προσλθωμεν λαμπαδηφροι,…

Καταβασα

ὁ α’χορὸς

ρθρσωμεν ρθρου βαθος, καντ μύρου τν μνον προσοσομεν τ Δεσπτῃ, κα Χριστν ψμεθα, δικαιοσνης λιον, πσι ζων νατλλοντα. 

ὁ β’χορὸς

Χριστς νστη κ νεκρν, θαντῳ θνατον πατσας κα τος ν τος μνμασι ζων χαρισμενος.

ὁ α’χορὸς

Χριστς νστη… 

ὁ β’χορὸς

Χριστς νστη…  

ὁ α’χορὸς

ναστς ησος π το τφου καθς προεπεν, δωκεν μν τν αἰώνιον ζων κα μγα λεος


Ετα, Συναπτ μικρ μεθ’ ν κφνησις

τι γασται… 

δ ς’

ὁ β’χορὸς

  ερμς

Κατλθες ν τος κατωττοις τς γς, κα συντριψας μοχλος αωνους, κατχους πεπεδημνων Χριστ, κα τριμερος ς κ κτους ωνς, ξανστης το τφου.

ὁ α’χορὸς

Κατλθες ν τος κατωττοις τς γς,…

ὁ β’χορὸς

Στχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.

Φυλξας τ σμαντρα σα Χριστ, ξηγρθης το τφου, τς κλες τς Παρθνου μ λυμηνμενος ν τ τκῳ σου, κανωξας μν, Παραδεσου τς πλας.

ὁ α’χορὸς

Στχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.

Φυλξας τ σμαντρα σα Χριστ,…

ὁ β’χορὸς

Δξα Πατρὶ …

Στρ μου τ ζν τε καθυτον, ερεον, ς Θες, σεαυτν κουσως, προσαγαγν τ Πατρ, συνανστησας, παγγεν τν δμ, ναστς κ το τφου.

ὁ α’χορὸς

Κα νν…

Στρ μου τ ζν τε καθυτον, ερεον…

Καταβασα

ὁ β’χορὸς

Κατλθες ν τος κατωττοις τς γς, κα συντριψας μοχλος αωνους, κατχους πεπεδημνων Χριστ, κα τριμερος ς κ κτους ωνς, ξανστης το τφου. 

ὁ α’χορὸς

Χριστς νστη κ νεκρν, θαντῳ θνατον πατσας κα τος ν τος μνμασι ζων χαρισμενος.

ὁ β’χορὸς

Χριστς νστη…   

ὁ α’χορὸς

Χριστς νστη…

ὁ β’χορὸς

ναστς ησος π το τφου καθς προεπεν, δωκεν μν τν αἰώνιον ζων κα μγα λεος. 


Ετα, Συναπτ μικρ μεθ’ ν κφνησις

Σ γρ ε βασιλες…

Κοντκιον  χος πλ. δ’

Ε καν τφ κατλθες θνατε, λλ το ᾋδου καθελες τν δναμιν, κανστης ς νικητς, Χριστ Θες, γυναιξ μυροφροις φθεγξμενος, χαρετε, κα τος σος ποστλοις ερνην δωρομενος τος πεσοσι παρχων νστασιν.

Οκος

Τν πρλου λιον, δναντά ποτεν τφ, προφθασαν πρς ρθρον, κζητοσαι ς μραν, Μυροφροι κραι, κα πρς λλλας βων, φλαι, δετε τος ρμασιν παλεψωμεν, Σμα ζωηφρον κα τεθαμμνον, σρκα νιστσαν τν παραπεσντα δμ κεμενον ν τ μνματι, γωμεν, σπεσωμεν, σπερ ο Μγοι, κα προσκυνσωμεν, κα προσκομσωμεν τ μρα ς δρα τ μν σπαργνοις, λλ’ ν σινδνι νειλημνῳ, κα κλασωμεν, κα κρξωμεν, Δσποτα ξεγρθητι, τος πεσοσι παρχων νστασιν.

Συναξριον

Τῇ Ε’ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης.

Στίχοι

·        Ξίφει θανοῦσα καὶ βιώσασα ξένως,

·        Εἰρηνικῶς τέθνηκας αὖθις, Εἰρήνη.

·        Εἰρήνη τμηθεῖσα ἀνέγρετο καὶ θάνε πέμπτῃ.

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς ἀθλήσεως τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Νεοφύτου, Γαΐου καὶ Γαϊανοῦ.

