ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ (8/8/12)

 

9ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Ματθου τοποστλου (†63).


ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (08/08/12)

 

ερες:ΕλογητςΘεςμν, πντοτε, νν, καε, καεςτοςαἰῶναςτναἰώνων.

 

ναγνστης:μν.

 

·        ·      Δετε, προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν τ βασιλεμν Θε.

·        ·      Δετε, προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν Χριστ, τ βασιλεμν Θε.

·        ·      Δετε, προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν ατ Χριστ, τ βασιλε κα Θεμν. 

Ψαλμς 103

·        ·     Ελγειψυχμου, τνΚριον, ΚριεΘεςμουμεγαλνθηςσφόδρα.

·        ·     ξομολγησινκαμεγαλοπρπειαννεδσω, ναβαλλμενοςφςςμτιον.

·        ·     κτενωντνοραννσεδῤῥιν, στεγζωννδασιντπεραατο.

·        ·     τιθεςνφητνπβασινατο, περιπατνππτεργωννμων.

·        ·     ποιντοςγγλουςατοπνεματα, κατοςλειτουργοςατοπυρςφλγα.

·        ·     θεμελιντνγνπτνσφλειανατς, οκλιθσεταιεςτναἰῶνατοαἰῶνος.

·        ·     βυσσοςςμτιοντπεριβλαιονατο, πτνρωνστσονταιδατα.

·        ·     ππιτιμσεςσουφεξονται, πφωνςβροντςσουδειλισουσιν.

·        ·     ναβανουσινρη, κακαταβανουσιπεδαεςτπον, νθεμελωσαςατ.

·        ·     ριονθου, οπαρελεσονται, οδπιστρψουσικαλψαιτνγν.

·        ·     ξαποστλλωνπηγςνφραγξιν, νμεσοντνρωνδιελεσονταιδατα.      

·        ·     Ποτιοσιπντατθηρατογρο, προσδξονταιναγροιεςδψανατν.

·        ·     παττπετειντοορανοκατασκηνσεικμσουτνπετρνδσουσιφωνν.

·        ·     Ποτζωνρηκτνπερώωνατοπκαρποτνργωνσουχορτασθσεταιγ.

·        ·     ξανατλλωνχρτοντοῖςκτνεσι, καχληντδουλετννθρπων.

·        ·     Τοξαγαγενρτονκτςγςκαονοςεφρανεικαρδαννθρπου.

·        ·     Τολαρναιπρσωποννλαίῳκαὶρτοςκαρδαννθρπουστηρζει.

·        ·     Χορτασθσονταιτξλατοπεδου, ακδροιτοΛιβνου, ςφτευσας.

·        ·     κεστρουθαννοσσεσουσι, τορωδιοκατοικαγεταιατν.

·        ·     ρητψηλταςλφοις, πτρακαταφυγτοςλαγῳος.

·        ·     ποησεσελνηνεςκαιροςλιοςγνωτνδσινατο.

·        ·     θουσκτος, καγνετονξνατδιελεσονταιπντατθηρατοδρυμο.

·        ·     Σκμνοιρυμενοιτορπάσαι, καζητσαιπαρτΘεβρσινατος.

·        ·     ντειλενλιος, κασυνχθησαν, καεςτςμνδραςατνκοιτασθσονται.

·        ·     ξελεσεταινθρωποςπτργονατο, καπτνργασανατοωςσπρας.

·        ·     ςμεγαλνθητργασου, Κριε, πντανσοφίᾳποησας, πληρθηγτςκτσεςσου.

·        ·     Ατηθλασσαμεγληκαερχωρος, κερπετνοκστινριθμς, ζαμικρμετμεγλων.

·        ·     κεπλοαδιαπορεονται, δρκωνοτος, νπλασαςμπαζεινατ.

·        ·     Πνταπρςσπροσδοκσι, δοναιτντροφνατν εἰς εκαιρονδντοςσουατοςσυλλξουσιν.

·        ·     νοξαντςσουτνχερα, τσμπανταπλησθσονταιχρησττητοςποστρψαντοςδσουτπρσωπον, ταραχθσονται.

·        ·     ντανελεςτπνεμαατν, κακλεψουσι, καεςτνχονατνπιστρψουσιν.

·        ·     ξαποστελεςτπνεμασου, κακτισθσονται, κανακαινιεςτπρσωποντςγς.

·        ·     τωδξαΚυρουεςτοςαἰῶναςεφρανθσεταιΚριοςπτοςργοιςατο.

·        ·     πιβλπωνπτνγν, καποινατντρμεινπτμενοςτνρων, κακαπνζονται.

·        ·      ᾌσωτΚυρντζωμου, ψαλτΘεμουωςπρχω.

·        ·     δυνθεηατδιαλογμου, γδεφρανθσομαιπτΚυρ.

·        ·     κλεποιενμαρτωλοπτςγς, κανομοι, στεμπρχεινατος. Ελγει, ψυχμου, τνΚριον.

Κα πλιν

·        ·     λιοςγνωτνδσινατοθουσκτος, καγνετονξ.

·        ·     ςμεγαλνθητργασου, Κριεπντανσοφίᾳποησας.

 

ΔξαΠατρίΚανν

λληλοϊα, λληλοϊα, λληλοϊα. ΔξασοιΘες (κγ‘).

λπςμν, Κριε, δξασοι


 

·        ·     νερντοῦΚυρουδεηθμεν.

·        ·     πρτῆςνωθενερνης, κατῆςσωτηραςτῶνψυχνμν, τοΚυρουδεηθμεν.

·        ·     πρτῆςερνηςτοῦσμπαντοςκσμου, εσταθεαςτῶνγωντουΘεοκκλησιν, κατῆςτῶνπντωννσεως, τοΚυρουδεηθμεν.

·        ·     πρτοῦγουοκουτοτου, κατῶνμετπστεως, ελαβεας, καφβουΘεοεσιντωννατ, τοΚυρουδεηθμεν.

·        ·     πρτῶνεσεβνκαρθοδξωνχριστιανν, τοΚυρουδεηθμεν.

·        ·     πρτοῦρχιεπισκπουμν, (τοδεῖνος), τοτιμουπρεσβυτερου, τῆςνΧριστδιακονας, παντςτοῦΚλρουκατοῦΛαο, τοΚυρουδεηθμεν.

·        ·     πρτῆςπλεωςτατης, πσηςπλεωςκαχώραςκατῶνπστειοκοντωννατας, τοΚυρουδεηθμεν.

·        ·     πρεκρασαςἀέρων, εφοραςτῶνκαρπντῆςγςκακαιρνερηνικν, τοΚυρουδεηθμεν.

·        ·     πρπλεντων, δοιποροντων, νοσοντων, καμνντων, αχμαλτωνκατῆςσωτηραςατν, τοΚυρουδεηθμεν.

·        ·     πρτοῦυσθναιμςππσηςθλψεως, ργς, κινδνουκανγκης, τοΚυρουδεηθμεν.

·        ·     ντιλαβο, σσον, λησονκαδιαφλαξονμς, Θες, τσχριτι.

·        ·     ΤῆςΠαναγας, χρντου, περευλογημνης, νδξου, ΔεσπονηςμνΘεοτκουκαειπαρθνουΜαρας, μετπντωντῶνγωνμνημονεσαντες, αυτοςκαλλλουςκαπσαντνζωνμν, ΧρισττΘεπαραθμεθα.

·        Χορς: Σο Κριε.

τι πρπει σοι, πσα δξα, τιμ κα προσκνησις, τ Πατρ κα τ Υἱῷ κα τγίῳ Πνεματι, νν καε κα ες τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

α’ χορς:μν.


ὁ α’ χορός

Ἦχος α’  Ψαλμς ρμ’ (140)

·        Κριε κκραξα πρς σ, εσκουσν μου, εσκουσν μου, Κριε. Κριε, κκραξα πρς σ, εσκουσν μου πρσχες τ φων τς δεσες μου, ν τ κεκραγναι με πρς σ εσκουσν μου, Κριε.

ὁ β’ χορός

·        Κατευθυνθτω προσευχ μου, ς θυμαμα νπιν σου παρσις τν χειρν μου θυσα σπεριν εσκουσν μου, Κριε.

ὁ α’ χορός

 

·        Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου, καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου.

ὁ β’ χορός

 

·        Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας, τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις.

ὁ α’ χορός

 

·        Σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν.

ὁ β’ χορός

 

·         Παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει, καὶ ἐλέγξει με, ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου.

ὁ α’ χορός

 

·        τι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν.

ὁ β’ χορός

 

·         Ἀκούσονται τὰ ῥήματά μου, ὅτι ἡδύνθησαν ὡσεὶ πάχος γῆς ἐῤῥάγη ἐπὶ τῆς γῆς, διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ αὐτῶν παρὰ τὸν ᾅδην.

ὁ α’ χορός

 

·        τι πρὸς σέ, Κύριε, Κύριε, οἱ ὀφθαλμοὶ μου ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου.

ὁ β’ χορός

 

·         Φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος ἧς συνεστήσαντό μοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν.

ὁ α’ χορός

 

·         Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρτωλοί, κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγώ, ἕως ἂν παρέλθω.

 

·        Ψαλμὸς ρμα’ (141)

ὁ β’ χορός

 

·        Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐδεήθην.

ὁ α’ χορός

 

·         κχεῶ  ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, τὴν θλῖψίν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ.

ὁ β’ χορός

 

·        Ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά μου, καὶ σὺ ἔγνως τὰς τρίβους μου.

ὁ α’ χορός

 

·        ν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ ἐπορευόμην, ἔκρυψαν παγίδα μοι.

ὁ β’ χορός

 

·         Κατενόουν εἰς τὰ δεξιά, καὶ ἐπέβλεπον, καὶ  οὐκ  ἦν ὁ ἐπιγινώσκων με.

ὁ α’ χορός

 

·         πώλετο φυγὴ ἀπ’ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὴν ψυχήν μου.

ὁ β’ χορός

 

·         κέκραξα πρὸς σέ, Κύριε εἶπα· Σὺ εἶ ἡ ἐλπίς μου, μερίς μου εἶ ἐν γῇ ζώντων.

ὁ α’ χορός

 

·         Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐταπεινώθην σφόδρα.

ὁ β’ χορός

 

·        ῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με, ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ.

ὁ α’ χορός

·        ξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου.

ὁ β’ χορός

·        μὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὗ ἀνταποδῶς μοι.

ὁ α’ χορός

·        κ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε, Κύριε εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου.

ὁ β’ χορός

·        Γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.

ΣΤΙΧΗΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

ὁ α’ χορός

Στχ. α’. ν νομας παρατηρσῃς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; τι παρ σολασμός στιν.

Ἦχος α’

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων

Τῆς παναγίας ἐνδόξου Μεταμορφώσεως, τὴν ἑορτὴν ποιοῦντες, τῇ παρούσῃ ἡμέρᾳ, Χριστὸν δοξολογοῦμεν, τὸν τὴν ἡμῶν, τῷ πυρὶ τῆς Θεότητος, ἀναμορφώσαντα φύσιν, καὶ ὡς τὸ πρίν, ἀφθαρσίᾳ καταστράψαντα.

ὁ β’ χορός

Στχ. β’. νεκεντονματςσουπμεινσε, Κριε, πμεινενψυχμουεςτνλγονσου, λπισενψυχμουπτνΚριον.

 

πὶ τὸ ἅγιον ὄρος δεῦτε ἀνέλθωμεν, καὶ τὴν παμφαεστάτην, Μεταμόρφωσιν πίστει, κατίδωμεν Κυρίου, τούτῳ πιστῶς, ἐκβοῶντες καὶ λέγοντες· Σὺ εἶ Θεὸς ἡμῶν μόνος, ὁ σαρκωθείς, καὶ θεώσας τὸ ἀνθρώπινον.

ὁ α’ χορός

Στχ. γ’. π φυλακς πρωΐας μχρι νυκτς, π φυλακς πρωΐας λπιστω σραλ π τν Κριον.

Αὕτη ἐστὶν ἡ ἡμέρα ἡ πανσεβάσμιος, καθ’ ἣν μεταμορφοῦται, ὁ Χριστὸς συμπαρόντων, Μωσέως καὶ Ἠλία καὶ τῶν αὐτοῦ, Μαθητῶν ἐν τῷ ὄρει Θαβώρ, φωνὴ δὲ θεία προῆλθεν· Οὗτός ἐστιν, ἀληθῶς ὁ ἐκλεκτός μου Υἱός.

Στιχηρὰ τοῦ Ἁγίου

Ἦχος ὁ αὐτὸς

ὁ β’ χορός

Στχ. δ’. τι παρ τ Κυρῳ τλεος, κα πολλ παρ’ ατ, λτρωσις, κα ατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατο.

Πανεύφημοι μάρτυρες

Ματθία μακάριε Ἐδέμ, νοητῆς ἐξέβλυσας, ὡς ποταμὸς προσκλυζόμενος, ἐνθέοις ὕδασι, καὶ τὴν γῆν ἀρδείαις, μυστικαῖς κατήρδευσας, καὶ ταύτην καρποφόρον ἀνέδειξας· διὸ ἱκέτευε, δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῐς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

ὁ α’ χορός

Στχ. ε’. Ανετε τν Κριον πντα τθνη, παινσατε ατν, πντες ο λαο.

