«ΕΩΘΙΝΟΝ Η΄» «ΤΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΚΡΥΑ» ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΘΑΝΟΣ

ΕΩΘΙΝΟΝ Η’ Ἦχος πλ. δ’

Τὰ τῆς Μαρίας δάκρυα οὐ μάτην χεῖνται θερμῶς· ἰδοὺ γὰρ κατηξίωται, καὶ διδασκόντων Ἀγγέλων, καὶ τῆς ὄψεως τῆς σῆς ὦ Ἰησοῦ· ἀλλ’ ἔτι πρόσγεια φρονεῖ, οἷα γυνὴ ἀσθενής· διὸ καὶ ἀποπέμπεται μὴ προσψαῦσαί σοι Χριστέ. Ἀλλ’ ὅμως κήρυξ πέμπεται τοῖς σοῖς Μαθηταῖς, οἷς εὐαγγέλια ἔφησε, τὴν πρὸς τὸν πατρῷον κλῆρον ἄνοδον ἀπαγγέλλουσα. Μεθ’ ἧς ἀξίωσον καὶ ἡμᾶς, τῆς ἐμφανείας σου, Δέσποτα Κύριε.

ΕΞΕΛΑΜΨΕ ΣΗΜΕΡΟΝ» ΧΑΛΚΙΑΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Δόξα… Ἦχος πλ. β’

Βυζαντίου

Ἐξέλαμψε σήμερον, ἡ σεβάσμιος μνήμη τοῦ Ἀναργύρου, τοὺς πιστοὺς συγκαλοῦσα πρὸς εὐωχίαν μυστικήν, καὶ πρὸς πανήγυριν ἑόρτιον ἄγουσα, τῶν φιλεόρτων τὰ συστήματα, Ἐπέστη γὰρ ἡμῖν θαυματουργὸς ἰατρός, τὰς νόσους πάντων ἰώμενος, Παντελεήμων ὁ στερρὸς ἀθλητής, καὶ πρεσβεύει ἐκτενῶς τῷ Κυρίῳ, εἰς τὸ σωθῆναι τὰς ψυχάς ἡμῶν.

«ΜΗΤΡΙΚΗΝ ΑΓΑΠΗΣΑΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ» ΧΑΛΚΙΑΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Δόξα… Ἦχος πλ. δ’

Βυζαντίου

Μητρικὴν ἀγαπήσας εὐσέβειαν, τὴν τοῦ πατρὸς διωρθώσω ἀσέβειαν, τῷ ἰατρῷ τῶν ψυχῶν στρατευσάμενος, ἰατρικῶς σεαυτὸν ἐξεπαίδευσας, καὶ θείᾳ χάριτι ἐν ἀμφοτέροις εὐδοκιμῶν, τῶν παθῶν ὀλοθρευτής, καὶ τῶν ψυχῶν θεραπευτὴς ἀναδέδειξαι. Ἀλλ’ ὡς ἐν ἄθλοις τὸ εὔτονον, καὶ ἐν πρεσβείαις τὸ ἔμμονον κεκτημένος, Παντελεῆμον Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ, ἐκτενῶς ἱκέτευε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ε Ν Δ Ι Ω Ξ Ε Τ Η Ν Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α Α Λ Λ Α Τ Η Ν Δ Ι Ε Σ Ω Σ Ε Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε!! !

M ι α  μ ε λ έ τ η  π ο υ  α ν α ι ρ ε ί  τ α  Ψ Ε Μ Α Τ Α  γ ι α  τ η ν
ε π ι κ ρ ά τ η σ η  τ ο υ  χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ !
•Διώκε ο Χριστιανισμός τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό;
•Θα είχαν επιβιώσει τα αρχαία γραπτά χωρίς την Εκκλησία;
•Προέτρεπαν οι Πατέρες στην καταστροφή και την μισαλλοδοξία;
•Είναι ο πολιτισμός του Βυζαντίου κατώτερος από τον αρχαίο ελληνικό;
Στην  εικόνα  προβάλλεται  η  μονή  της  Παμμακάριστου  στην
Κωνσταντινούπολη.  Στις  μονές  τις  βασιλεύουσας  δημιουργήθηκαν  κέντρα
μελέτης και αντιγραφής ελληνικών χειρογράφων. Σε αυτά τα κέντρα διασώθηκε η
αρχαία ελληνική κληρονομιά [Πηγή: Περιοδικό Ιστορικά Θέματα, άρθρο «Βυζάντιο
και Αφροκεντρισμός», Αγνή Βασιλικοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινής
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τεύχος 6, σελίδα 44]
Επιμέλεια: Θωμάς Φ. Δρίτσας  tdritsas@gmail.com
Σελ. 1 από 16

Συνέχεια ανάγνωσης Ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ε Ν Δ Ι Ω Ξ Ε Τ Η Ν Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α Α Λ Λ Α Τ Η Ν Δ Ι Ε Σ Ω Σ Ε Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε!! !

Διδακτικά και προφητικά αποφθέγματα του γέροντος Αμβροσίου Λάζαρη !!!

– 1 –

Πνευματικού της Ι. Μovής Δαδίου «Παναγία η Γαυριώτισσα»
(21/12/1912 – 2/12/2006)
Από τον Β΄ τόμο
1

Επιλογή και σχόλια υπό Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου.

01. Το 1991  επισκέφθηκε ο Γέροντας το Άγιον Όρος μαζί
με κάποια πνευματικά του παιδιά.  Όταν επέστρεψαν,  τον
ρώτησαν μερικοί για τις εμπειρίες του από εκεί. Τους είπε, και
τον ρώτησαν σε ποιο Μοναστήρι από αυτά που πήγε
ευχαριστήθηκε. Εκείνος απάντησε ότι ευχαριστήθηκε σε δύο
μέρη: στην Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας, όπου είδε τον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη κατά την ημέρα
της πανήγυρής του και του μίλησε, αλλά και κοντά στον πατέρα Αρτέμιο (κελί Αγίου Νικολάου
της Ι. Μ. Αγίου Διονυσίου
2
)   Συνέχεια ανάγνωσης Διδακτικά και προφητικά αποφθέγματα του γέροντος Αμβροσίου Λάζαρη !!!

Εορτάζοντες την 23ην του μηνός Ιουλίου

 


 • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ο νέος από τη Σινώπη, ανακομιδή των λειψάνων του

 • Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΛΛΙΝΑΡΙΟΣ, επίσκοπος Ραβέννας

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ, που μαρτύρησε στη Ραβέννα

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ιερομάρτυρας, επίσκοπος Ρώμης

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, που θανατώθηκαν από τους Βουλγάρους

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΠΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, που μαρτύρησαν στην Καρθαγένη, κατ’ άλλους στη Χαλδία (Χαλκηδόνα)

 • Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗ, εν τοις Ολύμπου πλησίον του Αγίου Θωμά

 • ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ «εν Σκάλλαις» (ή Χάλλαις) Αρχιστρατήγου ΜΙΧΑΗΛ

 • Η ΟΣΙΑ ΑΝΝΑ, η εν τω Λευκαδίω (ή Λευκάτη)

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΗΣ ΕΜΕΣΣΑΣ (Ρώσος)

 • Η ΟΣΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ, η Τηνία

 • Ο άγιος Θύρσος

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 23ην του μηνός Ιουλίου