ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ)

 

4 ΜΑΊΟΥ 2013

Τ ΑΓΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛ ΣΑΒΒΑΤ

(ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ)

Τν θεσωμον Ταφν, κα τν ες δου κθοδον το Κυρου κα Σωτρος μν ησο Χριστοορτζομεν δι’ ν τς φθορς τμτερον γνος νακληθν, πρς αωναν ζων μεταββηκε.


ὁ Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀναγνώστης: μήν.

Ὁ Προεστώς: Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

 

Ἀναγνώστης: μήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ‘)

Δόξα Πατρί… Καὶ νῦν…

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.

Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν,

Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν.

γιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν,

νεκεν τοῦ ὀνόματός σου.  

Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον. 

Δόξα Πατρί…. Καὶ νῦν…

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ὁ Ἱερεὺς: τι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία…

ὁ Ἀναγνώστης: μὴν.

Τροπάρια

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι, κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Δόξα Πατρὶ…

ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός, εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων, τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον

Προστασία φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχυντε, μὴ παρίδῃς, ἀγαθή, τὰς ἱκεσίας ἡμῶν, πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ὀρθοδόξων πολιτείαν, σῷζε οὓς ἐκέλευσας βασιλεύειν, καὶ χορήγει αὐτοῖς οὐρανόθεν τὴν νίκην, διότι ἔτεκες τὸν Θεόν, μόνη εὐλογημένη.

 

·               λέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἐλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

ὁ Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον (γ’).

·               τι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

·               τι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν,(δεῖνος), καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.

τι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας τῶν αἰώνων.

 

Ἀναγνώστης:  μήν. ν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγησον, Πάτερ.

 

Ἱερεὺς: Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

 

Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης: μήν.

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. (ἐκ τρίτου).

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου (δίς).

Ψαλμὸς γ’ ( 3 )

·               Κύριε τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ’ ἐμὲ;

·               Πολλοὶ λέγουσιν τῇ ψυχῇ μου οὐκ ἔστιν σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ.

·               Σὺ δὲ Κύριε ἀντιλήπτωρ μου εἶ δόξα μου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου.

·               Φωνῇ μου πρὸς κύριον ἐκέκραξα καὶ ἐπήκουσέ μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ.

·               Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα ἐξηγέρθην ὅτι κύριος ἀντιλήψεταί μου.

·               Οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεμένων μοι.

·               Ἀνάστα, Κύριε, σῶσόν με ὁ Θεός μου ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι ματαίως ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας.

·               Τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ εὐλογία σου.

Καὶ πάλιν

·               γὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα ἐξηγέρθην ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί μου.

 

Ψαλμὸς λζ’ (37)

·               Κύριε μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με,

·               ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι καὶ ἐπεστήριξας ἐπ’ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου

·               οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου,

·                οὐκ ἔστιν εἰρήνη  ἐν τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου 

·               ὅτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῇραν τὴν κεφαλήν μου ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ’ ἐμὲ

·               προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης μου

·               ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάμφθην ἕως τέλους ὅλην τὴν ἡμέραν σκυθρωπάζων ἐπορευόμην

·               ὅτι αἱ ψόαι μου ἐπλήσθησαν ἐμπαιγμάτων καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου

·               ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου

·               Κύριε ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιθυμία μου καὶ ὁ στεναγμός μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἀπεκρύβη

·               ἡ καρδία μου ἐταράχθη ἐγκατέλιπέ με ἡ ἰσχύς μου καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστιν μετ’ ἐμοῦ

·               οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν

·               καὶ ἐξεβιάζοντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου καὶ οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοιἐλάλησαν ματαιότητας καὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν

·               ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ

·               καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων καὶ οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμοὺς

·               ὅτι ἐπὶ σοὶ Κύριε ἤλπισα σὺ εἰσακούσῃ Κύριε ὁ Θεός μου

·               ὅτι εἶπον΄ μήποτε ἐπιχαρῶσί μοι οἱ ἐχθροί μου καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας μου ἐπ’ ἐμὲ ἐμεγαλοῤῥημόνησαν

·               ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος καὶ ἡ ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μου διὰ παντὸς

·               ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ μεριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου

·               οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσι καὶ κεκραταίωνται ὑπὲρ ἐμὲ καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές με ἀδίκως

·               οἱ ἀνταποδιδόντες μοι κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἐνδιέβαλλόν με ἐπεὶ κατεδίωκον ἀγαθοσύνην.

·               Μὴ ἐγκαταλίπῃς με Κύριε ὁ Θεός μου μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ

·               Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου Κύριε τῆς σωτηρίας μου.

Καὶ πάλιν

·               Μὴ ἐγκαταλίπῃς με Κύριε ὁ Θεός μου μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ

·               Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου Κύριε τῆς σωτηρίας μου.

 

Ψαλμὸς ξβ’ (62)

·               Θεὸς ὁ Θεός μου πρὸς σὲ ὀρθρίζω

·            ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ΄

·               οὕτως ἐν τῷ ἁγίῳ ὤφθην σοι, τοῦ ἰδεῖν τὴν δύναμίν σου καὶ τὴν δόξαν σου

·               ὅτι κρεῖσσον τὸ ἔλεός σου ὑπὲρ ζωὰς, τὰ χείλη μου ἐπαινέσουσί σε

·               οὕτως εὐλογήσω σε ἐν τῇ ζωῇ μου ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀρῶ τὰς χεῖράς μου

·               ὡς ἐκ στέατος καὶ πιότητος ἐμπλησθείη ἡ ψυχή μου καὶ χείλη ἀγαλλιάσεως αἰνέσει τὸ στόμα μου

·               εἰ ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωμνῆς μου, ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σὲ

·               ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι

·               ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου ἐμοῦ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου

·               αὐτοὶ δὲ εἰς μάτην ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου εἰσελεύσονται εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς παραδοθήσονται εἰς χεῖρας ῥομφαίας μερίδες ἀλωπέκων ἔσονται

·               ὁ δὲ βασιλεὺς εὐφρανθήσεται ἐπὶ τῷ Θεῷ ἐπαινεθήσεται πᾶς ὁ ὀμνύων ἐν αὐτῷ ὅτι ἐνεφράγη στόμα λαλούντων ἄδικα.

Καὶ πάλιν

·               ν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σὲ ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι,

·               κολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου ἐμοῦ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου.

