ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

“ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ” ΗΧΟΣ Δ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Ως βρύσις πολύκρουνος παρθενομάρτυς Χριστού, κατήρδευσας πάνσοφε την Εκκλησίαν αυτού, και ήθλησας άριστα. έσωσας τους εν σκότει της ειδωλομανίας, αίγλητων σων θαυμάτων, Κυριακή αθλοφόρε. διό εν παρρησία Χριστώ πρέσβευε σωθήναι ημάς.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (7 ΙΟΥΛΙΟΥ)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

7 ΙOYΛΙΟΥ  2013 † ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. † Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος (δ΄ αἰ.), Θωμᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ (ι΄ αἰ.). ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν β΄.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012  Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (6/7/12)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers