ΕΩΘΙΝΑ

“ΙΔΟΥ ΣΚΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΊ” ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ (ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

“Η ΟΝΤΩΣ ΕΙΡΗΝΗ” ΕΩΘΙΝΟΝ ΣΤ΄ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ

“ΕΩΘΙΝΟΝ Γ΄” ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΗΧΟΣ Γ΄

“ΙΔΟΥ ΣΚΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΙ” ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ Ζ΄ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ

Εωθινόν Θ΄ Ως Επ’Εσχάτων των Χρόνων | Ήχος Πλ Α΄

“ΕΩΘΙΝΟΝ Θ΄ ” ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

“ΕΩΘΙΝΟΝ Ζ΄” ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ

Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ, καὶ τί πρὸς τὸ μνημεῖον Μαρία ἕστηκας, πολὺ σκότος ἔχουσα ταῖς φρεσίν; ὑφ’ οὗ ποῦ τέθειται ζητεῖς ὁ Ἰησοῦς. Ἀλλ’ ὅρα τοὺς συντρέχοντας Μαθητάς, πῶς τοῖς ὀθονίοις καὶ τῷ σουδαρίῳ, τὴν Ἀνάστασιν ἐτεκμήραντο, καὶ ἀνεμνήσθησαν τῆς περὶ τούτου Γραφῆς. Μεθ’ ὧν, καὶ δι’ ὧν καὶ ἡμεῖς, πιστεύσαντες, ἀνυμνοῦμέν σε τὸν ζωοδότην […]

“ΕΩΘΙΝΑ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ‘” ΗΧΟΙ ΠΛ. Α΄ ΚΑΙ ΠΛ. Β΄

” ΕΩΘΙΝΟΝ Γ΄” ΣΥΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΧΟΣ Γ΄

ΕΩΘΙΝΟΝ Γ’ Ἦχος γ’ Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας, τὴν τοῦ Σωτῆρος εὐαγγελιζομένης, ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν καὶ ἐμφάνειαν, διαπιστοῦντες οἱ Μαθηταί, ὠνειδίζοντο τὸ τῆς καρδίας σκληρόν· ἀλλὰ τοῖς σημείοις καθοπλισθέντες καὶ θαύμασι, πρὸς τὸ κήρυγμα ἀπεστέλλοντο· καὶ σὺ μὲν Κύριε, πρὸς τὸν ἀρχίφωτον ἀνελήφθης Πατέρα, οἱ δὲ ἐκήρυττον πανταχοῦ τὸν λόγον, τοῖς θαύμασι πιστούμενοι. Διὸ οἱ φωτισθέντες […]

“ΕΩΘΙΝΟΝ Η΄” “ΤΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΚΡΥΑ” ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΘΑΝΟΣ

ΕΩΘΙΝΟΝ Η’ Ἦχος πλ. δ’ Τὰ τῆς Μαρίας δάκρυα οὐ μάτην χεῖνται θερμῶς· ἰδοὺ γὰρ κατηξίωται, καὶ διδασκόντων Ἀγγέλων, καὶ τῆς ὄψεως τῆς σῆς ὦ Ἰησοῦ· ἀλλ’ ἔτι πρόσγεια φρονεῖ, οἷα γυνὴ ἀσθενής· διὸ καὶ ἀποπέμπεται μὴ προσψαῦσαί σοι Χριστέ. Ἀλλ’ ὅμως κήρυξ πέμπεται τοῖς σοῖς Μαθηταῖς, οἷς εὐαγγέλια ἔφησε, τὴν πρὸς τὸν πατρῷον κλῆρον […]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 72 other followers