 

Δόξα Πατρί… Καὶ νῦν…

λληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Δόξα σοι ὁ Θεὸς

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα Πατρί… Καὶ νῦν… 

 

Ψαλμὸς πζ’ (87)

·               Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου

·               εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου

·               ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ἡ ψυχή μου καὶ ἡ ζωή μου τῷ ᾅδῃ ἤγγισεν

·              προσελογίσθην μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον ἐγενήθην ὡς ἄνθρωπος ἀβοήθητος, ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος

·               ὡσεὶ τραυματίαι καθεύδοντες ἐν τάφῳ ὧν οὐκ ἐμνήσθης ἔτι, καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς χειρός σου ἀπώσθησαν,

·               ἔθεντό με ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου,

·               ἐπ’ ἐμὲ ἐπεστηρίχθη ὁ θυμός σου καὶ πάντας τοὺς μετεωρισμούς σου ἐπήγαγες ἐπ’ ἐμὲ

·               ἐμάκρυνας τοὺς γνωστούς μου ἀπ’ ἐμοῦ ἔθεντό με βδέλυγμα ἑαυτοῖς

·               παρεδόθην καὶ οὐκ ἐξεπορευόμην οἱ ὀφθαλμοί μου ἠσθένησαν ἀπὸ πτωχείας

·              ἐκέκραξα πρὸς σὲ Κύριε ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου

·               μή τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια; ἢ ἰατροὶ ἀναστήσουσι καὶ ἐξομολογήσονταί σοι;

·               μή διηγήσεταί τις ἐν τῷ τάφῳ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῇ ἀπωλεία;

·              μή γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυμάσιά σου καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ;

·               κᾀγὼ πρὸς σὲ Κύριε ἐκέκραξα καὶ τὸ πρωΐ ἡ προσευχή μου προφθάσει σε

·               ἵνα τί Κύριε ἀπωθῇ τὴν ψυχήν μου ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ;

·               πτωχός εἰμι ἐγὼ καὶ ἐν κόποις ἐκ νεότητός μου ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην καὶ ἐξηπορήθην

·               ἐπ’ ἐμὲ διῆλθον αἱ ὀργαί σου, οἱ φοβερισμοί σου ἐξετάραξάν με

·               ἐκύκλωσάν με ὡσεὶ ὕδωρ ὅλην τὴν ἡμέραν περιέσχον με ἅμα

·               ἐμάκρυνας ἀπ’ ἐμοῦ φίλον καὶ πλησίον καὶ τοὺς γνωστούς μου ἀπὸ ταλαιπωρίας .

Καὶ πάλιν

·               Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου.

·               Εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου.

 

Ψαλμὸς ρβ’(102)

·               Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ

·              Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ

·               τὸν εὐϊλατεύοντα πάσας τὰς ἀνομίας σου τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου

·               τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς

·               τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου

·               ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ Κύριος καὶ κρῖμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις

·               ἐγνώρισεν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωϋσῇ τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ τὰ θελήματα αὐτοῦ,

·               οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ κύριος μακρόθυμος καὶ πολυέλεος,

·               οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ,

·               οὐ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν οὐδὲ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν 

·               ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς ἐκραταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτὸν

·               καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν ἐμάκρυνεν ἀφ’ ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν

·               καθὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱοὺς ᾠκτείρησεν κύριος τοὺς φοβουμένους αὐτὸν ὅτι αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν ἐμνήσθη ὅτι χοῦς ἐσμεν

·               ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ οὕτως ἐξανθήσει

·               ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ

·               τὸ δὲ ἔλεος τοῦ κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτὸν

·                καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοῖς υἱῶντοῖς φυλάσσουσιν τὴν διαθήκην αὐτοῦ καὶ μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτὰς

·               Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει

·               εὐλογεῖτε τὸν κύριον πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ δυνατοὶ ἰσχύϊ ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ

·               εὐλογεῖτε τὸν κύριον πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ λειτουργοὶ αὐτοῦ οἱ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ

·               εὐλογεῖτε τὸν κύριον πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον

Καὶ πάλιν

·               ν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον.

 

Ψαλμὸς ρμβ’ (142)

·               Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου,

·               καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν,

·               ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου

·               ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου

·               ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου ἐν ποιήμασιν τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων

·               διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι

·               ταχὺ εἰσάκουσόν μου Κύριε ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου.

·           μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον

·                ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωΐ τὸ ἔλεός σου ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα

·                γνώρισόν μοι Κύριε ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι ὅτι πρὸς σὲ ᾖρα τὴν ψυχήν μου

·               ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου Κύριε πρὸς σὲ κατέφυγον

     δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου

·               τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου Κύριε ζήσεις με

·        ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου ὅτι ἐγὼ δοῦλός σου εἰμί.

Καὶ πάλιν

·               Εἰσάκουσόν μου Κύριε, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου. (δίς).

·               Τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ΄

 

Δόξα Πατρί… Καὶ νῦν…

λληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός (ἐκ γ’).

ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι.


Συναπτὴ μεγάλη κα κφνησις

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα…

ὁ α’χορὸς

χος β’

Ἀμήν.

Θες Κριος, καπφανεν μν, ελογημνος ρχμενος ν νματι Κυρου.

ὁ β’χορὸς

Στχ, α’.ξομολογεσθε τ Κυρῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ.

Θες Κριος, καπφανεν μν… 

ὁ α’χορὸς

Στχ, β’. Πντα τθνη κκλωσν με, κα τνματι Κυρου μυνμην ατος.

Θες Κριος, καπφανεν μν…

ὁ β’χορὸς

Στχ, γ’. Παρ Κυρου γνετο ατη, καίστι θαυμαστν φθαλμος μν.

Θες Κριος, καπφανεν μν…

ὁ α’χορὸς

Τροπρια  χος β’

εσχμων ωσφ, π το ξλου καθελν τχραντν σου Σμα, σινδνι καθαρ, ελσας καρμασιν, ν μνματι καιν κηδεσας πθετο. 

ὁ β’χορὸς

Δξα Πατρὶ…

τε κατλθες πρς τν θνατον, ζωθνατος, ττε τν ᾅδην νκρωσας, τστραπ τς θετητος, τε δ κα τος τεθνετας κ τν καταχθονων νστησας, πσαι α Δυνμεις τν πουρανων κραγαζον. Ζωοδτα Χριστ Θες μν, δξα σοι.

ὁ α’χορὸς

Κα νν…

Τας Μυροφροις Γυναιξ, παρ τ μνμα πιστς, γγελος βα. Τ μρα τος θνητος πρχει ρμδια, Χριστς δ διαφθορς δεχθη λλτριος.


Συναπτ μικρ κα κφνησις

  τι σν τ κρτος…  

Καθσματα χος α’

ὁ α’χορὸς

Τν τφον σου Σωτρ( μέλος ἀργὸν εἱρμολογικὸν )

Σινδνι καθαρ καρμασι θεοις, τ Σμα τ σεπτν, ξαι τσας Πιλτῳ, μυρζει κα τθησιν, ωσφ καιν μνματι, θεν ρθριαι, α μυροφροι γυνακες, νεβησαν. Δεξον μν ς προεπας, Χριστ τν νστασιν.

ὁ β’χορὸς

Δξα Πατρὶ… ( μέλος ἀργὸν εἱρμολογικὸν )

Δεξον μν ς προεπας, Χριστ τν νστασιν.

