ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ

 

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Σάββατον πρ τν Βαΐων

Τογίου κα δικαίου Λαζάρου το τετραημέρου.Συμεν πισκπου ᾿Ιεροσολμων, συγγενος το Κυρου, ερομρτυρος (†107).


 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,…

Συναπτὴ μεγάλη κα κφνησις

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

χος α’

ὁ α’ χορὸς

Ἀμήν.

Θες Κριος, καπφανεν μν, ελογημνος ρχμενος ν νματι Κυρου.

ὁ β’ χορὸς

Στχ, α’.ξομολογεσθε τ Κυρῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ.

Θες Κριος, καπφανεν μν… 

ὁ α’ χορὸς

Στχ, β’. Πντα τθνη κκλωσν με, κα τνματι Κυρου μυνμην ατος.

Θες Κριος, καπφανεν μν…

ὁ β’ χορὸς

Στχ, γ’. Παρ Κυρου γνετο ατη, καίστι θαυμαστν φθαλμος μν.

Θες Κριος, καπφανεν μν… 

ὁ α’ χορὸς

πολυτκιον  χος α’

Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ Πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον, Χριστὲ ὁ Θεός, ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ Παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες, σοὶ τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν. Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.

ὁ β’ χορὸς

Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν,…

ὁ α’ χορός

Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ Πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον, Χριστὲ ὁ Θεός, ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ Παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες, σοὶ τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν. Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.


Συναπτ μικρ κα κφνησις

  τι σν τ κρτος… 

Κάθισμα

ὁ α’ χορὸς  

χος α’

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος

Κατοικτείρας τῆς Μάρθας, καὶ Μαρίας τὰ δάκρυα, ἐκκυλίσαι τὸν λίθον, ἐκ τοῦ τάφου προσέταξας, Χριστὲ ὁ Θεός, ἀνέστησας φωνήσας τὸν νεκρόν, τὴν τοῦ Κόσμου ζωοδότα, δι’ αὐτοῦ πιστούμενος Ἀνάστασιν, Δόξα τῇ δυναστείᾳ σου Σωτήρ, δόξα τῇ ἐξουσίᾳ σου, δόξα τῷ διὰ λόγου πάντα συστησαμένῳ.

ὁ β’ χορὸς  

Δξα Πατρὶ… Κα νν… τὸ αὐτὸ

Κατοικτείρας τῆς Μάρθας,…


Τὰ ἀναστάσιμα εὐλογητάρια.

ὁ α’ χορός

χος πλ. α

Στίχ. Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

Τν γγλων δμος, κατεπλγη ρν σε, ν νεκρος λογισθντα, το θαντου δ Σωτρ, τν σχν καθελντα, κα σν αυτ τν δμ γεραντα, καξ ᾅδου πντας λευθερσαντα.

ὁ β’ χορός

Στίχ. Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

Τί τ μρα, συμπαθς τος δκρυσιν, Μαθτριαι κιρντε; στρπτων ν τ τφῳ γγελος, προσεφθγγετο τας Μυροφροις, δετε μες τν τφον κα ᾔσθητε, Σωτρ γρ ξανστη το μνματος.

ὁ α’ χορός

Στίχ. Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου,

Λαν πρωΐ, Μυροφροι ἔδραμον, πρς τ μνμ σου θρηνολογοσαι, λλ’ πστη, πρς ατς γγελος, κα επε΄ θρνου καιρς ππαυται, μ κλαετε, τν νστασιν δ, ποστλοις επατε.

ὁ β’ χορός

Στίχ. Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου,

Μυροφροι γυνακες, μετ μρων λθοσαι, πρς τ μνμ σου, Στερ νηχοντο. γγλου τρανς, πρς ατς φθεγγομνου. Τί μετ νεκρν, τν ζντα λογζεσθε; ς Θες γρ, ξανστη το μνματος.

ὁ α’ χορός

Δξα Πατρί… Τριαδικν

Προσκυνομεν Πατρα, κα τν τοτου Υἱόν τε, κα τγιον Πνεμα, τν γαν Τριδα, ν μι τ οσᾳ, σν τος Σεραφεμ, κρζοντες τ, γιος, γιος, γιος ε, Κριε.

ὁ β’ χορός

Κα νν… Θεοτοκον

Ζωοδτην τεκοσα, λυτρσω Παρθνε, τν δμ μαρτας, χαρμονν δ τ Εᾳ, ντ λπης παρσχες, εσαντα ζως, θυνε πρς τατην δ, κ σο σαρκωθες Θες κανθρωπος.

ὁ α’ χορός

λληλοϊα, λληλοϊα, λληλοϊα. Δξα σοι Θες.

ὁ β’ χορός

λληλοϊα, λληλοϊα, λληλοϊα. Δξα σοι Θες.

ὁ α’ χορός

λληλοϊα, λληλοϊα, λληλοϊα. Δξα σοι Θες.


Συναπτ μικρ κα κφνησις

 Ὅτι ηλγητα σου…

Κάθισμα

ὁ α’ χορὸς  

χος πλ. α’ – Τὸν συνάναρχον Λόγον

πηγὴ τῆς σοφίας, καὶ τῆς προγνώσεως, τοὺς περὶ Μάρθαν ἠρώτας, ἐν Βηθανίᾳ παρών, Ποῦ τεθήκατε, βοῶν, φίλον τὸν Λάζαρον, ὃν δακρύσας συμπαθῶς, τετραήμερον νεκρόν, ἀνέστησας τῇ φωνῇ σου, Φιλάνθρωπε καὶ Οἰκτίρμον, ὡς ζωοδότης καὶ Κύριος.

βχορός

Δξα Πατρὶ… Κα νν… τὸ αὐτὸ

πηγὴ τῆς σοφίας,…

Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης:

νστασιν Χριστο θεασμενοι, προσκυνσωμεν γιον, Κριον, ησον τν μνον ναμρτητον. Τν Σταυρν σου, Χριστ, προσκυνομεν, κα τν γαν σου νστασιν μνομεν κα δοξζομεν. Σ γρ ε Θες μν, κτς σολλον οκ οδαμεν, τνομ σου νομζομεν. Δετε πντες ο πιστο, προσκυνσωμεν τν το Χριστογαν νστασιν, δο γρ λθε δι το Σταυρο, χαρν λῳ τ κσμῳ. Δι παντς ελογοντες τν Κριον, μνομεν τν νστασιν ατο. Σταυρν γρ πομείνας δι’ μς, θαντῳ θνατον λεσεν.

Ν’ ψαλμὸς χύμα 

KANΩΝ

αχορός   

δ α’ Ἦχος πλ. δ’

σωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ διαγαγόντι τὸν λαόν αὐτοῦ, ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, ᾠδὴν ἐπινίκιον, ὅτι δεδόξασται.

βχορός 

σωμεν τῷ Κυρίῳ…

αχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.

Λάζαρον τεθνεῶτα, νεύματι τῷ θείῳ ἐξανέστησας, πλαστουργὸς ὡς ὑπάρχων, καὶ ζωῆς ταμιοῦχος Φιλάνθρωπε.

βχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.

Λόγῳ τὸν τεταρταῖον, Λάζαρον ἀνέστησας Ἀθάνατε, σκοτεινόμορφον ᾍδου, διαλύσας ἰσχὺϊ βασίλειον.

αχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.

Πᾶσι τῆς ὑπερθέου, γνώρισμα θεότητος, ὑπέδειξας, ἐκ τῶν νεκρῶν ἐγείρας, τετραήμερον Λάζαρον Δέσποτα.  

 ὁβχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.

Σήμερον Βηθανία, προανακηρύττει τὴν Ἀνάστασιν, Χριστοῦ τοῦ ζωοδότου, τῇ ἐγέρσει Λαζάρου χορεύουσα.

 Ἕτερος Κανὼν

ᾠδὴ α’  Ἦχος πλ. δ’ – Ὑγρὰν διοδεύσας

αχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.

