Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Σεπτεμβρίου

 


https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/09/18.jpg

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ ο θαυματουργός, επίσκοπος Γορτύνης

  • ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

  • Η ΑΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΤΩΡ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΡΩΜΥΛΟΣ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Σεπτεμβρίου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΛΟΥΚΑ

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/09/30.jpg

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ (Β΄ ΛΟΥΚΑ).

 Γρηγορίου ἱερομάρ­τυρος, ἐπισκόπου τῆς Με­γάλης ᾿Αρμενίας, τοῦ φωτιστοῦ (†335). ῾Ριψιμίας καὶ Γαϊα­νῆς καὶ τῶν μετ᾿ αὐτῶν 32 μαρ­τύ­ρων γυναικῶν.

῏Ηχος πλ. δ΄· ἑωθινὸν ϛ΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΛΟΥΚΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΛΟΥΚΑ

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ (Β΄ ΛΟΥΚΑ).

 Γρηγορίου ἱερομάρ­τυρος, ἐπισκόπου τῆς Με­γάλης ᾿Αρμενίας, τοῦ φωτιστοῦ (†335). ῾Ριψιμίας καὶ Γαϊα­νῆς καὶ τῶν μετ᾿ αὐτῶν 32 μαρ­τύ­ρων γυναικῶν.

῏Ηχος πλ. δ΄· ἑωθινὸν ϛ΄.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (29/09/12)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΛΟΥΚΑ

«Τὸν υἱὸν τῆς βροντῆς» Ἦχος β’

Δόξα… Ἦχος β’

Γερμανοῦ

Οἱ δὲ Βυζαντίου

Τὸν υἱὸν τῆς βροντῆς, τὸν θεμέλιον τῶν θείων λόγων, τὸν ἀρχηγὸν τῆς θεολογίας, καὶ κήρυκα πρώτιστον, τῆς ἀληθοῦς δογμάτων Θεοῦ σοφίας, τὸν ἠγαπημένον Ἰωάννην καὶ Παρθένον, μερόπων γένος κατὰ χρέος εὐφημήσωμεν· οὗτος γάρ, ἄληκτον ἔχων τὸ θεῖον ἐν ἑαυτῷ, τό, Ἐν ἀρχῇ μὲν ἔφησεν ὁ Λόγος· αὖθίς τε τὸ πρὸς τὸν Πατέρα ἀχώριστον, καὶ τὸ ἴσον μετὰ ταῦτα, τῆς τοῦ Πατρὸς οὐσίας, δεικνύων ἡμῖν δι’ αὐτοῦ, τὴν ὀρθοδοξίαν τῆς Ἁγίας Τριάδος, δημιουργόν τε ὄντα σὺν τῷ Πατρί, καὶ ζωὴν φέροντα, καὶ φῶς ἀληθινόν, τὸν αὐτὸν ἔδειξεν ἡμῖν. Ὢ θαύματος ἐκστατικοῦ καὶ πράγματος ἐκπληκτικοῦ! ὅτι πλήρης ὢν τῆς ἀγάπης, πλήρης γέγονε καὶ τῆς θεολογίας, δόξῃ καὶ τιμῇ καὶ πίστει, θέμεθλος ὑπάρχων, τῆς ἀκραιφνοῦς ἡμῶν πίστεως, δι’ ἧς τύχοιμεν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου
καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΜετάστασιςτοῦἉγίουἐνδόξουκαίπανευφήμουἈποστόλουκαίΕὐαγγελιστοῦἸωάννουτοῦΘεολόγου.

Τῌ ΤΡΙΤῌ  ΕΣΠΕΡΑΣ(25/9/2012)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

«Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς Συλλήψεως ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου» Ἦχος δ’

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’

Ταχὺ προκατάλαβε

Ἡ πρώην οὐ τίκτουσα, στεῖρα εὐφράνθητι· ἰδοὺ γὰρ συνέλαβες, Ἡλίου λύχνον σαφῶς, φωτίζειν τὸν μέλλοντα, πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, ἀβλεψίαν νοσοῦσαν, χόρευε Ζαχαρία, ἐκβοῶν παρρησίᾳ, Προφήτης τοῦ Ὑψίστου ἐστίν, ὁ μέλλων τίκτεσθαι.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ (Α΄ ΛΟΥΚΑ).

 ῾Η σύλληψις τοῦ Προ­δρό­μου καὶ βαπτι­στοῦ ᾿Ιωάννου. ῾Ραΐδος μάρτυρος, Ξανθίπ­πης καὶ Πολυξένης ὁσίων (†109), Νικολάου νεομ. τοῦ Καρ­πε­νη­σιώτου(†1672), ᾿Ιωάν­νου νεομάρτ. τοῦ ἐκ Κονίτσης (†1814).

῏Ηχος βαρύς· ἑωθινὸν ε΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ (Α΄ ΛΟΥΚΑ).

 ῾Η σύλληψις τοῦ Προ­δρό­μου καὶ βαπτι­στοῦ ᾿Ιωάννου. ῾Ραΐδος μάρτυρος, Ξανθίπ­πης καὶ Πολυξένης ὁσίων (†109), Νικολάου νεομ. τοῦ Καρ­πε­νη­σιώτου(†1672), ᾿Ιωάν­νου νεομάρτ. τοῦ ἐκ Κονίτσης (†1814).

῏Ηχος βαρύς· ἑωθινὸν ε΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼΕΣΠΕΡΑΣ (22/9/12)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