Ματθία Ἀπόστολε χορόν, θεῖον ἀνεπλήρωσας, ἐξ οὗ Ἰούδας ἐκπέπτωκε, καὶ θείαις ἀστραπαῖς, τῶν σοφῶν σου λόγων, σκότος ἀπεδίωξας, τῆς εἰδωλομανίας ἐν Πνεύματι, καὶ νῦν ἱκέτευε, δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

ὁ β’ χορός

Στχ. ς’. τι κραταιθη τλεος ατοφ’ μς, καλθεια το Κυρου μνει ες τν αἰῶνα.

Ματθία θεόπνευστε τροχῷ, τῷ τοῦ κόσμου ἔφαναν, αἱ ἀστραπαὶ τῶν δογμάτων σου, πάντας φωτίζουσαι, πάντας ὁδηγοῦσαι, θείαν πρὸς ἐπίγνωσιν, δοχεῖα τοῦ φωτός ἐργαζόμεναι, τοὺς πρὶν καθεύδοντας, ἐν νυκτὶ τῆς ματαιότητος, καὶ ἐν σκότει, πάσης ἀθεότητος.

.

ὁ α’ χορός

χος  β’

Δξα Πατρί…

ὁ β’ χορός

Κα νν… Τῆς Ἑορτῆς

ὁ α’ χορός

φωτί σου ἅπασαν, τὴν οἰκουμένην ἁγιάσας, εἰς ὄρος ὑψηλὸν μετεμορφώθης, Ἀγαθέ, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δυναστείαν σου, ὅτι κόσμον λυτροῦσαι ἐκ παραβάσεως· διὸ βοῶμέν σοι· Εὔσπλαγχνε Κύριε, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

.

Εσοδος.

Σοφα ρθοί !

 

Φς λαρν γας δξης, θαντου Πατρς, ορανου, γου, μκαρος, ησο Χριστ, λθντες π τν λου δσιν, δντες φς σπερινν, μνομεν Πατρα, Υἱόν, καγιον Πνεμα Θεν. ξιν σεν πσι καιρος, μνεσθαι φωνας ασίαις, Υἱὲ Θεο, ζων διδος, Δικσμος σ δοξζει.

σπρας Προκεμενον

Τῇ Τετάρτῃ ἑσπέρας

Ἦχος β’ 

ὁ α’ χορός

Θες, ν τνματι σου σσον με, καν τ δυνμει σου κρινες με.

ὁ β’ χορός

Θες, ν τνματι σου σσον με, καν τ δυνμει σου κρινες με.

ὁ α’ χορός

Στχ. Θες εσκουσον τῆς προσευχς μου.  ἐνώτισαι τά ρήματα τοῦ στόματός μου.

Θες, ν τνματι σου σσον με, καν τ δυνμει σου κρινες με.

 


ὁ διάκονος:

·        Επωμεν πντες ξ λης της ψυχς καξ λης τῆς διανοας μν επωμεν.

·        Κύριε ἐλέησον (παξ)

·        Κριε παντοκρτορ Θες τῶν πατρων μν, δεμεθ Σου, πκουσον καλησον.

·        Κύριε ἐλέησον (παξ)

·        λησον μς Θες κατ τ μγα λεός Σου, δεμεθ Σου, πκουσον καλησον.

·        Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου)

·        τι δεμεθα πρ τοῦ ρχιεπισκπου μν (δεῖνος).

·        Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου)

·        τι δεμεθα πρ τῶν δελφν μν, τῶν ερων, ερομονχων, εροδιακνων κα μοναχν , κα πσης τῆς ν Χριστμν δελφτητος.

·        Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου)

·        τι δεμεθα πρ λους, ζως, ερνης, γεας, σωτηρας, πισκψεως, συγχωρσεως καφσεως τῶν μαρτιν τῶν δολων του Θεο, πντων τῶν εσεβν καρθοδξων χριστιανν, τῶν κατοικοντων κα παρεπιδημοντων ν τῇ μ, πλει ἢ νήσῳ) τατῃ, τῶν νοριτν, πιτρπων, συνδρομητν καφιερωτν τοῦ γου ναο τοτου.

·        Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου)

·        τι δεμεθα πρ τῶν μακαρων καοιδμων κτιτρων τῆς γας κκλησας τατης, καπρ πντων τῶν προαναπαυσαμνων πατρων καδελφν μν, τῶν νθδε εσεβς, κειμνων, καπανταχορθοδξων.

·        Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου)

·        τι δεμεθα πρ τῶν καρποφοροντων κα καλλιεργοντων ν τγίῳ κα πανσπτῳ να τοτῳ, κοπιντων, ψαλλντων καπρ τοῦ περιεσττος λαο, τοπεκδεχομνου τ παρ Σοῦ μγα κα πλοσιον λεος.

      Κύριε ἐλέησον (ἅπαξ)

τι λεμων κα φιλνθρωπος Θες πρχεις, κα σο τν δξαν ναπμπομεν , τ Πατρ κα τ Υἱῷ κα τγίῳ Πνεματι, νν καε κα ες τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.


ναγνστης: μν. 

Καταξωσον, Κριε, ν τσπρᾳ τατῃ, ναμαρττους φυλαχθναι μς. Ελογητς ε, Κριε, Θες τν Πατρων μν, κα ανετν κα δεδοξασμνον τνομ σου ες τος αἰῶνας. μν. Γνοιτο, Κριε, τλες σου φ’ μς, καθπερ λπσαμεν π σ. Ελογητς ε, Κριε. δδαξν με τ δικαιματ σου. Ελογητς ε, Δσποτα, συντισον μ τ δικαιματ σου. Ελογητς ε, γιε, φτισν με τος δικαιμασ σου. Κριε, τλες σου ες τν αἰῶνα, τργα τν χειρν σου μ παρδῃς. Σο πρπει ανος, σο πρπει μνος, σο δξα πρπει, τ Πατρ κα τ Υἱῷ κα τγίῳ Πνεματι, νν καε κα ες τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. μν.

 ὁ διάκονος:

·        Πληρσωμεν τν σπερινν δησιν μν τ Κυρίῳ.

·        Κύριε ἐλέησον.

·        ντιλαβο, σσον, λησον κα διαφλαξον μς, Θες, τ Σ χριτι.

·        Κύριε ἐλέησον.

·        Τν σπραν πσαν, τελεαν, γαν, ερηνικν καναμρτητον, παρ τοῦ Κυρου, ατησμεθα.

·        Παράσχου Κύριε.

·         γγελον ερνης, πιστν δηγν, φλακα των ψυχν κα τῶν σωμτων μν, παρ τοῦ Κυρου ατησμεθα.

·        Παράσχου Κύριε.       

·        Συγγνμην καφεσιν τῶν μαρτιν κα τῶν πλημμελημτων μν, παρ τοῦ Κυρου ατησμεθα.

·        Παράσχου Κύριε.

·        Τὰ καλ κα συμφροντα τας ψυχας μν κα ερνην τ κσμ, παρ τοῦ Κυρου ατησμεθα.

·        Παράσχου Κύριε.