πρὶν ἐκ μὴ ὄντων παραγαγών, τὴν σύμπασαν Κτίσιν, καὶ γινώσκων τῶν καρδιῶν, ταμεῖα προλέγεις ὡς Δεσπότης, τοῖς Μαθηταῖς τοῦ Λαζάρου τὴν κοίμησιν.

βχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.

Τὸν ἄνθρωπον φύσει οὐσιωθείς, Χριστὲ ἐκ Παρθένου, τοῦ Λαζάρου σὺ τὴν ταφήν, μαθεῖν ἐπηρώτας ὡς ἄνθρωπος, οὐκ ἀγνοῶν ὡς Θεὸς ὅπου ἔκειτο.

αχορός 

Δξα Πατρὶ…

Πιστούμενος Λόγε τὴν σεαυτοῦ, Ἀνάστασιν ὄντως, ὡς, ἐξ ὕπνου τὸν προσφιλῆ, ἀνέστησας ἤδη ὀδωδότα, τὸν τεταρταῖον νεκρὸν ἐκ τοῦ μνήματος.

βχορός 

Κα νν…Θεοτοκίον

Τάξεις σε Ἀγγέλων καὶ τῶν βροτῶν, ἀνύμφευτε Μῆτερ, εὐφημοῦσιν ἀνελλιπῶς, τὸν Κτίστην γὰρ τούτων ὥσπερ βρέφος, ἐν ταῖς ἀγκάλαις σου ἐβάστασας.

αχορός 

δ γ’ – Ερμς

Σὺ εἶ τὸ στερέωμα, τῶν προστρεχόντων σοι Κύριε, σὺ εἶ τὸ φῶς, τῶν ἐσκοτισμένων, καὶ ὑμνεῖ σε τὸ πνεῦμά μου.

βχορός   

Σὺ εἶ τὸ στερέωμα,…

αχορός   

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.

Δύο προβαλλόμενος, τὰς ἐνεργείας σου ἔδειξας, τῶν οὐσιῶν, Σῶτερ τὴν διπλόην, Θεὸς γὰρ εἶ καὶ ἄνθρωπος.

βχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.

βυσσος ὢν γνώσεως, σὺ ἐρωτᾷς ποῦ τέθειται, ὁ τεθνεώς, μέλλων ἀναστήσειν, Ζωοδότα τὸν κείμενον.

αχορός   

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι. 

Τόπους ἀμειβόμενος, ὡς γεγονὼς βροτὸς πέφηνας, περιγραπτός, ὁ πληρῶν τὰ πάντα, ὡς Θεὸς ἀπερίγραπτος.

βχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.   

Λάζαρον ἐξήγειρας, τῷ θεϊκῷ Χριστὲ ῥήματι, κἀμὲ πολλοῖς, πταίσμασι θανέντα, ἐξανάστησον δέομαι.

Εἱρμὸς ἄλλος

αχορός 

Οὐρανίας ἁψῖδος 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.

πιστὰς σὺ τῷ τάφῳ, θαυματουργὲ Κύριε, ἐν τῇ Βηθανίᾳ, Λαζάρου, τοῦτον ἐδάκρυσας, νόμῳ τῆς φύσεως, πιστοποιῶν σου τὴν σάρκα, Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ἣν περ προσείληφας.

βχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.

Τῆς Μαρίας τὸ πένθος, σὺ παρευθὺς ἔπαυσας, Σῶτερ, καὶ τῆς Μάρθας, δεικνύων τὸ αὐτεξούσιον, σὺ γὰρ ἀνάστασις, καὶ σὺ ζωὴ ὥσπερ ἔφης, ἀληθείᾳ πέλεις γάρ, καὶ πάντων Κύριος.

αχορός   

Δξα Πατρὶ…

Εἰλημμένον κειρίαις, τὸν προσφιλῆ Κύριε, ᾍδου ἐκ νεκάδων, καὶ ζόφου τοῦτον ἀφήρπασας, σὺ ἐν τῷ λόγῳ σου, τῷ πανσθενεῖ τοῦ θανάτου, διαῤῥήξας κλεῖθρά τε, καὶ τὰ βασίλεια.

βχορός   

Κα νν… Θεοτοκον

νοικήσας Παρθένῳ, σωματικῶς Κύριε, ὤφθης τοῖς ἀνθρώποις, ὡς ἔπρεπε θεαθῆναί σε, ἣν καὶ ἀνέδειξας, ὡς ἀληθῆ Θεοτόκον, καὶ πιστῶν βοήθειαν, μόνε φιλάνθρωπε.


 Συναπτ μικρ κα κφνησις

 Ὅτι σ ε Θες μν,…

βχορός 

Κθισμα  χος δ’ – Κατεπλάγη Ἰωσὴφ

Συμπαρέστησαν Χριστῷ, αἱ τοῦ Λαζάρου ἀδελφαί, καὶ δακρύουσαι πικρῶς, καὶ ὀλολύζουσαι αὐτῷ, ἔφησαν, Κύριε, τέθνηκε Λάζαρος, αὐτὸς δὲ ὡς Θεός, οὐκ ἀγνοῶν τὴν ταφήν, ἠρώτα πρὸς αὐτάς. Ποῦ τεθήκατε; καὶ προσελθὼν τῷ τάφῳ προσεφώνει, τὸν τετραήμερον Λάζαρον, ὁ δὲ ἀνέστη, καὶ προσεκύνει, τὸν αὐτὸν ἀναστήσαντα.

αχορός 

Δξα Πατρὶ… Κα νν…Ἦχος πλ. δ’ – Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον

Προγινώσκων τὰ πάντα ὡς ποιητής, ἐν Βηθανίᾳ προεῖπας τοῖς Μαθηταῖς, ὁ φίλος ἡμῶν Λάζαρος, κεκοίμηται σήμερον, καὶ εἰδὼς ἠρώτας, φησί, ποῦ τεθήκατε; καὶ τῷ Πατρὶ προσηύξω, δακρύσας ὡς ἄνθρωπος, ὅθεν καὶ φωνήσας, ὃν ἐφίλεις ἐξ ᾍδου, ἀνέστησας Κύριε, τετραήμερον Λάζαρον. Διὰ τοῦτο βοῶμέν σοι΄ Πρόσδεξαι Χριστὲ ὁ Θεός, τῶν τολμώντων προσφέρειν τὴν αἴνεσιν, καὶ καταξίωσον πάντας τῆς δόξης σου.

ᾠδὴ δ’  Ὁ Εἱρμὸς

βχορός 

Εἰσακήκοα Κύριε, τῆς οἰκονομίας σου τὸ μυστήριον, κατενόησα τὰ ἔργα σου, καὶ ἐδόξασά σου τὴν θεότητα.

αχορός 

Εἰσακήκοα Κύριε,… 

 

βχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.

Οὐ συμμάχου δεόμενος, ἀλλ’ οἰκονομίαν τελῶν ἀπόρρητον, προσευχόμενος ἀνέστησας, νεκρὸν τετραήμερον Παντοδύναμε.

αχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.

Πατρὶ συναΐδιος, Λόγος καὶ Θεὸς τὸ πρὶν καθορώμενος, νῦν ὡς ἄνθρωπος προσεύχεται, προσευχὰς ὁ πάντων προσδεχόμενος.

βχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.

φωνή σου κατέλυσε, Σῶτερ τοῦ θανάτου πᾶσαν τὴν δύναμιν, τὰ θεμέλια τοῦ ᾍδου δέ, θεϊκῇ δυνάμει διεκλόνησε.

αχορός 

Στίχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς. Θεοτοκίον

Τὴν Παρθένον ὑμνήσωμεν, ὡς μετὰ τὸν τόκον παρθένον μείνασαν, καὶ κυήσασαν Χριστὸν τὸν Θεόν, τὸν ἐκ πλάνης Κόσμον λυτρωσάμενον.