 

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ σεπτῷ καὶ σεβασμίῳ ναῷ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, τῷ ὄντι ἐν τοῖς Δαρείου.

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Ἀνάμνησις τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τοῖς Κύρου.

 

Τγᾳ κα μεγλῃ Κυριακ το Πσχα, ατν τν ζωηφρον νστασιν ορτζομεν το Κυρου, κα Θεο κα Σωτρος μν ησο Χριστο.

Στχοι

·        ·       Χριστς κατελθν πρς πλην ᾍδου μνος

·        ·       Λαβν νλθε πολλ τς νκης σκύλα.

 

Ατ δξα κα τ κρτος ες τος αἰῶνας τν αἰώνων. μν.

 

νστασιν Χριστο θεασμενοι, προσκυνσωμεν γιον, Κριον, ησον τν μνον ναμρτητον. Τν Σταυρν σου, Χριστ, προσκυνομεν, κα τν γαν σου νστασιν μνομεν κα δοξζομεν, Σ γρ ε Θες μν, κτς σολλον οκ οδαμεν, τνομ σου νομζομεν, Δετε πντες ο πιστο, προσκυνσωμεν τν το Χριστογαν νστασιν, δο γρ λθε δι το Σταυρο, χαρν λῳ τ κσμῳ, Δι παντς ελογοντες τν Κριον, μνομεν τν νστασιν ατο, Σταυρν γρ πομείνας δι’ μς, θαντῳ θνατον λεσεν.

( Ἀναγινώσκεται ἐκ τρίτου)

ναστς ησος π το τφου καθς προεπεν, δωκεν μν τν αἰώνιον ζων κα μγα λεος.

( Ἀναγινώσκεται ἐκ τρίτου)  


 

δ ζ’

ὁ α’χορὸς

 ερμς

Παδας κ καμνου υσμενος, γενμενος νθρωπος, πσχει ς θνητς, κα δι πθους τ θνητν, φθαρσας νδει επρπειαν, μνος ελογητς τν Πατρων, Θες καπερνδοξος.

ὁ β’χορὸς

Παδας κ καμνου υσμενος,… 

ὁ α’χορὸς

Στχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.

Γυνακες μετ μρων θεφρονες, πσω σου δραμον, ν δς θνητν, μετ δακρων ζτουν, προσεκνησαν χαρουσαι ζντα Θεν, κα Πσχα τ μυστικν σος Χριστ Μαθητας εηγγελσαντο.

ὁ β’χορὸς

Στχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.

Γυνακες μετ μρων θεφρονες,…

ὁ α’χορὸς

Δξα Πατρὶ …

Θαντου ορτζομεν νκρωσιν ᾋδου τν καθαρεσιν, λλης βιοτς, τς αωνου παρχν, κα σκιρτντες μνομεν τν ατιον, τν μνον ελογητν τν Πατρων, Θεν καπερνδοξον.

 

ὁ β’χορὸς

Κα νν…

ς ντως ερ κα πανορτος, ατη σωτριος, νξ κα φωταυγς, τς λαμπροφρου μρας, τς γρσεως οσα προγγελος, ν ᾗ τχρονον φς, κ τφου σωματικς πσιν πλαμψεν.

Καταβασα

ὁ α’χορὸς

Παδας κ καμνου υσμενος, γενμενος νθρωπος, πσχει ς θνητς, κα δι Πθους τ θνητν, φθαρσας νδει επρπειαν, μνος ελογητς τν Πατρων, Θες καπερνδοξος.

ὁ β’χορὸς

Χριστς νστη κ νεκρν, θαντῳ θνατον πατσας κα τος ν τος μνμασι ζων χαρισμενος.

ὁ α’χορὸς

Χριστς νστη… 

ὁ β’χορὸς

Χριστς νστη…

ὁ α’χορὸς

ναστς ησος π το τφου καθς προεπεν, δωκεν μν τν αἰώνιον ζων κα μγα λεος. 


Ετα, Συναπτ μικρ μεθ’ ν κφνησις

Εη τ κρτος…

δ η’

  ὁ β’χορὸς

ερμς

Ατη κλητ καγα μρα, μα τν Σαββτων, βασιλς κα κυρα, ορτν ορτ, κα πανγυρις στ πανηγρεων, ν ᾗ ελογομεν, Χριστν ες τος αἰῶνας.

ὁ α’χορὸς

Ατη κλητ καγα μρα,… 

ὁ β’χορὸς

Στχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.