·        Τν πλοιπον χρνον τῆς ζως μν ν ερν κα μετανοκτελσαι, παρ τοῦ Κυρου ατησμεθα.

·        Παράσχου Κύριε.

·        Χριστιαν τ τλη της ζως μν, νδυνα, νεπασχυντα, ερηνικ, κα καλν πολογαν τν π τοῦ φοβερο βματος τοῦ Χριστο ατησμεθα.

·        Παράσχου Κύριε.

·        Τῆς Παναγας, χρντου, περευλογημνης, νδξου Δεσπονης μν Θεοτκου καειπαρθνου Μαρας, μετ πντων τῶν γων μνημονεσαντες, αυτος καλλλους κα πσαν τν ζων μν Χριστ τ Θε παραθμεθα.

·        Σοὶ Κύριε.

τι γαθς κα φιλνθρωπος Θες πρχεις, κα σο τν δξαν ναπμπομεν, τ Πατρ κα τ Υἱῷ κα τγίῳ Πνεματι, νν καε κα ες τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ α΄ χορς:μν.

Ὁ Ἱερες: Ερνη πσι.

Ὁ β΄ χορς: Κα τ πνεματ σου.

ὁ διάκονος: Τς κεφαλς μν τ Κυρίῳ κλνωμεν.

Ὁ α΄ χορς: Σο, Κριε.

ἡ Εὐχὴ μυστικῶς

ερες: Κριε, Θες μν, κλίνας ορανος κα καταβς π σωτηρᾳ τοῦ γνους τῶν νθρπων, πιδε π τοὺς δολους σου καπ τν κληρονομαν σου. Σο γρ τ φοβερ κα φιλανθρπῳ κριτ, ο σο δολοι πκλιναν τς κεφαλς, τοὺς δ ατν πταξαν αχνας; ο τν ξ νθρπων ναμνοντες βοθειαν, λλ τ σν περιμνοντες λεος, κα τν σὴν πεκδεχμενοι σωτηραν, ος διαφλαξον ν παντ καιρ, κα κατ τν παροσαν σπραν κα τν προσιοσαν νκτα, π παντς χθρο, π πσης ντικειμνης νεργας διαβολικς, κα διαλογισμν ματαων κανθυμσεων πονηρν.

 

Ὁ Ἱερες: Εη τ κρτος τῆς βασιλεας σου ελογημνον κα δεδοξασμνον, το Πατρς κα τοῦ Υο κα τοῦ γου Πνεματος, νν καε κα ες τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 


πστιχα

ὁ α’ χορός

Ἦχος πλ. β’

Αἱ Ἀγγελικαὶ

Λάμψας ὑπὲρ νοῦν, ἐκ Παρθένου Παναγίας, Λόγε τοῦ Θεοῦ, τόν, Ἀδὰμ ὅλον φορέσας, τὴν πρὶν ἀμαυρωθεῖσαν, φύσιν πᾶσαν ἐλάμπρυνας, θείᾳ τῆς μορφῆς σου ἀλλοιώσει, μεταμορφωθεὶς ἐπὶ τοῦ ὄρους, Θαβὼρ Δέσποτα, πρὸ τοῦ τιμίου σου Σταυροῦ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν.

ὁ β’ χορός

 

Στίχ. Σοὶ εἰσιν οἱ οὐρανοί, καὶ σὴ ἐστιν ἡ γῆ.

 

ρος τὸ ποτέ, ὂν ζοφῶδες καὶ καπνῶδες, τίμιον ἰδού, νῦν καὶ ἅγιον ὑπάρχει· ὁ πρὶν τὸν Ἰσραὴλ γάρ, ὁδηγήσας ὡς γέγραπται, στύλῳ πυριμόρφῳ καὶ νεφέλῃ, σήμερον ἐξέλαμψεν ἀρρήτως, ὑπὲρ ἥλιον, Χριστὲ ἐν τούτῳ ὡς Θεός, φαιδρύνας τὰ σύμπαντα.

ὁ α’ χορός

 

Στίχ. Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται.

 

Νῦν δουλοπρεπῶς, συλλαλοῦντες τῷ Δεσπότῃ, βλέπων ὁ Κηφᾶς, ἐν Θαβὼρ τοὺς δύο ἄνδρας· Καλὸν ἐστιν ἐβόα, ὧδε εἶναι· ποιήσωμεν, τρεῖς σκηνὰς εἰ θέλεις ἀνὰ μέρος, σοὶ Χριστὲ Μωσεῖ τε καὶ Ἠλίᾳ, τοῖς οἰκέταις σου, ὅπερ ἐλάλει μὴ εἰδώς· θάμβει γὰρ συνείχετο.

ὁ β’ χορός

Δόξα… Καὶ νῦν… Ἦχος β’

ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ, μεταμορφωθεὶς ἐν δόξῃ Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ ὑποδείξας τοῖς Μαθηταῖς σου, τὴν δόξαν τῆς σῆς Θεότητος, καταύγασον καὶ ἡμᾶς, τῷ φωτὶ τῆς σῆς ἐπιγνώσεως, καὶ ὁδήγησον ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἐντολῶν σου, ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Καὶ εὐθὺς ὁναγνστης

ὁ προεστώς: Νν πολεις τν δολν σου, Δσποτα, κατ τῥῆμ σου, ν ερν, τι εδον οφθαλμο μου τ σωτριν σου, τομασας κατ πρσωπον πντων των λαν, φς ες ποκλυψιν θνν, κα δξαν λαο σου σραλ.

 

Ψαλμὸς ρμβ’ (142)

·          Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου.

·          Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν.

·         τι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου.

·          κάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου.

·           μνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου ἐν ποιήμασιν τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων.

·           Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι.

·           Ταχὺ εἰσάκουσόν μου Κύριε ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου΄

·           Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον.

·            κουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωΐ τὸ ἔλεός σου ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα.

·            Γνώρισόν μοι Κύριε ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι ὅτι πρὸς σὲ ᾖρα τὴν ψυχήν μου.

·            ξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου Κύριε πρὸς σὲ κατέφυγον΄ δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.

·            Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ΄ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου Κύριε ζήσεις με.

·              Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου ὅτι ἐγὼ δοῦλός σου εἰμί.

·       

χος δ’

ὁ α’ χορὸς

Ἀμήν.

Θες Κριος, καπφανεν μν, ελογημνος ρχμενος ν νματι Κυρου.

ὁ β’ χορὸς

Στχ, α’.ξομολογεσθε τ Κυρῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ.

Θες Κριος, καπφανεν μν… 

ὁ α’ χορὸς

Στχ, β’. Πντα τθνη κκλωσν με, κα τνματι Κυρου μυνμην ατος,

Θες Κριος, καπφανεν μν…

ὁ β’ χορὸς

Στχ, γ’. Παρ Κυρου γνετο ατη, κα ἔστι θαυμαστν φθαλμος μν.

