ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Μνήμη τν ν γίοις Πατέρων μν κα Οκουμενικν Διδασκάλων, Βασιλείου το Μεγάλου, Γρηγορίου το Θεολόγου κα ωάννου το Χρυσοστόμου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

† Τῶν τριῶν ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ με­γά­λου, Γρη­γορίου τοῦ θεολόγου καὶ ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυ­σοστό­μου. ῾Ιππολύτου ἱερομάρτυρος· ἀνάμνησις τῆς ἐν Τήνῳ εὑρέ­σεως τῆς εἰ­κόνος τῆς Θεο­τόκου (1823)· Αὔρας (τῆς καὶ Χρυ­σῆς) μάρτυρος.

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (29/01/13)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ.

† ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστό-

μου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (ἀνακομιδὴ λει-

ψάνου ἐν ἔτει 438).

῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν α΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ.

† ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστό-

μου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (ἀνακομιδὴ λει-

ψάνου ἐν ἔτει 438).

῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν α΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (26/01/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Το ν γίοις Πατρς μν Γρηγορίου
ρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως το Θεολόγου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

† Γρηγορίου ἀρχιεπισκό­που Κωνσταντι­νου­πό­λε­­ως τοῦ Θεολόγου (Ναζιανζηνοῦ) (†390).

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (24/01/13)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ.

Εὐθυμίου ὁσίου. Ζαχαρίου

νεομάρτυρος τοῦ ἐξ ῎Αρτης

Η­χος πλ. δ΄, ωθινν ια΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

20  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ.

Εὐθυμίου ὁσίου. Ζαχαρίου

νεομάρτυρος τοῦ ἐξ ῎Αρτης

῏Η­χος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ια΄.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/01/13)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

᾿Αθανασου (†373) κα Κυρλλου (†444) πα­τριαρ­χν ᾿Αλεξανδρεας.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

† ᾿Αθανασίου (†373) καὶ Κυρίλλου (†444) πα­τριαρ­χῶν ᾿Αλεξανδρείας.

Τ ΠΕΜΠΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

᾿Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου (†356). ᾿Αντω­νίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βε­ροίας, Γεωργίου νεο­μάρ­τυρος τοῦ ἐν ᾿Ιωαννίνοις (†1838).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

᾿Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου (†356). ᾿Αντω­νίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βε­ροίας, Γεωργίου νεο­μάρ­τυρος τοῦ ἐν ᾿Ιωαννίνοις (†1838).

Τ ΤΕΤΑΡΤ ΕΣΠΕΡΑΣ  (16/01/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ μετ τ Φτα.

Ερμλου κα Στρατον

κου μαρτρων (†315

 Ηχος βαρς, ωθινν ι΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ μετ τ Φτα.

῾Ερμύλου καὶ Στρατονί-

κου μαρτύρων (†315

 ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (12/01/13)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Ιανουαρίου

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/01/08.jpg


 • Η ΟΣΙΑ ΔΟΜΝΙΚΗ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο Χοζεβίτης

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ, ΚΕΛΣΙΟΣ και ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 • Η ΑΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΡΤΕΡΙΟΣ ίερομάρτυρας

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ο Διάκονος και ΕΛΛΑΔΙΟΣ ο λαϊκός

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΓΑΘΩΝ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΟΣ Αρχιεπίσκοπος Κων/πολης

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΟΣ Πατριάρχης Κων/πολης

 • Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΣΑΜΕΑΣ ο ‘Ελαμίτης

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ κτήτορας και ηγούμενος της Μονής Χώρας

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ο Μακρής, ηγούμενος της Μονής Παντοκράτορα Κων/πολης

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Οσιομάρτυρας

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο «Εγκλειστος

 • ΜΝΗΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΕΡΙΝΟΣ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Ιανουαρίου

Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Ιανουαρίου

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/01/07.jpg


 • ΣΥΝΑΞΙΣ (Πανήγυρις) ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

 • ΘΑΥΜΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ στη Χίο κατά των Αγαρηνών

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ εξ Ατταλείας

 • Η εις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ μετένεξις της παντίμου χειρός του Προδρόμου

 • Ο ΑΓΙΟΣ CEDD, επίσκοπος (Σκωτίας)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Ιανουαρίου