Εἱρμὸς ἄλλος

βχορός 

Σύ μου ἰσχύς, Κύριε

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.

Σὺ ὡς ποιμήν, ἥρπασας Σῶτερ τὸν ἄνθρωπον, τὸν φθαρέντα, ἤδη τετραήμερον, δημιουργέ, λύκου ἐκ δεινοῦ, ὄντως καὶ παμφάγου, ὡς δυνατός τε καὶ Κύριος, ἐν τούτῳ, προδεικνύων, τὴν παγκόσμιον δόξαν, τῆς σῆς νῦν τριημέρου Ἐγέρσεως.

αχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.

Σὲ τὴν ζωήν, βλέπουσαι αἱ περὶ Μάρθαν Χριστέ, ἀνεβόων. Εἰ ᾖς ὧδε Κύριε, ὁ φωτισμός, πάντων καὶ ζωή, ὅλως οὐ τεθνήκει, νεκρὸς οὐκ ὤφθη ὁ Λάζαρος, ζωὴ δὲ τῶν θανέντων, σύ, φιλάνθρωπε πέλων, εἰς χαρὰν μετατρέπεις τὸ πένθος αὐτῶν.

βχορός 

Δξα Πατρί…

Σὲ τὴν πηγήν, φρίττουσι Κύριε ἄβυσσοι, σοὶ δουλεύει, ἡ ὑγρὰ ἡ σύμπασα, σὲ πυλωροί, τρέμουσι Χριστέ, ᾍδου δὲ τὰ κλεῖθρα, τῷ κράτει σου διαλύονται, Λαζάρου ἀναστάντος, ἐκ νεκρῶν τῇ φωνῇ σου, παντοδύναμε Σῶτερ φιλάνθρωπε.

αχορός 

Κα νν…Θεοτοκίον  

Σὺ τῶν πιστῶν, καύχημα πέλεις Ἀνύμφευτε, σὺ προστάτις, σὺ καὶ καταφύγιον, Χριστιανῶν, τεῖχος καὶ λιμήν, πρὸς γὰρ τὸν Υἵόν σου, ἐντεύξεις φέρεις πανάμωμε, καὶ σώζεις ἐκ κινδύνων, τοὺς ἐν πίστει καὶ πόθῳ,…

βχορός 

Θεοτόκον ἁγνήν σε γινώσκοντας.

 

ᾠδὴ ε’

 αχορός 

Ὁ Εἱρμὸς

να τί με ἀπώσω, ἀπὸ τοῦ προσώπου σου τὸ φῶς τὸ ἄδυτον, καὶ ἐκάλυψέ με, τὸ ἀλλότριον σκότος τὸν δείλαιον, ἀλλ’ ἐπίστρεψόν με, καὶ πρὸς τὸ φῶς τῶν ἐντολῶν σου, τὰς ὁδούς μου κατεύθυνον δέομαι.  

βχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.

πιστὰς τῷ Λαζάρου, μνήματι φιλάνθρωπε, τοῦτον ἐκάλεσας, καὶ ζωὴν παρέσχες, ὡς ζωὴν χρηματίζων ἀθάνατος, τῶν βροτῶν ἁπάντων, οἵα Θεός, τὴν ἐσομένην, προθεσπίζων προδήλως Ἀνάστασιν.

αχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.

Δεδεμένος τοὺς πόδας, Λάζαρος ἐβάδιζε, θαῦμα ἐν θαύμασι! καὶ γὰρ μείζων ὤφθη, τοῦ κωλύοντος ὁ ἐνισχύων Χριστός, οὗ τῷ λόγῳ πάντα, δουλοπρεπῶς ὑπηρετοῦσιν, ὡς Θεῷ καὶ Δεσπότῃ δουλεύοντα.

βχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.

νεκρὸν ὀδωδότα, Λάζαρον ἐγείρας Χριστὲ τετραήμερον, ἐξανάστησόν με, νεκρωθέντα νῦν ἁμαρτήμασι, καὶ τεθέντα λάκκῳ, καὶ σκοτεινῇ σκιᾷ θανάτου, ἀλλὰ ῥῦσαι, καὶ σῶσον ὡς εὔσπλαγχνος.

Εἱρμὸς  Ὁ αὐτὸς

αχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.

Τῷ Πατρὶ νέμων δόξαν, ὥσπερ οὐκ ἀντίθεος, ᾖσθα εὐχόμενος, τὸν περιεστῶτα, σὺ πιστούμενος ὄχλον Μακρόθυμε, τὴν εὐχαριστίαν, τῷ σῷ Πατρὶ προσαναφέρων, τῇ κελεύσει ἐγείρων τὸν Λάζαρον.

βχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν,δόξα Σοι.

φωνὴς θεοφθόγγου, θείας τε δυνάμεως, Σῶτερ τοῦ κράτους σου! δι’ ἧς ᾍδου πύλας, τοῦ παμφάγου θανάτου συνέτριψας, ἀλλ’ ἐξάρπασόν με, ὥσπερ τὸν πρὶν ἐκ τῶν παθῶν μου, τετραήμερον φίλον σου Λάζαρον.

αχορός 

Δξα Πατρὶ…

κεσίαις Λαζάρου, Μάρθας καὶ Μαρίας τε, ἡμᾶς ἀξίωσον, θεατὰς γενέσθαι, τοῦ Σταυροῦ καὶ τοῦ Πάθους σου Κύριε, καὶ τῆς λαμπροφόρου, τῶν ἡμερῶν καὶ βασιλίδος, Ἀναστάσεως τῆς σῆς φιλάνθρωπε.

βχορός   

Κα νν…Θεοτοκίον  

Μητρικὴν παῤῥησίαν, τὴν πρὸς τὸν Υἱόν σου, κεκτημένη Πάναγνε, συγγενοῦς προνοίας, τῆς ἡμῶν μὴ παρίδῃς δεόμεθα, ὅτι σὲ καὶ μόνην, Χριστιανοὶ πρὸς τὸν Δεσπότην,…

αχορός 

λασμὸν εὐμενῆ προβαλλόμεθα.

 

Ἐντεῦθεν ἀρχόμεθα τῶν Τετραῳδίων,

 

Τετραῴδιον

Ποίημα τοῦ αὐτοῦ Κοσμᾶ

ᾠδὴ ς’  

βχορός 

Ἦχος πλ. δ’  Ὁ Εἱρμὸς

Τὸν Ἰωνᾶν, ἐν τῷ κήτει Κύριε, μονώτατον κατῴκισας, ἐμὲ δὲ τὸν πεπεδημένον, ἐν ἄρκυσι τοῦ ἐχθροῦ, ὡς ἐκ φθορᾶς ἐκεῖνον διάσωσον.

αχορός 

Τὸν Ἰωνᾶν, ἐν τῷ κήτει Κύριε,… 

βχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι.

γάπη σε, εἰς Βηθανίαν Κύριε, ἀπήγαγε πρὸς Λάζαρον, καὶ τοῦτον ἤδη ὀδωδότα, ἀνέστησας ὡς Θεός, καὶ ἐκ δεσμῶν, τοῦ ᾍδου διέσωσας.

αχορός   

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι.

Μάρθα μέν, ἀπεγνώκει Λάζαρον, ὡς ἤδη τετραήμερον, Χριστὸς δὲ τὸν διαφθαρέντα, ἀνέστησεν ὡς Θεός, καὶ εἰς ζωὴν μετήγαγε ῥήματι.

Ἕτερον  Ποίημα Ἰωάννου Μοναχοῦ

Ἱλάσθητί μοι Σωτὴρ

βχορός 

Δξα Πατρὶ…

Θεὸς ὢν ἀληθινός, Λαζάρου ἔγνως τὴν κοίμησιν, καὶ ταύτην τοῖς Μαθηταῖς, τοῖς σοῖς προηγόρευσας, πιστούμενος Δέσποτα, τῆς θεότητός σου, τὴν ἀόριστον ἐνέργειαν.