Θες Κριος, καπφανεν μν… 

ὁ α’ χορὸς

πολυτκιονχος δ’

ψωθες ν τ Σταυρ

Τῇ Θεοτκῳ κτενς νν προσδρμωμεν, μαρτωλο κα ταπεινοί, κα προσπσωμεν ν μετανοίᾳ, κρζοντες κ βθους ψυχς, Δσποινα, βοθησον φ’ μν σπλαγχνισθεσα, σπεσον, ἀπολλμεθα π πλθους πταισμτων, μποστρψῃς σος δολους κενος, σ γρ κα μνην λπδα κεκτμεθα.

ὁ β’ χορὸς

Δξα Πατρὶ…

Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ

ὁ α’ χορὸς

Κα νν…

Ο σιωπσωμν ποτε, Θεοτκε, τς δυναστεας σου λαλεν ονξιοι εμ γρ σ προΐστασο πρεσβεουσα, τίς μς ῤῥσατο κ τοσοτων κινδνων; Τίς δ διεφλαξεν ως νν λευθρους; Οκ ποστμεν, Δσποινα, κ σο, σος γρ δολους σῴζεις ε, κ παντοων δεινν.

 Καὶ εὐθὺς ὁ Ν Ψαλμὸς χύμα

·        ·  λησν με Θες κατ τ μγα λες σου κα κατ τ πλθος των οκτιρμν σου ξλειψον τνμημ μου.

·        ·  π πλεον πλνν με π τς νομας μου καπ τς μαρτας μου καθρισν με.

·        ·  τι τν νομαν μου γ γινσκω καμαρτα μου νπιν μουστὶ δι παντς.

·        ·  Σο μνῳ μαρτον κα τ πονηρν νπιν σου ποησα πως ν δικαιωθς ν τος λγοις σου κα νικσῃς ν τ κρνεσθα σε.

·        ·  δο γρ ν νομαις συνελφθην καν μαρταις κσσησ με μτηρ μου.

·        ·  δο γρ λθειαν γπησας τδηλα κα τ κρφια τς σοφας σου δλωσς μοι.

·        ·  αντιες με σσπῳ κα καθαρισθσομαι πλυνες με καπρ χινα λευκανθσομαι.

·        ·  κουτιες μοιγαλλασιν κα εφροσνην γαλλισονται στέα τεταπεινωμνα.

·        ·  πστρεψον τ πρσωπν σου π τν μαρτιν μου κα πσας τς νομας μου ξλειψον.

·        ·  Καρδαν καθαρν κτσον ν μο Θες κα πνεμα εθς γκανισον ν τος γκτοις μου.

·        ·  Μποῤῥψῃς μεπ το προσπου σου κα τ Πνεμα σου τγιον μντανλῃς π’ μοῦ.

·        ·  πδος μοι τν γαλλασιν το σωτηρου σου κα πνεματι γεμονικ στριξν με.

·        ·  Διδξω νμους τς δος σου κασεβες π σπιστρψουσιν.

·        ·  σα με ξ αμτων Θες, Θες τς σωτηρας μου, γαλλισεται γλσσ μου τν δικαιοσνην σου.

·        ·  Κριε, τ χελη μου νοξεις, κα τ στμα μου ναγγελε τν ανεσν σου.

·        ·  τι εθλησας θυσαν δωκα ν λοκαυτματα οκ εδοκσεις.

·        ·  Θυσα τ Θεῷ, πνεμα συντετριμμνον΄ καρδαν συντετριμμνην κα τεταπεινωμνην Θες οκ ξουδενσει.

·        ·  γθυνον, Κριε, ν τ εδοκᾳ σου τν Σιν, κα οκοδομηθτω τ τεχη ερουσαλήμ.

·        ·  Ττε εδοκσεις θυσαν δικαιοσνης ναφορν καλοκαυτματα.

·        Ττε νοσουσιν π τ θυσιαστριν σου μσχους.

ᾠδὴ α’  Ἦχος πλ. δ’

ὁ α’ χορὸς

Στχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

γρν διοδεσας

Πολλος συνεχμενος πειρασμος, πρς σ καταφεγω, σωτηραν πιζητν΄ Μτερ το Λγου κα Παρθνε, τν δυσχερν κα δεινν με δισωσον.

ὁ β’ χορὸς

Στχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Παθν με ταρττουσι προσβολα, πολλς θυμας, μπιπλσα μου τν ψυχν, ερνευσον, Κρη, τ γαλνῃ, τ το Υο κα Θεο σου, Πανμωμε.

ὁ α’ χορὸς 

Δξα Πατρί…

Σωτρα τεκοσν σε κα Θεν, δυσωπ, Παρθνε, λυτρωθνα με τν δεινν, σο γρ νν προσφεγων νατενω, κα τν ψυχν κα τν δινοιαν. 

ὁ β’ χορὸς

Κα νν…

Νοσοντα τ σμα κα τν ψυχν, πισκοπς θεας, κα προνοας τς παρ σο, ξωσον, μνη Θεομτορ, ς γαθγαθο τε λοχετρια.  

δ γ’

ὁ α’ χορὸς

Στχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ορανας ψδος

Προστασαν κα σκπην, ζως μς τθημι, Σ, Θεογενντορ, Παρθνε, σύ με κυβρνησον, πρς τν λιμνα σου, τν γαθν ατα, τν πιστν τ στριγμα, μνη πανμνητε.

ὁ β’ χορὸς 

Στχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

κετεω, Παρθνε, τν ψυχικν τραχον, κα τς θυμας τν ζλην, διασκεδσαι μου, σ γρ, Θενυμφε, τν ρχηγν τς γαλνης, τν Χριστν κησας, μνη πανχραντε.

ὁ α’ χορὸς 

Δξα Πατρί… 

Εεργτην τεκοσα, τν τν καλν ατιον, τς εεργεσας τν πλοτον, πσιν νβλυσον, πντα γρ δνασαι, ς δυνατν ν σχϊ, τν Χριστν κυσασα, Θεομακριστε.

ὁ β’ χορὸς

Κα νν…

Χαλεπας ῤῥωσταις, κα νοσερος πθεσιν, ξεταζομνῳ, Παρθνε, σύ μοι βοθησον, τν αμτων γρ, νελλιπ σε γινσκω, θησαυρν, Πανμωμε, τν δαπνητον.

ὁ α’ χορὸς 

Δισωσον, π κινδνων, τος δολους σου, Θεοτκε, τι πντες μετ Θεν, ες σ καταφεγομεν, ς ῤῥηκτον τεχος κα προστασαν.

ὁ β’ χορὸς 

πβλεψον, ν εμενείᾳ, πανμνητε Θεοτκε, π τν μν χαλεπν το σματος κκωσιν, καασαι τς ψυχς μου τλγος.

