«Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ» ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ΗΧΟ ΠΛ. Α΄ΨΑΛΛΕΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

Δόξα… Ἦχος πλ. α’

Θεοφάνους

Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ, δεῦτε εὐωχηθῶμεν, ἐξέλαμψεν ἡ Ἀνάστασις Χριστοῦ, δεῦτε εὐφρανθῶμεν ἡ τοῦ Ἀθλοφόρου μνήμη, τοὺς πιστοὺς φαιδρύνουσα ἀνεδείχθη· διὸ φιλέορτοι, δεῦτε μυστικῶς αὐτὴν πανηγυρίσωμεν· οὗτος γὰρ ὡς καλὸς στρατιώτης, ἠνδρίσατο κατὰ τῶν τυράννων, καὶ τούτους κατῄσχυνε, μιμητὴς γενόμενος τοῦ πάθους τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, οὐκ ἠλέησε τὸ σκεῦος τὸ πήλινον τὸ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ γυμνὸν ἀνεχάλκευσεν, ἐν βασάνοις αὐτὸ προσαμειβόμενος, αὐτῷ βοήσωμεν· Ἀθλοφόρε ἱκέτευε, εἰς τὸ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

«ΤΟΝ ΝΟΕΡΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ΗΧΟ Δ΄

 

Δόξα… Ἦχος δ’

Τοῦ Στουδίτου

Τὸν νοερὸν ἀδάμαντα, τῆς καρτερίας ἀδελφοί, πνευματικῶς εὐφημήσωμεν, Γεώργιον τὸν ἀοίδιμον Μάρτυρα, ὃν ὑπὲρ Χριστοῦ πυρούμενον, ἐχάλκευσαν κίνδυνοι, καὶ ἐστόμωσαν βάσανοι, καὶ ποικίλαι κολάσεις ἀνήλωσαν, σῶμα τὸ φύσει φθειρόμενον· ἐνίκα γὰρ ὁ πόθος τὴν φύσιν, διὰ θανάτου πείθων τὸν ἐραστήν, διαβῆναι πρός τὸν ποθούμενον, Χριστὸν τὸν Θεόν, καὶ Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

«ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΠΑΣΑ » ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

 

Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου…

 

Ἦχος πλ. β’

Σήμερον ἡ οἰκουμένη πᾶσα, ταῖς τοῦ Ἀθλοφόρου αὐγάζεται ἀκτῖσι, καὶ ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τοῖς ἄνθεσιν ὡραϊζομένη, Γεώργιε βοᾷ σοι· θεράπον Χριστοῦ, καὶ προστάτα θερμότατε, μὴ ἐλλίπῃς πρεσβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον.

«ΑΞΙΩΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ» ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

 

Δόξα… Ἦχος πλ. β’

Ἀξίως τοῦ ὀνόματος, ἐπολιτεύσω στρατιῶτα Γεώργιε· τὸν σταυρὸν γὰρ τοῦ Χριστοῦ, ἐπ’ ὤμων ἀράμενος, τὴν ἐκ διαβολικῆς πλάνης χερσωθεῖσαν γῆν ἐκαλλιέργησας, καὶ τὴν ἀκανθώδη θρησκείαν τῶν εἰδώλων ἐκριζώσας, τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως κλῆμα κατεφύτευσας· ὅθεν βλυστάνεις ἰάματα, τοῖς ἐν πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ πιστοῖς, καὶ Τριάδος γεωργός, δίκαιος ἀνεδείχθης· Πρέσβευε δεόμεθα, ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου, καὶ σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

«ΩΣ ΓΕΝΝΑΙΟΝ ΕΝ ΜΑΡΤΥΣΙΝ» ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Ἦχος δ’ Αὐτόμελον

Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν, ἀθλοφόρε Γεώργιε, συνελθόντες σήμερον, εὐφημοῦμέν σε, ὅτι τὸν δρόμον τετέλεκας, τὴν πίστιν τετήρηκας, καὶ ἐδέξω ἐκ Θεοῦ, τὸν τῆς νίκης σου στέφανον, ὃν ἱκέτευε, ἐκ φθορᾶς καὶ κινδύνων λυτρωθῆναι, τοὺς ἐν πίστει ἐκτελοῦντας, τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου.

Εoρτάζοντες την 23ην του μηνός Απριλίου


 

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ ο Στρατηλάτης

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΩΤΟΛΕΩΝ ο Στρατηλάτης

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ο από μάγων

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΛΥΚΕΡΙΟΣ ο γεωργός

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΟΥΑΛΕΡΙΟΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΟΝΑΤΟΣ και ΘΕΡΙΝΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο Κύπριος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ο Βοσκός από τη Βουλγαρία

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σενκούρσκ (Ρώσος)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εoρτάζοντες την 23ην του μηνός Απριλίου