αχορός   

Κα νν…

Τῇ σαρκὶ περιγραπτός, ὑπάρχων ὁ ἀπερίγραπτος, εἰς Βηθανίαν ἐλθών, ὡς ἄνθρωπος Δέσποτα, δακρύεις τὸν Λάζαρον, ὡς Θεὸς δὲ θέλων, ἀνιστᾷς τὸν τετραήμερον.


Συναπτ μικρκα κφνησις

Σ γρ ε Βασιλες…

Κοντάκιον  Ἦχος β’

Τὰ ἄνω ζητῶν

πάντων χαρά, Χριστὸς ἡ ἀλήθεια, τὸ φῶς ἡ ζωή, τοῦ Κόσμου ἡ ἀνάστασις, τοῖς ἐν γῇ πεφανέρωται, τῇ αὐτοῦ ἀγαθότητι, καὶ γέγονε τύπος τῆς ἀναστάσεως, τοῖς πᾶσι παρέχων θείαν ἄφεσιν.

Ὁ Οἶκος

Τοῖς Μαθηταῖς ὁ Κτίστης τῶν ὅλων, προηγόρευσε λέγων; Ἀδελφοὶ καὶ γνωστοί, ἡμῶν ὁ φίλος κεκοίμηται, τούτοις προλέγων καὶ ἐκδιδάσκων, ὅτι πάντα γινώσκεις ὡς Κτίστης πάντων, ἄγωμεν οὖν πορευθῶμεν, καὶ ἴδωμεν ξένην ταφήν, καὶ θρῆνον τὸν τῆς Μαρίας, καὶ τὸν τάφον Λαζάρου ὀψώμεθα, ἐκεῖ γὰρ μέλλω θαυματουργεῖν, ἐκτελῶν τοῦ Σταυροῦ τὰ προοίμια, καὶ πᾶσι παρέχων θείαν ἄφεσιν.

Συναξριον

Τῇ ΚΖ’ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Συμεών, Ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων, συγγενοῦς τοῦ Κυρίου.

Στίχοι

·         Ἀδελφὰ πάσχεις, Συμεών, τῷ Κυρίῳ,

·         Ξύλῳ κρεμασθείς, ὡς ἀδελφὸς Κυρίου.

·         Ἐν ξύλῳ ἑβδόμη Συμεὼν πάγη εἰκάδι μακρῷ.

 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ Ὁμολογητοῦ Ἰωάννου, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Καθαρῶν.

Στίχοι

·         Παθῶν καθαρθείς, ὦ Ἰωάννη Μάκαρ,

·         Μονῆς προέστης τῶν Καθαρῶν εἰκότως.

 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ποπλίωνος, μαχαίρᾳ τελειωθέντος.

Στίχοι

·         Σφαγεὶς Ποπλίων, αἷμα σὸν Χριστῷ χέεις,

·         ‘Ὃς ἠγοράσθης αἵματι Χριστοῦ πάλαι.

 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Εὐλογίου τοῦ ξενοδόχου, ἐν εἰρήνῃ τελειωθέντος.

Στίχοι

·         Τὸν Εὐλόγιον, τὸν ξενιστὴν τῶν ξένων,

·         Θεοῦ ξενιστὴς Ἀβραὰμ ξενιζέτω.

 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λολλίωνος τοῦ Νέου, ὃς κατὰ γῆς συρόμενος τελειοῦται.

Στίχοι

·         Κονίεται τὸ σῶμα, Μάρτυς Λολλίων,

·         Κόνιν φύρεσθαι τὴν ἀπ’ αὐτοῦ δοὺς κόνιν.

 

  Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Σαββάτῳ πρὸ τῶν Βαΐων, ἑορτάζομεν τὴν Ἔγερσιν τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου, φίλου τοῦ Χριστοῦ, Λαζάρου τοῦ τετραημέρου.

Στίχοι

·        ·       Θρηνεῖς Ἰησοῦ, τοῦτο θνητῆς οὐσίας.

·        ·       Ζωοῖς φίλον σου, τοῦτο θείας Ἰσχύος.

 

Ταῖς τοῦ σοῦ φίλου Λαζάρου πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς, Ἀμήν.


ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ

ὁ α’ χορός

Ἦχος πλ. δ

 ᾠδὴ α 

γρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν, καὶ τὴν Αἰγυπτίαν, μοχθηρίαν διαφυγών, ὁ Ἰσραηλίτης ἀνεβόα. Τῷ λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ᾄσωμεν.

ὁ β’ χορός

ᾠδὴ γ’

Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ Κύριε, καὶ τῆς Ἐκκλησίας δομῆτορ, σύ με στερέωσον, ἐν τῇ ἀγάπη τῇ σῇ, τῶν ἐφετῶν ἡ ἀκρότης, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα,…

ὁ α’ χορός

μόνε φιλάνθρωπε.

 ὁ β’ χορός

ᾨδὴ δ’

Σύ μου ἰσχύς, Κύριε, σύ μου καὶ δύναμις, σὺ Θεός μου, σύ μου ἀγαλλίαμα, ὁ πατρικοὺς κόλπους μὴ λιπών, καὶ τὴν ἡμετέραν, πτωχείαν ἐπισκεψάμενος, διὸ σύν τῷ Προφήτῃ, Ἀββακούμ σοι κραυγάζω΄ Τῇ δυνάμει σου δόξα Φιλάνθρωπε.

ὁ α’ χορός

ᾠδὴ ε’ 

να τί με ἀπώσω, ἀπὸ τοῦ προσώπου σου τὸ φῶς τὸ ἄδυτον, καὶ ἐκάλυψέ με, τὸ ἀλλότριον σκότος τὸν δείλαιον, ἀλλ’ ἐπίστρεψόν με, καὶ πρὸς τὸ φῶς τῶν ἐντολῶν σου, τὰς ὁδούς μου κατεύθυνον δέομαι.  

ὁ β’ χορός

ᾠδὴ ς’

λάσθητί μοι Σωτὴρ πολλαὶ γὰρ αἱ ἀνομίαι μου, καὶ ἐκ βυθοῦ τῶν κακῶν, ἀνάγαγε δέομαι, πρὸς σὲ γὰρ ἐβόησα, καὶ ἐπάκουσόν μου, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου.  

ὁ α’ χορός

ᾠδὴ ζ’

Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας, καταντήσαντες Παῖδες ἐν Βαβυλῶνί ποτε, τῇ πίστει τῆς Τριάδος, τὴν φλόγα τῆς καμίνου, κατεπάτησαν ψάλλοντες. Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεός εὐλογητὸς εἶ.

ὁ β’ χορός
ᾠδὴ η’

Στίχ.Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.

Τὸν Βασιλέα τῶν οὐρανῶν, ὃν ὑμνοῦσι, στρατιαὶ τῶν Ἀγγέλων, ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.


Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτὸς…

Ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται

 

ᾠδὴ θ’  Ἦχος πλ. δ.Ὁ Εἱρμὸς

αχορός    

Τὴν ἁγνὴν ἐνδόξως τιμήσωμεν, λαοὶ Θεοτόκον, τὴν τὸ θεῖον πῦρ ἐν γαστρί, ἀφλέκτως συλλαβοῦσαν, ὕμνοις ἀσιγήτοις μεγαλύνωμεν.

βχορός   

Τὴν ἁγνὴν ἐνδόξως… 

αχορός   

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι.

Οἱ λαοὶ ἰδόντες βαδίζοντα, νεκρὸν τεταρταῖον, ἐκπλαγέντες τῷ θαύματι, ἀνεβόων τῷ Λυτρωτῇ, Θεόν σε ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν.

βχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι.