 Συναπτ μικρ

 

Κθισμα  χος β’

ὁ β’ χορὸς 

Τνω ζητν

μήν. Πρεσβεα θερμ, κα τεχος προσμχητον, λους πηγ, το κσμου καταφγιον, κτενς βομν σοι, Θεοτκε Δσποινα, πρφθασον, κακ κινδνων λτρωσαι μς,…

ὁ α’ χορὸς 

μνη ταχως προστατεουσα. 

δ δ’

ὁ β’ χορὸς

Στχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.  

Εσακκοα, Κριε

Τν παθν μου τν τραχον, τν κυβερντην τεκοσα Κριον, κα τν κλδωνα κατενασον, τν μν πταισμτων, Θεονμφευτε. 

ὁ α’ χορὸς

Στχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Εσπλαγχνας τν βυσσον, πικαλουμνῳ τς σς παρσχου μοι, τν εσπλαγχνον κυσασα, κα Σωτρα πντων, τν μνοντων σε.  

ὁ β’ χορὸς

Δξα Πατρί…

πολαοντες, Πναγνε, τν σν δωρημτων εχαριστριον, ναμλπομεν φμνιον, ο γινσκοντς σε Θεομτορα.

ὁ α’ χορὸς

Κα νν…

Ολπδα κα στριγμα, κα τς σωτηρας τεχος κρδαντον, κεκτημνοι σε, Πανμνητε,… 

ὁ β’ χορὸς

δυσχερεας πσης, κλυτρομεθα. 

δ ε’

ὁ α’ χορὸς

Στχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Φτισον μς

μπλησον, γν, εφροσνης τν καρδαν μου, τν σν κρατον διδοσα χαρν, τς εφροσνης, γεννσασα τν ατιον. 

ὁ β’ χορὸς

Στχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Λτρωσαι μς, κ κινδνων, Θεοτκε γν, αωναν τεκοσα λτρωσιν, κα τν ερνην, τν πντα νον περχουσαν.

ὁ α’ χορὸς

Δξα Πατρί…

Λσον τν χλν, τν πταισμτων μου, Θενυμφε, τ φωτισμ τς σς λαμπρτητος, φς τεκοσα, τ θεον κα προαινιον. 

ὁ β’ χορὸς

Κα νν…

ασαι γν, τν παθν μου τν σθνειαν, πισκοπς σου ξισασα, κα τν γιεαν,…

ὁ α’ χορὸς  

τ πρεσβεᾳ σου παρσχου μοι.

δ ς’

ὁ β’ χορὸς

Στχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τν δησιν κχε

Θαντου κα τς φθορς ς σωσεν, αυτν κδεδωκς τ θαντῳ, τν τ φθορ κα θαντῳ μου φσιν, κατασχεθεσαν, Παρθνε, δυσπησον, τν Κριν σου κα Υἱόν, τς χθρν κακουργας μεῥύσασθαι. 

ὁ α’ χορὸς

Στχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.  

Προσττιν σε τς ζως πσταμαι, κα φρουρν σφαλεσττην, Παρθνε, τν πειρασμν διαλουσαν χλον, καπηρεας δαιμνων λανουσαν, κα δομαι διαπαντς, κ φθορς τν παθν μου υσθνα με.

ὁ β’ χορὸς

Δξα Πατρί…

ς τεχος καταφυγς κεκτμεθα, κα ψυχν σε παντελ σωτηραν, κα πλατυσμν ν τας θλψεσι, Κρη, κα τ φωτ σου εγαλλμεθα. Δσποινα, κα νν μς, τν παθν κα κινδνων δισωσον.

ὁ α’ χορὸς

 Κα νν…

ν κλν νν σθενν κατκειμαι, κα οκ στιν ασις τ σαρκ μου, λλ’ Θεν κα Σωτρα το κσμου, κα τν λυτρα τν νσων κυσασα, σο δομαι τς γαθς,κ φθορς νοσημτων νστησον.

ὁ β’ χορὸς

Δισωσον, π κινδνων, τος δολους σου, Θεοτκε, τι πντες μετ Θεν, ες σ καταφεγομεν, ς ῤῥηκτον τεχος κα προστασαν.

ὁ α’ χορὸς

χραντε, δι λγου τν Λγον νερμηνετως, π’ σχτων τν μερν τεκοσα, δυσπησον, ς χουσα μητρικν παῤῥησαν.

 Συναπτ μικρ

 Κοντκιον

 ὁ α’ χορὸς

χος β’

Προστασα τν Χριστιανν κατασχυντε, μεσιτεα πρς τν Ποιητν μετθετε, Μ παρδῃς μαρτωλν δεσεων φωνς, λλ πρφθασον, ς γαθ, ες τν βοθειαν μν, τν πιστς κραυγαζντων σοι. Τχυνον ες πρεσβεαν, κα σπεσον ες κεσαν, προστατεουσα ε,…

 

ὁ β’ χορὸς

Θεοτκε, τν τιμντων σε. 

Προκεμενον

ὁ α’ χορὸς

Μνησθσομαι τονματς σου ν πσ γενε κα γενε.

ὁ β’ χορὸς

Μνησθσομαι τονματς σου ν πσ γενε κα γενε.

ὁ α’ χορὸς

Στχ.κουσον, θγατερ, καδε, κα κλνον τ ος σου, καπιλθου το λαο σου, κα το οκου το πατρς σου, καπιθυμσει Βασιλες το κλλους σου.

Τονματς σου ν πσ γενε κα γενε μνησθσομαι.

 

Διάκονος: Καὶ ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς…

ὁ α’ χορὸς

Κύριε, ἐλέησον (γ’)

Διάκονος: Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.

Ἱερεὺς: Εἰρήνη πᾶσι. 

ὁ β’ Χορὸς

Καὶ τῷ Πνεύματί σου.

Ἱερεὺς: κ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα

Διάκονος: Πρόσχωμεν.

ὁ α΄ χορὸς

Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

Ἱερεὺς:ν τας μραις ἐκείναις ναστσα  Μαριμ, πορεθη ες τν ρεινν μετ σπουδς, ες πλιν οδα· κα εσλθεν ες τν οκον Ζαχαρου, κασπσατο τν λισβετ. Καγνετο, ς κουσεν λισβετ τν σπασμν τς Μαρας, σκρτησε τ βρφος ν τ κοιλᾳ ατς· καπλσθη Πνεματος  γου λισβετ, κανεφνησε φων μεγλῃ, κα επεν· Ελογημνη σν γυναιξ, κα ελογημνος καρπς τς κοιλας σου. Κα πθεν μοι τοτο, να λθ μτηρ το Κυρου μου πρός με; δο γρ, ς γνετο φων τοσπασμο σου ες ττ μου, σκρτησεν ν γαλλισει τ βρφος ν τ κοιλᾳ μου. Κα μακαρα πιστεσασα, τι  σται τελεωσις τος λελαλημνοις ατ παρ Κυρου. Κα επε Μαριμ· Μεγαλνει ψυχ μου τν Κριον, καγαλλασε τ πνεμα μου π τ Θε τ Σωτρι μου. Ὅτι πβλεψεν π τν ταπενωσιν τς δολης ατο·δο γρ, π το νν μακαριοσ με πσαι α γενεα. Ὅτι ποησ μοι μεγαλεα   Δυνατς, καγιον τνομα ατο. μεινε δ Μαριμ σν ατσε μνας τρες, καπστρεψεν ες τν οκον ατς.

