«ΜΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ» ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΖΗΣ) ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ

 

ΤΟΝ ΕΙΡΜΟ ΤΗΣ Θ΄ ΩΔΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΨΑΛΛΕΙ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΖΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΕ ΗΧΟ ΒΑΡΥ:
«Μὴ τῆς φθορᾶς διαπείρᾳ κυοφορήσασα, καὶ παντεχνήμονι Λόγῳ σάρκα δανείσασα, Μῆτερ ἀπείρανδρε, Παρθένε Θεοτόκε, δοχεῖον τοῦ ἀστέκτου, χωρίον τοῦ ἀπείρου πλαστουργοῦ σου, σὲ μεγαλύνομεν»

«ΒΑΣΙΛΕΥ ΟΥΡΑΝΙΕ» ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

 

Ἦχος πλ. β’
Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

«ΔΕΥΤΕ ΛΑΟΙ ΤΗΝ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΝ ΘΕΟΤΗΤΑ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΥΜΝΩΔΟΙ

 

ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΨΑΛΛΕΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΥΜΝΩΔΩΝ» ΣΕ ΗΧΟ ΠΛ. Δ΄ :
Ἦχος πλ. δ’

Λέοντος Δεσπότου

Δεῦτε λαοί, τὴν τρισυπόστατον Θεότητα προσκυνήσωμεν, Υἱὸν ἐν τῷ Πατρί, σὺν ἁγίῳ Πνεύματι· Πατὴρ γὰρ ἀχρόνως ἐγέννησεν Υἱόν, συναΐδιον καὶ σύνθρονον, καὶ Πνεῦμα ἅγιον ἦν ἐν τῷ Πατρί, σὺν Υἱῷ δοξαζόμενον, μία δύναμις, μία οὐσία, μία Θεότης, ἣν προσκυνοῦντες πάντες λέγομεν· Ἅγιος ὁ Θεός, ὁ τὰ πάντα δημιουργήσας δι’ Υἱοῦ, συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Ἅγιος ἰσχυρός, δι’ οὗ τὸν Πατέρα ἐγνώκαμεν, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπεδήμησεν ἐν κόσμῳ, Ἅγιος ἀθάνατος, τὸ Παράκλητον Πνεῦμα, τὸ ἐκ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, καὶ ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον, Τριὰς ἁγία, δόξα σοι.

«ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ» «ΒΑΣΙΛΕΥ ΟΥΡΑΝΙΕ» ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Ἦχος α’

Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν, καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν, καὶ προθεσμίαν ἐπαγγελίας, καὶ ἐλπίδος συμπλήρωσιν, καὶ τὸ μυστήριον ὅσον, Ὡς μέγα τε καὶ σεβάσμιον! Διὸ βοῶμέν σοι, Δημιουργὲ τοῦ παντὸς Κύριε, δόξα σοι.

Ἦχος πλ.β’

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ

αὐτὸ τὸ πανάγιον, καὶ ζωοποιόν, καὶ παντοδύναμον ἑορτάζομεν Πνεῦμα,
τὸν ἕνα τῆς Τριάδος Θεόν, τὸ Ὁμότιμον, καὶ Ὁμοούσιον,
καὶ Ὁμόδοξον τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

«Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝ­­­ΤΗΚΟΣΤΗΣ».

( Λου­κι­λια­νοῦ, Παύλης μαρτύρων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς 4 νηπίων (†370-375)).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

«Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝ­­­ΤΗΚΟΣΤΗΣ».

Λου­κι­λια­νοῦ, Παύλης μαρτύρων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς 4 νηπίων (†370-375).

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (2/6/12)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

2 IOYNIΟΥ 2012

† Σάββατον πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς (Ψυχοσάββατον).

«Μνεία πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς Χρι­στι­­α­νῶν». Νικη­φό­ρου Κων/λεως τοῦ ὁμολογητοῦ (†828)· Κωνσταντίνου νεο­μάρ­τυ­ρος τοῦ ἐξ ᾿Αγαρηνῶν.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

2 IOYNΙΟΥ 2012

† Σάββατον πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς (Ψυχοσάββατον).

 «Μνεία πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς Χρι­στι­­α­νῶν». Νικη­φό­ρου Κων/λεως τοῦ ὁμολογητοῦ (†828)· Κωνσταντίνου νεο­μάρ­τυ­ρος τοῦ ἐξ ᾿Αγαρηνῶν.

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ  ΕΣΠΕΡΑΣ (1/6/12)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Εορτάζοντες την 28ην του μηνός Μαΐου


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΗΣ επίσκοπος Μελιτηνής

  • Η ΑΓΙΑ ΕΛΙΚΩΝΙΔΑ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΡΗΣΚΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ και ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΗΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ο δια Χριστόν σαλός (τρελός)

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Αρχιεπίσκοπος Χαλκηδόνας

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ο Ιερομόναχος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΣ ή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ο Πελοποννήσιος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ο Θαυματουργός

  • ΜΝΗΜΗ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Επίσκοπος Θεσσαλονίκης (+ 4ος αϊ.)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 28ην του μηνός Μαΐου