ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

“ΑΣΤΗΡ ΑΣΤΕΡΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ” ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

  Δόξα… Ἦχος πλ. β’ Ἀνατολίου Ἀστὴρ ἀστέρων Πρόδρομος, στειρωτικῆς ἐκ νηδύος, ἐπὶ γῆς τίκτεται σήμερον, Ἰωάννης ὁ θεοπόθητος, καὶ Χριστοῦ ἐπιφαίνει τὴν αὐγὴν ἀνατολὴν τὴν ἐξ ὕψους, εἰς εὐθεῖαν πιστοῖς διάβασιν.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 61 other followers