Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Φεβρουαρίου


  • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ο Δεκαπολίτης, ο Ομολογητής

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΛΑΣΙΟΣ ο μίμος (ηθοποιός)

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΣΙΟΣ ή (Νήσιος)

  • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ και ΙΑΚΩΒΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ο εν Καισαρεία

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ νεομάρτυρας ο Τραπεζούντιος

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΒΟΥΔΑΝΤΙΟΣ (ή Αβούνδιος ή Αβούδιμος), ΚΑΛΑΝΟΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ, ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΤΟΣ, ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ΤΙΤΙΑΝΟΣ και ΣΕΒΗΡΙΑΝΟΣ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Φεβρουαρίου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

«Γρηγορίου ἀρχιε­πι­σκό­που Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». Σωφρονίου πατρ. ᾿Ιεροσολύμων (†638-44). Τροφίμου καὶ Θαλλοῦ τῶν μαρ­τύ­ρων, Πιονίου πρεσβ. (†250) τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας, Θεο­δώρας ὁσίας (τῆς ἐκ Σερβίων Κοζάνης) βασιλίσσης ῎Αρτης.

῏Ηχος πλ. β΄, ἑωθινὸν ϛ΄

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

«Γρηγορίου ἀρχιε­πι­σκό­που Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». Σωφρονίου πατρ. ᾿Ιεροσολύμων (†638-44). Τροφίμου καὶ Θαλλοῦ τῶν μαρ­τύ­ρων, Πιονίου πρεσβ. (†250) τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας, Θεο­δώρας ὁσίας (τῆς ἐκ Σερβίων Κοζάνης) βασιλίσσης ῎Αρτης.

῏Ηχος πλ. β΄, ἑωθινὸν ϛ΄

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (10/03/12)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

10 ΜΑΡΤΙΟΥ  2012

Σάββατον τῆς Β’ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.

Κοδράτου τοῦ ἐν Κορίνθῳ καὶ τῶν σὺν αὐ­τῷ 5 μαρτύρων (†251). ᾿Αναστασίας τῆς πα­τρι­κίας, Μι­χα­ὴλ Μαυροει­δῆ νεομάρτ. τοῦ ἐν Ἀδριανουπόλει (†1544).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Παρασκευή τῆς Β’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

Μνμη τν γων μεγλων Τεσσαρκοντα Μαρτρων,
τ
ν ν τ λμνῃ Σεβαστεας μαρτυρησντων.

Ἐν τῇ τραπέζῃ κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Σάββατον Α´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.

«Θεοδώρου μεγαλομάρ­τυ­­ρος τοῦ Τή­­ρω­νος (μνήμη τοῦ διὰ κολλύβων θαύματος)». Εὐτροπίου, Κλεονίκου, Βασι­λί­σκου τῶν μαρ­τύρων. Θεοδω­ρή­του ἱερομάρτυρος.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