Δετε το καινο τς μπλου γεννματος τς θεας εφροσνης, ν τ εσμῳ μρᾳ τς γρσεως, βασιλεας τε Χριστο κοινωνσωμεν, μνοντες ατν, ς Θεν ες τος αἰῶνας.

ὁ α’χορὸς

Στχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου, Κύριε.

Δετε το καινο τς μπλου…

ὁ β’χορὸς

Στίχ. Εὐλογοῦμεν Πατέρα ,Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα τὸν Κύριον.

ρον κκλ τος φθαλμος σου Σιν καδε, δο γρ κασ σοι, θεοφεγγες ς φωστρες, κ δυσμν κα βοῤῥ, κα θαλσσης, καἑῴας τ τκνα σου ν σο ελογοντα, Χριστν ες τος αἰῶνας.  

ὁ α’χορὸς

Κα νν…

Πτερ παντοκρτορ, κα Λγε, κα Πνεμα, τρισν νιζομνη, ν ποστσεσι φσις, περοσιε καπρθεε ες σ βεβαπτσμεθα, κα σ ελογομεν, ες πντας τος αἰῶνας. 

ὁ β’χορὸς

Καταβασα

Στίχ. Ανομεν, ελογομεν,  προσκυνομεν τν Κριον.

Ατη κλητ καγα μρα, μα τν Σαββτων, βασιλς κα κυρα, ορτν ορτ, κα πανγυρις στ πανηγρεων, ν ᾗ ελογομεν, Χριστν ες τος αἰῶνας. 

ὁ α’χορὸς

Χριστς νστη κ νεκρν, θαντῳ θνατον πατσας κα τος ν τος μνμασι ζων χαρισμενος.

ὁ β’χορὸς

Χριστς νστη… 

ὁ α’χορὸς

Χριστς νστη…  

ὁ β’χορὸς

ναστς ησος π το τφου καθς προεπεν, δωκεν μν τν αἰώνιον ζων κα μγα λεος. 


Ετα, Συναπτ μικρ μεθ’ ν κφνησις

τι ηλγηται…

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτὸς…

δ θ’

ὁ α’χορὸς

Στχ. Μεγάλυνον, ψυχή μου, τόν ἐθελουσίως παθόντα καί ταφέντα καί ἐξαναστάντα τριήμερον ἐκ τάφου.

  ερμς

Φωτζου, φωτζου, να ερουσαλμ, γρ δξα Κυρου π σντειλε, Χρευε νν, καγλλου Σιν, σ δγν, τρπου Θεοτκε, ν τγρσει το τκου σου.

ὁ β’χορὸς

Στχ. Μεγάλυνον, ψυχή μου, τόν ἐξαναστάντα, τριήμερον ἐκ τάφου, Χριστόν τόν ζωοδότην.

Φωτζου, φωτζου, να ερουσαλμ,… 

ὁ α’χορὸς

Στχ. Χριστός τό Καινόν Πάσχα, τό ζωόθυτον θῦμα, ἀμνός Θεοῦ, ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν κόσμου.
θεας, φλης, γλυκυττης σου φωνς, μεθ’ μν ψευδς γρ, πηγγελω σεσθαι, μχρι τερμτων αἰῶνος Χριστ, ν ο πιστο, γκυραν λπδος, κατχοντες γαλλμεθα.

ὁ β’χορὸς

Στχ. Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καί χαίρει, ὅτι Χριστός ἀνέστη καί ῞ᾼδης ἐσκυλεύθη.

θεας, φλης, γλυκυττης σου φωνς,…

ὁ α’χορὸς

Δξα Πατρί…

Στχ. Μεγάλυνον, ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου καί ἀδιαιρέτου Θεότητος τό κράτος.

Πσχα τ μγα, καερτατον Χριστ, σοφα κα Λγε, το Θεο κα δναμις, δδου μν κτυπτερον, σο μετασχεν, ν τνεσπρῳ μρᾳ τς βασιλεας σου.

ὁ β’χορὸς

Κα νν… 

Στχ. Χαῖρε, Παρθένε, χαῖρε, χαῖρε, εὐλογημένη, χαῖρε, δεδοξασμένη· σός γάρ Υἱός ἀνέστη, τριήμερος ἐκ τάφου.

Πσχα τ μγα, καερτατον Χριστ,…

Καταβασα

ὁ α’χορὸς

Στχ. ῎Αγγελος ἐβόα τῇ Κεχαριτωμένῃ· ῾Αγνή, Παρθένε χαῖρε, καί πάλιν ἐρῶ χαῖρε, ὁ σός Υἱός ἀνέστη, τριήμερος ἐκ τάφου.