ὁ α’χορὸς

Κα νν… ( μέλος ἀργὸν εἱρμολογικὸν )

ξστησαν χορο, τν γγλων ρντες, τν ν τος το Πατρς, καθεζμενον κλποις, πς τφῳ κατατθεται, ς νεκρς θνατος, ν τ τγματα, τ τν γγλων κυκλοσι, κα δοξζουσι, σν τος νεκρος ν τ ᾅδη, ς Κτστην κα Κριον.


Ετα τν Ν’ (χύμα),

κα τν πμενον Καννα,

λος δ Κανν φρει κροστιχδα, νευ τν Ερμν.

«Κα σμερον δ Σββατον μλπω μγα».

 δ α’ 

ὁ α’χορὸς

χος πλ. β’  Ερμς

Κματι θαλσσης, τν κρψαντα πλαι, δικτην τραννον, π γς κρυψαν, τν σεσωσμνων ο Παδες, λλ’ μες ς α Νενιδες, τ Κυρῳ ᾄσωμεν. νδξως γρ δεδξασται.

ὁ β’χορὸς

Κματι θαλσσης…

ὁ α’χορὸς

Δόξα σοι ὁ θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι

Κριε Θε μου, ξδιον μνον, καπιτφιον, δν σοι ᾄσομαι, τ τ ταφ σου ζως μοι, τς εσδους διανοξαντι, κα θαντῳ θνατον, κα ᾅδην θανατσαντι.

ὁ β’χορὸς

Δόξα σοι ὁ θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι

Κριε Θε μου…

ὁ α’χορὸς

Δξα Πατρί…

νω σεν θρνῳ, κα κτω ν τφ, τπερκσμια, καποχθνια, κατανοοντα Σωτρ μου, δονετο τ νεκρσει σου, πρ νον ρθης γρ, νεκρς ζωαρχικτατος.

 βχορὸς

Κανν

νασουτςδξης, τπνταπληρσῃς, καταπεφοτηκας, νκατωττοιςτςγς, πγρσοοκκρβη, πστασςμουνδμ, καταφεςφθαρνταμε, καινοποιες, Φιλνθρωπε.

Καταβασα

αχορὸς

Κματιθαλσσης, τνκρψανταπλαι, δικτηντραννον, πγςκρυψαν, τνσεσωσμνωνοΠαδες, λλμεςςαΝενιδες, τΚυρσωμεν

βχορὸς

νδξωςγρδεδξασται

δγ

 αχορὸς

 Ερμς

Στνπδτων, κρεμσανταπσαντνγνσχτως, Κτσιςκατιδοσα, ντΚρανκρεμμενον, θμβειπολλσυνεχετο. ΟκστινγιοςπλνσουΚριε, κραυγζουσα.

βχορὸς

Στνπδτων

αχορὸς

ΔόξασοιΘεὸςἡμῶν, δόξασοι

Σμβολατςταφςσου, παρδειξαςτςρσειςπληθνας, ννδτκρφισου, θεανδρικςδιετρνωσας, κατοςνᾅδῃΔσποτα, οκστινγιος, πλνσουΚριε, κραυγζουσιν.

βχορὸς

ΔόξασοιΘεὸςἡμῶν, δόξασοι

 Σμβολα τς ταφς σου… 

ὁ α’χορὸς

Δξα Πατρὶ…

πλωσας τς παλμας, κανωσας τ τ πρν διεσττα, καταστολ δ Στερ, τν σινδνι κα μνματι, πεπεδημνους λυσας. Οκ στιν γιος, πλν σου Κριε, κραυγζοντας.

 ὁ β’χορὸς

Κα νν…

Μνματι κα σφραγσιν, χρητε συνεσχθης βουλσει, κα γρ τν δναμν σου, τας νεργεαις γνρισας, θεουργικς τος μλπουσιν, οκ στιν γιος, πλν σου Κριε φιλνθρωπε.

Καταβασα

ὁ α’χορὸς

Σ τν πδτων, κρεμσαντα πσαν τν γν σχτως, Κτσις κατιδοσα, ν τ Κρανῳ κρεμμενον, θμβει πολλ συνεχετο. Οκ στιν γιος πλν σου Κριε, κραυγζουσα.


 Συναπτ μικρ κα κφνησις

 Ὅτι σ ε Θες μν,… 

Κθισμα αὐτόμελον

ὁ β’χορὸς

 χος α'( μέλος ἀργὸν εἱρμολογικὸν )

Τν τφον σου Σωτρ, στρατιται τηροντες, νεκρο τστραπ, τοφθντος γγλου, γνοντο κηρττοντος, γυναιξ τν νστασιν. Σ δοξζομεν, τν τς φθορς καθαιρτην, σο προσππτομεν, τναστντι κ τφου…

ὁ α’χορὸς

κα μνῳ Θεμν.  

δ δ’

 ὁ β’χορὸς

ερμς

Τν ν Σταυρ σου θεαν κνωσιν, προορν ββακομ ξεστηκς βα. Σ δυναστν δικοψας κρτος γαθ, μιλν τος ν ᾅδη, ς παντοδναμος.

ὁ α’χορὸς

Τν ν Σταυρ σου θεαν κνωσιν…

ὁ β’χορὸς

Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι

βδμην σμερον γασας, ν ελγησας πρν, καταπασει τν ργων, παργεις γρ τ σμπαντα, κα καινοποιες, σαββατζων Σωτρ μου, κανακτμενος.

ὁ α’χορὸς

Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι

βδμην σμερον γασας…

ὁ β’χορὸς

Δξα Πατρὶ…

ωμαλαιτητι το κρεττονος, κνικσαντς σου, τς σαρκς ψυχ σου, διῄρηται σπαρττουσα, μφω γρ δεσμος, το θαντου κα ᾅδου, Λγε τ κρτει σου.

 αχορὸς

Κανν

ᾅδηςΛγεσυναντσαςσοι, πικρνθη, βροτνρντεθεωμνον, κατστικτοντοςμλωψι, καπανσθενουργν, τφρικττςμορφςδ, διαπεφνηκεν.

Καταβασα

βχορὸς

ΤννΣταυρσουθεανκνωσιν, προορνββακομξεστηκςβα. Σδυναστνδικοψαςκρτοςγαθ, μιλντοςνᾅδη, ςπαντοδναμος.

δε

αχορὸς

 ερμς

ΘεοφανεαςσουΧριστ, τςπρςμςσυμπαθςγενομνης, σαΐαςφςδννσπερον, κνυκτςρθρσαςκραγαζεν. ναστσονταιονεκρο, καγερθσονταιοντοςμνημεοις, καπντεςοντγγαλλισονται.

ὁ β’χορὸς

Θεοφανεας σου Χριστ

ὁ α’χορὸς

Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι

Νεοποιες τος γηγενες, πλαστουργς χοϊκς χρηματσας, κα σινδν κα τφος πεμφανουσι, τ συνν σοι Λγε μυστριον, εσχμων γρ βουλευτς, τν το σ φσαντος βουλν σχηματζει, ν σο μεγαλοπρεπς καινοποιοντς με.

