ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ 2014

29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Πέτρου καὶ Παύλου τῶν ἐνδόξων καὶ πανευφήμων πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων. ῏Ηχος β΄· ἑωθινὸν γ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (28/6/14)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 2014

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΡΙΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, Παναγιώτου νεομάρτυρος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 2014

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΡΙΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, Παναγιώτου νεομάρτυρος. Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΕΣΠΕΡΑΣ (23/06/14)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ 2014

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εὐσεβίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σαμοσάτων. ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν β΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 2014

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εὐσεβίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σαμοσάτων. ῏Ηχος α΄, ἑω¬θι¬νὸν β΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (21/6/14)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 2014

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 + ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Τῶν Ἁγίων Πάντων, Ἀμὼς προφήτου, Αὐγουστίνου ἐπισκόπου Ἱππῶνος. Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Αʹ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 2014

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 + ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Τῶν Ἁγίων Πάντων, Ἀμὼς προφήτου, Αὐγουστίνου ἐπισκόπου Ἱππῶνος. Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Αʹ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (14/6/14)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 2014

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 +ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 2014

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 +ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. +ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (8/6/14)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2014

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 +ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 72 other followers