Προπιστῶν τὴν ἔνδοξον Ἔγερσιν, τὴν σὴν ὢ Σωτήρ μου, νεκρὸν τετραήμερον, ἐκ τοῦ ᾍδου ἐλευθεροῖς, τὸν Λάζαρον, ἐν ὕμνοις μεγαλύνω σε.

Ἄλλος

αχορός   

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι.

Κυρίως Θεοτόκον

Τιμῶν σου τὸν Πατέρα, καὶ ἀποδεικνύων, ὡς οὐκ ἀντίθεος ᾖσθα, προσεύχῃ Χριστέ, αὐτεξουσίως ἐγείρας τὸν τετραήμερον.

βχορός 

Στίχ. Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι.

κ τάφου τεταρταῖον, Λάζαρον ἐγείρας, τῆς τριημέρου Χριστέ μου. Ἐγέρσεως, παναληθέστατον πᾶσι, δεικνύεις μάρτυρα.

αχορός   

Δξα Πατρί… 

Βαδίζεις καὶ δακρύεις, φθέγγῃ τε Σωτήρ μου. Τὴν ἀνθρωπίνην δεικνύς σου ἐνέργειαν, τὴν θεϊκὴν δὲ μηνύων, ἐγείρεις Λάζαρον.  

βχορός 

Κα νν…

νήργησας ἀφράστως, Δέσποτα Σωτήρ μου, καθ’ ἑκατέρων τῶν δύο σου φύσεων, αὐτεξουσίῳ θελήσει, τὴν σωτηρίαν μου.

Καταβασία

 ὁ α’ χορός

ᾠδὴθ.

Κυρίως Θεοτόκον, σὲ ὁμολογοῦμεν, οἱ διὰ σοῦ σεσωσμένοι Παρθένε ἁγνή, σὺν ἀσωμάτοις Χορείαις, σὲ μεγαλύνοντες.


Συναπτ μικρκα κφνησις

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις…

ξαποστειλρια

ὁ α’ χορός
Ἦχος β

γιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.

ὁ β’ χορός

γιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.

ὁ α’ χορὸς

Ἦχος γ

Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς

Λόγῳ σου Λόγε τοῦ Θεοῦ, Λάζαρος νῦν ἐξάλλεται, πρὸς βίον παλινδρομήσας, καὶ μετὰ κλάδων οἱ λαοί, σὲ Κραταιὲ γεραίρουσιν, ὅτι εἰς τέλος ὀλέσεις, τὸν ᾍδην θανάτῳ σου.

ὁ β’ χορός

Λόγῳ σου Λόγε τοῦ Θεοῦ,…

ὁ α’ χορὸς

Ἕτερον, ὅμοιον

Διὰ Λαζάρου σε Χριστός, ἤδη σκυλεύει θάνατε, καὶ ποῦ σου ᾍδου τὸ νῖκος; τῆς Βηθανίας ὁ κλαυθμός, νῦν ἐπὶ σὲ μεθίσταται, πάντες κλάδους τῆς νίκης,…

ὁ β’ χορός

αὐτῷ ἐπισείωμεν.


ΑΙΝΟΙ

Ἦχοςα’

ὁ α’ χορός

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν·  αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

ὁ β’ χορός

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

ὁ α’ χορός

Αἰνεῖτε αὐτόν, ἥλιος καὶ σελήνη, αἰνεῖτε αὐτόν, πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς.

ὁ β’ χορός

Αἰνεῖτε αὐτόν, οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν, καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν. αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου.

ὁ α’ χορός

τι αὐτὸς εἶπε, καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν.

ὁ β’ χορός

στησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, πρόσταγμα ἔθετο, καὶ οὐ παρελεύσεται.

ὁ α’ χορός

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῆς γῆς, δράκοντες καὶ πᾶσαι ἄβυσσοι.

ὁ α’ χορός

Πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεῦμα καταιγίδος, τὰ ποιοῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ.

ὁ β’ χορός

Τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί, ξύλα καρποφόρα, καὶ πᾶσαι κέδροι.

ὁ α’ χορός

Τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη, ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά.

ὁ α’ χορός

Βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοί, ἄρχοντες καὶ πάντες κριταὶ τῆς γῆς.

ὁ β’ χορός

Νεανίσκοι καὶ παρθένοι, πρεσβύτεροι μετὰ νεωτέρων, αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου, ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ μόνου.

ὁ α’ χορός

ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ, καὶ ὑψώσει κέρας λαοῦ αὐτοῦ.

ὁ β’ χορός

μνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, τοῖς υἱοὶς Ἰσραήλ, λαῷ ἐγγίζοντι αὐτῷ.

ΨΑΛΜΟΣ ΡΜΘ’ (149)

ὁ α’ χορός

σατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν ἐκκλησίᾳ Ὁσίων.

ὁ β’ χορός

Εὐφρανθήτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτόν, καὶ υἱοὶ Σιὼν ἀγαλλιάσθωσαν ἐπὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν.

ὁ α’ χορός

Αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν χορῷ , ἐν τυμπάνῳ καὶ ψαλτηρίῳ ψαλάτωσαν αὐτῷ.

ὁ β’ χορός

τι εὐδοκεῖ Κύριος ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ, καὶ ὑψώσει πραεῖς ἐν σωτηρίᾳ.

ὁ α’ χορός

Καυχἠσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ, καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὐτῶν.

ὁ β’ χορός

Αἱ ὑψώσεις τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν, καὶ ῥομφαῖαι δίστομοι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.

ὁ α’ χορός

Τοῦ ποιῆσαι ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἐλεγμοὺς ἐν τοῖς λαοῖς.

ὁ β’ χορός

Τοῦ δῆσαι τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἐν πέδαις, καὶ τοὺς ἐνδόξους αὐτῶν ἐν χειροπέδαις σιδηραῖς.

ὁ α’ χορός

Στίχ. Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ.

νάστασις καὶ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, ὑπάρχων Χριστέ, ἐν τῷ μνήματι Λαζάρου ἐπέστης, πιστούμενος ἡμῖν τὰς δύο οὐσίας σου μακρόθυμε, ὅτι Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, ἐξ ἁγνῆς Παρθένου παραγέγονας, ὡς μὲν γὰρ βροτός, ἐπερώτας, ποῦ τέθαπται; ὡς δὲ Θεὸς ἀνέστησας, ζωηφόρῳ νεύματι, τὸν τετραήμερον.

ὁ β’ χορός

Στχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.

Λάζαρον τεθνεῶτα, τετραήμερον ἀνέστησας ἐξ ᾍδου Χριστέ, πρὸ τοῦ σοῦ θανάτου, διασείσας τοῦ θανάτου τὸ κράτος, καὶ δι’ ἑνὸς προσφιλοῦς τὴν πάντων ἀνθρώπων προμηνύων, ἐκ φθορᾶς ἐλευθερίαν, διὸ προσκυνοῦντές σου, τὴν παντοδύναμον ἐξουσίαν, βοῶμεν, Εὐλογημένος εἶ Σωτήρ, ἐλέησον ἡμᾶς.

ὁ α’ χορός

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.

Μάρθα καὶ Μαρία, τῷ Σωτῆρι ἔλεγον, Εἰ ᾖς ὧδε Κύριε, οὐκ ἂν τέθνηκε Λάζαρος, Χριστὸς δὲ ἡ ἀνάστασις τῶν κεκοιμημένων, τὸν ἤδη τετραήμερον, ἐκ νεκρῶν ἀνέστησε, Δεῦτε πάντες οἱ πιστοὶ τοῦτον προσκυνήσωμεν, τὸν ἐρχόμενον ἐν δόξῃ, σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ὁ β’ χορός

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Τῆς θεότητός σου Χριστέ, παρέχων τοῖς Μαθηταῖς σου τὰ σύμβολα, ἐν τοῖς ὄχλοις ἐταπείνους σεαυτὸν ἀποκρύψαι ταύτην βουλόμενος, διὸ τοῖς Ἀποστόλοις, ὡς προγνώστης καὶ Θεός, τοῦ Λαζάρου τὸν θάνατον προηγόρευσας, ἐν Βηθανίᾳ δὲ παρὼν τοῖς λαοῖς, τοῦ φίλου σου τὸν τάφον ἀγνοῶν, μαθεῖν ἐζήτεις ὡς ἄνθρωπος, ἀλλ’ ὁ διὰ σοῦ τετραήμερος ἀναστάς, τὸ θεῖόν σου κράτος ἐδήλωσε, Παντοδύναμε Κύριε δόξα σοι.