ὁ β’χορὸς

Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι

Νεοποιες τος γηγενες…

ὁ α’χορὸς

Δξα Πατρὶ…

Δι θαντου τ θνητν, δι ταφς τ φθαρτν μεταβλλεις, φθαρτζεις γρ θεοπρεπστατα, παθανατζων τ πρσλημμα, γρ σρξ σου διαφθορν οκ εδε Δσποτα, οδ ψυχ σου ες ᾅδου, ξενοπρεπς γκαταλλειπται.

 βχορὸς

Κανν

ξλοχετουπροελθών, καλογχευθεςτνπλευρνΠλαστουργμου, ξατςεργσωτννπλασιν, τντςΕαςδμγενμενος, φυπνσαςπερφυς, πνονφυσζωον, καζωνγεραςξπνου, κατςφθορςςπαντοδναμος

Καταβασα

αχορὸς

ΘεοφανεαςσουΧριστ, τςπρςμςσυμπαθςγενομνης, σαΐαςφςδννσπερον, κνυκτςρθρσαςκραγαζεν. ναστσονταιονεκρο, καγερθσονταιοντοςμνημεοις, καπντεςοντγγαλλισονται.

δς

βχορὸς

 ερμς

Συνεσχθη, λλοκατεσχθη, στέρνοιςκητῴοιςωνς, σογρτντπονφρων, τοπαθντοςκαταφδοθντος, ςκθαλμου, τοθηρςνθορε, προσεφνειδτκουστωδ. Οφυλασσμενοιμταιακαψευδ, λεονατοςγκατελπετε.

αχορὸς

Συνεσχθη, λλοκατεσχθη

βχορὸς

ΔόξασοιΘεὸςἡμῶν, δόξασοι

νῃρθης, λλοδιῃρθης, Λγεςμετσχεςσαρκς, εγρκαλλυτασου, ναςντκαιρτοπθους, λλκαοτωμανπστασις, τςθετητοςκατςσαρκςσου, νμφοτροιςγρ, εςπρχειςΥἱός, ΛγοςτοΘεο, Θεςκανθρωπος.

αχορὸς

ΔόξασοιΘεὸςἡμῶν, δόξασοι

νῃρθης, λλοδιῃρθης

βχορὸς

ΔξαΠατρὶ

Βροτοκτνον, λλοθεοκτνον, φυτπτασματοδμ, εγρκαππονθσου, τςσαρκςχοϊκοσα, λλθετηςπαθςδιμεινε, τφθαρτνδσουπρςφθαρσανμετεστοιχεωσας, καφθρτουζως, δειξαςπηγνξναστσεως.

 αχορὸς

Κανν

Βασιλεει, λλοκαωνζει, ᾅδηςτογνουςτνβροτν, σγρτεθεςντφ, κραταιὲζωαρχικπαλμῃ, ττοθαντου, κλεθραδιεσπραξας, κακρυξαςτοςπαἰῶνοςκεκαθεδουσιλτρωσινψευδ, Στεργεγονςνεκρνπρωττοκος

Καταβασα

βχορὸς

Συνεσχθη, λλοκατεσχθη, στέρνοιςκητῴοιςωνς, σογρτντπονφρων, τοπαθντοςκαταφδοθντος, ςκθαλμου, τοθηρςνθορε, προσεφνειδτκουστωδ. Οφυλασσμενοιμταιακαψευδ, λεονατοςγκατελπετε.  


Συναπτμικρκα κφνησις

ΣγρεΒασιλες

Κοντκιον  χοςβ

Τνβυσσονκλεσας, νεκρςρται, κασμρνῃκασινδνινειλημμνος, νμνημείῳκατατθεται, ςθνητςθνατος. Γυνακεςδατνλθονμυρσαι, κλαουσαιπικρςκακβοσαι. ΤοτοΣββατνστιτπερευλογημνον, ν , Χριστςφυπνσας, ναστσεταιτριμερος.

Οκος

συνχωντπνταπσταυρονυψθη, καθρηνεπσαΚτσις, τοτονβλπουσακρεμμενονγυμννπτοξλου, λιοςτςκτναςπκρυψε, κατφγγοςοστρεςπεβλλοντο, γδσνπολλτφβῳσυνεκλονετο, θλασσαφυγε, κααπτραιδιεῤῥγνυντο, μνημεαδπολλνεῴχθησαν, κασματαγρθησανγωννδρν, ᾅδηςκτωστενζει, καουδαοισκπτονταισυκοφαντσαιΧριστοτννστασιν, τδΓναιακρζουσι. ΤοτοΣββατνστιτπερευλογημνον, νΧριστςφυπνσας, ναστσεταιτριμερος.

Συναξάριον

ΤῇΔτοῦαὐτοῦμηνός, ΜνήμητῆςἉγίαςΜάρτυροςΠελαγίας.

Στίχοι

·        Βοὸς τὸ χαλκούργημα πῦρ φανὲν φλέγον,

·        Βληθεῖσαν ἔνδον τὴν Πελαγίαν φλέγει.

·        Ἀμφὶ τετάρτῃ Πελαγίη καύθη βοῒ χαλκῷ.

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἱλαρίου τοῦ θαυματουργοῦ.

Στίχοι

·        Ἔγνων τὸν Ἱλάριον ἱλαρὸν φύσει,

·        ‘Ὃς θαυματουργεῖ ἐν τάφῳ τεθειμένος.

 

Τγῳ κα μεγλῳ Σαββτῳ, τν θεσωμον Ταφν, κα τν ες ᾅδου Κθοδον το Κυρου κα Σωτρος μν ησο Χριστοορτζομεν δι’ ν τς φθορς τμτερον γνος νακληθν, πρς αωναν ζων μεταββηκε.

Στχοι

·               Μτην φυλττεις τν τφον, κουστωδα.

·               Ο γρ καθξει τμβος ατοζωΐαν.

 

Τνεκφρστῳ σου συγκαταβσει, Χριστ Θες μν, λησον μς. μν.


 

δ ζ’

ὁ α’χορὸς

  ερμς

φραστον θαμα! ν καμνυσμενος, τος σους Παδας κ φλογς, ν τφ νεκρς, πνους κατατθεται, ες σωτηραν μν τν μελῳδοντων. Λυτρωτ, Θες ελογητς ε.

ὁ β’χορὸς

φραστον θαμα!…

ὁ α’χορὸς

Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι

Τέτρωται ᾅδης, ν τ καρδᾳ δεξμενος τν τρωθντα λγχῃ τν πλευρν, κα σθνει πυρ θεῳ δαπανμενος, ες σωτηραν μν τν μελῳδοντων. Λυτρωτ, Θες ελογητς ε.  

ὁ β’χορὸς

Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι

λβιος τφος! ν αυτ γρ δεξμενος, ς πνοντα τν Δημιουργν, ζως θησαυρς, θεος ναδδεικται, ες σωτηραν μν τν μελῳδοντων. Λυτρωτ, Θες ελογητς ε

 ὁ α’χορὸς

Δξα Πατρὶ…

Νμῳ θανντων, τν ν τ τφω κατθεσιν, τν λων δχεται ζω, κα τοτον πηγν, δεκνυσιν γρσεως, ες σωτηραν μν τν μελῳδοντων. Λυτρωτ, Θες ελογητς ε.