ὁ α΄ χορὸς

Δόξα Σοι Κύριε,…

ὁ β΄ χορὸς

δόξα Σοι.

ὁ α΄ χορὸς

Δξα Πατρί…χος β’

Πτερ, Λγε, Πνεμα, Τρις ν Μονδι, ξλειψον τ πλθη, τν μν γκλημτων.

ὁ β΄ χορὸς

Κα νν…

Τας τς Θεοτκου, πρεσβεαις, λεμον, ξλειψον τ πλθη, τν μν γκλημτων.

 

ὁ α΄ χορὸς

Στχ.λησν με, Θες, κατ τ μγα λες σου, κα κατ τ πλθος τν οκτιρμν σου ξλειψον τνμημ μου.

χος πλ. β’

λην ποθμενοι

Μ καταπιστεσῃς με, νθρωπνῃ προστασᾳ, Παναγα Δσποινα, λλ δξαι δησιν, τοκτου σου· θλψις γρ χει με, φρειν ο δναμαι, τν δαιμνων τ τοξεματα· σκπην ο κκτημαι, οδ πο προσφγω θλιος, πντοθεν πολεμομενος, κα παραμυθαν οκ χω πλν σου. Δσποινα το κσμου, λπς κα προστασα τν πιστν, μ μου παρδῃς τν δησιν, τ συμφρον ποησον.

ὁ β΄ χορὸς

Ἕτερα Θεοτοκα

Οδες προστρχων π σο, κατῃσχυμμνος π σοκπορεεται, γν Παρθνε Θεοτκε, λλ’ ατεται τν χριν, κα λαμβνει τ δρημα, πρς τ συμφρον τς ατσεως.

ὁ α΄ χορὸς

Μεταβολ τν θλιβομνων, παλλαγ τν σθενοντων πρχουσα, Θεοτκε Παρθνε, σζε πλιν ( νῆσον ) κα λαν, τν πολεμουμνων ερνη, τν χειμαζομνων γαλνη, μνη προστασα τν πιστν. 

Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαὸν σου… Κύριε ἐλέησον( ιβ’)

Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς…

δ ζ’

 ὁ α’ χορός

Στχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Οκ τς ουδαας

Τν μν σωτηραν, ς θλησας Στερ, οκονομσασθαι, ν μτρ τς Παρθνου, κατῴκησας τ κσμῳ, ν προσττιν νδειξας· τν Πατρων μν Θες, ελογητς ε.  

ὁ β΄ χορὸς

Στχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Θελητν τολους, ν γννησας, Μτερ γν δυσπησον, υσθναι τν πταισμτων, ψυχς τε μολυσμτων, τος ν πστει κραυγζοντας· τν Πατρων μν Θες, ελογητς ε.

 ὁ α’ χορός

Δξα Πατρί…

Θησαυρν σωτηρας, κα πηγν φθαρσας, τν σ κυσασαν, κα πργον σφαλεας, κα θραν μετανοας, τος κραυγζουσιν δειξας· τν Πατρων μν Θες, ελογητς ε.

ὁ β΄ χορὸς

Κα νν…

Σωμτων μαλακας, κα ψυχν ῤῥωστας, Θεογενντρια, τν πθῳ προσιντων, τ σκπῃ σου τ θεᾳ, θεραπεειν ξωσον, τν Σωτρα Χριστν…

 ὁ α’ χορός

μν ποτεκοσα.

δ η’

ὁ β΄ χορὸς

Στχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τν Βασιλα

Τος βοηθεας τς παρ σο δεομνους, μ παρδῃς Παρθνε, μνοντας, καπερυψοντς σε, Κρη, ες αἰῶνας.  

 ὁ α’ χορός

Στχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Τν αμτων τ δαψιλς, πιχεις τος πιστς μνοσ σε Παρθνε, καπερυψοσι τν φραστν σου τκον.

ὁ β΄ χορὸς

Δξα Πατρί…

Τς σθενεας μου τς ψυχς ατρεεις, κα σαρκς τς δνας, Παρθνε, να σ δοξζω τν Κεχαριτωμνην.

 ὁ α’ χορός

Κα νν…

Τν πειρασμν σ τς προσβολς κδικεις, κα παθν τς φδους Παρθνε, θεν σεμνομεν…

ὁ β΄ χορὸς

ες πντας τος αἰῶνας.

δ θ’

 ὁ α’ χορός

Κυρίως Θεοτόκον, σὲ ὁμολογοῦμεν, οἱ διὰ σοῦ σεσωσμένοι, Παρθένε ἁγνή, σὺν Ἀσωμάτων χορείαις, σὲ μεγαλύνοντες.

ὁ β΄ χορὸς

Στχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

ον μου τν δακρων, μποποισῃς, τν παντς κ προσπου πν δκρυον, φῃρηκτα Παρθνε, Χριστν κυσασα.

 

 ὁ α’ χορός

Στχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Χαρς μου τν καρδαν, πλρωσον, Παρθνε, τς χαρς δεξαμνη τ πλρωμα, τς μαρτας τν λπην, ξαφανσασα.

ὁ β΄ χορὸς

Στχ. περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Λιμν κα προστασα, τν σο προσφευγντων, γενο Παρθνε, κα τεχος κρδαντον, καταφυγ τε κα σκπη, καγαλλαμα.

 ὁ α’ χορός

Δξα Πατρί…

Φωτς σου τας κτσι, λμπρυνον, Παρθνε, τ ζοφερν τς γνοας δικουσα, τος εσεβς Θεοτκον, σ καταγγλλοντας.

ὁ β΄ χορὸς

Κα νν…

Κακσεως ν τπ, τ τς σθενεας, ταπεινωθντα, Παρθνε, θερπευσον, ξ ῤῥωστας ες ῥῶσιν, μετασκευζουσα.

Μεγαλυνρια

 ὁ α’ χορός

ξιν στιν ς ληθς, μακαρζειν σε τν Θεοτκον, τν ειμακριστον κα παναμμητον, κα Μητρα το Θεομν.

Τν τιμιωτραν τν Χερουβεμ, κανδοξοτραν συγκρτως τν Σεραφεμ, τν διαφθρως Θεν Λγον τεκοσαν, τν ντως Θεοτκον, σ μεγαλνομεν.

ὁ β΄ χορὸς

Τν ψηλοτραν τν ορανν, κα καθαρωτραν λαμπηδνων λιακν, τν λυτρωσαμνην μς κ τς κατρας, τν Δσποιναν το κσμου, μνοις τιμσωμεν.

