ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Μνήμη τν ν γίοις Πατέρων μν κα Οκουμενικν Διδασκάλων, Βασιλείου το Μεγάλου, Γρηγορίου το Θεολόγου κα ωάννου το Χρυσοστόμου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

† Τῶν τριῶν ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ με­γά­λου, Γρη­γορίου τοῦ θεολόγου καὶ ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυ­σοστό­μου. ῾Ιππολύτου ἱερομάρτυρος· ἀνάμνησις τῆς ἐν Τήνῳ εὑρέ­σεως τῆς εἰ­κόνος τῆς Θεο­τόκου (1823)· Αὔρας (τῆς καὶ Χρυ­σῆς) μάρτυρος.

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (29/01/13)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ.

† ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστό-

μου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (ἀνακομιδὴ λει-

ψάνου ἐν ἔτει 438).

῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν α΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ.

† ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστό-

μου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (ἀνακομιδὴ λει-

ψάνου ἐν ἔτει 438).

῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν α΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (26/01/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Το ν γίοις Πατρς μν Γρηγορίου
ρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως το Θεολόγου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

† Γρηγορίου ἀρχιεπισκό­που Κωνσταντι­νου­πό­λε­­ως τοῦ Θεολόγου (Ναζιανζηνοῦ) (†390).

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (24/01/13)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ.

Εὐθυμίου ὁσίου. Ζαχαρίου

νεομάρτυρος τοῦ ἐξ ῎Αρτης

Η­χος πλ. δ΄, ωθινν ια΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