 ὁ β’χορὸς

Κα νν…

Μα πρχεν, ν τ ᾅδη χριστος, καν τφ, καν τδμ, θετης Χριστο, σν Πατρ κα Πνεματι, ες σωτηραν μν τν μελῳδοντων. Λυτρωτ, Θες ελογητς ε.

ὁ α’χορὸς

Καταβασα

φραστον θαμα! ν καμνυσμενος, τος σους Παδας κ φλογς, ν τφ νεκρς, πνους κατατθεται, ες σωτηραν μν τν μελῳδοντων. Λυτρωτ, Θες ελογητς ε.

δ η’

ὁ β’χορὸς

  ερμς

κστηθι φρττων οραν, κα σαλευθτωσαν τ θεμλια τς γς, δο γρ ν νεκρος λογζεται, ν ψστοις οκν, κα τφῳ σμικρ ξενοδοχεται, ν Παδες ελογετε, ερες νυμνετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

ὁ α’χορὸς

κστηθι φρττων ορανέ…

ὁ β’χορὸς

Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι

Λλυται χραντος νας, τν πεπτωκυῗαν δ συνανστησι σκηνν. δμ γρ τ προτρῳ δετερος, ν ψστοις οκν, κατλθεν μχρις ᾅδου ταμεων, ν Παδες ελογετε, ερες νυμνετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

ὁ α’χορὸς

Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι

Λλυται χραντος νας…

ὁ β’χορὸς

Ελογομεν Πατρα, Υἱόν, καγιον Πνεμα, τν Κριον

Ππαυται τλμα Μαθητν, ριμαθαας δριστεει ωσφ, νεκρν γρ κα γυμνν θεμενος, τν π πντων Θεν, ατεται, κα κηδεει κραυγζων, ο Παδες ελογετε, ερες νυμνετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 ὁ α’χορὸς

Κα νν…

τν θαυμτων τν καινν! γαθτητος! φρστου νοχς! κν γρ π γς σφραγζεται, ν ψστοις οκν, κα πλνος Θες συκοφαντεται, ν Παδες ελογετε, ερες νυμνετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Καταβασα

ὁ β’χορὸς

Ανομεν, ελογομεν, προσκυνομεν τν Κριον

κστηθι φρττων οραν, κα σαλευθτωσαν τ θεμλια τς γς, δο γρ ν νεκρος λογζεται, ν ψστοις οκν, κα τφῳ σμικρ ξενοδοχεται, ν Παδες ελογετε, ερες νυμνετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.


Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτὸς…

δ θ’

ὁ α’χορὸς

  Ερμς

Μποδρου μου Μτερ, καθορσα ν τφ, ν ν γαστρνευ σπορς, συνλαβες Υἱόν, ναστσομαι γρ κα δοξασθσομαι, καψσω ν δξ, παστως ς Θες, τος ν πστει κα πθῳ σ μεγαλνοντας.

ὁ β’χορὸς

Μποδρου μου Μτερ…

ὁ α’χορὸς

Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι

π τ ξνῳ σου τκῳ, τς δνας φυγοσα, περφυς μακαρσθην, ναρχε Υἱέ, νν δ σε Θε μου, πνουν ρσα νεκρν, τομφαᾳ τς λπης, σπαρττομαι δεινς, λλ’ νστηθι, πως μεγαλυνθσωμαι.

ὁ β’χορὸς

Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι

π τ ξνῳ σου τκῳ…

ὁ α’χορὸς

Δξα πατρὶ…

Γ με καλπτει κντα, λλὰ φρττουσιν ᾅδου, ο πυλωρο, μφιεσμνον, βλποντες στολν, μαγμνην Μτερ, τς κδικσεως, τος χθρος ν Σταυρ γρ, πατξας ς Θες, ναστσομαι αθις κα μεγαλνω σε. 

  ὁ β’χορὸς

Κα νν…

γαλλισθω Κτσις, εφραινσθωσαν πντες ο γηγενες, γρ χθρς σκλευται ᾅδης, μετ μρων Γυνακες προσυπανττωσαν, τν δμ σν τ Εᾳ, λυτρομαι παγγεν, κα τ τρτῃ μρᾳ ξαναστσομαι.

Καταβασα

ὁ α’χορὸς

Μποδρου μου Μτερ, καθορσα ν τφ, ν ν γαστρνευ σπορς, συνλαβες Υἱόν, ναστσομαι γρ κα δοξασθσομαι, καψσω ν δξ, παστως ς Θες, τος ν πστει κα πθῳ σ μεγαλνοντας.


Μετ τατα ρχμεθα ψλλειν μετ μλους τπμενα Τροπρια, τοι τγκμια, ες στσεις τρες.

 Ἄρχεται δπρτος Χορς

 

ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ

χος πλ. α’

Τά γκώμια

·               ζων τφ, κατετθης Χριστ, καγγλων στρατιαξεπλττοντο, συγκατβασιν δοξζουσαι τν σν.

·               ζω πς θνσκεις; πς κα τφω οκες; το θαντου τ βασλειον λεις δ, κα το ᾅδου τος νεκρος ξανιστς.

·               Μεγαλνομν σε, ησο Βασιλε, κα τιμμεν τν Ταφν κα τ Πθη σου, δι’ ν σωσας μς κ τς φθορς.

·               Μτρα γς στσας, ν σμικρ κατοικες, ησο παμβασιλε τφῳ σμερον, κ μνημτων τος θανντας νιστν.

·               Δεσπτης πντων, καθορται νεκρς, καν μνματι καιν κατατθεται, κενσας τ μνημεα τν νεκρν.

·               ζων τφ κατετθης Χριστ, κα θαντῳ σου τν θνατον λεσας, καπγασας τ Κσμῳ, τν ζων.

      Μετ τν κακοργων, ς κακοργος Χριστ, λογσθης δικαιν μς παντας, κακουργας τορχαου πτερνιστο.

·               ραος κλλει, παρ πντας βροτος, ς νεδεος νεκρς καταφανεται, τν φσιν ραΐσας το παντς.   

·               Καν τφδυς, κα τν κλπων Χριστ τν πατρῴων οδαμς πεφοτησας, τοτο ξνον κα παρδοξον μο.

·               Νοερν συντρχει, στρατιν πληθς, ωσφ κα Νικοδμῳ συστελα σε, τν χρητον ν μνματι σμικρ.

·               ν καιν μνημεω, κατετθης Χριστ, κα τν φσιν τν βροτν νεκανισας, ναστς θεοπρεπς κ τν  νεκρν.

·               π γς κατλθες, να σσῃς δμ, καν γ μ ερηκς τοτον Δσποτα, μχρις ᾅδου κατελλυθας ζητν.

·               ς βροτς μν θνῄσκεις, κουσως Σωτρ, ς Θες δ τος θνητος ξανστησας, κ μνημτων κα βυθομαρτιν.

·               Νεκρωθντα πλαι, τν δμ φθονερς, πανγεις πρς ζων τ νεκρσει σου, νος Στερ ν σαρκ φανες δμ.

