«Η Περί Αγγέλων διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού»

 

Κατά τον ιερό Δαμασκηνό ο Θεός είναι ο δημιουργός εξ ουκ όντων των αγγέλων. Οι άγγελοι είναι κτίσματα του Θεού, φέρουν όμως την εικόνα του Δημιουργού τους, ως λογικά και αυτεξούσια όντα. Είναι φύσεις ασώματες κάτι σαν πνεύμα η άϋλη φωτιά, σύμφωνα με τον Δαυΐδ. Λέγοντας ο Δαυΐδ για τους αγγέλους «Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα» θέλει να δείξει «το κούφον (=ανάλαφρο) και διάπυρον (=φλογερό) και θερμόν και τομώτατον (=κοφτερό) και οξύ περί την θείαν έφεσίν τε και λειτουργίαν, το ανωφερές αυτών και το πάσης υλικής επινοίας απηλλαγμένον»[1].

Συνέχεια ανάγνωσης «Η Περί Αγγέλων διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού»

«Συγχάρητε ἡμῖν, ἅπασαι αἱ τῶν Ἀγγέλων ταξιαρχίαι» δοξαστικό των αγίων Ταξιαρχών Ἦχος πλ. β’

Δόξα… Ἦχος πλ. β’  Βυζαντίου

Συγχάρητε ἡμῖν, ἅπασαι αἱ τῶν Ἀγγέλων ταξιαρχίαι· ὁ πρωτοστάτης γὰρ ὑμῶν, καὶ ἡμέτερος προστάτης, ὁ μέγας Ἀρχιστράτηγος, τὴν σήμερον ἡμέραν, ἐν τῷ σεπτῷ αὐτοῦ τεμένει, παραδόξως ἐποπτανόμενος ἁγιάζει· Ὅθεν κατὰ χρέος, ἀνυμνοῦντες αὐτὸν βοήσωμεν· Σκέπασον ἡμᾶς ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου, μέγιστε Μιχαήλ Ἀρχάγγελε.

Θεοτοκίον Ἦχος δ’

Ὁ διὰ σὲ Θεοπάτωρ προφήτης Δαυΐδ, μελῳδικῶς περὶ σοῦ προανεφώνησε, τῷ μεγαλεῖά σοι ποιήσαντι. Παρέστη ἡ Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου. Σὲ γὰρ μητέρα πρόξενον ζωῆς ἀνέδειξεν, ὁ ἀπάτωρ ἐκ σοῦ ἐνανθρωπῆσαι εὐδοκήσας Θεός, ἵνα τὴν ἑαυτοῦ ἀναπλάσῃ εἰκόνα, φθαρεῖσαν τοῖς πάθεσι, καὶ τὸ πλανηθὲν ὀρειάλωτον εὑρών, πρόβατον τοῖς ὤμοις ἀναλαβών, τῷ Πατρὶ προσαγάγῃ, καὶ τῷ ἰδίῳ θελήματι, ταῖς οὐρανίαις συνάψῃ Δυνάμεσι, καὶ σώσῃ Θεοτόκε τὸν κόσμον, Χριστὸς ὁ ἔχων, τὸ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.

Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Νοεμβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/11/07.jpg


  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 33 ΜΑΡΤΥΡΕΣ «οι εν Μελιτινή»
  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΤΡΩΝΙΑΝΟΣ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΕΛΑΣΙΠΠΟΣ, ΚΑΣΣΙΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ & 40 ΠΑΙΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΥΚΤΟΣ, ΤΑΥΡΙΩΝ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ από τη Θεσσαλονίκη
  • Ο ΟΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ο Θαυματουργός, ο Γαλλησιώτης
  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
  • Ο ΑΓΙΟΣ WILLIBRORD (Άγιος Ολλανδίας)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Νοεμβρίου