ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΝΑ

“ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΕΣΠΕΡΙΑ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ” ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΙΝΑ ΗΧΟΣ Α΄

ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ  ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΕ ΗΧΟ Α΄ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΗΧΟ Α΄ Στίχ. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσης, Κύριε, Κύριε τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος Σήμερον πιστοὶ χορεύσωμεν, ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις, τῷ  Κυρίῳ ᾄδοντες, τιμῶντες καὶ τὴν αὐτοῦ, ἡγιασμένην σκηνήν, τὴν ἔμψυχον κιβωτόν, τὴν τὸν ἀχώρητον […]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 83 other followers