ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ (2014)

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σάββατον † Σύναξις τῶν ἀρχι­στρα­­τήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων δυνά­μεων. Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (7/11/14)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ (2014)

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014 Ἀνα­κο­μιδὴ τῶν λειψάνων Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου. ᾿Ακεψιμᾶ, ᾿Ιωσήφ, ᾿Αειθαλᾶ μαρτύρων (δ΄ αἰ.)· Γε­ωργίου νέου ἱερομάρτυρος τοῦ Νεαπολίτου (†1797).

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ (2014)

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014 Ἀνα­κο­μιδὴ τῶν λειψάνων Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου. ᾿Ακεψιμᾶ, ᾿Ιωσήφ, ᾿Αειθαλᾶ μαρτύρων (δ΄ αἰ.)· Γε­ωργίου νέου ἱερομάρτυρος τοῦ Νεαπολίτου (†1797)..  Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ  ΕΣΠΕΡΑΣ (2/11/14)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΛΟΥΚΑ (2014)

  2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014 +ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΛΟΥΚΑ. Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδιφόρου καὶ Ἀνεμποδίστου μαρτύρων.῏ ῏Ηχος δ΄· ἑωθινὸν ι΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΑΚΗΣ Ε΄ΛΟΥΚΑ (2014)

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014 +ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΛΟΥΚΑ. Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδιφόρου καὶ Ἀνεμποδίστου μαρτύρων.῏ ῏Ηχος δ΄· ἑωθινὸν ι΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (01/11/14)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ (2014)

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Λουκᾶ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Μαρίνου μάρτυρος τοῦ γέροντος.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ) (2014)

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 † ΤΗΣ ΦΩΤΟΦΟΡΟΥ ΣΚΕΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. Τερεντίου, Νεονίλλης, Εὐνίκης καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων· Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου. Τῶν ἐν ῾Ρεθύμνῃ τεσσάρων νεομαρτύρων (†1824). ᾿Εθνικὴ ἑορτὴ ἐπὶ τῷ νικηφόρῳ τῶν ῾Ελλήνων ἐν Βορείῳ ᾿Ηπείρῳ πολέμῳ (1940).

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 83 other followers