·               Τν πλευρν νγης, πλευρν εληφώς, τοδμ ξ ς τν Εαν διπλασας, καξβλυσας κρουνος καθαρτικος.

·               π γν βουλσει, κατελθν ς θνητς, πανγεις π γς πρς ορνια, τος κεθεν πεπτωκτας ησο.

·               Προσκυν τ Πθος, νυμν τν Ταφν, μεγαλνω σου τ κρτος Φιλνθρωπε, δι’ ν λλυμαι παθν φθοροποιν.

·               χειρ σου πλσας, τν δμ κ τς γς, δι’ ατν τ φσει γγονας νθρωπος, κασταρωσαι βουλματι τ σ

·               Ομοι, φς το Κσμου! ομοι φς τμν! ησο μου ποθειντατε κραζεν, Παρθνος θρηνῳδοσα γοερς.

·               Θε κα Λγε, χαρμ, πς νγκω σου ταφν τν τριμερον; νν σπαρττομαι τ σπλγχνα μητρικς.

·               Τίς μοι δσει δωρ, κα δακρων πηγς, Θενυμφος Παρθνος κραγαζεν, να κλασω τν γλυκν μου ησον;

·               βουνο κα νπαι, κανθρπων πληθς, κλασατε κα πντα θρηνσατε, σν μο τ το Θεομν Μητρ.

Δξα Πατρί…

νυμνομεν Λγε σ τν πντων Θεν, σν Πατρ κα τγῳ σου Πνεματι, κα δοξζομεν τν θεαν σου Ταφν.

Κα νν… Θεοτοκον

Μακαρζομν σε, Θεοτκε γν, κα τιμμεν τν ταφν τν τριήμερον, το Υο σου κα Θεομν πιστς.

Κα πλιν τ πρτον Τροπριον

ζων τφ, κατετθης Χριστ, καγγλων στρατιαξεπλττοντο, συγκατβασιν δοξζουσαι τν σν.


Ετα Συναπτ μικρ κακφνησις

τι ηλγητα σου τνομα, κα δεδξαστα σου βασιλεα το Πατρς, κα το Υο, κα τογου Πνεματος, νν, καε, κα ες τος αἰῶνας τν αἰώνων. μν.

 

Κα θυμισαντος τοερως, ὁ β’χορὸς ἄρχεται τς δευτρας στσεως. 


ΣΤΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

χος πλ. α’

·               ξιν στι, μεγαλνειν σε τν Ζωοδτην, τν ν τ Σταυρ τς χερας κτεναντα, κα συντρψαντα τ κρτος τοχθρο.

·               ξιν στι, μεγαλνειν σε τν πντων Κτστην, τος σος γρ παθμασιν χομεν, τν πθειαν υσθντες τς φθορς.

·               φριξεν γ, καλιος, Στερ κρβη, σο τονεσπρου φγγους Χριστ, δναντος ν τφ σωματικς.

·               Μνη γυναικν, χωρς πνον τεκν σε τκνον, πνους δ νν φρω πθει τ σ, φορτους, λεγεν Σεμν.

·               νω σε Σωτρ, χωρστως τ Πατρ συνντα, κτω δ νεκρν πλωμνον γ, φρττουσιν ρντα τ Σεραφμ.

·               Ῥήγνυται ναο, καταπτασμα τ σ σταυρώσει, κρπτουσι φωστρες, Λγε τ φς, σο κρυβντος λιε π γν.

·               Γς κατ’ἀρχς, μνῳ νεματι πξας τν γρον, πνους ς βροτς καθυπδυ γν, φρξον τ θεματι, οραν.

·               Θρνον ερν, δετε σωμεν Χριστ θανντι, ς α Μυροφροι γυνακες πρν, να κα τ χαρε κουσμεθα σν ατας.

·               Μρον, ληθς, σκνωτον πρχεις Λγε, θεν σοι κα μρα προσφερον, ς νεκρ τ ζντι, γυνακες Μυροφροι.

·               πτηξεν δμ, Θεο βανοντος ν Παραδεσ, χαρει δ πρς ᾍδην φοιτσαντος, πεπτωκς τ πρῴην, κα νν γηγερμνος.

·               Τφῳ ωσφ, ελαβς σ τ καιν συγκρπτων, μνους ξοδους θεοπρεπες, τος συμμκτοις θρνοις μλπει σοι, Σωτρ.

·               Σ τν το παντς, γλυκασμν, Μτηρ καθορσα, πμα ποτιζμενον τ πικρν, δκρυσι τς ψεις βρχει πικρς.

·               Ττρωμαι δεινς, κα σπαρττομαι τ σπλγχνα Λγε, βλπουσα τν δικν σου σφαγν, λεγεν Πναγνος ν κλαυθμ.

·               μμα τ γλυκ, κα τ χελη σου πς μσω, Λγε; πς νεκροπρεπς δ κηδεσω σε; φρττων νεβα ωσφ.

·               μνους ωσφ, κα Νικδημος πιταφους, δουσι Χριστ νεκρωθντι νν, ᾄδει δ σν τοτοις κα Σεραφεμ.

·               λιος φαιδρν, παστρπτει μετ νκτα Λγε, κα σ δ’ ναστς ξαστρψειας, μετ θνατον φαιδρς ς κ παστο.

·               Γ σε πλαστουργ, π κλπους δεξαμνη Στερ τρμω, συσχεθεσα τινσσεται, φυπνσασα νεκρος τ τιναγμ

·               Μροις σε Χριστ, Νικδημος κα εσχμων, νν καινοπρεπς περιστελαντες. Φρξον, νεβων, πσα γ.

·               δε Μαθητν, ν γπησας κα σν Μητρα, τκνον, κα φθογγν δς γλυκτατον, κραζε δακρουσα γν.

·               δυς τ σαρκ, νσπερος ες γν φωσφρος, κα μ φρων βλπειν λιος, σκοτσθη μεσημβρας ν κμ

·               πνωσας μικρν, καζωσας τος τεθνετας, καξαναστς ξανστησας, τος πνοντας ξ αἰῶνος, γαθ.

·               Ὣσπερ πελεκάν, τετρωμνος τν πλευρν σου Λγε, σος θανντας παδας ζωσας, πιστξας ζωτικος ατος κρουνος.

·               λιον τ πρν, ησος τος λλοφλους κπτων, στησεν, ατς δπκρυψας, καταβλλων τν το σκτους ρχηγν.

·               Κλπων πατρικν, νεκφοτητος μείνας οκτρμον, κα βροτς γενσθαι εδκησας, κα ες ᾍδην καταββηκας Χριστ.

·               ρθη σταυρωθες, ν δασι τν γν κρεμσας, κας πνους ν ατ νν προσκλνεται, μ φρουσα σεετο δεινς.

·               Τατα Γαβριλ, μοπγγειλεν τε κατπτη, ς τν βασιλεαν αἰώνιον, φη το Υο μου τοησο.

·               Φε! το Συμεν, κτετλεσται προφητεα, γρ σομφαα διδραμε, τν μν καρδαν μμανουλ.

