«Τῷ τοῦ νυμφίου σου ἔρωτι τετρωμένη» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Ἦχος πλ. δ’

Τῷ  τοῦ νυμφίου σου ἔρωτι  τετρωμένη, Αἰκατερίνα σεμνή, παρθενομάρτυς καί πάνσοφε. πᾶσαν κοσμικήν ἡδυπάθειαν, προθύμως κατέλιπες, καί τό σημεῖον τοῦ σταυροῦ σφραγισαμένη ἑαυτήν, τήν πλάνην τῶν εἰδώλων, πανσόφως διήλεγξας, καί ρητόρων ἔπαυσας, τάς ληρώδεις ἐνστάσεις, τοῦ Χριστοῦ τό ὄνομα λαμπρῶς πᾶσι κηρύξασα. Διό καί στέφος οὐράνιον ἀναδησαμένη τήν κεφαλήν, σύν ἀγγέλοις χορεύεις ὡς ἀγνή περιστερά, καί πρεσβεύεις ἀπαύστως ὑπέρ τῶν πίστει καί φόβω τελούντων  τήν παναοίδιμον μνήμην σου.

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Ἦχος πλ. α’

Τὸν συνάναρχον Λόγον

Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερῖναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ ἀντίληψιν, ὅτι ἐφίμωσε λαμπρῶς, τοὺς κομψοὺς τῶν ἀσεβῶν, τοῦ Πνεύματος τῇ μαχαίρᾳ, καὶ νῦν ὡς Μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.

«ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΕΣΠΕΡΙΑ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΙΝΑ ΗΧΟΣ Α΄

ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ  ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΕ ΗΧΟ Α΄ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΗΧΟ Α΄

Στίχ. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσης, Κύριε, Κύριε τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν.
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος
Σήμερον πιστοὶ χορεύσωμεν, ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις, τῷ  Κυρίῳ ᾄδοντες, τιμῶντες καὶ τὴν αὐτοῦ, ἡγιασμένην σκηνήν, τὴν ἔμψυχον κιβωτόν, τὴν τὸν ἀχώρητον Λόγον χωρήσασαν· προσφέρεται γὰρ Θεῷ, ὑπερφυῶς τῇ σαρκὶ νηπιάζουσα, καὶ Ἀρχιερεὺς ὁ μέγας, Ζαχαρίας δέχεται, εὐφραινόμενος ταύτην, ὡς Θεοῦ κατοικητήριον.

Στίχ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, Κύριε, ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον.
Σήμερον ναὸς ὁ ἔμψυχος, τῆς ἁγίας δόξης, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἡ μόνη ἐν γυναιξίν, εὐλογημένη Ἁγνή, προσφέρεται τῷ  Ναῷ, τῷ  νομικῷ  κατοικεῖν εἰς τὰ Ἅγια, καὶ χαίρουσι σὺν αὐτῇ, Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα τῷ  πνεύματι, καὶ παρθενικαὶ χορεῖαι, τῷ  Κυρίω ᾄδουσι ψαλμικῶς μελῳδοῦσαι, καὶ τιμῶσαι τὴν Μητέρα αὐτοῦ.

Τῆς Ἁγίας

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων

Στίχ.  Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί.
Αἰκατερίνης τὴν μνήμην νῦν ἑορτάσωμεν· αὐτὴ γὰρ ὄντως πάσας, τοῦ ἐχθροῦ τὰς δυνάμεις, ἐν λόγῳ τε καὶ ἔργῳ, καθεῖλε στερρῶς, καὶ Ῥητόρων τὴν  ἔνστασιν· Ἀλλὰ δεήσεσι ταύτης ῥῦσαι ἡμᾶς, ὁ Θεὸς ἐκ τῶν αἱρέσεων.

Στίχ.  Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
Χαίροις πανένδοξε Μάρτυς Αἰκατερῖνα σεμνή· ἐν τῷ Σινᾷ γὰρ ὄρει, ἐν ᾧ εἶδε τὴν βάτον, Μωσῆς μὴ φλεγομένην, ἐν τούτῳ Χριστός, τὸ θεάρεστον σκῆνός σου, νῦν   μεταθείς σε φυλάττει ἕως καιροῦ, τῆς δευτέρας παρουσίας αὐτοῦ.

Εορτάζοντες την 24ην του μηνός Νοεμβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/11/24_klimis_petros.jpg


 • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ, Ιερομάρτυρας, επίσκοπος Ρώμης
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Ιερομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΛΧΟΣ
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΑΡΙΩΝ
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ, επίσκοπος Άκραγαντίνων
 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ & ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, ο Τριγλινός
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, που μαρτύρησε στην Αντιόχεια
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ «ο εν Σμολένσκη»

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 24ην του μηνός Νοεμβρίου