ὁ α’ χορός

Ἦχος δ’

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

Τεταρταῖον ἤγειρας τὸν φίλον σου Χριστέ, καὶ τὸν τῆς Μάρθας καὶ Μαρίας θρῆνον ἔπαυσας, ὑποδεικνύων τοῖς πᾶσιν, ὅτι αὐτὸς εἶ ὁ τὰ πάντα πληρῶν, θεϊκῇ δυναστείᾳ, αὐτεξουσίῳ θελήματι, ᾧ τὰ Χερουβὶμ βοᾷ ἀπαύστως. Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος εἶ ὁ ἐπὶ πάντων Θεός, δόξα σοι.

  β’ χορός

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

Μάρθα τῇ Μαρίᾳ ἐβόα, ὁ Διδάσκαλος πάρεστι, καὶ φωνεῖ σε, πρόσελθε, Ἡ δὲ δρομαία ἐλθοῦσα, ὅπου ἦν ἑστὼς ὁ Κύριος, ἰδοῦσα ἀνεβόησε, πεσοῦσα προσεκύνησε, καὶ τοὺς ἀχράντους πόδας σου, καταφιλοῦσα ἔλεγε, Κύριε, εἰ ᾖς ὧδε, οὐκ ἂν ἀπέθανεν ἡμῶν ὁ ἀδελφός.

ὁ α’ χορός  

Ἦχος πλ. δ’

Στίχ. Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου, ὑψωθήτω η χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων σου εἰς τέλος.

Λάζαρον τεθνεῶτα, ἐν Βηθανίᾳ ἤγειρας τετραήμερον, μόνον γὰρ ὡς ἐπέστης τῷ μνήματι, ἡ φωνὴ ζωὴ τῷ τεθνεῶτι γέγονε, καὶ στενάξας ὁ ᾍδης, ἀπέλυσε φόβῳ, Μέγα τὸ θαῦμα! Πολυέλεε Κύριε δόξα σοι.

ὁ β’ χορός

Στίχ. Ἐξομολογήσομαί σοί, Κύριε ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου.

Καθὼς εἶπας Κύριε τῇ Μάρθᾳ, Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις, ἔργῳ τὸν λόγον ἐπλήρωσας, ἐξ ᾍδου καλέσας τὸν Λάζαρον, κἀμὲ φιλάνθρωπε, νεκρὸν τοῖς πάθεσιν, ὡς συμπαθὴς ἐξανάστησον, δέομαι.  

ὁ α’ χορός  

Δξα Πατρὶ…

χος β’

Μέγα καὶ παράδοξον θαῦμα, τετέλεσται σήμερον! ὅτι νεκρὸν τεταρταῖον, ἐκ τάφου Χριστὸς φωνήσας ἤγειρε, καὶ φίλον ἐκάλεσε, δοξολογήσωμεν αὐτόν, ὡς ὑπερένδοξον, ὡς ταῖς πρεσβείαις, τοῦ δικαίου Λαζάρου, σώσῃ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ὁ β’ χορός

Κα νν… Θεοτοκον ἦχος β’ (πάντοτε)

περευλογημένη ὑπάρχεις, Θεοτόκε Παρθένε, διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ σαρκωθέντος, ὁ ᾍδης ᾐχμαλώτισται, ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, ἡ κατάρα νενέκρωται, ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, ὁ θάνατος τεθανάτωται, καὶ ἡμεῖς ἐζωοποιήθημεν, διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν. Εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ οὕτως εὐδοκήσας, δόξα σοι. 


Δοξολογία Μεγάλη

εἰς ἦχον β’ ( Ἀργή ἢ σύντομος )

ὁ α’ χορός

·        ·        Δξα σοι τ δεξαντι τ φς. Δξα ν ψστοις Θε, καπ γς ερνη, ν νθρποις εδοκα.

ὁ β’ χορός

·        ·        μνομν σε, ελογομν σε, προσκυνομν σε, δοξολογομν σε, εχαριστομν σοι, δι τν μεγλην σου δξαν.

ὁ α’ χορός

·        ·        Κριε βασιλε, πουρνιε Θε, Πτερ παντοκρτορ, Κριε Υἱὲ μονογενς, ησο Χριστ, καγιον Πνεμα,

ὁ β’ χορός

·        ·        Κριε Θες, μνς το Θεο, Υἱὸς το Πατρς, αρων τν μαρταν το κσμου, λησον μς, αρων τς μαρτας το κσμου.

ὁ α’ χορός

·        ·        Πρσδεξαι τν δησιν μν, καθμενος ν δεξι το Πατρς, καλησον μς.

ὁ β’ χορός

·        ·        τι σ ε μνος γιος, σ ε μνος Κριος, ησος Χριστς, ες δξαν Θεο Πατρς. μν.

ὁ α’ χορός

·        ·        Καθ’ κστην μραν ελογσω σε, κα ανσω τνομ σου ες τν αἰῶνα, κα ες τν αἰῶνα το αἰῶνος.

ὁ β’ χορός

·        ·        Καταξωσον, Κριε, ν τμρᾳ τατῃ, ναμαρττους φυλαχθναι μς.

ὁ α’ χορός

·        ·        Ελογητς ε, Κριε, Θες τν Πατρων μν, κα ανετν κα δεδοξασμνον τνομ σου ες τος αἰῶνας. μν.

ὁ β’ χορός

·        ·        Γνοιτο, Κριε, τλες σου φ’ μς, καθπερ λπσαμεν π σ.

ὁ α’ χορός

·        ·        Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

ὁ β’ χορός

·        ·        Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

ὁ α’ χορός

·        ·        Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

ὁ β’ χορός

·        ·        Κριε, καταφυγγενθης μν, ν γενε κα γενε.γ επα΄ Κριε, λησν με, ασαι τν ψυχν μου, τι μαρτν σοι.

ὁ α’ χορός

·        ·        Κριε, πρς σ κατφυγον, δδαξν με το ποιεν τ θλημ σου, τι σ ε Θες μου.

ὁ β’ χορός

·        ·        τι παρ σο πηγ ζως, ν τ φωτ σου ψμεθα φς.

ὁ α’ χορός

·        ·        Παρτεινον τλες σου τος γινσκουσ σε.

             Ἅγιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος, λησον μς.

ὁ β’ χορός

γιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος, λησον μς.

ὁ α’ χορός

γιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος, λησον μς.

ὁ β’ χορός

Δξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.
ὁ α’ χορός

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ὁ β’ χορός

γιος θνατος, λησον μς.
ὁ α’ χορός

καὶ πάλιν γεγονωτέρᾳ τῇ φωνῇ

γιος Θες,
ὁ β’ χορός

γιος σχυρς,
ὁ α’ χορός

γιος θνατος, λησον μς.

καὶ εὐθύς

 ὁ β’ χορός

τὸ παρόν Ἀναστάσιμον Τροπάριον

Ἦχος β.

Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ γέγονεν, ᾄσωμεν τῷ ἀναστάντι ἐκ τάφου καὶ ἀρχηγῷ τῆς ζωῆς ἡμῶν· καθελὼν γὰρ τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, τὸ νῖκος ἔδωκεν ἡμῖν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.


 ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Εἰ βούλει, τ Τυπικ κα εἰς τοὺς Μακαρισμοὺς δ’ἐκ τῆς γ’ ᾨδῆς τοῦ α’ Κανόνος  καὶ δ’ἐκ τῆς Ϛ’  ᾨδῆς τοῦ β’ Κανόνος.