·               φριξεν δν, τἀόρατον φς σε Χριστ μου, μνματι κρυπτμενον πνουν τε, κασκτασεν λιος τ φς.

·               κλαιε πικρς, πανμωμος Μτηρ σου Λγε, τε ν τ τφῳ ἑώρακε, σ τν φραστον καναρχον Θεν.

·               Νκρωσιν τν σν, πανφθορος Χριστ σου Μτηρ, βλπουσα πικρς σοιφθγγετο. Μ βραδνης ζων τος νεκρος.

·               ᾍδης δεινς, συνετρμαξεν τε σ εδεν, λιε τς δξης θνατε, καδδου τος δεσμους ν σπουδ.

Δξα Πατρὶ…

ναρχε Θε, συναΐδιε Λγε κα Πνεμα, σκπτρα τν νκτων κραταωσον, κατ πολεμων ς γαθς.

Κα νν… Θεοτοκον

Τξασα ζων, Παναμμητε γν Παρθνε, πασον κκλησας τ σκνδαλα, κα ερνευσον αὐτήν ς γαθ.

Κα πλιν παρ τν δο Χορν τ πρτον

ξιν στι, μεγαλνειν σ τν Ζωοδτην, τν ν τ Σταυρ τς χερας κτεναντα, κα συντρψαντα τ κρτος τοχθρο.


Ετα Συναπτ μικρ, κακφνησις

 τι γιος ε Θες μν, π θρνου δξης τν Χερουβεμ παναπαυμενος, κα σο τν δξαν ναπμπομεν σν τνρχῳ σου Πατρ, κα τ παναγῳ, καγαθ, κα ζωοποι σου Πνεματι, νν, καε, κα ες τος αἰῶνας τν αἰώνων.

Κα θυμισαντος τοερως, ὁ α’χορὸς ἄρχεται τς τρίτης στσεως.   


ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ

χος γ’

·               Α γενεα πσαι, μνον τ ταφ σου, προσφρουσι, Χριστ μου.

·               Καθελν το ξλου, ριμαθαας, ν τφ σε κηδεει.

·               Δερο πσα κτσις, μνους ξοδους, προσοσωμεν τ Κτστῃ.

·               Ος θρεψε τ μννα, κνησαν τν πτρναν, κατ το Εεργτου.

·               Ος θρεψε τ μννα, διδοῦσι τ Σωτρι, χολν καξοςμα. 

·               τς παραφροσνης, κα τς Χριστοκτονας, τς τν προφητοκτνων!

·               ς φρων πηρτης, προδδωκεν μστης, τν βυσσον σοφας.

·               Τν ῥύστην πωλσας, αχμλωτος κατστη, δλιος οδας. 

·               ωσφ κηδεει, σν τ Νικοδμῳ, νεκροπρεπς τν Κτστην.

·               γλυκ μου αρ, γλυκτατν μου τκνον, ποδυ σου τ κλλος;

·               Υἱὲ Θεο παντναξ, Θε μου πλαστουργ μου, πς πθος κατεδξω;

·               νκραζεν Κρη, θερμς δακρυῤῥοοσα, τ σπλγχνα κεντουμνη.

·              Ὢ φς τν φθαλμν μου, γλυκτατν μου τκνον, πς τφω νν καλπτῃ;

·               Τν δμ κα Εαν, λευθερσαι Μτερ, μ θρνει, τατα πσχω.

·               Δοξζω σου Υἱέ μου, τν κραν εσπλαγχναν, ς χριν τατα πσχεις.

·               ξος ποτσθης, κα χολν οκτρμον, τν πλαι λων γεσιν.

·               κρω προσεπγης, πλαι τν λαν σου, στλῳ νεφλης σκπων.

·               Α Μυροφροι Στερ, τ τφῳ προσελθοσαι, προσφερν σοι μρα.

·               νστηθι οκτρμον, μς κ τν βαρθρων, ξανιστν το ᾍδου.

·               νστα Ζωοδτα, σ τεκοσα Μτηρ, δακρυῤῥοοσα λγει.

·               Σπεσον ξαναστναι, τν λπην λων Λγε, τς σγνς τεκοσης.

·               Ορνιαι Δυνμεις, ξστησαν τ φβω, νεκρν σε καθορσαι.

·               Τος πθῳ τε κα φβῳ, τ πθη σου τιμσι, δδου πταισμτων λσιν.

·               ῤῥαναν τν τφον, α Μυροφροι μρα, λαν πρωΐ λθοσαι.(τρὶς)

·               Ερνην κκλησᾳ, λα σου σωτηραν, δρησαι σγρσει.

Δξα Πατρὶ…

Τρις Θε μου, Πατρ Υἱὸς κα Πνεμα, λησον τν Κσμον.

Κα νν… Θεοτοκον

δεν τν το Υο σου, νστασιν Παρθνε, ξωσον σος δολους.

Κα πλιν παρ τν δο Χορν τ πρτον

Α γενεα πσαι, μνον τ ταφ σου, προσφρουσι, Χριστ μου.


Συναπτὴ μικρὰ κα 

κφνησις

Σ γρ ε Βασιλεὺς τς ερνης, Χριστ Θες μν, κα σο τν δξαν ναπμπομεν, σν τνρχῳ σου Πατρ, κα τ παναγῳ καγαθ, κα ζωοποι σου Πνεματι, νν, καε, κα ες τος αἰῶνας τν αἰώνων.


Τὰ ἀναστάσιμα εὐλογητάρια.

ὁ α’ χορός

χος πλ. α

Στίχ. Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

Τν γγλων δμος, κατεπλγη ρν σε, ν νεκρος λογισθντα, το θαντου δ Σωτρ, τν σχν καθελντα, κα σν αυτ τν δμ γεραντα, καξ ᾅδου πντας λευθερσαντα.

ὁ β’ χορός

Στίχ. Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

Τί τ μρα, συμπαθς τος δκρυσιν, Μαθτριαι κιρντε; στρπτων ν τ τφῳ γγελος, προσεφθγγετο τας Μυροφροις, δετε μες τν τφον κα ᾔσθητε, Σωτρ γρ ξανστη το μνματος.

ὁ α’ χορός

Στίχ. Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου,

Λαν πρωΐ, Μυροφροι ἔδραμον, πρς τ μνμ σου θρηνολογοσαι, λλ’ πστη, πρς ατς γγελος, κα επε΄ θρνου καιρς ππαυται, μ κλαετε, τν νστασιν δ, ποστλοις επατε.

ὁ β’ χορός

Στίχ. Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου,

Μυροφροι γυνακες, μετ μρων λθοσαι, πρς τ μνμ σου, Στερ νηχοντο. γγλου τρανς, πρς ατς φθεγγομνου. Τί μετ νεκρν, τν ζντα λογζεσθε; ς Θες γρ, ξανστη το μνματος.

ὁ α’ χορός

Δξα Πατρὶ… Τριαδικν

Προσκυνομεν Πατρα, κα τν τοτου Υἱόν τε, κα τγιον Πνεμα, τν γαν Τριδα, ν μι τ οσᾳ, σν τος Σεραφεμ, κρζοντες τ, γιος, γιος, γιος ε, Κριε.