Φωτζου, φωτζου, να ερουσαλμ, γρ δξα Κυρου π σντειλε, Χρευε νν, καγλλου Σιν, σ δγν, τρπου Θεοτκε, ν τγρσει το τκου σου. 

ὁ β’χορὸς

Χριστς νστη κ νεκρν, θαντῳ θνατον πατσας κα τος ν τος μνμασι ζων χαρισμενος.

ὁ α’χορὸς

Χριστς νστη…

ὁ β’χορὸς

Χριστς νστη…  

ὁ α’χορὸς

ναστς ησος π το τφου καθς προεπεν, δωκεν μν τν αἰώνιον ζων κα μγα λεος. 


Ετα, Συναπτ μικρ μεθ’ ν κφνησις

τι σ ανοσι…

ξαποστειλριον  ατμελον

ὁ α’χορὸς

χος β’

Σαρκπνσας ς θνητς, Βασιλες κα Κριος, τριμερος ξανστης, δμ γερας κ φθορς, κα καταργσας θνατον, Πσχα τς φθαρσας, το κσμου σωτριον.

ὁ β’χορὸς

Σαρκπνσας ς θνητς, Βασιλες κα Κριος, τριμερος ξανστης, δμ γερας κ φθορς, κα καταργσας θνατον, Πσχα τς φθαρσας, το κσμου σωτριον.

ὁ α’χορὸς

Σαρκπνσας ς θνητς, Βασιλες κα Κριος, τριμερος ξανστης, δμ γερας κ φθορς, κα καταργσας θνατον, Πσχα τς φθαρσας,…

ὁ β’χορὸς

το κσμου σωτριον.


AINOI

ὁ α’ χορός

Ἦχος α’.

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

ὁ β’ χορός

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

ὁ α’ χορός

Στχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.

μνομν σου Χριστ, τ σωτριον Πθος, κα δοξζομν σου τν νστασιν.  

ὁ β’ χορός

Στχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.

Σταυρν πομείνας, κα τν θνατον καταργσας, καναστς κ τν νεκρν, ερνευσον μν τν ζων, Κριε, ς μνος παντοδναμος.  

ὁ α’ χορός

Στχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

τν δην σκυλεσας, κα τν νθρωπον ναστσας, τναστσει σου, Χριστ, ξωσον μς, ν καθαρ καρδᾳ, μνεν κα δοξζειν σε.  

ὁ β’ χορός

Στχ. Ανετε ατν ν κυμβάλοις εήχοις, ανετε ατν ν κυμβάλοις λαλαγμο. Πσα πνο ανεσάτω τν Κύριον.

Τν θεοπρεπ σου συγκατβασιν δοξζοντες μνομν σε, Χριστ, τχθης κ Παρθνου καχριστος πρχες τ Πατρ, παθες ς νθρωπος, κακουσως πμεινας σταυρν, νστης κ το τφου, ς κ παστδος προελθν, να σσῃς τν κσμον, Κριε, δξα σοι.

 

Ετα τ Στιχηρ το Πσχα μετ τν Στχων ατν.

ὁ α’ χορός

χος πλ. α’

Στχ.νασττω Θες, κα διασκορπισθτωσαν οχθρο ατο, κα φυγτωσαν π προσπου ατο ο μισοντες ατν. 

Πσχα ερν μν σμερον ναδδεικται, Πσχα καινν, γιον, Πσχα μυστικν, Πσχα πανσεβσμιον, Πσχα Χριστς λυτρωτς, Πσχα μωμον, Πσχα μγα, Πσχα τν πιστν, Πσχα, τ πλας μν το Παραδεσου νοξαν, Πσχα, πντας γιζον πιστος.  

ὁ β’ χορός

Στχ.ς κλεπει καπνς, κλιπτωσαν, ὡς τκεται κηρς π προσπου πυρς. 

Δετε π θας Γυνακες εαγγελστριαι, κα τ Σιν επατε, Δχου παρ’ μν χαρς εαγγλια, τς ναστσεως Χριστο, τρπου, χρευε, καγλλου ερουσαλμ, τν Βασιλα Χριστν, θεασαμνη κ το μνματος, ς νυμφον προερχμενον.

ὁ α’ χορός

Στχ. Οτως πολονται ομαρτωλοπ προσπου το Θεο, κα ο δκαιοι εφρανθτωσαν. 

