«ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΤΟΙΣ ΝΟΕΡΟΙΣ ΘΡΟΝΟΙΣ» ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

Ἦχος πλ. β’ Σεργίου

Σήμερον, ὁ τοῖς νοεροῖς θρόνοις ἐπαναπαυόμενος Θεός, θρόνον ἅγιον ἐπὶ γῆς ἑαυτῷ προητοίμασεν, ὁ στερεώσας ἐν σοφίᾳ τοὺς οὐρανούς, οὐρανὸν ἔμψυχον, ἐν φιλανθρωπίᾳ κατεσκεύασεν· ἐξ ἀκάρπου γὰρ ῥίζης, φυτὸν ζωηφόρον, ἐβλάστησεν ἡμῖν τὴν Μητέρα αὐτοῦ, ὁ τῶν θαυμασίων Θεός, καὶ τῶν ἀνελπίστων ἐλπίς, Κύριε δόξα σοι.

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» ΧΟΡΩΔΙΑ C.M.K. ΗΧΟΣ ΠΛ. Β

Δόξα…Καὶ νῦν…

Ἦχος πλ. β’

Σήμερον προέρχεται ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, καὶ πιστοὶ εἰσδέχονται αὐτὸν ἐκ πόθου, καὶ λαμβάνουσιν ἰάματα ψυχῆς τε καὶ σώματος, καὶ πάσης μαλακίας. Αὐτὸν ἀσπασώμεθα τῇ χαρᾷ καὶ τῷ φόβῳ· φόβῳ διὰ τὴν ἁμαρτίαν, ὡς ἀνάξιοι ὄντες· χαρᾷ δὲ διὰ τὴν σωτηρίαν, ἣν παρέχει τῷ κόσμῳ, ὁ ἐν αὐτῷ προσπαγεὶς Χριστὸς ὁ Κύριος, ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος.

«ΟΝΠΕΡ ΠΑΛΑΙ ΜΩΥΣΗΣ» ΧΟΡΩΔΙΑ C.M.K ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄

Δόξα… Καὶ νῦν… Ἦχος πλ. δ’

Ἰωάννου Μοναχοῦ

Ὃν περ πάλαι Μωϋσῆς, προτυπώσας ἐν ἑαυτῷ, τὸν Ἀμαλὴκ καταβαλὼν ἐτροπώσατο· καὶ Δαυΐδ ὁ μελῳδός, ὑποπόδιόν σοι βοῶν, προσκυνεῖσθαι διετάξατο, τίμιον Σταυρόν σου, Χριστὲ ὁ Θεός, σήμερον ἁμαρτωλοὶ προσκυνοῦντες χείλεσιν ἀναξίοις, σὲ τὸν καταξιώσαντα παγῆναι ἐν αὐτῷ, ἀνυμνοῦντες βοῶμέν σοι· Κύριε σὺν τῷ Ληστῇ τῆς βασιλείας σου ἀξίωσον ἡμᾶς.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Παρασκευή.

† Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙ­ΜΙ­ΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Μνήμη τῆς Ϛ΄ Οἰκου­με­νι­κῆς Συνό­δου τῆς ἐν Τρούλλῳ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

.

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Παρασκευή.

† Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙ­ΜΙ­ΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Μνήμη τῆς Ϛ΄ Οἰκου­με­νι­κῆς Συνό­δου τῆς ἐν Τρούλλῳ

Τ ΠΕΜΠΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/9/12)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ.

᾿Ιω­ακεὶμ καὶ ῎Αν­νης τῶν θεοπατόρων, Σεβη­ρια­νοῦ μάρτυρος. Μνήμη τῆς ἐν ᾿Εφέσῳ Γ΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου (431).

῏Ηχος πλ. α΄· ἑωθινὸν γ΄

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/09/09.jpg

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ.

᾿Ιω­ακεὶμ καὶ ῎Αν­νης τῶν θεοπατόρων, Σεβη­ρια­νοῦ μάρτυρος. Μνήμη τῆς ἐν ᾿Εφέσῳ Γ΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου (431).

῏Ηχος πλ. α΄· ἑωθινὸν γ΄

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (8/9/12)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Σάββατον.

† ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕ­ΣΠΟΙ­ΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Σάββατον.

† ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕ­ΣΠΟΙ­ΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (7/9/2012)

 

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Εορτάζοντες την 4ην του μηνός Σεπτεμβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/09/04.jpg
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΒΥΛΑΣ Ιερομάρτυρας, επίσκοπος Αντιοχείας και τα Τρία Παιδιά που μαρτύρησαν μαζί μ’ αυτόν ΑΜΜΩΝΙΟΣ, ΔΟΝΑΤΟΣ και ΦΑΥΣΤΟΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΕΓΟΥΡΟΣ, ΣΕΚΕΝΔΙΝΟΣ, ΣΕΚΕΝΔΟΣ και η μητέρα τους ΙΕΡΟΣΑΛΗΜ, οι εν Βεροία μάρτυρες.

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΒΥΛΑΣ διδάσκαλος στη Νικομήδεια και οι 84 Μαθητές του

 • Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΠΤΗΣ ΜΩΫΣΗΣ

 • Η ΑΓΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ, κόρη του αποστόλου Φιλίππου

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΤΙΜΟΣ (ή Τιμόθεος) και ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΩΝΙΟΣ

 • Η ΑΓΙΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΡΒΗΛΟΣ (ή Ζάρβηλος)

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΕΝΤΥΡΙΩΝ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΜΜΙΑΝΟΣ, ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ και ΩΚΕΑΝΟΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΑΘΟΥΗΛ & ΒΕΒΑΙΑ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ο νέος ασκητής από την Κεφαλονιά

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 3608 (κατ’ άλλους 3628) ΜΑΡΤΥΡΕΣ πού μαρτύρησαν στη Νικομήδεια

 • Εύρεσις λειψάνου του νεομάρτυρος Θεοδώρου, του Μυτιληναίου (1967)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 4ην του μηνός Σεπτεμβρίου