ΕΩΘΙΝΑ

“ΙΔΟΥ ΣΚΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΊ” ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ (ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

“Η ΟΝΤΩΣ ΕΙΡΗΝΗ” ΕΩΘΙΝΟΝ ΣΤ΄ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ

“ΕΩΘΙΝΟΝ Γ΄” ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΗΧΟΣ Γ΄

“ΙΔΟΥ ΣΚΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΙ” ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ Ζ΄ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ

Εωθινόν Θ΄ Ως Επ’Εσχάτων των Χρόνων | Ήχος Πλ Α΄

“ΕΩΘΙΝΟΝ Θ΄ ” ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

“ΕΩΘΙΝΟΝ Ζ΄” ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ

Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ, καὶ τί πρὸς τὸ μνημεῖον Μαρία ἕστηκας, πολὺ σκότος ἔχουσα ταῖς φρεσίν; ὑφ’ οὗ ποῦ τέθειται ζητεῖς ὁ Ἰησοῦς. Ἀλλ’ ὅρα τοὺς συντρέχοντας Μαθητάς, πῶς τοῖς ὀθονίοις καὶ τῷ σουδαρίῳ, τὴν Ἀνάστασιν ἐτεκμήραντο, καὶ ἀνεμνήσθησαν τῆς περὶ τούτου Γραφῆς. Μεθ’ ὧν, καὶ δι’ ὧν καὶ ἡμεῖς, πιστεύσαντες, ἀνυμνοῦμέν σε τὸν ζωοδότην […]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 83 other followers