Α Μυροφροι γυνακες, ρθρου βαθος, πιστσαι πρς τ μνμα το Ζωοδτου, ερον γγελον, π τν λθον καθμενον, κα ατς προσφθεγξμενος, ατας οτως λεγε. Τ ζητετε τν ζντα μετ τν νεκρν; τ θρηνετε τν φθαρτον ς ν φθορ; πελθοσαι κηρξατε, τος ατο Μαθητας.  

ὁ β’ χορός

Στχ. Ατη μρα, ν ποησεν Κριος, γαλλιασμεθα, κα εφρανθμεν ν ατ

Πσχα τ τερπνν, Πσχα Κυρου, Πσχα, Πσχα πανσεβσμιον μν ντειλε, Πσχα, ν χαρλλλους περιπτυξμεθα, Πσχα λτρον λπης, κα γρ κ τφου σμερον σπερ κ παστο, κλμψας Χριστς, τ γναια χαρς πλησε λγων, κηρξατε ποστλοις.

ὁ α’ χορός

Δξα Πατρί…

ὁ β’ χορός

Κα νν…

ὁ α’ χορός

ναστσεως μρα, κα λαμπρυνθμεν τ πανηγρει, καλλλους περιπτυξμεθα, Επωμεν δελφο, κα τος μισοσιν μς, Συγχωρσωμεν πντα τναστσει, κα οτω βοσωμεν,…

ὁ β’ χορός

Χριστς νστη κ νεκρν, θαντῳ θνατον πατσας, κα τος ν τος μνμασι, ζων χαρισμενος.

 ὁ α’ χορός

Χριστς νστη κ νεκρν…

ὁ β’ χορός

Χριστς νστη κ νεκρν…


ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

δ τς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς κολουθα γνεται ταχτερον, κα ψλλομεν τφεξς ντφωνα.

 

Α Ν Τ Ι Φ Ω Ν Α

Ψαλλμενα ν τ Λειτουργα τς το Πσχα Κυριακς, καθ’ λην τν Διακαινσιμον βδομδα μέχρι καὶ τὴν τῆς Ἀποδόσεως.

ντφωνον α’

 χος β’

Στχ.λαλξατε τ Κυρῳ πσα γ.

 ὁ α’ χορός

Τας πρεσβεαις τς Θεοτκου Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.

 

Στχ. Ψλατε δ τνματι ατο, δτε δξαν ν ανσει ατο.

ὁ β’ χορός

Τας πρεσβεαις τς Θεοτκου…

 

Στχ. Επατε τ Θε΄ ς φοβερ τργα σου. ν τ πλθει τς δυνμες σου ψεσοντα σε οχθρο σου.

 ὁ α’ χορός

Τας πρεσβεαις τς Θεοτκου…

 

Στχ. Πσα γ προσκυνηστωσν σοι κα ψαλτωσν σοι, ψαλτωσαν δ τνματι σου ψιστε.

ὁ β’ χορός

Τας πρεσβεαις τς Θεοτκου…

Δξα Πατρὶ… Κα νν…

Τας πρεσβεαις τς Θεοτκου…

ντφωνον β’

χος ατς

Στχ. Θες οκτειρήσαι μς κα ελογήσαι μς, πιφναι τ πρσωπον ατοφ’ μς, καλεήσαι μς.

ὁ β’ χορός

Σσον μς, Υἱὲ Θεο, ναστς κ νεκρν, ψλλοντς σοι. λληλοϊα.

 

Στχ. Το γνναι ν τ γ τν δν σου, ν πσιν θνεσι τ σωτριν σου.

 ὁ α’ χορός

Σσον μς, Υἱὲ Θεο

 

Στχ.ξομολογησσθωσν σοι λαο, Θες, ξομολογησσθωσν σοι λαο πντες.

ὁ β’ χορός

Σσον μς, Υἱὲ Θεο

 

Στχ. Ελογήσαι μς Θες, κα φοβηθτωσαν ατν πντα τ πρατα τς γς.

 ὁ α’ χορός

Σσον μς, Υἱὲ Θεο…  

Δξα Πατρί… Κα νν…

ὁ β’ χορός

Μονογενς Υἱὸς κα Λγος του Θεο, θνατος πρχων κα καταδεξμενος δι τν μετραν σωτηραν σαρκωθναι κ τῆς γας Θεοτκου καειπαρθνου Μαρας, τρπτως νανθρωπσας, σταυρωθες τε, Χριστ Θες, θαντῳ θνατον πατσας, ες ν τῆς γας Τριδος, συνδοξαζμενος τ Πατρ κα τγίῳ Πνεματι, σῶσον μς.

ντφωνον γ’