Ο ΓΕΡΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ

15Όταν η ψυχή κατέχηται εκ της αγάπης του Θεού, ώ, πώς τότε τα πάντα είναι ευχάριστα, ηγαπημένα και ευφρόσυνα! Η αγάπη όμως αύτη συνεπάγεται οδύνην, και όσον βαθυτέρα είναι η αγάπη, τοσούτον μεγαλυτέρα είναι η οδύνη.

Η Θεομήτωρ ουδέποτε ημάρτησεν, ουδέ δια λογισμού, και ουδέποτε απώλεσε την χάριν, αλλά και Αυτή είχε μεγάλας θλίψεις. Ότε ίστατο παρά τον Σταυρόν, τότε ως ωκεανός απέραντος ήτο η θλίψις Αυτής, και οι πόνοι της ψυχής Αυτής ήσαν ασυγκρίτως μεγαλύτεροι του αδαμιαίου πόνου μετά την έξωσιν εκ του Παραδείσου, διότι και η αγάπη Αυτής ήτο ασυγκρίτως μεγαλυτέρα της αγάπης του Αδάμ εν τω Παραδείσω. Και εάν επέζησεν, επέζησε μόνον θεία δυνάμει … δια της ενισχύσεως του Κυρίου, διότι η ευδοκία Αυτού ήτο όπως ίδη την Ανάστασιν, και ύστερον, μετά την Ανάληψιν Αυτού, παραμείνη ως παράκλησις και χαρά των Αποστόλων και του νέου χριστιανικού λαού.

Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Σεπτεμβρίου

  • ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΜΗΝΟΔΩΡΑ, ΜΗΤΡΟΔΩΡΑ & ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΥΨΑΒΑΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ επίσκοπος Νικαιας

  • Η ΑΓΙΑ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ή βασίλισσα

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΕΛΛΗΣ, ΛΟΥΚΑΣ & ΚΛΗΜΗΣ οι Απόστολοι

  • Η ΑΓΙΑ ΙΑ

  • Η ΑΓΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ «ή παις»

  • ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΕΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Σεπτεμβρίου