 ὁ α’ χορός

π τν πολλν μου μαρτιν, σθενε τ σμα, σθενε μου κα ψυχ, πρς σ καταφεγω τν Κεχαριτωμνην, λπς πηλπισμνων, σύ μοι βοθησον.

ὁ β΄ χορὸς

Δσποινα κα μτηρ το Λυτρωτο, δξαι παρακλσεις, ναξων σν κετν, να μεσιτεσῃς πρς τν κ σο τεχθντα. Δσποινα, το κσμου γενο μεστρια.

ὁ α΄ χορὸς

Ψλλομεν προθμως σοι τν δν, νν τ πανυμντῳ, Θεοτκῳ χαρμονικς, μετ το Προδρμου, κα πντων τν γων, δυσπει, Θεοτκε, το οκτειρσαι μς.

 ὁ β’ χορός

λαλα τ χελη τν σεβν, τν μ προσκυνοντων, τν εκνα σου τν σεπτν, τν στορηθεσαν, π τοποστλου, Λουκερωττου, τν δηγτριαν.

 ὁ α’ χορός

Μεγαλυνάριον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ

ὁ β΄ χορὸς 

Πσαι τν γγλων α στρατια, Πρδρομε Κυρου, ποστλων δωδεκς, ογιοι Πντες, μετ τς Θεοτκου, ποισατε πρεσβεαν, ες τ σωθναι μς.

 

ναγνστης:

γιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος, λησον μς. (κ γ’).

Δξα Πατρὶ… Κα νν…

·        ·       Παναγα Τρις, λησον μς.

·        ·       Κριε, λσθητι τας μαρταις μν,

·        ·       Δσποτα, συγχρησον τς νομας μν.

·        ·       γιε, πσκεψαι καασαι τς σθενεας μν,

·        ·       νεκεν τονματς σου.

Κριε, λησον, Κριε, λησον, Κριε, λησον.

Δξα Πατρὶ… Κα νν…

Πτερ μν ν τος ορανος, γιασθτω τνομ σου, λθτω βασιλεα σου, γενηθτω τ θλημ σου, ς ν οραν, καπ τς γς. Τν ρτον μν τν πιοσιον δς μν σμερον, καφες μν τφειλματα μν, ς καμες φεμεν τος φειλταις μν, κα μ εσενγκῃς μς ες πειρασμν, λλῥῦσαι μς π το πονηρο.

ὁ ἱερεύς:

τι σοῦ στν βασιλεα κα δναμις κα δξα τοῦ Πατρς κα τοῦ Υο κα τοῦ γου Πνεματος, νν καε κα ες τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

 ὁ α’ χορός

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς

Ἦχος βαρὺς

μν.Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδύναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

 

  ὁ διάκονος ἢ ὁ ἱερεύς :

·        ·       λησον μς Θες κατ τ μγα ἔλεός Σου, δεμεθ Σου, πκουσον καλησον.

·         Κριε, λησον. (τρὶς)

·        ·       τι δεμεθα πρ τοῦ ρχιεπισκπου μν, (……….) κα πσης τῆς ν Χριστμν δελφτητος.

·         Κριε, λησον. (τρὶς)

·        ·       τι δεμεθα πρ λους, ζως, ερνης, γεας, σωτηρας, πισκψεως, συγχωρσεως καφσεως τῶν μαρτιν τῶν δολων τοῦ Θεο, πντων των εσεβν καρθοδξων χριστιανν, τῶν κατοικοντων κα παρεπιδημοντων ν τ πλει τατῃ, πιτρπων, συνδρομητν καφιερωτν τοῦ γου ναο τοτου.

·         Κριε, λησον. (τρὶς)

·        ·       τι δεμεθα πρ τῶν δολων τοῦ Θεο, (νματα).

·        ·       τι δεμεθα πρ το διαφυλαχθναι τν γαν κκλησαν κα τν πλιν τατην, κα πσαν πλιν κα χραν πργς, λοιμο, λιμο, σεισμο, καταποντισμο, πυρς, μαχαρας, πιδρομς λλοφλων, μφυλου πολμου, κα αφνιδου θαντου, πρ τν λεων, εμεν κα  εδιλακτον, γενσθαι τν γαθν κα φιλνθρωπον Θεν μν, τοποστρψαι κα, διασκεδσαι πσαν ργν κα νσον, τν καθ’ μν κινουμνην, καῥύσασθαι μς κ τς πικειμνης δικαας ατοπειλς, καλεῆσαι μς.

·         Κριε, λησον. (τρὶς)      

·        τι δεμεθα καπρ το εσακοσαι Κριον τν Θεν φωνς τς δεσεως μν τν μαρτωλν, καλεῆσαι μς.

·        Κριε, λησον. (ἅπαξ).

·     ὁ ἱερεύς:

·         πκουσον μν, Θες, Σωτρ μν, λπς πντων τν περτων τς γς κα τν ν θαλσσ μακρν, καλεως, λεως γενομν, Δσποτα π τας μαρταις μν, καλησον μς, λεμων γὰρ κα φιλνθρωπος Θες πρχεις, κα σο τν δξαν ναπμπομεν, τ Πατρ κα τ Υἱῷ κα τγίῳ Πνεματι, νν καε κα ες τους αἰῶνας τῶν αἰώνων.  μν.

 

Δξα σοι Θες, λπς μν, Κριε, δξα Σοι.

 

ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ μεταμορφωθείς ἐν δόξῃ ἐνώπιον τῶν Ἁγίων αὐτοῦ Μαθητῶν καί Ἀποστόλων, Χριστς ληθινς Θες μν ……….


ὁ α’ χορός

ορανν τος στροις…χος γ’

πστολοι κ περτων, συναθροισθντες νθδε, Γεθσημαν τ χωρῳ, κηδεσατ μου τ σμα, κα σ, Υἱὲ κα Θε μου, παρλαβ μου τ πνεμα.

 ὁ β’ χορός

γλυκασμς τν γγλων, τν θλιβομνων χαρ, χριστιανν προσττις, Παρθνε Μτηρ Κυρου, ντιλαβο μου καῥῦσαι, τν αωνων βασνων.

 ὁ α’ χορός

Κα σ μεστριαν χω, πρς τν φιλνθρωπον Θεν, μ μου λγξῃ τς πρξεις, νπιον τν γγλων, παρακαλ σε, Παρθνε, βοθησν μοιν τχει.

 ὁ β’ χορός

Χρυσοπλοκτατε πργε, κα δωδεκτειχε πλις, λιοστλακτε θρνε, καθδρα το Βασιλως, κατανητον θαμα, πς γαλουχες τν Δεσπτην;

 

ερες:  Δι’ εχν τν γων Πατρων μν…

 

  8 ΑΥΓ12 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ

Normal
0

false
false
false

EL
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:»Κανονικός πίνακας»;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:»»;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:»Calibri»,»sans-serif»;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:»Times New Roman»;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s