ὁ β’ χορός

Κα νν… Θεοτοκον

Ζωοδτην τεκοσα, λυτρσω Παρθνε, τν δμ μαρτας, χαρμονν δ τ Εᾳ, ντ λπης παρσχες, εσαντα ζως, θυνε πρς τατην δ, κ σο σαρκωθες Θες κανθρωπος.

ὁ α’ χορός

λληλοϊα, λληλοϊα, λληλοϊα. Δξα σοι Θες.

ὁ β’ χορός

λληλοϊα, λληλοϊα, λληλοϊα. Δξα σοι Θες.

ὁ α’ χορός

λληλοϊα, λληλοϊα, λληλοϊα. Δξα σοι Θες.


Συναπτ μικρ, κα 

κφνησις

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις…   


ξαποστειλριον

χος β’

ὁ α’ χορός

γιος Κριος Θες μν.

 ὁ β’ χορός

γιος Κριος Θες μν.

                                                          ὁ α’ χορός

γιος Κριος…

ὁ β’ χορός

Θες μν.

 

Τοτο λγεται κ τρίτου μνον, κα οδν λλον. 


ΑΙΝΟΙ

ὁ α’ χορός

Ἦχος β’.

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

ὁ β’ χορός

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

ὁ α’ χορός

Στίχ. Ανετε ατν π τας δυναστεαις ατο, ανετε ατν κατ τ πλθος τς μεγαλωσνης ατο.

διμελα  χος β’

Σμερον συνχει τφος, τν συνχοντα παλμῃ τν Κτσιν, καλπτει λθος, τν καλψαντα ρετ τος ορανος, πνο ζω, κα ᾅδης τρμει, καδμ τν δεσμν πολεται. Δξα τ σ οκονομᾳ, δι’ ς τελσας πντα σαββατισμν αἰώνιον, δωρσω μν, τν παναγαν κ νεκρν σου νστασιν.    

ὁ β’ χορός

Στίχ. Ανετε ατν ν χ, σλπιγγος, ανετε ατν ν ψαλτηρίῳ κα κιθρᾳ.

ἦχος ὁ αὐτὸς

Τί τρμενον θαμα; Τίς παροσα κατπαυσις; Βασιλες τν αἰώνων, τν δι πθους τελσας οκονομαν, ν τφ σαββατζει, καινν μν παρχων σαββατισμν. Ατ βοσωμεν. νστα Θες κρνων τν γν, τι σ βασιλεεις ες τος αἰῶνας, μτρητον χων τ μγα λεος.  

ὁ α’ χορός

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

ἦχος ὁ αὐτὸς

Δετε δωμεν τν ζων μν, ν τφ κειμνην, να τος ν τφοις κειμνους ζωοποισῃ, δετε σμερον, τν ξ οδα πνοντα θεμενοι, προφητικς ατκβοσωμεν. ναπεσν κεκομησαι ς λων, τίς γερε σε Βασιλε; λλ’ νστηθι ατεξουσως, δος αυτν πρ μν κουσως. Κριε δξα σοι.

ὁ β’ χορός

χος πλ. β’

Στίχ. Ανετε ατν ν κυμβάλοις εήχοις, ανετε ατν ν κυμβάλοις λαλαγμο. Πσα πνο ανεσάτω τν Κύριον.

τσατο ωσφ, τ σμα τοησο, καπθετο ν τ καιν ατο μνημεῳ, δει γρ ατν κ τφου, ς κ παστδος προελθεν. συντρψας κρτος θαντου, κανοξας πλας Παραδεσου νθρποις, δξα σοι.

ὁ α’χορὸς

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

 χος πλ. β’

Τν σμερον μυστικς, μγας Μωϋσς προδιετυποτο λγων. Κα ελγησεν Θες, τν μραν τν βδμην, τοτο γάρ στι τ ελογημνον Σββατον, ατη στν τς καταπασεως μρα, ν ᾗ κατπαυσεν π πντων τν ργων ατο, Μονογενς Υἱὸς το Θεο, δι τς κατ τν θνατον οκονομας, τ σαρκ σαββατσας, κα ες ν, πλιν πανελθν, δι τς ναστσεως, δωρσατο μν ζων τν αἰώνιον, ς μνος γαθς κα φιλνθρωπος.

ὁ β’ χορός

Καὶ νῦν…Θεοτοκον ἦχος β’

περευλογημένη ὑπάρχεις, Θεοτόκε Παρθένε, δι γρ τοκ σο σαρκωθντος, δης χμαλτισται, δμ νακκληται, κατρα νενέκρωται, Εα λευθρωται, θνατος τεθαντωται, καμες ζωοποιθημεν, δινυμνοντες βομεν. Ελογητς Χριστς Θες μν, οτως εδοκσας, δξα σοι.


Δοξολογία Μεγάλη εἰς ἦχον πλ. β’ ( σύντομος)

ὁ α’ χορός

·        ·        Δξα σοι τ δεξαντι τ φς. Δξα ν ψστοις Θε, καπ γς ερνη, ν νθρποις εδοκα.

ὁ β’ χορός

·        ·        μνομν σε, ελογομν σε, προσκυνομν σε, δοξολογομν σε, εχαριστομν σοι, δι τν μεγλην σου δξαν.

ὁ α’ χορός

·        ·        Κριε βασιλε, πουρνιε Θε, Πτερ παντοκρτορ, Κριε Υἱὲ μονογενς, ησο Χριστ, καγιον Πνεμα,

ὁ β’ χορός

·        ·        Κριε Θες, μνς το Θεο, Υἱὸς το Πατρς, αρων τν μαρταν το κσμου, λησον μς, αρων τς μαρτας το κσμου.

ὁ α’ χορός

·        ·        Πρσδεξαι τν δησιν μν, καθμενος ν δεξι το Πατρς, καλησον μς.

ὁ β’ χορός

·        ·        τι σ ε μνος γιος, σ ε μνος Κριος, ησος Χριστς, ες δξαν Θεο Πατρς. μν.

ὁ α’ χορός

·        ·        Καθ’ κστην μραν ελογσω σε, κα ανσω τνομ σου ες τν αἰῶνα, κα ες τν αἰῶνα το αἰῶνος.

ὁ β’ χορός

·        ·        Καταξωσον, Κριε, ν τμρᾳ τατῃ, ναμαρττους φυλαχθναι μς.

ὁ α’ χορός

·        ·        Ελογητς ε, Κριε, Θες τν Πατρων μν, κα ανετν κα δεδοξασμνον τνομ σου ες τος αἰῶνας. μν.

ὁ β’ χορός

·        ·        Γνοιτο, Κριε, τλες σου φ’ μς, καθπερ λπσαμεν π σ.

ὁ α’ χορός

·        ·        Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

ὁ β’ χορός

·        ·        Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

ὁ α’ χορός

·        ·        Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

ὁ β’ χορός

·        ·        Κριε, καταφυγγενθης μν, ν γενε κα γενε.