ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Συναξάριον τοῦ Μηναίου

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ πρώτῃ τῶν Νηστειῶν, ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν Εἰκόνων, γενομένης παρὰ τῶν ἀειμνήστων Αὐτοκρατόρων Κωνσταντινουπόλεως, Μιχαὴλ καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Θεοδώρας, ἐπὶ τῆς Πατριαρχείας τοῦ ἁγίου καὶ Ὁμολογητοῦ Μεθοδίου.

Στίχοι

Τὰς οὐ πρεπόντως ἐξορίστους Εἰκόνας,

Χαίρω, πρεπόντως προσκυνουμένας βλέπων.

 

Ἡ ἀπαράλλακτος Εἰκὼν τοῦ Πατρός, πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου Ὁμολογητῶν, ἐλέησον ἡμᾶς, Ἀμήν.

Συνέχεια ανάγνωσης ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Εορτάζοντες την 4ην του μηνός Μαρτίου


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ο Ίορδανίτης

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΥΛΟΣ και ΙΟΥΛΙΑΝΗ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΟΔΡΑΤΟΣ, ΑΚΑΚΙΟΣ και ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ επίσκοπος Κύπρου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ επίσκοπος Άσσου της Ανατολής

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 4ην του μηνός Μαρτίου