Εἰ δὲ μὴ τὰ παρόντα Ἀντίφωνα

Ἀντίφωνον Α’

αχορός

Ἦχοςπλ. δ.

Στχ. α‘. γαθὸντὸἐξομολογεῖσθαιτῷΚυρίῳ, καὶψάλλειντῷὀνόματίσου, Ὕψιστε.

ΤαῖςπρεσβείαιςτῆςΘεοτόκου, Σῶτερσῶσονἡμᾶς

ὁ β’ χορός

Στίχ. β’. Τοῦ ἀναγγέλλειν τῷ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, καὶ τὴν ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου

 ὁ α’ χορός

Στίχ. γ’. τι εὐθὺς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν αὐτῷ.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου

ὁ β’ χορός

Δόξα… Καὶ νῦν…

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου…

 

ἈντίφωνονΒ

Ἦχοςαὐτὸς.

βχορός

Στίχ.α´. Αἴνει, ψυχήμου, τὸνΚύριοναἰνέσωΚύριονἐντῇζωῇμουψαλῶτῷΘεῷμουἕωςὑπάρχω.

Σῶσονἡμᾶς, ΥἱὲΘεοῦ, ἀναστὰςἐκνεκρῶν, ψάλλοντάςσοι, Ἀλληλούϊα.

αχορός

Στίχ. β´. Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ.

Σῶσονἡμᾶς, ΥἱὲΘεοῦ,  ἀναστὰς,

βχορός

Στίχ.  γ´Βασιλεύσει  Κύριος  εἰςτὸν  αἰῶναΘεόςσου, Σιών, εἰςγενεὰνκαὶγενεάν.

Σῶσονἡμᾶς, ΥἱὲΘεοῦ, ἀναστὰς,… 

αχορός

ΔόξαΠατρὶ

βχορός

Καὶνῦνκαὶἀεὶ

μονογενὴςΥἱὸςκαὶΛόγοςτοῦΘεοῦ, ἀθάνατοςὑπάρχων, καὶκαταδεξάμενος, διὰτὴνἡμετέρανσωτηρίαν, σαρκωθῆναιἐκτῆςἁγίαςΘεοτόκουκαὶἀειπαρθένουΜαρίας, ἀτρέπτωςἐνανθρωπήσας, σταυρωθείςτε, ΧριστὲΘεός, θανάτῳθάνατονπατήσας, ΕἷςὢντῆςἁγίαςΤριάδος, συνδοξαζόμενοςτῷΠατρὶκαὶτῷἁγίῳΠνεύματι, σῶσονἡμᾶς.

ἈντίφωνονΓ

αχορός

Στίχ.αΑἰνεσάτωσανΑὐτὸνοἱοὐρανοὶκαὶγῆ.

πολυτκιον  χοςα

ΤὴνκοινὴνἈνάστασινπρὸτοῦσοῦΠάθουςπιστούμενος, ἐκνεκρῶνἤγειραςτὸνΛάζαρον, ΧριστὲΘεός, ὅθενκαὶἡμεῖςὡςοἱΠαῖδες, τὰτῆςνίκηςσύμβολαφέροντες, σοὶτῷΝικητῇτοῦθανάτουβοῶμεν. Ὡσαννὰἐντοῖςὑψίστοις, εὐλογημένοςἐρχόμενος, ἐνὀνόματιΚυρίου.

βχορός

Στίχ.β´ΑὕτηἡἡμέραΚυρίου, ἀγαλλιασώμεθακαὶεὐφρανθῶμενἐναὐτῇ.

ΤὴνκοινὴνἈνάστασιν…

ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 

Εἰσοδικὸν

αχορός 

 ( ψάλλεταιὑπὸτῶνἱερουργούντων μόνον  ὅταντελεῖταισυλλείτουργον)

ΔεῦτεπροσκυνήσωμενκαὶπροσπέσωμενΧριστῷ, σῶσονἡμᾶςΥἱὲΘεοῦ, ἀναστὰςἐκνεκρῶν…..
βχορὸς

ψάλλοντάςσοι, Ἀλληλούϊα.

αχορός

( ψάλλεταιὑπὸτῶνἱερουργούντωνμόνον  ὅταντελεῖταισυλλείτουργον)

πολυτκιον  χοςα

ΤὴνκοινὴνἈνάστασινπρὸτοῦσοῦΠάθουςπιστούμενος, ἐκνεκρῶνἤγειραςτὸνΛάζαρον, ΧριστὲΘεός, ὅθενκαὶἡμεῖςὡςοἱΠαῖδες, τὰτῆςνίκηςσύμβολαφέροντες, σοὶτῷΝικητῇτοῦθανάτουβοῶμεν. Ὡσαννὰἐντοῖςὑψίστοις, εὐλογημένοςἐρχόμενος, ἐνὀνόματιΚυρίου

βχορός

 ( ψάλλεταιὑπὸτῶνἱερουργούντων μόνον  ὅταντελεῖταισυλλείτουργον)

Κοντκιον  Ἦχοςβ

Τὰἄνωζητῶν

πάντωνχαρά, Χριστὸςἀλήθεια, τὸφῶςζωή, τοῦΚόσμουἀνάστασις, τοῖςἐνγῇπεφανέρωται, τῇαὐτοῦἀγαθότητι, καὶγέγονετύποςτῆςἀναστάσεως, τοῖςπᾶσιπαρέχωνθείανἄφεσιν.


 ἈντὶδὲτοῦΤρισαγίου

σοιεἰςΧριστὸνἐβαπτίσθητε, Χριστὸνἐνεδύσασθε, λληλούϊα.  


Απόστολος

Προκείμενον ἦχος γ’

Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου.

Στίχ. Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου.

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.

(Κεφ.  ΙΒ’ 28 -29, ΙΓ’,1-8)

δελφοί, βασιλεαν σλευτον παραλαμβνοντες χωμεν χριν͵ δι΄ ς λατρεωμεν εαρστως τ Θε μετ ελαβεας κα δους· κα γρ Θες μν πρ καταναλσκον. Η φιλαδελφα μεντω. Τς φιλοξενας μπιλανθνεσθε, δι τατης γρ λαθν τινες ξενσαντες γγλους. Μιμνσκεσθε τν δεσμων ς συνδεδεμνοι, τν κακουχουμνων ς κα ατοντες ν σματι. Τμιος γμος ν πσιν κα κοτη μαντος, πρνους γρ κα μοιχος κρινε θες. Αφιλργυρος τρπος· ρκομενοι τος παροσιν· ατς γρ ερηκεν΄ Ο μ σε ν οδ ο μ σε γκαταλπω· στε θαρροντας μς λγειν, Κριος μο βοηθς, [κα] ο φοβηθσομαι· τ ποισει μοι νθρωπος; Μνημονεετε τν γουμνων μν, οτινες λλησαν μν τν λγον το θεο, ν ναθεωροντες τν κβασιν τς ναστροφς μιμεσθε τν πστιν. Ιησος Χριστς χθς κα σμερον ατς, κα ες τος αἰῶνας.

λληλούϊα (γ’) Ἦχος  πλ. α΄

Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ένεδύσατο.

Στίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην.


Εαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην. ( ΙΑ’1-45 )

Τ καιρκείν, ν τις σθενν Λζαρος π Βηθανας, κ τς κμης Μαρας κα Μρθας τς δελφς ατς. ν δ Μαρα λεψασα τν Κριον μρ κακμξασα τος πδας ατο τας θριξν ατς, ς δελφς Λζαρος σθνει….. κοσας δ᾿Ιησος επεν· ατη σθνεια οκ στι πρς θνατον, λλ᾿πρ τς δξης το Θεο, να δοξασθ υἱὸς το Θεο δι᾿ ατς. γπα δ᾿Ιησος τν Μρθαν κα τν δελφν ατς κα τν Λζαρον. ς ον κουσεν τι σθενε, ττε μν μεινεν ν ν τπ δο μρας·πειτα μετ τοτο λγει τος μαθητας· γωμεν ες τν ᾿Ιουδααν πλιν. Λγουσιν ατ ο μαθητα· αββ, νν ζτουν σε λιθσαι ο᾿Ιουδαοι, κα πλιν πγεις κε;πεκρθη ᾿Ιησος· οχ δδεκ εσιν ραι τς μρας; ἐάν τις περιπατν τμρ, ο προσκπτει, τι τ φς το κσμου τοτου βλπει·ἐὰν δ τις περιπατεν τ νυκτ, προσκπτει, τι τ φς οκ στιν ν ατ. Τατα επε, κα μετ τοτο λγει ατος· Λζαρος φλος μν κεκομηται· λλ πορεομαι να ξυπνσω ατν. Επον ον ο μαθητα ατο Κριε, ε κεκομηται, σωθσεται. Ερκει δ᾿Ιησος περ το θαντου ατο· κενοι δδοξαν τι περ τς κοιμσεως τοπνου λγει. Ττε ον επεν ατος ᾿Ιησος παρρησίᾳ· Λζαρος πθανε,κα χαρω δι᾿μς, να πιστεσητε, τι οκ μην κε· λλ᾿γωμεν πρς ατν. Επεν ον Θωμς λεγμενος Δδυμος τος συμμαθητας· γωμεν καμες να ποθνωμεν μετ᾿ ατο. ᾿Ελθν ον ᾿Ιησος ερεν ατν τσσαρας μρας δη χοντα ν τ μνημείῳ· ν δ Βηθανα γγς τν Ιεροσολμων ς π σταδων δεκαπντε,κα πολλοκ τν ᾿Ιουδαων ληλθεισαν πρς τς περ Μρθαν κα Μαραν να παραμυθσωνται ατς περ τοδελφο ατν. ον Μρθα ς κουσεν τι ᾿Ιησος ρχεται, πντησεν ατ· Μαρα δν τ οκκαθζετο. Επεν ον Μρθα πρς τν ᾿Ιησον· Κριε, ες δε, δελφς μου οκ ν τεθνκει. λλ κα νν οδα τι σα ν ατσ τν Θεν, δσει σοι Θες. Λγει ατ᾿Ιησος· ναστσεται δελφς σου. Λγει ατ Μρθα· οδα τι ναστσεται ν τναστσει ν τσχτμρ. Επεν ατ᾿Ιησος· γ εμι νστασις κα ζω. πιστεων ες μ, κν ποθν, ζσεται κα πς ζν κα πιστεων ες μ ο μποθν ες τν αἰῶνα. Πιστεεις τοτο; λγει ατ· να, Κριε, γ πεπστευκα τι σ Χριστς υἱὸς το Θεο ες τν κσμον ρχμενος. Κα τατα εποσα πλθε καφνησε Μαραν τν δελφν ατς λθρα εποσα· διδσκαλος πρεστι κα φωνε σε. κενη ς κουσεν, γερεται ταχ καρχεται πρς ατν. Οπω δληλθει ᾿Ιησος ες τν κμην, λλ᾿ν ν τ τππου πντησεν ατ Μρθα. Ο ον ᾿Ιουδαοι οντες μετ᾿ ατς ν τ οκίᾳ κα παραμυθομενοι ατν, δντες τν Μαραν τι ταχως νστη καξλθεν, κολοθησαν ατ, λγοντες τι πγει ες τ μνημεον να κλασκε. ον Μαρα ς λθεν που ν ᾿Ιησος, δοσα ατν πεσεν ατο ες τος πδας λγουσα ατ· Κριε, ες δε, οκ ν πθαν μου δελφς. ᾿Ιησος ον ς εδεν ατν κλαουσαν κα τος συνελθντας ατ᾿Ιουδαους κλαοντας, νεβριμσατο τ πνεματι κατραξεν αυτν,κα επε· πο τεθεκατε ατν;λγουσιν ατ· Κριε, ρχου καδε. δκρυσεν ᾿Ιησος. λεγον ον ο᾿Ιουδαοι· δε πς φλει ατν·τινς δξ ατν επον· οκ δνατο οτος, νοξας τος φθαλμος το τυφλο, ποισαι να κα οτος μποθν;᾿Ιησος ον, πλιν μβριμμενος ν αυτ, ρχεται ες τ μνημεον· ν δ σπλαιον, κα λθος πκειτο π᾿ ατ. Λγει ᾿Ιησος· ρατε τν λθον. λγει ατδελφ το τεθνηκτος Μρθα· Κριε, δη ζει· τεταρταος γρ στι. Λγει ατ᾿Ιησος· οκ επν σοι τι ἐὰν πιστεσς, ψεις τν δξαν το Θεο;ραν ον τν λθον ον τεθνηκς κεμενος. δ᾿Ιησος ρε τος φθαλμος νω κα επε· πτερ, εχαριστ σοι τι κουσς μου. γ δδειν τι πντοτ μου κοεις· λλ δι τν χλον τν περιεσττα επον, να πιστεσωσιν τι σ με πστειλας. Κα τατα επν φων μεγλκραγασε· Λζαρε, δερο ξω. Καξλθεν τεθνηκς δεδεμνος τος πδας κα τς χερας κειραις, καψις ατο σουδαρίῳ περιεδδετο. λγει ατος ᾿Ιησος· λσατ ατν καφετε πγειν. Πολλο ον κ τν ᾿Ιουδαων, ολθντες πρς τν Μαραν κα θεασμενοι ποησεν ᾿Ιησος, πστευσαν ες ατν.

αχορός 

Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.


ΚαὶκαθεξῆςΘείαΛειτουργίατοῦἹεροῦΧρυσοστόμου


Εςτ, ξαιρτως

αχορός

ᾠδὴθ‘  Εἱρμὸς

ἦχοςπλ.δ΄

Τὴνἁγνὴνἐνδόξωςτιμήσωμεν, λαοὶΘεοτόκον, τὴντὸθεῖονπῦρἐνγαστρί, ἀφλέκτωςσυλλαβοῦσαν, ὕμνοιςἀσιγήτοιςμεγαλύνωμεν.


ὁ β’ χορός

Κοινωνικὸν

χοςα

κ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον, λληλούϊα.

αχορός 

Ἀντὶτοῦ«Εδομεντφς…»

 πολυτκιον  χοςα

ΤὴνκοινὴνἈνάστασινπρὸτοῦσοῦΠάθουςπιστούμενος, ἐκνεκρῶνἤγειραςτὸνΛάζαρον, ΧριστὲΘεός, ὅθενκαὶἡμεῖςὡςοἱΠαῖδες, τὰτῆςνίκηςσύμβολαφέροντες, σοὶτῷΝικητῇτοῦθανάτουβοῶμεν. Ὡσαννὰἐντοῖςὑψίστοις, εὐλογημένοςἐρχόμενος, ἐνὀνόματιΚυρίου.

ὁ β’ χορός

ἦχος πλ. α΄

Πληρωθήτω τό στόμα ἡμῶν αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν τήν δόξαν Σου, ὅτι ᾐξίωσας ἡμᾶς μετασχεῑν τῶν ᾁγίων μυστηρίων Σου.  στήριξον ἡμᾶς ἐν τῶ σῶ ᾁγιασμῶ ὅλην τήν ἡμέραν μελετᾶν τήν δικαιοσύνην Σου. Ἀλληλουΐα,  Ἀλληλουΐα, Ἀλληλουΐα.

 

ἦχοςβ

ΕητνομαΚυρουελογημνονπτοῦννκαωςτοῦαἰῶνος. (τρὶς)

 

πόλυσις «῾Οἀναστάςἐκνεκρῶν» 27 ΑΠΡ13 ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s